Tražilica


Otkrivenje 20. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Otkrivenje 20,1I vidjeh anđela gdje silazi s neba, koji je imao ključ od bezdana i lance velike u ruci svojoj.
Otkrivenje 20,2T uhvati zmaj, staru zmiju, koja je đavao i sotona, i sveza a na tisuću godina;
Otkrivenje 20,3I u bezdan baci ga, i zatvori, i zapečati nad njim, da više ne zavodi naroda, dok se ne navrši tisuća godina; i potom valja da bude odvezan na malo vremena,
Otkrivenje 20,4T vidjeh prijestolja, i sjedili su na njima, i dade im se sud; i vidjeh duše pogubljenih zbog svjedočanstva Isusova i zbog riječi Božje; i koji se ne pokloniše zvijeri ni slici njezinoj, i ne primiše žiga na čelu i na ruci svojoj; i oživješe i kraljevaše s Kristom tisuću godina.
Otkrivenje 20,5Ostali mrtvaci ne oživješe, dok se ne svrši tisuća godina. Ovo je prvo uskrsnuće,
Otkrivenje 20,6Blagoslovljen i svet, koji ima dio u prvom uskrsnuću; nad njima druga smrt nema vlasti, nego će biti svećenici Božji i Kristovi, i kraljevat će s njim tisuću godina.
Otkrivenje 20,7I kad se svrši tisuća godina, odvezat će se sotona iz tamnice svoje,
Otkrivenje 20,8I izaći će da zavodi narode na sva četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, da ih skupi na boj, kojih je broj kao pijesak morski.
Otkrivenje 20,9I izađoše na širinu zemlje, i opkoliše tabor svetih i grad ljubljeni. I siđe oganj s neba, i proguta ih.
Otkrivenje 20,10I đavao, koji ih je zavodio, bi bačen u jezero ognjeno i sumporno, gdje je zvijer i lažni prorok; i bit će mučeni dan i noć u vijeke vjekova.
Otkrivenje 20,11I vidjeh veliko bijelo prijestolje, i onoga, koji je sjedio na njemu, od čijega je lica pobjegla zemlja i nebo, i mjesto im se ne nađe.
Otkrivenje 20,12I vidjeh mrtvace velike i male, gdje stoje pred prijestoljem; i knjige se otvoriše; i druga se knjiga otvori, koja je knjiga života; i suđeni biše mrtvaci po onome, što je napisano u knjigama, po djelima njihovim.
Otkrivenje 20,13I more dade svoje mrtvace; i smrt i podzemlje dadoše svoje mrtvace; i svaki bi suđen po djelima svojim.
Otkrivenje 20,14I smrt i podzemlje bačeni biše u jezero ognjeno, Ovo je druga smrt, jezero ognjeno.
Otkrivenje 20,15I tko se ne nađe zapisan u knjizi života, bačen bi u jezero ognjeno.
Otkrivenje 20,1 I vidjeh anđela: siđe s neba s ključima Bezdana i s velikim okovima u ruci.
Otkrivenje 20,2Zgrabi Zmaja, Staru zmiju, to jest Ðavla, Sotonu, i okova ga za tisuću godina.
Otkrivenje 20,3Baci ga u Bezdan koji nad njim zatvori i zapečati da više ne zavodi narode dok se ne navrši tisuću godina. Nakon toga ima biti odriješen za malo vremena.
Otkrivenje 20,4I vidjeh prijestolja - onima što sjedoše na njih dano je suditi - i duše pogubljenih zbog svjedočanstva Isusova i zbog Riječi Božje i sve koji se ne pokloniše Zvijeri ni kipu njezinu te ne primiše žiga na čela svoja ni na ruke. Oni oživješe i zakraljevaše s Kristom tisuću godina.
Otkrivenje 20,5Drugi mrtvi ne oživješe dok se ne navrši tisuću godina. To je ono prvo uskrsnuće.
Otkrivenje 20,6Blažen i svet onaj tko je dionik toga prvog uskrsnuća! Nad njim druga smrt nema vlasti: oni će biti svećenici Božji i Kristovi i s njime će kraljevati tisuću godina.
Otkrivenje 20,7A kad se navrši tisuću godina, Sotona će iz svoga zatvora biti pušten:
Otkrivenje 20,8izići će zavesti narode sa četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, i skupiti ih u boj. Bit će ih kao pijeska morskoga.
Otkrivenje 20,9Skupiše se na prostrano polje zemlje i opkoliše tabor svetih i ljubljeni grad. Ali oganj siđe s neba te ih proguta.
Otkrivenje 20,10A njihov zavodnik, Ðavao, bačen bi u jezero ognjeno i sumporno, gdje se nalaze i Zvijer i Lažni prorok: ondje će se mučiti danju i noću u vijeke vjekova.
Otkrivenje 20,11I vidjeh veliko bijelo prijestolje i Onoga što sjede na nj: pred licem njegovim pobježe zemlja i nebo; ni mjesta im se više ne nađe.
Otkrivenje 20,12I vidjeh mrtve, velike i male: stoje pred prijestoljem, a knjige se otvoriše. I otvori se jedna druga knjiga, knjiga života. I mrtvi bijahu suđeni po onome što stoji napisano u knjigama, po djelima svojim.
Otkrivenje 20,13More predade svoje mrtvace, a Smrt i Podzemlje svoje: i svaki bi suđen po djelima svojim.
Otkrivenje 20,14A Smrt i Podzemlje bili su bačeni u jezero ognjeno. Jezero ognjeno - to je druga smrt:
Otkrivenje 20,15tko se god ne nađe zapisan u knjizi života, bio je bačen u jezero ognjeno.
Otkrivenje 20,1Tada ja vidjeh jednog *anđela koji silaziše s neba. On imaše u ruci ključ ponora i jedan teški lanac.
Otkrivenje 20,2On se domože zmaja, prastare zmije, koja je *Đavao i Sotona, i okova ga u lance na tisuću godina.
Otkrivenje 20,3On ga strmoglavi u ponor koji zatvori i zapečati nad njim, da više ne zavodi naroda sve do ispunjenja tisuću godina. Treba, nakon toga, on biti oslobođen na kratko vrijeme.
Otkrivenje 20,4I ja vidjeh prijestolja. A, onima koji tu dođoše sjesti bi dano vršiti suđenje. Ja vidjeh također duše onih kojima bijahu odrubljene glave zbog svjedočenja o Isusu i o riječi Božjoj, i onih koji ne bijahu obožavali zvijeri ni njene slike niti bijahu imali znaka na čelu ni ruci. Oni se vratiše u život i vladaše s Kristom tijekom tisuću godina.
Otkrivenje 20,5Drugi mrtvi ne vratiše se u život prije navršenja tisuću godina.
Otkrivenje 20,6Sretni i *sveti oni koji imaju dio u prvom uskrsnuću. Nad njima druga smrt nema moć: oni će biti *svećenici Božji i Kristovi, oni će vladati s njim tijekom tisuću godina.
Otkrivenje 20,7Kad Tisuću godinu tako bude navršeno, *Sotona će biti oslobođen iz svog zatvora,
Otkrivenje 20,8i on će otići zavoditi narode koji su u četiri kraja zemlje, Gog i Magog . On će ih prikupiti za boj: njihov je broj kao što je pijeska morskog.
Otkrivenje 20,9Oni će preplaviti sav šir zemaljski i opkolit će tabor *svetih i ljubljeni grad. Ali, sići će jedna vatra s neba i spalit će njih.
Otkrivenje 20,10A, *đavao, zavodnik njihov, bi stgrmoglavljen u jezero vatre i sumpora, nakon zvijeri i lažnog proroka. I oni će trpjeti muke dan i noć u vijeke vjekovâ.
Otkrivenje 20,11Tad ja vidjeh jedan veliki bijeli prijestol i onoga koji tu sjeđaše: pred njegovim licem zemlaj i nebo pobjegoše ne ostavivši tragova.
Otkrivenje 20,12I ja vidjeh mrtve, velike i male, uspravljene pred prijestoljem, i knjige biše otvorene. Jedna druga knjiga bi otvorena: knjiga *života, i mrtvi biše suđeni prema djelima, prema onome što bi zapisano u knjigama.
Otkrivenje 20,13Smrt vrati svoje mrtve, smrt i *Had vratiše svoje mrtve, i svatko bi suđen prema djelima svojim.
Otkrivenje 20,14Tada smrt i Had biše sunovraćeni u jezero vatre. Jezero vatre, evo druge smrti!
Otkrivenje 20,15A tko god ne bi nađen zapisanim u knjizi života bi sunovraćen u jezero vatre.
Otkrivenje 20,1I vidjeh anđela gdje silazi s neba, koji imaše ključ od bezdana i verige velike u ruci svojoj.
Otkrivenje 20,2I uhvati aždahu, staru zmiju, koja je đavo i sotona, i sveza je na hiljadu godina,
Otkrivenje 20,3I u bezdan baci je, i zatvori je, i zapečati nad njom, da više ne prelašćuje naroda, dok se ne navrši hiljada godina; i potom valja da bude odriješena na malo vremena.
Otkrivenje 20,4I vidjeh prijestole, i sjeđahu na njima, i dade im se sud, i duše isječenijeh za svjedočanstvo Isusovo i za riječ Božiju, koji se ne pokloniše zvijeri ni ikoni njezinoj, i ne primiše žiga na čelima svojima i ruci svojoj; i oživlješe i carovaše s Hristom hiljadu godina.
Otkrivenje 20,5A ostali mrtvaci ne oživlješe, dokle se ne svrši hiljada godina. Ovo je prvo vaskrsenije.
Otkrivenje 20,6Blažen je i svet onaj koji ima dijel u prvom vaskrseniju; nad njima druga smrt nema oblasti, nego će biti sveštenici Bogu i Hristu, i carovaće s njim hiljadu godina.
Otkrivenje 20,7I kad se svrši hiljada godina, pustiće se sotona iz tamnice svoje,
Otkrivenje 20,8I izići će da vara narode po sva četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, da ih skupi na boj, kojijeh je broj kao pijesak morski.
Otkrivenje 20,9I iziđoše na širinu zemlje, i opkoliše oko svetijeh, i grad ljubazni; i siđe oganj od Boga s neba, i pojede ih.
Otkrivenje 20,10I đavo koji ih varaše bi bačen u jezero ognjeno i sumporito, gdje je zvijer i lažni prorok; i biće mučeni dan i noć va vijek vijeka.
Otkrivenje 20,11I vidjeh veliki bijel prijestol, i onoga što sjeđaše na njemu, od čijega lica bježaše nebo i zemlja, i mjesta im se ne nađe.
Otkrivenje 20,12I vidjeh mrtvace male i velike gdje stoje pred Bogom, i knjige se otvoriše; i druga se knjiga otvori, koja je knjiga života; i sud primiše mrtvaci kao što je napisano u knjigama, po dijelima svojima.
Otkrivenje 20,13I more dade svoje mrtvace, i smrt i pakao dadoše svoje mrtvace; i sud primiše po djelima svojima.
Otkrivenje 20,14I smrt i pakao bačeni biše u jezero ognjeno. I ovo je druga smrt.
Otkrivenje 20,15I ko se ne nađe napisan u knjizi života, bačen bi u jezero ognjeno.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje