Tražilica


1. Korincanima 11. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Korincanima 11,1Ugledajte se na mene, kao i ja na Hrista.
1. Korincanima 11,2Hvalim vas pak, braćo, što sve moje pamtite i držite zapovijesti kao što vam predadoh.
1. Korincanima 11,3Ali hoću da znate da je svakome mužu glava Hristos; a muž je glava ženi; a Bog je glava Hristu.
1. Korincanima 11,4Svaki muž koji se s pokrivenom glavom moli Bogu ili prorokuje, sramoti glavu svoju.
1. Korincanima 11,5I svaka žena koje se gologlava moli Bogu ili prorokuje, sramoti glavu svoju; jer je sve jedno kao da je obrijana.
1. Korincanima 11,6Ako se dakle ne pokriva žena, neka se striže; ako li je ružno ženi strići se ili brijati se, neka se pokriva.
1. Korincanima 11,7Ali muž da ne pokriva glave, jer je obličje i slava Božija; a žena je slava muževlja.
1. Korincanima 11,8Jer nije muž od žene nego žena od muža.
1. Korincanima 11,9Jer muž nije sazdan žene radi nego žena muža radi.
1. Korincanima 11,10Zato žena treba da ima vlast na glavi, anđela radi.
1. Korincanima 11,11Ali niti je muž bez žene ni žena bez muža u Gospodu.
1. Korincanima 11,12Jer kako je žena od muža, tako je i muž od žene; a sve je od Boga.
1. Korincanima 11,13Sami među sobom sudite je li lijepo da se žena gologlava moli Bogu?
1. Korincanima 11,14Ili ne uči li vas i sama priroda da je mužu sramota ako gaji dugačku kosu;
1. Korincanima 11,15A ženi je slava ako gaji dugačku kosu? Jer joj je kosa dana mjesto pokrivala.
1. Korincanima 11,16Ako li je ko svadljiv, mi takovoga običaja nemamo, niti crkve Božije.
1. Korincanima 11,17Ali ovo zapovijedajući ne hvalim da se ne na bolje nego na gore sabirate.
1. Korincanima 11,18Prvo dakle kad se sabirate u crkvu, čujem da imaju raspre među vama, i nešto vjerujem od ovoga.
1. Korincanima 11,19Jer treba i jeresi da budu među vama, da se pokažu pošteni koji su među vama.
1. Korincanima 11,20A kad se skupite na jedno mjesto, ne jede se večera Gospodnja.
1. Korincanima 11,21Jer svaki svoju večeru uzme najprije i jede, i tako jedan gladuje a drugi se opija.
1. Korincanima 11,22Eda li dakle nemate kuća da jedete i pijete? Ili ne marite za crkvu Božiju, i sramotite one koji nemaju? Šta ću vam reći? Hoću li vas pohvaliti za to? Neću.
1. Korincanima 11,23Jer ja primih od Gospoda što vam i predadoh, da Gospod Isus onu noć u koju bivaše predan uze hljeb.
1. Korincanima 11,24I zahvalivši prelomi i reče: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje koje se za vas lomi; ovo činite meni za spomen.
1. Korincanima 11,25Tako i čašu, po večeri, govoreći: ovo je čaša novi zavjet u mojoj krvi; ovo činite, kad god pijete, meni za spomen.
1. Korincanima 11,26Jer kad god jedete ovaj hljeb i čašu ovu pijete, smrt Gospodnju obznanjujete, dokle ne dođe.
1. Korincanima 11,27Tako koji nedostojno jede ovaj hljeb ili pije čašu Gospodnju, kriv je tijelu i krvi Gospodnjoj.
1. Korincanima 11,28Ali čovjek da ispituje sebe, pa onda od hljeba da jede i od čaše da pije;
1. Korincanima 11,29Jer koji nedostojno jede i pije, sud sebi jede i pije, ne razlikujući tijela Gospodnjega.
1. Korincanima 11,30Zato su među vama mnogi slabi i bolesni, i dovoljno ih spavaju.
1. Korincanima 11,31Jer kad bismo sebe rasuđivali, ne bismo osuđeni bili.
1. Korincanima 11,32Ali kad smo suđeni, nakazuje nas Gospod, da se ne osudimo sa svijetom.
1. Korincanima 11,33Zato, braćo moja, kad se sastajete da jedete, iščekujte jedan drugoga.
1. Korincanima 11,34Ako li je ko gladan, neka jede kod kuće, da se na grijeh ne sastajete. A za ostalo urediću kad dođem.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje