Tražilica


1. Ivanova 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ivanova 2,1Dječice moja, ovo vam pišem, da ne griješite. I ako tko sagriješi, imamo zagovornika kod Oca, Isusa Krista, pravednika.
1. Ivanova 2,2I on je pomirna žrtva za grijehe naše, i ne samo naše, nego i svega svijeta.
1. Ivanova 2,3I po tom razumijemo, da ga poznajemo, ako zapovijedi njegove držimo,
1. Ivanova 2,4Tko govori: "Poznajem ga, a zapovijedi njegovih ne drži, lažac je, i u njemu istine nema.
1. Ivanova 2,5A tko drži riječ njegovu, u njemu je zaista ljubav Božja savršena; po tom poznajemo, da smo u njemu.
1. Ivanova 2,6Tko govori, da u njemu ostaje, i taj treba tako da hodi, kao što je on hodio.
1. Ivanova 2,7Ljubljeni, ne pišem vam nove zapovijedi, nego zapovijed staru, koju imadoste od početka; stara zapovijed jest riječ, koju ste čuli.
1. Ivanova 2,8Opet vam pišem novu zapovijed, koja je istinita u njemu i u vama, jer tama prolazi, i svjetlost istinito već svijetli,
1. Ivanova 2,9Tko govori, da je u svjetlosti, a mrzi na svojega brata, još je uvijek u tami.
1. Ivanova 2,10Tko ljubi brata svojega, u svijetlu ostaje, i u njemu nema ništa za razlog spoticanja.
1. Ivanova 2,11A tko mrzi na svojega brata, u tami je, i u tami hodi, i ne zna jer mu tama zaslijepi oči.
1. Ivanova 2,12Pišem vam, dječice, jer su vam oprošteni grijehi zbog imena njegova.
1. Ivanova 2,13Pišem vam, oci, jer upoznaste onoga, koji je od početka. Pišem vam, mladići, jer nadvladaste onoga, koji je zao. Pisah vam, djeco, jer upoznaste Oca.
1. Ivanova 2,14Pisah vam, oci, jer upoznaste onoga, koji je od početka. Pisah vam, mladići, jer ste jaki, i riječ Božja u vama ostaje, i nadvladaste onoga, koji je zao.
1. Ivanova 2,15Ne ljubite svijeta, ni što je u svijetu! Ako tko ljubi svijet, nema ljubavi Očeve u njemu.
1. Ivanova 2,16Jer sve, što je u svijetu požuda je tijela, požuda očiju i oholost života, nije od Oca, nego od svijeta.
1. Ivanova 2,17I svijet prolazi i požuda njegova; a tko čini volju Božju, ostaje dovijeka.
1. Ivanova 2,18Dječice, posljednja je ura, i kao što ste čuli, da će doći antikrist, već sad mnogi antikristi ustadoše; po tom poznajemo, da je posljednja.
1. Ivanova 2,19Od nas izađoše, ali nijesu bili od nas; jer kad bi bili od nas, ostali bi s nama; na njima se je imalo očitovati, da nijesu svi od nas.
1. Ivanova 2,20Ali vi imate pomazanje od Svetoga, i znate sve.
1. Ivanova 2,21Ne pisah vam, kao da ne znate istine, nego jer je znate, i jer nikakva laž ne dolazi od istine.
1. Ivanova 2,22Tko je inače lažljivac nego onaj, koji niječe, da je Isus Krist? Taj je antikrist, koji niječe Oca i Sina.
1. Ivanova 2,23Kojigod niječe Sina, ni Oca nema, a koji priznaje Sina, priznaje i Oca.
1. Ivanova 2,24Što ste čuli od početka, neka ostane u vama! Ako u vama ostane, što ste čuli od početka, i vi ćete ostati u Sinu i u Ocu.
1. Ivanova 2,25I ovo je obećanje, koje nam on obeća, život vječni.
1. Ivanova 2,26Ovo vam pisah za one, koji vas zavode.
1. Ivanova 2,27Što se vas tiče, to ostaje u vama pomazanje, koje primiste od njega, i ne treba da vas tko uči, nego kako vas to samo pomazanje uči u svemu, i istinito je, i nije laž, i kao što vas nauči, ostanite u njemu!
1. Ivanova 2,28I sad, dječice, ostanite u njemu, da imamo pouzdanje, kad se javi, i da se ne osramotimo pred njim o njegovu dolasku.
1. Ivanova 2,29Ako znate da je pravedan, znajte, da je svaki, koji čini pravdu, od njega rođen.
1. Ivanova 2,1 Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca - Isusa Krista, Pravednika.
1. Ivanova 2,2On je pomirnica za grijeha naše, i ne samo naše, nego i svega svijeta.
1. Ivanova 2,3I po ovom znamo da ga poznajemo: ako zapovijedi njegove čuvamo.
1. Ivanova 2,4Tko veli: "Poznajem ga", a zapovijedi njegovih ne čuva, lažac je, u njemu nema istine.
1. Ivanova 2,5A tko čuva riječ njegovu, u njemu je zaista savršena ljubav Božja. Po tom znamo da smo u njemu.
1. Ivanova 2,6Tko veli da u njemu ostaje, valja mu ići putom kojim je on hodio.
1. Ivanova 2,7Ljubljeni, pišem vam ne novu zapovijed, nego staru zapovijed, koju ste imali od početka. Ta stara zapovijed jest riječ koju ste čuli.
1. Ivanova 2,8A opet, novu vam zapovijed pišem - obistinjuje se u njemu i vama - jer tama prolazi, svjetlost istinita već svijetli.
1. Ivanova 2,9Tko veli da je u svjetlosti, a mrzi brata svojega, u tami je sve do sada.
1. Ivanova 2,10Tko ljubi brata svojega, u svjetlosti ostaje i sablazni u njemu nema.
1. Ivanova 2,11A tko mrzi brata svojega, u tami je, u tami hodi i ne zna kamo ide jer mu tama zaslijepi oči.
1. Ivanova 2,12Pišem vama, dječice, jer su vam grijesi oprošteni po njegovu imenu.
1. Ivanova 2,13Pišem vama, oci, jer upoznaste onoga koji je od početka. Pišem vama, mladići, jer ste pobijedili Zloga.
1. Ivanova 2,14Napisah vama, djeco, jer upoznaste Oca. Napisah vama, oci, jer upoznaste onoga koji je od početka. Napisah vama, mladići, jer ste jaki i riječ Božja u vama ostaje i pobijedili ste Zloga.
1. Ivanova 2,15Ne ljubite svijeta ni što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi Očeve.
1. Ivanova 2,16Jer što je god svjetovno - požuda tijela, i požuda očiju, i oholost života - nije od Oca, nego od svijeta.
1. Ivanova 2,17Svijet prolazi i požuda njegova, a tko čini volju Božju, ostaje dovijeka.
1. Ivanova 2,18Djeco, posljednji je čas! I, kako ste čuli, dolazi Antikrist. I sad su se već mnogi antikristi pojavili. Odatle znamo da je posljednji čas.
1. Ivanova 2,19Od nas iziđoše, ali ne bijahu od nas. Jer kad bi bili od nas, ostali bi s nama; ali neka se očituje da nisu od nas.
1. Ivanova 2,20A vi imate Pomazanje od Svetoga, i znanje svi imate.
1. Ivanova 2,21Ne pisah vam zato što ne biste znali istine, nego jer je znate i jer znate da nikakva laž nije od istine.
1. Ivanova 2,22Tko je lažac, ako ne onaj koji tvrdi da Isus nije Krist? Antikrist je onaj
1. Ivanova 2,23tko niječe Oca i Sina. Svaki koji niječe Sina, nema ni Oca, a tko priznaje Sina, ima i Oca.
1. Ivanova 2,24A vi - što čuste od početka, u vama nek ostane. Ako u vama ostane što čuste od početka, i vi ćete ostati u Sinu i Ocu.
1. Ivanova 2,25A ovo je obećanje koje nam on obeća: život vječni.
1. Ivanova 2,26Ovo vam napisah o onima koji vas zavode.
1. Ivanova 2,27A vi - Pomazanje koje primiste od njega u vama ostaje i ne treba da vas itko poučava. Nego njegovo vas Pomazanje uči o svemu, a istinito je i nije laž, pa kao što vas je ono naučilo, ostanite u Njemu.
1. Ivanova 2,28I sada, dječice, ostanite u njemu da budemo puni pouzdanja kad se pojavi te se ne postidimo pred njim o njegovu dolasku.
1. Ivanova 2,29Ako znate da je on Pravednik, znate i da je svaki koji čini pravdu od njega rođen.
1. Ivanova 2,1Dječice moja, ja vam ovo pišem da nebiste griješili. Ali, ako netko zgriješi, mi imamo jednog branitelja pred Ocem, Isusa Krista, koji je pravedan;
1. Ivanova 2,2Jer on je, žrtva okajanja za naše grijehe; i ne samo za naše, već još i za one cijelog *svijeta.
1. Ivanova 2,3A po ovome mi znamo da ga poznajemo: ako njegove zapovijedi čuvamo.
1. Ivanova 2,4Onaj koji kaže: ` Ja ga poznajem `, ali, ne čuva zapovijedi njegove, jest jedan lažac i istina nije u njemu.
1. Ivanova 2,5Već onaj koji čuva njegovu riječ, u njemu, usitinu, ljubav je Božja ispunjena; po tome mi prepoznajemo da smo u njemu.
1. Ivanova 2,6Onaj koji namjerava ostati u njemu, treba i on sam hoditi putem kojim je on, Isus, hodio.
1. Ivanova 2,7Ljubljeni moji, nije to zapovijed nova što vam ja pišem, već jedna stara zapovijed, koju imate od početka; ta stara zapovijed, to je riječ koju ste vi čuli.
1. Ivanova 2,8Ipak, to je jedna nova zapovijed što vam ja pišem, - to je istinski u njemu i u vama -, budući da tmine prolaze i da već sija istinska svjetlost.
1. Ivanova 2,9Onaj koji namjerava biti u svjetlosti, a, sve mrzeći svog brata, uvijek je u tminama.
1. Ivanova 2,10Tko ljubi brata svog ostaje u svjetlosti, i nema ničeg u njemu da bi posrnuo .
1. Ivanova 2,11Već, tko mrzi svog brata nalazi se u tminama; on hodi u tminama, i ne zna on kamo ide, jer tmine su zaslijepile oči njegove.
1. Ivanova 2,12Ja vam ovo pišem, dječice moja: ` Vaši grijehovi su vam oprošteni zbog *imena njegovog, Isus. `
1. Ivanova 2,13Ja vam ovo pišem, oci: ` Vi poznajete onog koji je od početka. ` Ja vam ovo pišem, mladi ljudi: ` Vi ste pobjednici Opakog. `
1. Ivanova 2,14Ja vam, dakl, pišem ovo, dječice moja: ` Vi poznajete Oca `; ja vam pišem ovo, oci: ` Vi poznajete onoga koji je od početka. ` Ja vam pišem ovo, mladi ljudi: ` Vi ste snažni, i riječ Božja stoji u vama, i vi ste pobjednici Opakog. `
1. Ivanova 2,15Ne ljubite *svijeta ni onoga što je u svijetu. Ako netko voli svijet, ljubav œčeva nije u njemu,
1. Ivanova 2,16Budući da sve što je u svijetu, - žudnja tijela, hlepnja očiju, oholos povjerenje u dobra, ne potječu od Oca, već potječu od svijeta.
1. Ivanova 2,17A svijet prolazi, on i njegova žudnja; ali, onaj koji čini volju Božju ostaje zauvijek.
1. Ivanova 2,18Dječice moja, ovo je posljednji čas. Vi ste čuli oglašavati da jedan antikrist dolazi; a od sada mnogi su antikristi ovdje; po čemu mi prepoznajemo da je ovo posljednji čas.
1. Ivanova 2,19Od nas su oni izišli, ali, oni ne bijahu od naših. Da bijahu bili od naših, oni bi bili ostali s nama. Ali trebalo je biti očitovano, da svi, koliko god da ih jest, oni nisu od naših.
1. Ivanova 2,20Glede vac, vi posjedujete jedno *pomazanje primljeno od *Sveca, i svi, vi, znate .
1. Ivanova 2,21Ja vam nisam pisao da vi ne znate istine, već da ju poznajete, i da ništa od onoga što je laž ne dolazi iz istine.
1. Ivanova 2,22Tko je lažac, ako nije onaj koji niječe da Isus jest *Krist? Eto antikrista, onog koji niječe Oca i Sina.
1. Ivanova 2,23Tko niječe Sina nema ni Oca; tko ispovijeda Sina ima i Oca, također.
1. Ivanova 2,24Za vas, da poruka saslušana u početku ostane u vama. Ostane li u vama, poruka saslušana u početku, i vi također ostat ćete u Sinu i u Ocu;
1. Ivanova 2,25a, ovo je obećanje koje on sam nam je dao, vječni *život.
1. Ivanova 2,26Eto što sam ja držao napisati vam glede onih koji nastoje zavesti vas.
1. Ivanova 2,27Za vas, *pomazanje koje ste primili od njega ostaje u vama, i vi nemate potrebe da vas se poučava; već vas takoreći o svemu poučava njegovo pomazanje, i ne laže ono -, budući da vas je poučilo, vi ostajete u njemu.
1. Ivanova 2,28Tako dakle, dječice moja, ostanite u njemu, da, kad se on pojavi mi imamo punu sigurnost i ne budemo ispunjeni sramom, daleko od njega, u njegovom *pojavljivanju.
1. Ivanova 2,29Budući da vi znate da je on pravedan, uviđate da je tko primijenjuje pravednost i on također rođen od njega.
1. Jovanova 2,1Dječice moja! ovo vam pišem da ne griješite; i ako ko sagriješi, imamo zastupnika kod oca, Isusa Hrista pravednika,
1. Jovanova 2,2I on očišća grijehe naše, i ne samo naše nego i svega svijeta.
1. Jovanova 2,3I po tom razumijemo da ga poznasmo, ako zapovijesti njegove držimo.
1. Jovanova 2,4Koji govori: poznajem ga, a zapovijesti njegovijeh ne drži, laža je, i u njemu istine nema;
1. Jovanova 2,5A koji drži riječ njegovu, u njemu je zaista ljubav Božija savršena; po tom poznajemo da smo u njemu.
1. Jovanova 2,6Koji govori da u njemu stoji, i taj treba da hodi kao što je on hodio.
1. Jovanova 2,7Ljubazni! ne pišem vam nove zapovijesti, nego zapovijest staru koju imaste ispočetka. Zapovijest stara jest riječ koju čuste ispočetka.
1. Jovanova 2,8Opet vam pišem novu zapovijest, koja je zaista u njemu i u vama; jer tama prolazi, i vidjelo pravo već svijetli.
1. Jovanova 2,9Koji govori da je u vidjelu, a mrzi na svojega brata, još je u tami.
1. Jovanova 2,10Koji ljubi brata svojega, u vidjelu živi, i sablazni u njemu nema.
1. Jovanova 2,11A koji mrzi na svojega brata, u tami je, i u tami hodi, i ne zna kuda ide, jer mu tama zaslijepi oči.
1. Jovanova 2,12Pišem vam, dječice, da vam se opraštaju grijesi imena njegova radi.
1. Jovanova 2,13Pišem vam, oci, jer poznaste onoga koji nema početka. Pišem vam, mladići, jer nadvladaste nečastivoga. Pišem vam, djeco, jer poznaste oca.
1. Jovanova 2,14Pisah vam, oci, jer poznaste onoga koji je od početka. Pisah vam, mladići, jer ste jaki, i riječ Božija u vama stoji, i nadvladaste nečastivoga.
1. Jovanova 2,15Ne ljubite svijeta ni što je na svijetu. Ako ko ljubi svijet, nema ljubavi očine u njemu.
1. Jovanova 2,16Jer sve što je na svijetu, tjelesna želja, i želja očiju, i ponos života, nije od oca, nego je od ovoga svijeta.
1. Jovanova 2,17I svijet prolazi i želja njegova; a koji tvori volju Božiju ostaje dovijeka.
1. Jovanova 2,18Djeco! Pošljednje je vrijeme, i kao što čuste da će doći antihrist, i sad mnogi antihristi postaše; po tom poznajemo da je pošljednji čas.
1. Jovanova 2,19Od nas iziđoše, ali ne biše od nas: kad bi bili od nas onda bi ostali s nama; ali da se jave da nijesu svi od nas.
1. Jovanova 2,20I vi imate pomazanje od svetoga, i znate sve.
1. Jovanova 2,21Ne pisah vam kao da ne znate istine, nego što je znate, i znate da nikakva laž nije od istine.
1. Jovanova 2,22Ko je lažljivac osim onoga koji odriče da Isus nije Hristos? Ovo je antihrist, koji se odriče oca i sina.
1. Jovanova 2,23Koji se god odriče sina ni oca nema; a koji priznaje sina, i oca ima.
1. Jovanova 2,24Vi dakle što čuste ispočetka u vama neka stoji; ako u vama ostane što čuste ispočetka, i vi ćete ostati u sinu i u ocu.
1. Jovanova 2,25I ovo je obećanje koje nam on obeća, život vječni.
1. Jovanova 2,26Ovo vam pisah za one koji vas varaju.
1. Jovanova 2,27I vi pomazanje što primiste od njega, u vama stoji, i ne trebujete da vas ko uči; nego kako vas to samo pomazanje uči u svemu, i istinito je, i nije laž, i kao što vas nauči ostanite u njemu.
1. Jovanova 2,28I sad, dječice, ostanite u njemu da imamo slobodu kad se javi, i da se ne osramotimo pred njim o njegovu dolasku.
1. Jovanova 2,29Ako znate da je pravednik, poznajte da je svaki koji tvori pravdu od njega rođen.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje