Tražilica


1. Samuelova 18. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Samuelova 18,1Kad je bio svršio svoj razgovor sa Saulom, uključi Jonatan Davida duboko u srce, i Jonatan ga milova kao samoga sebe.
1. Samuelova 18,2Saul ga uze taj dan k sebi i ne dade mu više da se vrati u svoju očinsku kuću.
1. Samuelova 18,3Jonatan učini vjeru s Davidom, jer ga je ljubio kao samoga sebe.
1. Samuelova 18,4Jonatan skide sa sebe plašt, što ga je nosio, i dade ga Davidu, uz to opravu svoju s mačem svojim, lukom svojim i pojasom svojim.
1. Samuelova 18,5I David je išao, kamogod bi ga slao Saul, i imao je uspjeh. Zato ga postavi Saul nad vojnicima. Bio je obljubljen kod svega naroda, pa i kod dvorana Saulovih.
1. Samuelova 18,6Kad se je David ubivši Filistejina vraćao, izađoše kod ulaska žene iz svih gradova Izraelovih pjevajući i igrajući u susret kralju Saulu s bubnjima, s klicanjem i cimbalima.
1. Samuelova 18,7Pritom su žene igrajući pjevale: "Saul pobi svoju tisuću, a David svojih deset tisuća."
1. Samuelova 18,8Saul se stoga razgnjevi vrlo; jer mu ta pjesma nije bila po volji nikako. On reče: "Davidu daju će, set tisuća, a meni samo tisuću. Još mu samo treba dostojanstvo kraljevsko."
1. Samuelova 18,9Od onoga dana i dalje gledao je Saul Davida poprijeko.
1. Samuelova 18,10Idućega dana napade Saula zao duh od Boga, tako da je mahnitao u palači. David je svirao na harfu kao svaki dan. A Saul je imao u ruci sulicu.
1. Samuelova 18,11Tada Saul baci sulicu, a mislio je: "Pribit ću Davida uza zid." Ali joj se David izmače dvaput.
1. Samuelova 18,12Saul se je bojao Davida, jer je Gospod bio s njim, a od Saula je bio odstupio.
1. Samuelova 18,13Zato ga udalji Saul iz svoje blizine i učini ga tisućnikom. Tako je on izlazio na čelu svojih ljudi.
1. Samuelova 18,14Kod svih svojih pothvata imao je David uspjeh, jer je Gospod bio s njim.
1. Samuelova 18,15Kad Saul vidje, da on ima mnogo uspjeha, poveća se još više njegov strah od njega.
1. Samuelova 18,16Ali sav Izrael i Juda ljubio je Davida, jer je on pred njima odlazio i dolazio.
1. Samuelova 18,17Saul reže Davidu: "Evo, svoju najstariju kćer Merabu dat ću ti za ženu. Ali se ti moraš iskazati kao junak i voditi ratove Gospodnje." Saul je naime mislio: "Ja sam neću da stavim ruku na njega, nego Filisteji neka stave ruku na njega!"
1. Samuelova 18,18David reče Saulu: "Tko sam ja i što je moj rod, porodica mojega oca u Izraelu, da budem zet kraljev?"
1. Samuelova 18,19A kad dođe vrijeme, kad bi se imala Saulova kći Meraba dati Davidu, dadoše je Adrielu iz Mehole za ženu.
1. Samuelova 18,20Saulova kći Mikala ljubila je Davida. Kad to javiše Saulu, bilo mu je pravo.
1. Samuelova 18,21Saul je naime mislio: "Dat ću mu je. Ali će mu ona biti propast, i ruka Filisteja doći će na njega! Saul reče Davidu: "S drugom možeš mi sada biti zet."
1. Samuelova 18,22I Saul naloži dvoranima svojim: "Govorite Davidu povjerljivo i recite mu: "Eto, omilio si kralju, i svi, dvorani njegovi vole te. Sad mažeš biti zet kraljev."
1. Samuelova 18,23Kad su dvorani Saulovi Davidu tako govorili, odgovori David: "Mislite li vi, da je tako lako biti zet kraljev? Ta ja sam siromah i mali čovjek"
1. Samuelova 18,24Kad Saulovi dvorani dojaviše njemu: "Tako i tako rekao je David,"
1. Samuelova 18,25Odgovori Saul: "Priopćite Davidu: "Kralj ne želi nikakva drugoga ženidbenog dara nego samo što prednjih kožica filistejskih, da se tako osveti neprijateljima kraljevim." Tako je mislio Saul, da rukom Filisteja ukloni s puta Davida.
1. Samuelova 18,26Kad dvorani njegovi priopćiše Davidu te riječi, David je bio s time sporazuman, da tako postane zet kraljev. Još prije nego je isteklo vrijeme.
1. Samuelova 18,27Ustade David, otide sa svojim ljudima i pobi dvjesta Filisteja. David donese njihove prednje kožice i prebroji ih pred kraljem, da postane zet kraljev. Tada mu dade Saul svoju kćer Mikalu za ženu.
1. Samuelova 18,28Saul sad jasno vidje, da je Gospod bio s Davidom. I Saulova kći Mikala ljubila ga je.
1. Samuelova 18,29A Saul se je bojao Davida sve više. Tada postade Saul neprijatelj Davidov zauvijek.
1. Samuelova 18,30Kad bi knezovi filistejski izašli u boj, imao je David, kadgod bi izašao, više uspjeha negoli sve druge vojskovođe Saulove, tako da je ime njegovo postalo slavno.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje