Tražilica


3. Mojsijeva 18. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
3. Mojsijeva 18,1Još reče Gospod govoreći:
3. Mojsijeva 18,2Kaži sinovima Izrailjevim, i reci im: ja sam Gospod Bog vaš.
3. Mojsijeva 18,3Nemojte činiti što se čini u zemlji Misirskoj, u kojoj ste živjeli, niti činite što se čini u zemlji Hananskoj, u koju vas vodim, i po uredbama njihovijem nemojte živjeti.
3. Mojsijeva 18,4Nego moje zakone vršite i moje uredbe držite živeći po njima. Ja sam Gospod Bog vaš.
3. Mojsijeva 18,5Držite uredbe moje i zakone moje; ko ih vrši, živ će biti kroz njih. Ja sam Gospod.
3. Mojsijeva 18,6Niko da ne pristupa k rodici svojoj po krvi, da ne otkrije golotinju njezinu. Ja sam Gospod.
3. Mojsijeva 18,7Golotinje oca svojega ni golotinje matere svoje ne otkrij; mati ti je; ne otkrij golotinje njezine.
3. Mojsijeva 18,8Golotinje žene oca svojega ne otkrij; golotinja je oca tvojega.
3. Mojsijeva 18,9Golotinje sestre svoje, kćeri oca svojega ili kćeri matere svoje, koja je rođena u kući ili izvan kuće, ne otkrij golotinje njihove.
3. Mojsijeva 18,10Golotinje kćeri sina svojega, ili kćeri kćeri svoje ne otkrij; jer je tvoja golotinja.
3. Mojsijeva 18,11Golotinje kćeri žene oca svojega, koju je rodio otac tvoj, ne otkrij; sestra ti je.
3. Mojsijeva 18,12Golotinje sestre oca svojega ne otkrij; jedna je krv sa ocem tvojim.
3. Mojsijeva 18,13Golotinje sestre matere svoje ne otkrij; jer je jedna krv s materom tvojom.
3. Mojsijeva 18,14Golotinje brata oca svojega ne otkrij pristupajući k ženi njegovoj; strina ti je.
3. Mojsijeva 18,15Golotinje žene sina svojega ne otkrij; snaha ti je, ne otkrij golotinje njezine.
3. Mojsijeva 18,16Golotinje žene brata svojega ne otkrij; golotinja je brata tvojega.
3. Mojsijeva 18,17Golotinje žene i kćeri njezine ne otkrij; kćeri sina njezina ni kćeri kćeri njezine nemoj uzeti da otkriješ golotinju njihovu; jedna su krv; zlo je.
3. Mojsijeva 18,18Nemoj uzeti žene preko jedne žene, da je ucvijeliš otkrivajući golotinju drugoj za života njezina.
3. Mojsijeva 18,19K ženi dokle se odvaja radi nečistote svoje ne idi da otkriješ golotinju njezinu.
3. Mojsijeva 18,20Sa ženom bližnjega svojega ne lezi skvrneći se s njom.
3. Mojsijeva 18,21Od sjemena svojega ne daj da se odnese Molohu, da ne oskvrniš imena Boga svojega; ja sam Gospod.
3. Mojsijeva 18,22S muškarcem ne lezi kao sa ženom; gadno je.
3. Mojsijeva 18,23ŽIvinčeta nikog nemoj obležati skvrneći se s njim; i žena da ne legne pod živinče; grdilo je.
3. Mojsijeva 18,24Nemojte se skvrniti ni jednom ovom stvarju; jer su se svijem tijem stvarima oskvrnili narodi koje ću odagnati ispred vas.
3. Mojsijeva 18,25Jer se oskvrnila zemlja, i nevaljalstvo ću njezino pohoditi na njoj, i izmetnuće zemlja stanovnike svoje.
3. Mojsijeva 18,26Nego vi držite zakone moje i uredbe moje, i ne činite ni jednoga ovoga gada, ni domorodac ni došljak koji se bavi među vama;
3. Mojsijeva 18,27Jer sve ove gadove činiše ljudi u ovoj zemlji koji su bili prije vas, i zemlja je od toga oskvrnjena;
3. Mojsijeva 18,28Da ne izmetne zemlja vas, ako je oskvrnite, kao što je izmetnula narod koji je bio prije vas.
3. Mojsijeva 18,29Jer ko učini štogod od ovijeh gadova, istrijebiće se iz naroda svojega duše koje učine.
3. Mojsijeva 18,30Zato držite što sam naredio da se drži, da ne činite što od gadnijeh običaja koji su bili prije vas, i da se ne skvrnite o njih. Ja sam Gospod Bog vaš.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje