Tražilica


1. Ljetopisa 6. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Ljetopisa 6,1Sinovi Levijevi jesu Geršon, Kohat i Merari.
1. Ljetopisa 6,2Sinovi Kohatovi jesu Amram, Izhar, Hebron i Uziel.
1. Ljetopisa 6,3Sinovi Amramovi jesu Aron, Mojsije i Mirjama. Sinovi Aronovi jesu Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.
1. Ljetopisa 6,4Eleazaru se rodi Finehasa, Finehasu se rodi Abišua,
1. Ljetopisa 6,5Abišuu se rodi Buki, Bukiu se rodi Uzi,
1. Ljetopisa 6,6Uziu se rodi Zerahija, Zerahiji se rodi Merajot,
1. Ljetopisa 6,7Merajotu se rodi Amarija, Amariju se rodi Ahitub,
1. Ljetopisa 6,8Ahitubu se rodi Sadok, Sadoku se rodi Ahimaasa,
1. Ljetopisa 6,9Ahimaasu se rodi Azarija, Azariji se rodi Johanan,
1. Ljetopisa 6,10Johananu se rodi Azarija. Ovaj je vršio svećeničku službu u hramu, što ga sagradi Salomon u Jerusalemu.
1. Ljetopisa 6,11I Azariji se rodi Amarija, Amariju se rodi Ahituba,
1. Ljetopisa 6,12Ahitubu se rodi Sadoka, Sadoku se rodi Šalum,
1. Ljetopisa 6,13Šalumu se rodi Hilkija, Hilkiju se rodi Azarija,
1. Ljetopisa 6,14Azariji se rodi Seraja, Seraji se rodi Josadak.
1. Ljetopisa 6,15Josadak otide, kad Gospod odvede u progonstvo Judu i Jerusalem rukom Nebukadnezarovom.
1. Ljetopisa 6,16Sinovi Levijevi jesu Geršon, Kohat i Merari,
1. Ljetopisa 6,17Ovo su imena sinovima Geršonovim: Libni i Šimej.
1. Ljetopisa 6,18Sinovi Kohatovi jesu Amram, Izhar, Hebron i Uziel.
1. Ljetopisa 6,19Sinovi Merarijevi jesu Mahli i Muši. Ovo su porodice levitske po svojim obiteljima:
1. Ljetopisa 6,20Geršonova: "Libni, sin njegov, a njegov sin Jahat, a njegov sin Zima,
1. Ljetopisa 6,21A njegov sin Joah, a njegov sin Ido, a njegov sin Zerah, a njegov sin Jeatraj.
1. Ljetopisa 6,22Sinovi Kohatovi: "Aminadab, sin njegov, a njegov sin Korah, a njegov sin Asir,
1. Ljetopisa 6,23A njegov sin Elkana, a njegov sin Ebjasaf, a njegov sin Asir,
1. Ljetopisa 6,24A njegov sin Tahat, a njegov sin Uriel, a njegov sin Uzijah, a njegov sin Šaul.
1. Ljetopisa 6,25Sinovi Elkanini: Amasa i Ahimot,
1. Ljetopisa 6,26Elkana. Sinovi Elkanini: Zofaj, sin njegov, a njegov sin Nahat,
1. Ljetopisa 6,27A njegov sin Eliab, a njegov sin Jeroham, a njegov sin Elkana.
1. Ljetopisa 6,28Sinovi Samuelovi: prvorođenac Joel i drugi Abija,
1. Ljetopisa 6,29Sinovi Merarijevi: Mahli, a njegov sin Libni, a njegov sin Šimej, a njegov sin Uza,
1. Ljetopisa 6,30A njegov sin Šimea, a njegov sin Hagija, a njegov sin Asaja.
1. Ljetopisa 6,31Ovo su oni, koje postavi David za pjevanje u hramu Gospodnjem, izakako se je bio smjestio kovčeg.
1. Ljetopisa 6,32Oni su vršili službu pred šatorom svjedočanstva kao pjevači, dok nije bio Salomon sagradio hram Gospodnji u Jerusalemu. Po svojim službenim propisima oni su vršili službu svoju.
1. Ljetopisa 6,33Ovi su, što su vršili službu, i sinovi njihovi od sinova Kohatovih Heman, hramski pjevač, sin Joela, sina Samuela,
1. Ljetopisa 6,34Sina Elkane, sina Jerohama, sina Eliela, sin Toaha,
1. Ljetopisa 6,35Sina Zufa, sina Elkane, sina Mahata, sina Amasa,
1. Ljetopisa 6,36Sina Elkane, sina Joela, sina Azarije, sina Sefanije,
1. Ljetopisa 6,37Sina Tahata, sina Asira, sina Abjasafa, sina Koraha,
1. Ljetopisa 6,38Sina Izhara, sina Kohata, sina Levija, sina Izraelova.
1. Ljetopisa 6,39Njegov brat bio je Asaf, koji je vršio službu s desne njegove, Asaf, sin Berekija, sina Šimee,
1. Ljetopisa 6,40Sina Mihaela, sina Baaseja, sina Malkije,
1. Ljetopisa 6,41Sina Etnija, sina Zerahe, sina Adaje,
1. Ljetopisa 6,42sina Etana, sina Zime, sina Šimeja,
1. Ljetopisa 6,43Sina Jahata, sina Geršoma, sina Levijeva.
1. Ljetopisa 6,44Sinovi Merarijevi Braća njihova, stajali su s lijeve strane: Etan, sin Kišija, sina Abdija, sina Maluka,
1. Ljetopisa 6,45Sina Hašabje, sina Amazije, sina Hilkije,
1. Ljetopisa 6,46Sina Amazija, sina Bania, sina Šamera,
1. Ljetopisa 6,47Sina Mahlija, sina Mušia, sina Merarija, sina Levijeva,
1. Ljetopisa 6,48Drugovi njihovi, Leviti, bili su određeni za svu službu u šatoru hrama Božjega.
1. Ljetopisa 6,49A Aron i sinovi njegovi vršili su službu na žrtveniku za žrtve paljenice i na žrtveniku kadionom, svu službu u Svetinji nad svetinjama i službu pomirenja za Izraela točno po propisima, što ih je bio dao Mojsije, sluga Božji.
1. Ljetopisa 6,50Ovo su potomci Aronovi: Eleazar, sin njegov, a njegov sin Finehas, a njegov sin Abišua,
1. Ljetopisa 6,51A njegov sin Buki, a njegov sin Uzi, a njegov sin Zerahija,
1. Ljetopisa 6,52A njegov sin Merajot, a njegov sin Amarija, a njegov sin Ahitub,
1. Ljetopisa 6,53A njegov sin Sadok, a njegov sin Ahimaas.
1. Ljetopisa 6,54Ovo su im stanovi po mjestima njihovim u području njihovu: Aronovi, porodica Kohatovaca, - na njih pade ždrijeb -
1. Ljetopisa 6,55Dobiše Hebron u zemlji Judinoj i pašnjake njegove unaokolo.
1. Ljetopisa 6,56Međe grada i sela njegova dadoše Kalebu Jefuneovu.
1. Ljetopisa 6,57Nadalje dadoše Aronovim sinovima gradove za utočište Hebron i Libnu i pašnjake njezine, Jatir i Eštemou i pašnjake njegove,
1. Ljetopisa 6,58Hilen i pašnjake njegove, Debir i pašnjake njegove,
1. Ljetopisa 6,59Ašan i pašnjake njegove i Bet-Šemeš i pašnjake njegove.
1. Ljetopisa 6,60Nadalje od plemena Benjaminova: Gebu i pašnjake njegove, Alemet i pašnjake njegove i Anatot i pašnjake njegove. Ukupni broj gradova njihovih iznosio je trinaest po porodicama njihovim.
1. Ljetopisa 6,61Kohatove porodice, koje su bile još preostale od porodica toga plemena, dobiše ždrijebom od polovine plemena Manasehova deset gradova.
1. Ljetopisa 6,62Sinovi Geršonovi dobiše po porodicama svojim od plemena Isakar, Ašer, Naftali i Manaseh u Bašanu trinaest gradova.
1. Ljetopisa 6,63Merarijevi dobiše ždrijebom po porodicama svojim od plemena Ruben, Gad i Zebulun dvanaest gradova.
1. Ljetopisa 6,64Tako dadoše sinovi Izraelovi Levitima te gradove i pašnjake njihove.
1. Ljetopisa 6,65Ždrijebom odstupiše od plemena Judejaca, Simeonovaca i Benjaminovaca te po imenu označene gradove.
1. Ljetopisa 6,66Ostatku od porodica Kohatovaca bili su odstupljeni gradovi njihova područja od plemena Efraimova.
1. Ljetopisa 6,67Njima dadoše gradove za utočište Šekem i pašnjake njegove u gori Efraimovoj, Gezer i pašnjake njegove,
1. Ljetopisa 6,68Jokmeam i pašnjake njegove, Bet-Horon i pašnjake njegove,
1. Ljetopisa 6,69Ajalon i pašnjake njegove, Gat-Rimon i pašnjake njegove.
1. Ljetopisa 6,70Od polovine plemena Manasehova: Aner i pašnjake njegove, Balaam i pašnjake njegove - za porodice preostalih Kohatovaca.
1. Ljetopisa 6,71Geršonovi sinovi dobiše od porodica polovine plemena Manasehova: Golan i Bašan i pašnjake njegove i Aštarot i pašnjake njegove.
1. Ljetopisa 6,72Od plemena Isakarova: Kedeš i pašnjake njegove, Daberat i pašnjake njegove,
1. Ljetopisa 6,73Ramot i pašnjake njegove i Anem i pašnjake njegove.
1. Ljetopisa 6,74Od plemena Ašerova: Mašal i pašnjake njegove, Abdon i pašnjake njegove,
1. Ljetopisa 6,75Hukok i pašnjake njegove, Rehob i pašnjake njegove.
1. Ljetopisa 6,76Od plemena Naftalijeva: Kedeš u Galileji i pašnjake njegove, Hamon i pašnjake njegove, Kirjatajim i pašnjake njegove.
1. Ljetopisa 6,77Merarijevi sinovi, što još preostaše, dobiše od plemena Zebulunova: Rimon i pašnjake njegove, Tabor i pašnjake njegove.
1. Ljetopisa 6,78Nadalje s onu stranu Jordana naprema Jerihu u istočnoj zemlji jordanskoj od plemena Rubenova: Bezer u pustinji i pašnjake njegove, Jahasu i pašnjake njezine,
1. Ljetopisa 6,79Kedemot i pašnjake njegove, Mefaat i pašnjake njegove.
1. Ljetopisa 6,80Od plemena Gadova: Ramot u Gileadu i pašnjake njegove, Mahanaim i pašnjake njegove
1. Ljetopisa 6,81Hešbon i pašnjake njegove, Jazer i pašnjake njegove.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje