Tražilica


1. Petrova 2. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Petrova 2,1Odbacite dakle svaku pakost i svaku prijevaru i licemjerje i zavist i sva opadanja,
1. Petrova 2,2I budite željni razumnoga i pravoga mlijeka, kao novorođena djeca, da o njemu uzrastete za spasenije;
1. Petrova 2,3Jer okusiste da je blag Gospod.
1. Petrova 2,4A kad dođete k njemu, kao kamenu živu, koji je, istina, od ljudi odbačen, ali od Boga izabran i pribran:
1. Petrova 2,5I vi kao živo kamenje zidajte se u kuću duhovnu i sveštenstvo sveto, da se prinose prinosi duhovni, koji su Bogu povoljni, kroz Isusa Hrista.
1. Petrova 2,6Jer u pismu stoji napisano: evo mećem u Sionu kamen krajeugalan izbrani, i skupocjeni; i ko njega vjeruje neće se postidjeti.
1. Petrova 2,7Vama dakle koji vjerujete čast je; a onima koji se protive kamen koji odbaciše zidari on posta glava od ugla, i kamen spoticanja i stijena sablazni:
1. Petrova 2,8Na koji se i spotiču koji se protive riječi, na što su i određeni.
1. Petrova 2,9A vi ste izbrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod, narod dobitka, da objavite dobrodjetelji onoga koji vas dozva iz tame k čudnome vidjelu svome;
1. Petrova 2,10Koji nekad ne bijaste narod, a sad ste narod Božij; koji ne bijaste pomilovani, a sad ste pomilovani.
1. Petrova 2,11Ljubazni! molim vas, kao došljake i goste, da se čuvate od tjelesnijeh želja, koje vojuju na dušu.
1. Petrova 2,12A vladajte se dobro među neznabošcima, da bi za ono za što vas opadaju kao zločince, vidjevši vaša dobra djela, hvalili Boga u dan pohođenja.
1. Petrova 2,13Budite dakle pokorni svakoj vlasti čovječijoj, Gospoda radi: ako caru, kao gospodaru;
1. Petrova 2,14Ako li knezovima, kao njegovijem poslanicima za osvetu zločincima, a za hvalu dobrotvorima.
1. Petrova 2,15Jer je tako volja Božija da dobrijem djelima zadržavate neznanje bezumnijeh ljudi.
1. Petrova 2,16Kao slobodni, a ne kao da biste imali slobodu za pokrivač pakosti, nego kao sluge Božije.
1. Petrova 2,17Poštujte svakoga: braću ljubite, Boga se bojte, cara poštujte.
1. Petrova 2,18Sluge! budite pokorni sa svakijem strahom gospodarima ne samo dobrima i krotkima nego i zlima.
1. Petrova 2,19Jer je ovo ugodno pred Bogom ako Boga radi podnese ko žalosti, stradajući na pravdi.
1. Petrova 2,20Jer kakva je hvala ako za krivicu muke trpite? Nego ako dobro čineći muke trpite, ovo je ugodno pred Bogom.
1. Petrova 2,21Jer ste na to i pozvani, jer i Hristos postrada za nas, i nama ostavi ugled da idemo njegovijem tragom:
1. Petrova 2,22Koji grijeha ne učini, niti se nađe prijevara u ustima njegovijem;
1. Petrova 2,23Koji ne psova kad ga psovaše; ne prijeti kad strada; nego se oslanjaše na onoga koji pravo sudi;
1. Petrova 2,24Koji grijehe naše sam iznese na tijelu svojemu na drvo, da za grijehe umremo, i za pravdu živimo; kojega se ranom iscijeliste.
1. Petrova 2,25Jer bijaste kao izgubljene ovce, koje nemaju pastira; no sad se obratiste k pastiru i vladici duša svojijeh.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje