Tražilica


Efescima 5. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Efescima 5,1Ugledajte se dakle na Boga, kao ljubazna djeca,
Efescima 5,2I živite u ljubavi, kao što je i Hristos ljubio nas, i predade sebe za nas u prilog i žrtvu Bogu na slatki miris.
Efescima 5,3A kurvarstvo i svaka nečistota i lakomstvo da se i ne spominje među vama, kao što se pristoji svetima;
Efescima 5,4Tako i sramotne i lude riječi, ili šale, što se ne pristoji; nego još zahvaljivanje.
Efescima 5,5Jer ovo da znate da nijedan kurvar, ili nečist, ili tvrdica (koji je idolopoklonik), neće imati dijela u carstvu Hrista i Boga.
Efescima 5,6Niko da vas ne vara praznijem riječima; jer ovijeh radi ide gnjev Božij na sinove nepokornosti.
Efescima 5,7Ne bivajte dakle zajedničari njihovi.
Efescima 5,8Jer bijaste negda tama, a sad ste vidjelo u Gospodu: kao djeca vidjela živite;
Efescima 5,9Jer je rod duhovni u svakoj dobroti i pravdi i istini.
Efescima 5,10Istražujte što je Bogu ugodno.
Efescima 5,11I ne pristajte na bezrodna djela tame, nego još karajte.
Efescima 5,12Jer je sramno i govoriti šta oni tajno čine.
Efescima 5,13A sve za što se kara, vidjelo objavljuje; jer sve što se objavljuje, vidjelo je;
Efescima 5,14Zato govori: ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvijeh, i obasjaće te Hristos.
Efescima 5,15Gledajte dakle da uredno živite ne kao nemudri, nego kao mudri;
Efescima 5,16Pazite na vrijeme, jer su dani zli,
Efescima 5,17Toga radi ne budite nerazumni, nego poznajte što je volja Božija.
Efescima 5,18I ne opijajte se vinom, u kome je kurvarstvo, nego se još ispunjavajte duhom,
Efescima 5,19Govoreći među sobom u psalmima i pojanju i pjesmama duhovnijem, pjevajući i pripijevajući u srcima svojijem Gospodu;
Efescima 5,20Zahvaljujući za svašto u ime Gospoda našega Isusa Hrista Bogu i ocu;
Efescima 5,21Slušajući se među sobom u strahu Božijemu.
Efescima 5,22Žene! slušajte svoje muževe kao Gospoda.
Efescima 5,23Jer je muž glava ženi kao što je i Hristos glava crkvi, i on je spasitelj tijela.
Efescima 5,24No kao što crkva sluša Hrista tako i žene svoje muževe u svemu.
Efescima 5,25Muževi! ljubite svoje žene kao što i Hristos ljubi crkvu, i sebe predade za nju,
Efescima 5,26Da je osveti očistivši je kupanjem vodenijem u riječi;
Efescima 5,27Da je metne preda se slavnu crkvu, koja nema mane ni mrštine, ili takoga čega, nego da bude sveta i bez mane.
Efescima 5,28Tako su dužni muževi ljubiti svoje žene kao svoja tjelesa; jer koji ljubi svoju ženu, sebe samoga ljubi.
Efescima 5,29Jer niko ne omrznu kad na svoje tijelo, nego ga hrani i grije, kao i Gospod crkvu.
Efescima 5,30Jer smo udi tijela njegova, od mesa njegova, i od kostiju njegovijeh.
Efescima 5,31Toga radi ostaviće čovjek oca svojega i mater, i prilijepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno tijelo.
Efescima 5,32Tajna je ovo velika; a ja govorim za Hrista i za crkvu.
Efescima 5,33Ali i vi svaki da ljubi onako svoju ženu kao i sebe samoga; a žena da se boji svojega muža.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje