Tražilica


Postanak 25. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Postanak 25,1Abraham je bio uzeo još drugu ženu, po imenu Keturu.
Postanak 25,2I ona mu rodi Zimrana, Jokšana, Medana, Midjana, Jišbaka i Šuaha.
Postanak 25,3Jokšanu se rodi Šeba i Dedan. Potomci Dedanovi bili su Ašurimi, Letušimi i Leumimi.
Postanak 25,4Sinovi Midjanovi bili su Efa, Efer, Henok, Abida i Eldaa. Sve su ovi potomci Keturini.
Postanak 25,5A Abraham predade Izaku sve imanje svoje.
Postanak 25,6Sinovima inoča, što ih je imao Abraham, dade Abraham samo darove i otpravi ih dok je još živio, od sina svojega Izaka prema istoku u istočnu zemlju.
Postanak 25,7A ovo je broj godina, što ih preživje Abraham: sto sedamdeset i pet godina.
Postanak 25,8Tada preminu Abraham, u lijepoj starosti umrije, star i sit života, pa bi pridružen ocima svojim.
Postanak 25,9Sinovi njegovi Izak i Išmael pokopaše ga u pećini Makpeli na polju sina Sohara Hiteja Efrona, sina Soharova, istočno od Mamre,
Postanak 25,10Na polju, što ga je bio Abraham kupio od sinova Hetovih. Tamo bijahu pokopani Abraham i žena njegova Sara.
Postanak 25,11Po smrti Abrahamovoj blagoslovi Bog sina njegova Izaka. Izak je prebivao kod studenca Lahaj Roi.
Postanak 25,12Ovo je potomstvo Išmaela, sina Abrahamova, kojega je bila Abrahamu rodila Egipćanka Agara, sluškinja Sarina,
Postanak 25,13Ovo su imena sinova Išmaelovih, po njihovim plemenima poredana: "Prvorođenac Išmaelov Nabajot, onda Kedar, Adbeel, Mibsam,
Postanak 25,14Mišma, Duma, Masa,
Postanak 25,15Hadar, Tema, Jetur, Nafiš i Kedma,
Postanak 25,16To su sinovi Išmaelovi, i to su imena njihova po selima i šatorištima njihovim, dvanaest knezova po plemenima njihovim.
Postanak 25,17Godine života Išmaelova iznosile su sto i trideset i sedam godina. Zatim izdahnu; umrije i bi pridružen svojim precima.
Postanak 25,18Sinovi Išmaelovi prebivali su od Havile do Šura, koji leži istočno od Egipta u smjeru prema Asiriji. U blizini sve braće svoje naseliše se prkosno.
Postanak 25,19Ovo je potomstvo Izaka, sina Abrahamova. Abrahamu se rodi Izak.
Postanak 25,20A Izaku je bilo četrdeset godina, kad se oženi Rebekom kćerju Sirijca Betuela iz Padam-Arama, sestrom Sirijca Labana,
Postanak 25,21I Izak se molio Gospodu za ženu svoju, jer nije imala djece. Gospod ga usliši, i tako žena njegova Rebeka zatrudnje.
Postanak 25,22A kad su se sudarala djeca u utrobi njezinoj, reče ona: "Ako je tomu tako, što će onda biti od mene?" Ona otide da pita Gospoda.
Postanak 25,23Gospod joj odgovori: "Dva su naroda u utrobi tvojoj, dva plemena će se odvojiti u utrobi tvojoj; jedno će biti jače od drugoga, i starije služit će mlađemu."
Postanak 25,24I kad dođe vrijeme da rodi, a to zaista blizanci, bili su u tijelu njezinu.
Postanak 25,25Prvi koji se pojavi, bio je crvenkast, sav kao runo rutav. Zato mu nadjenuše ime Ezav.
Postanak 25,26A poslije se pojavi brat njegov; njegova se ruka prihvatila za petu, Ezava. Zato mu nadjenuše ime Jakov. Bilo je Izaku šezdeset godina kad se oni rodiše.
Postanak 25,27I kad dječaci odrastoše, posta Ezav dobar lovac, čovjek pustinje. A Jakov je bio čovjek krotak, koji je ostao kod šatora.
Postanak 25,28Izak je više volio Ezava, jer je rado jeo lovinu, a Rebeka je više voljela Jakova.
Postanak 25,29Jednom skuhao Jakov jelo. Tada Ezav dođe iz pustinje sav gladan.
Postanak 25,30Ezav reče Jakovu: "Daj mi brže da jedem toga crvenoga jela; jer gladan sam sav!" Zato se prozva Edom.
Postanak 25,31Jakov reče: "Prodaj mi najprije svoje pravo prvorodstva!"
Postanak 25,32Ezav reče: "Ah, moram eto da umrem; što će mi to pravo prvorodstva?"
Postanak 25,33A Jakov reče: "Zakuni mi se najprije!" I zakle mu se i prodade tako svoje pravo prvorodstva Jakovu.
Postanak 25,34Nato Jakov dade Ezavu kruha i jela od leće. On je jeo i pio, ustao i otišao. Tako je malo cijenio Ezav pravo prvorodstva.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje