Tražilica


Hebrejima 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Hebrejima 2,1Zato valja nam većma paziti na riječi, koje smo čuli, da kako ne propadnemo.
Hebrejima 2,2Jer ako je riječ, govorena po anđelima, bila čvrsta, i svaki prestupak i neposluh pravednu plaću primio;
Hebrejima 2,3Kako ćemo izbjeći, ako ne budemo marili za toliko spasenje, koje je započelo propovijedanjem Gospodinovim, a od onih, koji su čuli, utvrdilo se za nas;
Hebrejima 2,4Kad i Bog posvjedoči i znacima i čudesima i različnim silama, i dijeljenjem Duha Svetoga po svojoj volji.
Hebrejima 2,5Jer Bog ne pokori anđelima budućega svijeta, o kojem govorimo,
Hebrejima 2,6Ali netko posvjedoči negdje, govoreći: "Što je čovjek, da ga se spominješ, ili sin čovječji, da ga pohađaš?
Hebrejima 2,7Umanjio si ga nešto malo od anđela, slavom i čašću ovjenčao si ga, i postavio si ga nad djelima ruku svojih,
Hebrejima 2,8Sve si pokorio pod noge njegove." A kad mu pokori sve, ništa ne ostavi njemu nepokoreno. Ali sad još ne vidimo, da mu je sve pokoreno,
Hebrejima 2,9A Isusa, koji je bio samo malo umanjen od anđela, vidimo zbog smrti, što podnese, ovjenčana slavom i časću, da bi po milosti Božjoj za sve okusio smrt.
Hebrejima 2,10Jer je prilikovalo njemu, zbog kojega je sve, i po kojemu je sve, koji dovede mnoge sinove u slavu, da patnjama privede k slavi početnika spasenja njihova.
Hebrejima 2,11Jer i onaj, koji posvećuje, i oni, koji se posvećuju, svi su od jednoga. Zato se ne stidi zvati ih braćom,
Hebrejima 2,12Govoreći: "Objavit ću ime tvoje braći svojoj, posred crkve hvalit ću te."
Hebrejima 2,13I opet: "Ja ću se u njega uzdati". I opet: "Evo ja i djeca, koju mi je dno Bog."
Hebrejima 2,14A jer djeca zajednički imaju tijelo i krv, i on uze dijel u tome, da smrću satre onoga, koji ima vlast nad smrću, to jest đavla;
Hebrejima 2,15I da izbavi one, koji su od straha smrti u svemu životu bili robovi.
Hebrejima 2,16Jer se nigdje ne zauzima za anđele, nego se zauzima za potomke Abrahamove.
Hebrejima 2,17Zato je trebalo, da bude u svemu sličan braći, da bude milosrdan i vjeran veliki svećenik pred Bogom, da okaje grijehe naroda.
Hebrejima 2,18Jer zato, što je sam trpio i bio iskušan, može pomoći onima, koji se iskušavaju.
Hebrejima 2,1 Zato treba da mi svesrdnije prianjamo uz ono što čusmo da ne bismo promašili.
Hebrejima 2,2Jer ako je riječ po anđelima izrečena bila čvrsta te je svaki prijestup i neposluh primio pravednu plaću,
Hebrejima 2,3kako li ćemo mi umaći ako zanemarimo toliko spasenje? Spasenje koje je počeo propovijedati Gospodin, koje su nam potvrdili slušatelji,
Hebrejima 2,4a suposvjedočio Bog znamenjima i čudesima, najrazličitijim silnim djelima i darivanjima Duha Svetoga po svojoj volji.
Hebrejima 2,5Nije doista anđelima podložio budući svijet o kojem govorimo.
Hebrejima 2,6Netko negdje posvjedoči: Što je čovjek da ga se spominješ, sin čovječji te ga pohađaš.
Hebrejima 2,7Ti ga tek za malo učini manjim od anđela, slavom i časti njega ovjenča,
Hebrejima 2,8njemu pod noge sve podloži. Kad mu, doista, sve podloži, ništa ne ostavi što mu ne bi bilo podloženo. Sad još ne vidimo da mu je sve podloženo,
Hebrejima 2,9ali Njega, za malo manjeg od anđela, Isusa, vidimo zbog pretrpljene smrti slavom i časti ovjenčana da milošću Božjom bude svakome na korist što je on smrt okusio.
Hebrejima 2,10Dolikovalo je doista da Onaj radi kojega je sve i po kojemu je sve - kako bi mnoge sinove priveo k slavi - po patnjama do savršenstva dovede Početnika njihova spasenja.
Hebrejima 2,11Ta i Posvetitelj i posvećeni - svi su od jednoga! Zato se on i ne stidi zvati ih braćom,
Hebrejima 2,12kad veli: Braći ću svojoj naviještat ime tvoje, hvalit ću te usred zbora.
Hebrejima 2,13I još: Ja ću se u njega uzdati, i još: Evo, ja i djeca koju mi Bog dade.
Hebrejima 2,14Pa budući da djeca imaju zajedničku krv i meso, i sam on tako postade u tome sudionikom da smrću obeskrijepi onoga koji imaše moć smrti, to jest đavla,
Hebrejima 2,15pa oslobodi one koji - od straha pred smrću - kroza sav život bijahu podložni ropstvu.
Hebrejima 2,16Ta ne zauzima se dašto za anđele, nego se zauzima za potomstvo Abrahamovo.
Hebrejima 2,17Stoga je trebalo da u svemu postane braći sličan, da milosrdan bude i ovjerovljen Veliki svećenik u odnosu prema Bogu kako bi okajavao grijehe naroda.
Hebrejima 2,18Doista, u čemu je iskušan trpio, može iskušavanima pomoći.
Hebrejima 2,1Slijedi da mi trebamo najozbiljnije uzeti saslušanu poruku ako nećemo otići u stranu.
Hebrejima 2,2Jer, ako riječ najavljena po *anđelima stupi na snagu i ako svo prestupanje i sva neposlušnost primiše jednu pravednu nagradu,
Hebrejima 2,3kako ćemo mi sami izmajnuti, ako zanemarujemo jednaki spas, koji je poče biti najavljivan po Gospodinu, po tome bi potvrđen za nas po onima koji ga bijahu čuli,
Hebrejima 2,4i bi poduprt također svjedočanstvom Božjim po *znakovima i Čudima svih vrsta, i putem darova Svetog Duha raspodijeljenih po njegovoj volji!
Hebrejima 2,5Jer nije on *anđelima podložio budući svijet, o čemu mi govorimo. Potvrda tome bi dana negdje potvrda u ovim riječima:
Hebrejima 2,6Što je to čovjek da se ti njega sjećaš? Ili sin ljudski da ti na njega svoj pogled naneseš?
Hebrejima 2,7Ti ga ponizi tek za malo u odnosu na anđele; slavom i čašću ti ga okruni;
Hebrejima 2,8sve stvari stavi pod nejgove noge. U njemu podlažući sve stvari, ništa nije ostavio što bi moglo ostati nepodloženo. A, naime, mi još ne vidimoda njemu je bilo sve podloženo,
Hebrejima 2,9ali, mi ustanovljujemi: onaj koji je bio nešo malo unižen u odnosu na anđele, Isus, nalazi se, zbog smrti koju je pretrpio, ovjenčan slavom i čašću. Tako po milosti Božjoj, za svakog je čovjeka on kušao smrt.
Hebrejima 2,10Odgovaralo je, naime, onome za koga i po kojem sve postoji i koji je htio voditi k slavi mnoštvo sinova, voditi k ispunjenju po patnjama začetnika njihovog spasenja.
Hebrejima 2,11Jer, *posvetitelj i posvećeni imaju svi jedno isto podrijetlo; tako on ne crveni zvati njih braćom
Hebrejima 2,12i reći: Ja ću tvoje *ime navijestiti braći svojoj, u sred sabora, ja ću tebe hvaliti,
Hebrejima 2,13ili još: Ja, bit ću pun povjerenja u njega, ili još: Evo me, mene i djece koju mi je Bog dao.
Hebrejima 2,14Tako dakle, budući da djeca u zajedništvu imaju *krv i meso, on također, jednako, podijeli isto stanje, da obesnaži, svojom smrću, onoga koji zadržavaše vlast smrti, što će reći *đavla,
Hebrejima 2,15i da oslobodi one koji, iz straha od smrti, provedoše život u položaju robova.
Hebrejima 2,16Jer, ne dolazi on *anđelima u pomoć, već potomstvu Abrahamovom.
Hebrejima 2,17Također trebaše se on u svim točkama učiniti sličnim svojoj braći, da postane *veliki svećenik milosrdnima u isto vrijeme kad i ovjerovljen kod Boga za izbrisati grijehove naroda.
Hebrejima 2,18Jer, budući da je sam podnio iskušenje, on je u položaju da donese pomoć onima koji su iskušani.
Jevrejima 2,1Toga radi valja nam većma paziti na riječi koje slušamo, da kako ne otpadnemo.
Jevrejima 2,2Jer ako je ono što je govoreno preko anđela utvrđeno, i svaki prestupak i oglušak pravednu platu primio:
Jevrejima 2,3Kako ćemo pobjeći na marivši za toliko spasenije? koje poče Gospod propovijedati, i oni koji su čuli potvrdiše među nama,
Jevrejima 2,4Kad i Bog posvjedoči i znacima i čudesima i različnijem silama, i Duha svetoga razdijeljivanjem po svojoj volji.
Jevrejima 2,5Jer Bog ne pokori anđelima vasinoga svijeta, koji ide i o kome govorimo.
Jevrejima 2,6Ali neko posvjedoči negdje govoreći: šta je čovjek da ga se opomeneš, ili sin čovječij da ga obiđeš?
Jevrejima 2,7Umalio si ga malijem nečim od anđela, slavom i časti vjenčao si ga, i postavio si ga nad djelima ruku svojijeh:
Jevrejima 2,8Sve si pokorio pod noge njegove. A kad mu pokori sve, ništa ne ostavi njemu nepokoreno; ali sad još ne vidimo da mu je sve pokoreno.
Jevrejima 2,9A umaljenoga malijem čim od anđela vidimo Isusa, koji je za smrt što podnese vjenčan slavom i časti, da bi po blagodati Božijoj za sve okusio smrt.
Jevrejima 2,10Jer prilikovaše njemu za kojega je sve i kroz kojega je sve, koji dovede mnoge sinove u slavu, da dovrši poglavara spasenija njihova stradanjem.
Jevrejima 2,11Jer i onaj koji osvećuje, i oni koji se osvećuju, svi su od jednoga; zaradi toga uzroka ne stidi se nazvati ih braćom
Jevrejima 2,12Govoreći: objaviću ime tvoje braći svojoj, i posred crkve zapjevaću te.
Jevrejima 2,13I opet: ja ću se u njega uzdati. I opet: evo ja i djeca moja koju mi je dao Bog.
Jevrejima 2,14Budući pak da djeca imaju tijelo i krv, tako i on uze dijel u tome, da smrću satre onoga koji ima državu smrti, to jest đavola;
Jevrejima 2,15I da izbavi one koji god od straha smrti u svemu životu biše robovi.
Jevrejima 2,16Jer se zaista ne prima anđela, nego se prima sjemena Avraamova.
Jevrejima 2,17Zato bješe dužan u svemu da bude kao braća, da bude milostiv i vjeran poglavar sveštenički pred Bogom, da očisti grijehe narodne.
Jevrejima 2,18Jer u čemu postrada i iskušan bi u onome može pomoći i onima koji se iskušavaju.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje