Tražilica


Filemonu 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Filemonu 1,1Pavao, sužanj Krista Isusa, i brat Timotej, Filemonu, ljubljenomu i suradniku našemu,
Filemonu 1,2I Apiji, sestri ljubljenoj, i Arhipu, suborcu našemu, i crkvi u tvojoj kući.
Filemonu 1,3Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
Filemonu 1,4Zahvaljujem svagda Bogu svojemu, kad te spominjem u molitvama svojim,
Filemonu 1,5I kad čujem ljubav tvoju i vjeru, koju imaš prema Gospodinu Isusu i prema svima svetima.
Filemonu 1,6Neka tvoja vjera, koju imamo zajedno, bude djelotvorna, u poznavanju svakoga dobra, koje je u nama na čast Krista Isusa!
Filemonu 1,7Jer sam imao veliku radost i utjehu zbog ljubavi tvoje, što su po tebi, brate, otkupljena srca svetih.
Filemonu 1,8Zato, iako imam veliku smjelost u Kristu Isusu, da ti zapovijedam, što si dužan učiniti,
Filemonu 1,9Zbog ljubavi većma molim, ja, starac Pavao, a sada i sužanj Isusa Krista.
Filemonu 1,10Molim te za svojega sina Onezima, kojega rodih u okovima svojim;
Filemonu 1,11Koji je tebi negda bio nekoristan, a sada je tebi i meni vrlo koristan, kojega poslah tebi natrag;
Filemonu 1,12A ti ga, to jest, moje srce primi!
Filemonu 1,13Ja ga htjedoh da zadržim kod sebe, da mi mjesto tebe posluži u okovima evanđelja;
Filemonu 1,14Ali bez tvojega odobrenja ne htjedoh ništa učiniti, da ne bi tvoje dobro bilo kao za nevolju, nego od dobre volje.
Filemonu 1,15Jer možda, da se zato na neko vrijeme odijeli, da ga dobiješ vječno,
Filemonu 1,16Ne više kao roba, nego više od roba, brata ljubljenoga, osobito meni, a kamoli većma tebi, i po tijelu i u Gospodinu.
Filemonu 1,17Ako dakle držiš mene za druga, primi njega kao mene!
Filemonu 1,18Ako li ti je u čemu skrivio, ili je dužan, to meni uračunaj!
Filemonu 1,19Ja, Pavao, napisah rukom svojom: "Ja ću platiti;" da ti ne kažem, da si i samoga sebe meni dužan.
Filemonu 1,20Da, brate, da imam korist od tebe u Gospodinu, okrijepi srce moje u Kristu!
Filemonu 1,21Uzdajući se u tvoju Poslušnost napisah ti znajući, da ćeš još više učiniti, nego što govorim.
Filemonu 1,22A uz to pripravi mi i stan, jer se nadam, da ću po vašim molitvama biti darovan vama.
Filemonu 1,23Pozdravlja te Epafra, koji je s menom sužanj u Kristu Isusu, Kao i Marko, Aristarh, Dema, Luka, suradnici moji.
Filemonu 1,24Milost Gospodina našega Isusa Krista neka bude s duhom vašim! Amen.
Filemonu 1,1 Pavao, sužanj Isusa Krista, i brat Timotej: ljubljenom Filemonu, suradniku našemu,
Filemonu 1,2i sestri Apiji, i Arhipu, suborcu našem, i Crkvi u tvojoj kući.
Filemonu 1,3Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
Filemonu 1,4Zahvaljujem svagda Bogu svojemu spominjući te se u svojim molitvama
Filemonu 1,5jer čujem za tvoju ljubav i vjeru koju imaš prema Gospodinu Isusu Kristu i prema svima svetima.
Filemonu 1,6Nek zajedništvo tvoje vjere bude djelotvorno u spoznanju svakoga mogućeg dobra među vama poradi Krista!
Filemonu 1,7Uvelike si me doista obradovao i utješio svojom ljubavlju jer si, brate, okrijepio srca svetih.
Filemonu 1,8Stoga, premda imam punu slobodu u Kristu da ti zapovjedim što ti je činiti,
Filemonu 1,9poradi ljubavi radije molim, kakav već jesam, Pavao, starac, a sada i sužanj Krista Isusa.
Filemonu 1,10Molim te za svoje dijete koje rodih u okovima, za Onezima,
Filemonu 1,11negda tebi nekorisna, a sada i tebi i meni veoma korisna.
Filemonu 1,12Šaljem ti ga - njega, srce svoje.
Filemonu 1,13Htjedoh ga zadržati kod sebe da mi mjesto tebe posluži u okovima evanđelja.
Filemonu 1,14Ali ne htjedoh preko tvoje volje da ne bi tvoja dobrota bila od nevolje, nego od dobre volje.
Filemonu 1,15Možda baš zato bi za čas odijeljen da ga dobiješ zauvijek -
Filemonu 1,16ne kao roba, nego više od roba, kao brata ljubljenoga, osobito meni, a koliko više tebi, i po tijelu i po Gospodinu.
Filemonu 1,17Smatraš li me dakle drugom, primi ga kao mene.
Filemonu 1,18Ako ti je u čemu skrivio ili ti je što dužan, to meni upiši.
Filemonu 1,19Ja, Pavao, potpisujem svojom rukom: ja ću platiti. Da ti ne reknem da mi i samoga sebe duguješ!
Filemonu 1,20Hajde, brate, da se tobom okoristim u Gospodinu: okrijepi srce moje u Kristu!
Filemonu 1,21Uzdajući se u tvoju poslušnost, napisah ti uvjeren da ćeš još više učiniti, nego te molim.
Filemonu 1,22K tome, pripravi mi obitavalište jer se nadam da ću vam po vašim molitvama biti darovan.
Filemonu 1,23Pozdravlja te Epafra, moj suuznik u Kristu Isusu, Marko, Aristarh, Dema i Luka, moji suradnici.
Filemonu 1,24Milost Gospodina našega Isusa Krista s duhom vašim!
Filemonu 1,1Pavao, uznik Isusa Krista, i Timotej, brat, Filomenu, našem ljubljenom suradniku
Filemonu 1,2i Apiji, našoj sestri, i Arhipu, našem sudrugu po oružju, i crkvi koja se skuplja u tvojoj kući.
Filemonu 1,3Vama milost i mir, sa strane Boga našeg Oca i Gospodina Isusa Krista
Filemonu 1,4Zahvaljujem svom Bogu stalno te se spominjući u molitvama svojim
Filemonu 1,5jer, čuo sam govoriti o ljubavi i vjeri koje ti imaš za Gospodina Isusa i u prilog svim *svetima .
Filemonu 1,6Nek tvoje sudioništvo u vjeri bude plodotvorno: obznanjuj dakle svako dobro koje smo mogli ispuniti za Isusovu stvar.
Filemonu 1,7Velika radost i utjeha su mi donesene: tvojom ljubavlju, brate, ti si okrijepio srce svetima.
Filemonu 1,8Također, iako imam, u Kristu, svu slobodu propisati tvoju zadaću,
Filemonu 1,9milije mi je u ime ljubavi uputiti tebi jednu molbu. Da, ja Pavao, koji sam jedan starac, ja koji sam sada uznik Isusa Krista,
Filemonu 1,10ja te molim za svoje dijete, ono koje sam porodio u zatvoru, Onezima,
Filemonu 1,11koji ti nekada bio je nekoristan i koji, sada, koristan nam je, tebi kao i meni.
Filemonu 1,12Ja ti ga nanovo šaljem, njega koji je kao moje vlastito srce .
Filemonu 1,13Ja bih ga rado čuvao uz sebe, da mi služi na tvom mjestu, u zatvoru gdje sam zbog *Evanđelja;
Filemonu 1,14ali, ja nisam ništa htio učiniti bez tvog pristanka, da dobročinstvo ne bi imalo izgled prinude, već da dođe s tvoje dobre volje.
Filemonu 1,15Možda Onezim nije bio na dugo vremena od tebe odvojen do li da ti bude vraćen za vječnost,
Filemonu 1,16ne više kao rob, već više no rob: jedan ljubljeni brat; on to toliko za mene, koliko li će više biti to za tebe, koliko kao čovjek, toliko kao krščanin.
Filemonu 1,17Ako me ti, dakle, držiš za brata u vjeri, primi njega kao da to bijah ja.
Filemonu 1,18I ako ti je što skrivio ili ako je nešto dužan spram tebe, stavi to na moj račun.
Filemonu 1,19- To sam ja, Pavao, koji ovo piše svojom vlastitom rukom: ja sam taj koji će platiti… I nisam ja taj koji te podsjeća da i ti takoder imaš jedan dug spram mene, a to si ti sam!
Filemonu 1,20Hajde, brate, učini mi uslugu u Gospodinu; daj mom srcu njegovu okrjepu u Kristu!
Filemonu 1,21Ovo ti pišam pouzdavajući se u tvoju poslušnost: ja znam da ćeš ti učiniti još više nego što ti ja kažem.
Filemonu 1,22U isto vrijeme, pripremi meni jedan smještaj: nadam se, naime, zahvaljujući vašim molitvama, vama biti dan natrag.
Filemonu 1,23Epafraz, moj sudrug iz uzništva u Isusu Kristu, pozdravlja te,
Filemonu 1,24kao i Marko, Aristark, Demas i Luka, moji suradnici.
Filemonu 1,25Milost Gospodina Isusa Krista s vama.
Filimonu 1,1Od Pavla, sužnja Isusa Hrista, i Timotija brata, Filimonu ljubaznome i pomagaču našemu,
Filimonu 1,2I Apfiji, sestri ljubaznoj, i Arhipu, našemu drugaru u vojevanju, i domašnjoj tvojoj crkvi:
Filimonu 1,3Blagodat vam i mir od Boga oca našega, i Gospoda Isusa Hrista.
Filimonu 1,4Zahvaljujem Bogu svojemu spominjući te svagda u molitvama svojima,
Filimonu 1,5Čuvši ljubav tvoju i vjeru koju imaš ka Gospodu Isusu i k svima svetima:
Filimonu 1,6Da tvoja vjera, koju imamo zajedno, bude silna u poznanju svakoga dobra, koje imate u Hristu Isusu.
Filimonu 1,7Jer imam veliku radost i utjehu radi ljubavi tvoje, što srca svetijeh počinuše kroza te, brate!
Filimonu 1,8Toga radi ako i imam veliku slobodu u Hristu da ti zapovijedam što je potrebno,
Filimonu 1,9Ali opet molim ljubavi radi, ja koji sam takovi kao starac Pavle, a sad sužanj Isusa Hrista;
Filimonu 1,10Molimo te za svojega sina Onisima, kojega rodih u okovima svojima;
Filimonu 1,11Koji je tebi negda bio nepotreban, a sad je i tebi i meni vrlo potreban, kojega poslah tebi natrag;
Filimonu 1,12A ti ga, to jest, moje srce primi.
Filimonu 1,13Ja ga šćadijah da zadržim kod sebe, da mi mjesto tebe posluži u okovima jevanđelja;
Filimonu 1,14Ali bez tvoje volje ne htjedoh ništa činiti, da ne bi tvoje dobro bilo kao za nevolju, nego od dobre volje.
Filimonu 1,15Jer može biti da se za to rastade s tobom na neko vrijeme da ga dobiješ vječno,
Filimonu 1,16Ne više kao roba, nego više od roba, brata ljubaznoga, a osobito meni, akamoli tebi, i po tijelu i u Gospodu.
Filimonu 1,17Ako dakle držiš mene za svojega drugara, primi njega kao mene.
Filimonu 1,18Ako li ti u čemu skrivi, ili je dužan, to na mene zapiši.
Filimonu 1,19Ja Pavle napisah rukom svojom, ja ću platiti: da ti ne rečem da si i sam sebe meni dužan.
Filimonu 1,20Da brate! da imam korist od tebe u Gospodu, razveseli srce moje u Gospodu.
Filimonu 1,21Uzdajući se u tvoju poslušnost napisah ti znajući da ćeš još više učiniti nego što govorim.
Filimonu 1,22A uz to ugotovi mi i konak; jer se nadam da ću za vaše molitve biti darovan vama.
Filimonu 1,23Pozdravlja te Epafras koji je sa mnom sužanj u Hristu Isusu, Marko, Aristarh, Dimas, Luka, pomagači moji.
Filimonu 1,24Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa duhom vašijem. Amin.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje