Tražilica


Efescima 3. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Efescima 3,1Toga sam radi ja Pavle sužanj Isusa Hrista za vas neznabošce,
Efescima 3,2Budući da čuste službu blagodati Božije koja je meni dana među vama,
Efescima 3,3Da se meni po otkrivenju kaza tajna; kao što gore napisah ukratko,
Efescima 3,4Odakle možete čitajući poznati moj razum u tajni Hristovoj,
Efescima 3,5Koja se u drugijem naraštajima ne kaza sinovima čovječijim, kako se sad otkri svetijem njegovijem apostolima i prorocima Duhom svetijem;
Efescima 3,6Da neznabošci kroz jevanđelje postanu sunašljednici i sutjelesnici i zajedničari u obećanju njegovom u Hristu Isusu,
Efescima 3,7Kojemu postadoh sluga po daru blagodati Božije, koja mi je dana po činjenju sile njegove.
Efescima 3,8Meni najmanjemu od sviju svetijeh dade se ova blagodat da objavim među neznabošcima neiskazano bogatstvo Hristovo,
Efescima 3,9I da otkrijem svima što je služba tajne od postanja svijeta sakrivene u Bogu, koji je sazdao sve kroz Isusa Hrista;
Efescima 3,10Da se kroz crkvu sad obznani poglavarstvima i vlastima na nebu mnogorazlična premudrost Božija,
Efescima 3,11Po naredbi vijekova, koju učini u Hristu Isusu Gospodu našemu,
Efescima 3,12U kome imamo slobodu i pristup u nadu vjerom njegovom.
Efescima 3,13Zato vas molim da se ne oslabite zbog nevolja mojijeh za vas, koje su slava vaša.
Efescima 3,14Toga radi preklanjam koljena svoja pred ocem Gospoda našega Isusa Hrista,
Efescima 3,15Po kome se sva čeljad i na nebesima i na zemlji zovu,
Efescima 3,16Da vam da silu po bogatstvu slave svoje, da se utvrdite DUhom njegovijem za unutrašnjeg čovjeka,
Efescima 3,17Da se Hristos useli vjerom u srca vaša, da budete u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni;
Efescima 3,18Da biste mogli razumjeti sa svima svetima što je širina i dužina i dubina i visina,
Efescima 3,19I poznati pretežniju od razuma ljubav Hristovu, da se ispunite svakom puninom Božijom.
Efescima 3,20A onome koji može još izobilnije sve činiti što ištemo ili mislimo, po sili koja čini u nama,
Efescima 3,21Onome slava u crkvi po Hristu Isusu u sve naraštaje va vijek vijeka. Amin.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje