Tražilica


Jovan 15. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Jovan 15,1Ja sam pravi čokot, i otac je moj vinogradar;
Jovan 15,2Svaku lozu na meni koja ne rađa roda otsjeći će je; i svaku koja rađa rod očistiće je da više roda rodi.
Jovan 15,3Vi ste već očišćeni riječju koju vam govorih.
Jovan 15,4Budite u meni i ja ću u vama. Kao što loza ne može roda roditi sama od sebe ako ne bude na čokotu, tako i vi ako na meni ne budete.
Jovan 15,5Ja sam čokot a vi loze: i koji bude u meni i ja u njemu on će roditi mnogi rod; jer bez mene ne možete činiti ništa.
Jovan 15,6Ko u meni ne ostane izbaciće se napolje kao loza, i osušiće se, i skupiće je, i u oganj baciti, i spaliti.
Jovan 15,7Ako ostanete u meni i riječi moje u vama ostanu, šta god hoćete ištite, i biće vam.
Jovan 15,8Tijem će se otac moj proslaviti, da rod mnogi rodite; i bićete moji učenici.
Jovan 15,9Kao što otac ima ljubav k meni, i ja imam ljubav k vama; budite u ljubavi mojoj.
Jovan 15,10Ako zapovijesti moje uzdižete ostaćete u ljubavi mojoj, kao što ja održah zapovijesti oca svojega i ostajem u ljubavi njegovoj.
Jovan 15,11Ovo vam kazah, da radost moja u vama ostane i radost vaša se ispuni.
Jovan 15,12Ovo je zapovijest moja da imate ljubav među sobom, kao što ja imadoh ljubav k vama.
Jovan 15,13Od ove ljubavi niko veće nema, da ko dušu svoju položi za prijatelje svoje.
Jovan 15,14Vi ste prijatelji moji ako tvorite što vam ja zapovijedam.
Jovan 15,15Više vas ne nazivam slugama; jer sluga ne zna šta radi gospodar njegov: nego vas nazvah prijateljima; jer vam sve kazah što čuh od oca svojega.
Jovan 15,16Vi mene ne izbraste, nego ja vas izbrah, i postavih vas da vi idete i rod rodite; i da vaš rod ostane, da što god zaištete u oca u ime moje da vam da.
Jovan 15,17Ovo vam zapovijedam da imate ljubav među sobom.
Jovan 15,18Ako svijet na vas uzmrzi, znajte da na mene omrznu prije vas.
Jovan 15,19Kad biste bili od svijeta, onda bi svijet svoje ljubio: a kako nijeste od svijeta, nego vas ja od svijeta izbrah, zato mrzi na vas svijet.
Jovan 15,20Opominjite se riječi koju vam ja rekoh: nije sluga veći od gospodara svojega. Ako mene izgnaše, i vas će izgnati; ako moju riječ održaše, i vašu će održati.
Jovan 15,21Ali sve će vam ovo činiti za ime moje, jer ne poznaju onoga koji me posla.
Jovan 15,22Da nijesam bio došao i govorio im ne bi grijeha imali; a sad izgovora neće imati za grijeh svoj.
Jovan 15,23Koji mrzi na mene i na oca mojega mrzi.
Jovan 15,24Da nijesam bio djela tvorio među njima kojijeh niko drugi ne tvori, ne bi grijeha imali: a sad i vidješe, i omrznuše na mene i na oca mojega.
Jovan 15,25Ali da se zbude riječ napisana u zakonu njihovom: omrznuše na me ni za što.
Jovan 15,26A kad dođe utješitelj, koga ću vam poslati od oca, Duh istine, koji od oca izlazi, on će svjedočiti za mene.
Jovan 15,27A i vi ćete svjedočiti, jer ste od početka sa mnom.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje