Tražilica


Rimljanima 3. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Rimljanima 3,1Šta je dakle bolji Jevrejin od drugijeh ljudi? Ili šta pomaže obrezanje?
Rimljanima 3,2Mnogo svakojako; prvo što su im povjerene riječi Božije.
Rimljanima 3,3A što neki ne vjerovaše, šta je za to? Eda će njihovo nevjerstvo vjeru Božiju ukinuti?
Rimljanima 3,4Bože sačuvaj! nego Bog neka bude istinit, a čovjek svaki laža, kao što stoji napisano: da se opravdaš u svojijem riječima, i da pobijediš kad ti stanu suditi.
Rimljanima 3,5Ako li nepravda naša Božiju pravdu podiže, šta ćemo reći? Eda li je Bog nepravedan kad se srdi? Po čovjeku govorim:
Rimljanima 3,6Bože sačuvaj! Jer kako bi mogao Bog suditi svijetu?
Rimljanima 3,7Jer ako istina Božija u mojom laži veća postane na slavu njegovu, zašto još i ja kao grješnik da budem osuđen?
Rimljanima 3,8Zašto dakle (kao što viču na nas, i kao što kažu neki da mi govorimo) da ne činimo zla da dođe dobro? Njima će sud biti pravedan.
Rimljanima 3,9Šta dakle? Jesmo li bolji od njih? Nipošto! Jer gore dokazasmo da su i Jevreji i Grci svi pod grijehom,
Rimljanima 3,10Kao što stoji napisano: nijednoga nema pravedna;
Rimljanima 3,11Nijednoga nema razumna, i nijednoga koji traži Boga;
Rimljanima 3,12Svi se ukloniše i zajedno nevaljali postaše: nema ga koji čini dobro, nema nijednoga ciglog.
Rimljanima 3,13Njihovo je grlo grob otvoren, jezicima svojima varaju, i jed je aspidin pod usnama njihovima.
Rimljanima 3,14Njihova su usta puna kletve i grčine.
Rimljanima 3,15Njihove su noge brze da proljevaju krv.
Rimljanima 3,16Na putovima je njihovima raskopavanje i nevolja;
Rimljanima 3,17I puta mirnoga ne poznaše.
Rimljanima 3,18Nema straha Božijega pred očima njihovima.
Rimljanima 3,19A znamo da ono što zakon govori, govori onima koji su u zakonu, da se svaka usta zatisnu, i sav svijet da bude kriv Bogu;
Rimljanima 3,20Jer se djelima zakona nijedno tijelo neće opravdati pred njim; jer kroz zakon dolazi poznanje grijeha.
Rimljanima 3,21A sad se bez zakona javi pravda Božija, posvjedočena od zakona i od proroka;
Rimljanima 3,22A pravda Božija vjerom Isusa Hrista u sve i na sve koji vjeruju; jer nema razlike.
Rimljanima 3,23Jer svi sagriješiše i izgubili slavu Božiju,
Rimljanima 3,24I opravdaće se zabadava blagodaću njegovom, otkupom Isusa Hrista.
Rimljanima 3,25Kojega postavi Bog očišćenje vjerom u krvi njegovoj da pokaže svoju pravdu oproštenjem pređašnjijeh grijeha;
Rimljanima 3,26U podnošenju Božijemu, da pokaže pravdu svoju u sadašnje vrijeme da je on pravedan i da pravda onoga koji je od vjere Isusove.
Rimljanima 3,27Gdje je dakle hvala? Prođe. Kakijem zakonom? je li zakonom djela? Ne, nego zakonom vjere.
Rimljanima 3,28Mislimo dakle da će se čovjek opravdati vjerom bez djela zakona.
Rimljanima 3,29Ili je samo Jevrejski Bog, a ne i neznabožački? Da, i neznabožački.
Rimljanima 3,30Jer je jedan Bog koji će opravdati obrezanje iz vjere i neobrezanje vjerom.
Rimljanima 3,31Kvarimo li dakle zakon vjerom? Bože sačuvaj! nego ga još utvrđujemo.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje