Tražilica


Efescima 1. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Efescima 1,1Od Pavla, po volji Božijoj apostola Isusa Hrista, svetima koji su u Efesu, i vjernima u Hristu Isusu:
Efescima 1,2Blagodat vam i mir od Boga oca našega i Gospoda Isusa Hrista.
Efescima 1,3Blagosloven Bog i otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakijem blagoslovom duhovnijem na nebesima kroz Hrista;
Efescima 1,4Kao što nas izabra kroz njega prije postanja svijeta, da budemo sveti i pravedni pred njim u ljubavi,
Efescima 1,5Odredivši nas naprijed kroz Isusa Hrista sebi na posinaštvo, po ugodnosti volje svoje,
Efescima 1,6Na pohvalu slavne blagodati svoje kojom nas oblagodati u ljubaznome,
Efescima 1,7U kome imamo izbavljenje krvlju njegovom, i oproštenje grijeha, po bogatstvu blagodati njegove,
Efescima 1,8Koju je preumnožio u nama u svakoj premudrosti i razumu,
Efescima 1,9Pokazavši nam tajnu volje svoje, po ugodnosti svojoj koju naprijed pokaza u njemu,
Efescima 1,10Za uredbu izvršetka vremena, da se sve sastavi u Hristu što je na nebesima i na zemlji; u njemu,
Efescima 1,11Kroz kojega i našljednici postasmo, naprijed određeni bivši po naredbi Boga koji sve čini po savjetu volje svoje,
Efescima 1,12Da bismo bili na hvalu slave njegove, mi koji smo se naprijed uzdali u Hrista,
Efescima 1,13Kroz kojega i vi, čuvši riječ istine, jevanđelje spasenija svojega, u kojemu i vjerovavši zapečatiste se svetijem duhom obećanja,
Efescima 1,14Koji je zalog našljedstva našega za izbavljenje tečevine na hvalu slave njegove.
Efescima 1,15Zato i ja čuvši vašu vjeru u Hrista Isusa, i ljubav k svima svetima,
Efescima 1,16Ne prestajem zahvaljivati za vas, i spominjati vas u svojijem molitvama,
Efescima 1,17Da Bog Gospoda našega Isusa Hrista, otac slave, dade vam Duha premudrosti i otkrivenja da ga poznate,
Efescima 1,18I bistre oči srca vašega da biste mogli vidjeti koje je nad njegova zvanja, i koje je bogatstvo slave našljedstva njegova u svetima,
Efescima 1,19I kakva je izobilna veličina sile njegove na nama koji vjerujemo po činjenju prevelike sile njegove,
Efescima 1,20Koju učini u Hristu, kad ga podiže iz mrtvijeh i posadi sebi s desne strane na nebesima,
Efescima 1,21Nad svijem poglavarstvima, i vlastima, i silama, i gospodstvima, i nad svakijem imenom što se može nazvati, ne samo na ovome svijetu nego i na onome koji ide.
Efescima 1,22I sve pokori pod noge njegove, i njega dade za glavu crkvi, nad svima,
Efescima 1,23Koja je tijelo njegovo, punina onoga koji sve ispunjava u svemu.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje