Tražilica


1. Ljetopisa 4. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Ljetopisa 4,1Sinovi Judini jesu Peres, Hesron, Karmi, Hur i Šobal.
1. Ljetopisa 4,2Raji, sinu Šobalovu rodi se Jahat, a Jahatu se rodi Ahumaja i Lahada. To su porodice Zoratejaca.
1. Ljetopisa 4,3Ovo su od oca Etama: Jezreel, Išma i Idbaš. Sestra se njihova zvala Haslelponija.
1. Ljetopisa 4,4Penuel je bio otac Gedoru, i Ezer otac Hušin. To su sinovi Hura, prvorođenca Efrate, oca Betlehema.
1. Ljetopisa 4,5Ašur, otac Tekoe, imao je dvije žene, Helahu i Naarahu.
1. Ljetopisa 4,6Naaraha mu rodi Ahuzama, Hefera, Temenija i Ahaštara; to su sinovi Naarahini.
1. Ljetopisa 4,7Sinovi Halahini jesu Zeret, Zohar i Etnan.
1. Ljetopisa 4,8Kosu se rodi Anuba i Zobeba i porodice Aharhela, sina Harumova,
1. Ljetopisa 4,9Jabez je bio ugledniji od svoje braće. Njegova mati nadjenu mu ime Jabez, kad reče: "Rodila ga s bolom."
1. Ljetopisa 4,10Jabez prizva Boga Izraelova i reče: "Ako me blagosloviš i raširiš područje moje, pomogneš mi i milostiv me očuvaš od zla, da me ne stigne bol." I Bog usliši molbu njegovu.
1. Ljetopisa 4,11Kelubovu, bratu Šuhinu, se rodi Mehira, ovome se rodi Ešton.
1. Ljetopisa 4,12Eštonu se rodi Bet-Rafa, Paseah i Tehina, oca gradu Ir-Nahaša. To su ljudi Rekini.
1. Ljetopisa 4,13Sinovi Kenazovi jesu Otniel i Seraja, sin Otnielov jest Hatat.
1. Ljetopisa 4,14Meonotaju se rodi Ofru, Seraja rodi Joaba, oca dolini zanatlijskoj; jer su bili zanatlije.
1. Ljetopisa 4,15Sinovi Kaleba, sina Jefuneova, jesu Iru, Ela i Naam, sin Elin Kenaz.
1. Ljetopisa 4,16Sinovi Jehalelelovi jesu Zif, Zifa, Tirja i Asrael.
1. Ljetopisa 4,17Sinovi Ezrini jesu Jeter, Mered, Efer i Jalon; a žena Meredova, Egipćanka, rodi Mirjamu, Šamaja i Išbaha, oca Eštemou.
1. Ljetopisa 4,18Njegova druga žena, Judejka, rodi Jereda, oca Gedoru, Hebera, oca Sokova, i Jekutiela, oca Zanoahova, To su sinovi Bitje, kćeri faraonove, koju je bio Mered uzeo za ženu.
1. Ljetopisa 4,19Sinovi žene Hodije, sestre Nahama, jesu otac Keilah, Garmeja, i Eštemeja, Maakateja.
1. Ljetopisa 4,20Sinovi Šimonovi jesu Amnon, Ben-Hananov sin Rina i Tilon. Sinovi Išijevi jesu Zohet i sin Zohetov.
1. Ljetopisa 4,21Sinove Šele, sina Judina, jesu Er, otac Lekin, i Laada, otac Marešin, i porodice platnarskih radnika kuće Ašbeine,
1. Ljetopisa 4,22Nadalje Jokim i ljudi od Kozebe i Joaš i Saraf, koji postadoše gospodari Moaba i onda se povratiše u Jašubi-Lahemu. Ali to su stare povijesti.
1. Ljetopisa 4,23Oni su bili lončari i stanovali su u Netaimu i Gederah; tamo su boravili kod kralja u službi njegovoj.
1. Ljetopisa 4,24Sinovi Simeonovi jesu Nemuel, Jamin, Jarib, Zerah i Šaul.
1. Ljetopisa 4,25A njegov sin Šalum, a njegov sin Mibsam, a njegov sin Mišma.
1. Ljetopisa 4,26Potomci Mišmini jesu njegov sin Hamuel, i njegov sin Zakur, i njegov sin Šimej.
1. Ljetopisa 4,27Šimej je imao šesnaest sinova i šest kćeri. A braća njegova nijesu imala mnogo djece. Sve porodice njihove nijesu se množile toliko, koliko sinovi Judini.
1. Ljetopisa 4,28Svoja naselja imali su u Beeršebi, Moladi, Hasar-Šualu,
1. Ljetopisa 4,29U Bilhi, Esemu, Toladu,
1. Ljetopisa 4,30U Betuelu, Hormi, Siklagu,
1. Ljetopisa 4,31U Bet-Markabotu, Hasar-Susimu, Bet-Biraju i Šaarajimu. To su gradovi njihovi do vremena kralja Davida.
1. Ljetopisa 4,32Sela njihova bila su Etam, Ain, Rimon, Token i Ašan: "pet mjesta,
1. Ljetopisa 4,33Nadalje sva sela njihova, što su bila u okolici spomenutih mjesta, sve do Baala. To su bila njihova naselja. Imali su svoj vlastiti popis porodica.
1. Ljetopisa 4,34Mešobad, Jamlek, Amazijin sin Joša,
1. Ljetopisa 4,35Joel, Jehu, sin Jošibje, sina Seraje, sina Asielova,
1. Ljetopisa 4,36Elioenaj, Jaakoba, Ješohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja
1. Ljetopisa 4,37I Ziza, sin Šifija, sina Alona, sina Jedaje, sina Šimrijeva, sina Šemajina:
1. Ljetopisa 4,38Ovi po imenu navedeni bili su knezovi u porodicama svojim. Obitelji njihove bile su se jako raširile.
1. Ljetopisa 4,39Oni otidoše do ulaza u Gedor, do na istok doline, da traže pašu stoci svojoj.
1. Ljetopisa 4,40I nađoše pašu obilatu i dobru. Zemlja je pružala na sve strane dosta prostora i mirnu, bezbrižnu sigurnost; jer koji su prije prebivali tamo, bili su Hamovi potomci.
1. Ljetopisa 4,41U vrijeme Ezekije, kralja Judina, dođoše po imenu gore zapisani, uništiše šatore njihove i Meuneje, koji su živjeli tamo, i izvršiše na njima prokletstvo do današnjega dana. Naseliše se mjesto njih; jer je tamo bilo pašnjaka za stoku njihovu.
1. Ljetopisa 4,42Jedan dio njih, sinova Simeonovih, pet stotina ljudi otide u goru Seir. Vodili su ih Pelatija, Nearja, Refaja i Uziel, sinovi Išijevi.
1. Ljetopisa 4,43Oni pobiše posljednje ostatke Amalečana i naseliše se ondje do današnjega dana.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje