Tražilica


Ivan 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ivan 2,1Treći dan iza toga bila je svadba u Kani Galilejskoj. Majka Isusova bila je ondje.
Ivan 2,2I Isus i učenici njegovi bili su pozvani na svadbu.
Ivan 2,3Kad je nestalo vina, reče majka Isusova njemu: "Nemaju više vina."
Ivan 2,4Isus joj reče: "Što ja imam s tobom, ženo? Moj čas nije još došao."
Ivan 2,5Tada reče majka njegova slugama: "Učinite, što vam kaže!"
Ivan 2,6A bilo je ondje šest kamenitih posuda, kako je to tražio običaj židovskoga čišćenja. Svaka je od njih obuhvatala dvije do tri mjere.
Ivan 2,7Isus im zapovjedi: "Napunite posude vodom!" Napuniše ih do vrha
Ivan 2,8Tada im reče: "Zagrabite sad od toga i nosite ravnatelju stola!" Oni odnesoše.
Ivan 2,9I ravnatelj stola okusi vodu, što je bila postala vino. A nije znao, odakle je bilo vino. Samo su to znale sluge, koje su bile zagrabile vodu. Tada zovnu ravnatelj stola mladoženju
Ivan 2,10I reče mu: "Svatko iznosi najprije dobro vino, a istom, kad se ponapiju gosti, lošije. Ti si čuvao dobro vino do sada."
Ivan 2,11Tako učini Isus u Kani u Galileji početak čudesima svojim. Stim objavi slavu svoju, i učenici njegovi vjerovaše u njega.
Ivan 2,12Potom siđe u Kafarnaum s majkom svojom, s braćom svojom i učenicima svojim. Ondje ostadoše nekoliko dana.
Ivan 2,13A blizu je bio židovski blagdan Pashe, i uzađe Isus u Jerusalem.
Ivan 2,14U hramu zateče trgovce, što su prodavali volove, ovce i golubove, i mjenjače, što su bili ondje posjedali.
Ivan 2,15Tada on splete od užeta bič i istjera iz hrama sve zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima prosu novce i isprevrnu stolove njihove.
Ivan 2,16Onima, što su prodavali golubove, reče: "Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuće trgovačke!"
Ivan 2,17Tada se sjetiše učenici njegovi riječi Pisma: "Revnost za kuću tvoju izjede me."
Ivan 2,18A Židovi mu prigovoriše: "Kojim nam čudesnim znakom dokazuješ, da to smiješ činiti?"
Ivan 2,19Isus im reče: "Razvalite ovaj hram, i za tri ću ga dana opet sagraditi."
Ivan 2,20Tada rekoše Židovi: "Četrdeset i šest godina gradilo se na ovom hramu, i ti da ga u tri dana sagradiš?"
Ivan 2,21A on je mislio na hram tijela svojega.
Ivan 2,22Kad je onda bio uskrsnuo od mrtvih, sjetiše se učenici njegovi ove riječi i vjerovaše Pismu i riječi, koju je bio rekao Isus.
Ivan 2,23Dok je Isus boravio u Jerusalemu na blagdan Pashe, mnogi vjerovaše u ime njegovo, jer vidješe čudesa, što ih je činio.
Ivan 2,24Ali im se Isus nije povjeravao; jer ih je sve poznavao,
Ivan 2,25I nije mu trebalo, da tko svjedoči za čovjeka. On je sam znao, što je bilo u čovjeku.
Ivan 2,1 Trećeg dana bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka.
Ivan 2,2Na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici.
Ivan 2,3Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka: "Vina nemaju.
Ivan 2,4Kaže joj Isus: "Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!
Ivan 2,5Nato će njegova mati poslužiteljima: "Što god vam rekne, učinite!
Ivan 2,6A bijaše ondje Židovima za čišćenje šest kamenih posuda od po dvije do tri mjere.
Ivan 2,7Kaže Isus poslužiteljima: "Napunite posude vodom!" I napune ih do vrha.
Ivan 2,8Tada im reče: "Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola." Oni odnesu.
Ivan 2,9Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je - znale su sluge koje zagrabiše vodu - ravnatelj stola pozove zaručnika
Ivan 2,10i kaže mu: "Svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju, gore. Ti si čuvao dobro vino sve do sada.
Ivan 2,11Tako, u Kani Galilejskoj, učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu te povjerovaše u njega njegovi učenici.
Ivan 2,12Nakon toga siđe sa svojom majkom, s braćom i sa svojim učenicima u Kafarnaum. Ondje ostadoše nekoliko dana.
Ivan 2,13Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem.
Ivan 2,14U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede.
Ivan 2,15I načini bič od užeta te ih sve istjera iz Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta,
Ivan 2,16a prodavačima golubova reče: "Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku.
Ivan 2,17Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: Izjeda me revnost za Dom tvoj.
Ivan 2,18Nato se umiješaju Židovi i upitaju ga: "Koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti?
Ivan 2,19Odgovori im Isus: "Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.
Ivan 2,20Rekoše mu nato Židovi: "Četrdeset i šest godina gradio se ovaj Hram, a ti da ćeš ga u tri dana podići?
Ivan 2,21No on je govorio o hramu svoga tijela.
Ivan 2,22Pošto uskrsnu od mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici da je to htio reći te povjerovaše Pismu i besjedi koju Isus reče.
Ivan 2,23Dok je boravio u Jeruzalemu o blagdanu Pashe, mnogi povjerovaše u njegovo ime promatrajući znamenja koja je činio.
Ivan 2,24No sam se Isus njima nije povjeravao jer ih je sve dobro poznavao
Ivan 2,25i nije trebalo da mu tko daje svjedočanstvo o čovjeku: ta sam je dobro znao što je u čovjeku.
Ivan 2,1A trećeg dana bi u Kani jedna svadba i majka Isusova bijaše ondje.
Ivan 2,2Isus također bi pozvan na svadbu kao i njegovi učenici.
Ivan 2,3Kako uzmanjka vina, Isusova majka mu reče: ` Oni nemaju vina. `
Ivan 2,4Ali, Isus reče njoj: ` Što hoćeš ti od mene, ženo ? Moj čas još nije došao.`
Ivan 2,5Njegova majka reče sluškinjama: ` Što god da vam on kaže učinite to. `
Ivan 2,6Bijaše ondje šest krčaga od kamena namijenjenih *očišćenju u *Židova; svaki od njih sadržavaše dvije do tri mjere .
Ivan 2,7Isus reče sluškinjama: ` Ispunite te krčage vodom; ` i one ih napuniše sve do ruba.
Ivan 2,8Isus im reče: ` Sada uzimajte i nosite ih ravnatelju objedovanja. ` Oni mu to odnesoše
Ivan 2,9i on okusi vodu postalu vinom - on ne znaše otkud ono dolažaše, za razliku od sluškinja koje bijahu nalijevale vodu -, također, on se obrati zaručniku
Ivan 2,10i reče mu: ` Sav svijet najprije nudi dobro vino i, kad su gosti podnapiti, on daje služiti manje dobro; a ti, ti si sačuvao dobro vino sve do sada! `
Ivan 2,11Takav bi, u Kani galilejskoj, početak *znakova Isusovih. On iskaza svoju slavu i njegovi učenici povjerovaše u njega.
Ivan 2,12Nakon čega, on siđe u Kafarnaum sa svojom majkom, svojom braćom i svojim učenicima; ali oni ondje ostadoše tek malo vremena. ( Mt 21.12-13; Mk 11.15-19; Lk 3.19.45-48)
Ivan 2,13*Židovska *Pasha bijaše blizu i Isus se uspne u Jeruzalem.
Ivan 2,14On nađe u *templu trgovce govedima, ovcama i golubovima kao i razmjenjivače koji se bijahu ondje smjestili.
Ivan 2,15Tada, budući sebi napravio jedan korbač s užadima, on njih sve istjera iz templa, i goveda i ovce; on rasu novac mjenjačima, prevrnu njihove stolove;
Ivan 2,16i reče trgovcima golubovima: ` Sklonite sve ovo odavde i ne pravite od kuće Oca mog kuću preprodaje. `
Ivan 2,17Njegovi *učenici se sjetiše da bijaše pisano: ` Revnost iz kuće tvoje progutat će me. `
Ivan 2,18Ali Židovi, uzeše riječ: ` Koji ćeš nam ti pokazati znak, da tako postupaš? `
Ivan 2,19Isus im odgovori: ` Uništite ovaj templ i za tri dana ja ću ga nanovo izgraditi. `
Ivan 2,20Tad mu Židovi rekoše: Trebalo je 46 godina, za izgraditi ovaj templ, a ti, ti bi ga ponovo podigao za tri dana? `
Ivan 2,21Ali, on govoraše o templu svojeg tijela.
Ivan 2,22Također, kad se Isus podiže između mrtvih, njegovi se učenici sjetiše da im on bijaše tako govorio, i oni povjerovaše Pismu kao i riječi koju on bijaše rekao.
Ivan 2,23Dok Isus boraviše u Jeruzalemu, tijekom blagdana *Pashe, mnogi povjerovaše u njegovo *ime vidjevši *znakove koje bijaše izvodio.
Ivan 2,24Ali Isus, on, ne povjerova u njih, jer ih sve poznavaše,
Ivan 2,25i ne imaše on nikakve potrebe da mu se svjedoči o čovjeku: on poznavaše, sa svoje strane, ono što bijaše u čovjeku.
Jovan 2,1I treći dan bi svadba u Kani Galilejskoj, i ondje bješe mati Isusova.
Jovan 2,2A pozvan bješe i Isus i učenici njegovi na svadbu.
Jovan 2,3I kad nesta vina, reče mati Isusova njemu: nemaju vina.
Jovan 2,4Isus joj reče: što je meni do tebe ženo? Još nije došao moj čas.
Jovan 2,5Reče mati njegova slugama: što god vam reče učinite.
Jovan 2,6A ondje bijaše šest vodenijeh sudova od kamena, postavljenijeh po običaju Jevrejskoga čišćenja, koji uzimahu po dva ili po tri vedra.
Jovan 2,7Reče im Isus: napunite sudove vode. I napuniše ih do vrha.
Jovan 2,8I reče im: zahvatite sad i nosite kumu. I odnesoše.
Jovan 2,9A kad okusi kum od vina koje je postalo od vode, i ne znadijaše otkuda je (a sluge znadijahu koje su zahvatile vodu), zovnu kum ženika,
Jovan 2,10I reče mu: svaki čovjek najprije dobro vino iznosi, a kad se opiju onda rđavije; a ti si čuvao dobro vino doslije.
Jovan 2,11Ovo učini Isus početak čudesima u Kani Galilejskoj, i pokaza slavu svoju; i učenici njegovi vjerovaše ga.
Jovan 2,12Potom siđe u Kapernaum, on i mati njegova, i braća njegova, i učenici njegovi, i ondje stajaše ne mnogo dana.
Jovan 2,13I blizu bješe pasha Jevrejska, i iziđe Isus u Jerusalim.
Jovan 2,14I nađe u crkvi gdje sjede oni što prodavahu volove i ovce i golubove, i koji novce mijenjahu.
Jovan 2,15I načinivši bič od uzica, izgna sve iz crkve, i ovce i volove; i mjenjačima prosu novce i stolove ispremeta;
Jovan 2,16I reče onima što prodavahu golubove: nosite to odavde, i ne činite od doma oca mojega doma trgovačkoga.
Jovan 2,17A učenici se njegovi opomenuše da u pismu stoji: revnost za kuću tvoju izjede me.
Jovan 2,18A Jevreji odgovarajući rekoše mu: kakav nam znak pokazuješ, da to možeš činiti?
Jovan 2,19Isus odgovori i reče im: razvalite ovu crkvu, i za tri dana ću je podignuti.
Jovan 2,20A Jevreji rekoše: četrdeset i šest godina građena je ova crkva, a ti za tri dana da je podigneš?
Jovan 2,21A on govoraše za crkvu tijela svojega.
Jovan 2,22A kad usta iz mrtvijeh, opomenuše se učenici njegovi da ovo govoraše, i vjerovaše pismu i riječi koju reče Isus.
Jovan 2,23A kad bješe u Jerusalimu na praznik pashe, mnogi vjerovaše u ime njegovo, videći čudesa njegova koja činjaše.
Jovan 2,24Ali Isus ne povjeravaše im sebe; jer ih sve znadijaše,
Jovan 2,25I ne trebaše mu da ko svjedoči za čovjeka; jer sam znadijaše šta bješe u čovjeku.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje