Tražilica


1. Kraljevima 14. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Kraljevima 14,1U ono vrijeme razbolje se Abija, sin Jeroboamov.
1. Kraljevima 14,2Tada zamoli Jeroboam svoju ženu: "Idi, preobuci se, da se ne opazi, da si žena Jeroboamova, pa idi u Šilo! Tamo stanuje prorok Ahija. On je, koji mi je jedanput prorokovao, da ću biti kralj nad ovim narodom.
1. Kraljevima 14,3Uzmi sa sobom deset kruhova i kolača i vrč meda i potraži ga! On će ti reći, što će biti od dječaka."
1. Kraljevima 14,4Žena Jeroboamova učini tako. Ona zaputi u Šilo i dođe u kuću Ahijinu. A Ahija nije mogao više vidjeti, jer su oči njegove bile oslijepile od starosti.
1. Kraljevima 14,5Uto je bio Gospod rekao Ahiji: "Eto dolazi žena Jeroboamova, da te pita za sina svojega; jer je bolestan. Tako i tako reći ćeš joj!" I kad ona uđe preobučena,
1. Kraljevima 14,6I Ahija razabra šuštanje njezinih koračaja, kad uđe na vrata, povika on: "Uniđi, ženo Jeroboamova! Što se pretvaraš? Meni je naložena tvrda vijest za te.
1. Kraljevima 14,7Idi, kaži Jeroboamu: "Ovako veli Gospod, Bog Izraelov: 'Podigao sam te iz naroda i postavio te knezom nad svojim narodom Izraelom.
1. Kraljevima 14,8Otrgnuo sam kraljevstvo od kuće Davidove i dao ga tebi. A ti nijesi bio kao moj sluga David, koji je držao zapovijedi moje, slušao me svim srcem i činio samo ono, što se dopada meni.
1. Kraljevima 14,9Ne, ti si radio gore od svih svojih prethodnika, jer si dao sebi načiniti druge bogove, i to likove livene, da bi me dražio. A mene si bacio za leđa svoja.
1. Kraljevima 14,10Zato ću ja pustiti nesreću na kuću Jeroboamovu i od porodice Jeroboamove sve ću istrijebiti, što je muško, dorasle i nedorasle u Izraelu. Ja ću pomesti kuću Jeroboamovu, kao što se mete blato, da ga više ne ostane ništa.
1. Kraljevima 14,11Tko umre u gradu od porodice Jeroboamove, prožderat će ga psi, i tko umre u polju, prožderat će ga ptice nebeske.'" Jest, tako govori Gospod.
1. Kraljevima 14,12A ti se vrati kući! Kad noge tvoje stupe u grad, dječak će umrijeti.
1. Kraljevima 14,13Sav će Izrael držati tugovanje za njim i pokopat će ga, jer će on jedini od porodice Jeroboamove doći u grob, jer se na njemu nađe nešto, što se na kući Jeroboamovoj dopalo Gospodu, Bogu Izraelovu.
1. Kraljevima 14,14A Gospod će podignuti sebi kralja nad Izraelom, koji će istrijebiti kuću Jeroboamovu u onaj dan. A što će istom onda još doći?
1. Kraljevima 14,15Udarit će Gospod Izraela, da će se zaljuljati, kao što se ljulja trska na vodi, Iščupat će Izraela iz ove lijepe zemlje, koju je dao ocima njihovim, i razasut će ih s onu stranu rijeke, jer načiniše sebi drvene kipove i tako razdražiše Gospoda na gnjev.
1. Kraljevima 14,16Napustit će Izraela zbog grijeha, što ih počini Jeroboam i na koje navede Izraela."
1. Kraljevima 14,17Žena Jeroboamova zaputi kući i dođe u Tirsu. Kad prekorači kućni prag, bio je dječak već mrtav.
1. Kraljevima 14,18Pokopaše ga, i sav Izrael održa tugovanje za njim, kako je to unaprijed rekao Gospod preko svojega sluge, proroka Ahije,
1. Kraljevima 14,19Ostala povijest Jeroboamova, njegovih ratova i njegove vladavine, stoji zapisana u knjizi povijesti kraljeva Izraelovih.
1. Kraljevima 14,20Kraljevao je Jeroboam dvadeset i dvije godine. Onda počinu kod otaca svojih. Njegov sin Nadab postade kralj mjesto njega.
1. Kraljevima 14,21Kralj nad Judom bio je Roboam, sin Salomonov. Bilo je Roboamu četrdeset i jedna godina, kad postade kralj, i vladao je sedamnaest godina u Jerusalemu, u gradu, koji je bio izabrao Gospod između svih plemena Izraelovih, da tamo nastani ime svoje. Njegova se je mati zvala Naama i bila je Amonka.
1. Kraljevima 14,22I Juda je činio, što se nije dopadalo Gospodu. Oni su izazivali grijehima, što su ih činili, njegovu srdžbu više, nego oci njihovi svim onim, što činiše.
1. Kraljevima 14,23Jer i oni načiniše sebi uzvisine, stupove i drvene kipove na svakom visokom humu i pod svakim zelenim drvetom.
1. Kraljevima 14,24Dapače bilo je posvećenih bludnica u zemlji. Tako su nasljedovali sve grozote pogana, što ih je bio Gospod istjerao ispred sinova Izraelovih.
1. Kraljevima 14,25U petoj godini kraljevanja Roboamova izađe kralj Šišak od Egipta proti Jerusalemu,
1. Kraljevima 14,26I ugrabi blago iz hrama Gospodnjega i iz palače kraljevske. Sve on uze. Ugrabi i sve zlatne štitove, što ih je bio dao načiniti Salomon.
1. Kraljevima 14,27Na njihovo mjesto dade kralj Roboam načiniti mjedene štitove i povjeri ih pažnji starješina nad stražama, što su stražili na ulazu u palaču kraljevsku.
1. Kraljevima 14,28Kadgod bi kralj išao u hram Gospodnji, nosili su ih tjelesni stražari, a poslije su ih opet stavljali u stražarnicu tjelesnih stražara.
1. Kraljevima 14,29Ostala povijest Roboamova i sve, što je činio, stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Judinih.
1. Kraljevima 14,30Bio je rat između Roboama i Jeroboama jednako.
1. Kraljevima 14,31Kad je Roboam bio počinuo kod otaca svojih, bio je pokopan kod otaca svojih u gradu Davidovu. Njegova se mati zvala Naama i bila je Amonka. Njega naslijedi na prijestolju njegov sin Abijam.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje