Tražilica


3. Mojsijeva 24. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
3. Mojsijeva 24,1Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 24,2Zapovjedi sinovima Izrailjevim neka ti donesu ulja maslinova čista, cijeđena, za vidjelo, da žišci gore vazda.
3. Mojsijeva 24,3Pred zavjesom svjedočanstva u šatoru od sastanka Aron će ih namještati da gore od večera do jutra pred Gospodom vazda zakonom vječnim od koljena do koljena.
3. Mojsijeva 24,4Na svijetnjak čisti namještaće žiške pred Gospodom vazda.
3. Mojsijeva 24,5I uzmi bijeloga brašna, i ispeci dvanaest kolača, svaki kolač da bude od dvije desetine efe.
3. Mojsijeva 24,6I postavi ih u dva reda, po šest u jedan red, na čistom stolu pred Gospodom.
3. Mojsijeva 24,7I na svaki red metni kada čistoga, da bude za svaki hljeb spomen, žrtva ognjena Gospodu.
3. Mojsijeva 24,8Svake subote neka ih postavlja sveštenik pred Gospodom vazda uzimajući od sinova Izrailjevih zakonom vječnim.
3. Mojsijeva 24,9I biće Aronovi i sinova njegovijeh, koji će jesti na mjestu svetom, jer im je svetinja nad svetinjama od ognjenijeh žrtava Gospodnjih zakonom vječnim.
3. Mojsijeva 24,10A izađe sin jedne Izrailjke, kojemu je otac bio Misirac, među sinove Izrailjeve, i svadi se u okolu sin žene Izrailjke s nekim Izrailjcem.
3. Mojsijeva 24,11I psujući sin žene Izrailjke pohuli na ime Božije, te ga dovedoše k Mojsiju; a mati mu bješe po imenu Salomita, kći Davrijina, od plemena Danova.
3. Mojsijeva 24,12I metnuše ga u zatvor dokle im se kaže šta će činiti s njim po riječi Gospodnjoj.
3. Mojsijeva 24,13A Gospod reče Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 24,14Izvedi toga psovača napolje iz okola, i neka svi koji su čuli metnu ruke svoje na glavu njegovu, i neka ga sav narod zaspe kamenjem.
3. Mojsijeva 24,15A sinovima Izrailjevim kaži i reci: ko bi god pohulio Boga svojega, nosiće grijeh svoj.
3. Mojsijeva 24,16Ko bi ružio ime Gospodnje, da se pogubi, sav narod da ga zaspe kamenjem; i došljak i domorodac koji bi ružio ime Gospodnje, da se pogubi.
3. Mojsijeva 24,17I ko ubije čovjeka, da se pogubi.
3. Mojsijeva 24,18A ko ubije živinče, neka vrati drugo, živinče za živinče.
3. Mojsijeva 24,19I ko rani bližnjega svojega, kako učini tako da mu bude:
3. Mojsijeva 24,20Ulom za ulom, oko za oko, zub za zub; kako ošteti tijelo čovjeku, onako da mu se učini.
3. Mojsijeva 24,21Ko ubije živinče, da vrati drugo; ali ko ubije čovjeka, da se pogubi.
3. Mojsijeva 24,22Zakon da vam je jedan, došljaku da bude kao i rođenom u zemlji. Jer sam ja Gospod Bog vaš.
3. Mojsijeva 24,23I Mojsije kaza sinovima Izrailjevim, a oni izvedoše psovača napolje iz okola, i zasuše ga kamenjem; i učiniše sinovi Izrailjevi kako Gospod zapovjedi Mojsiju.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje