Tražilica


1. Ljetopisa 11. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Ljetopisa 11,1Svi Izraelci skupiše se kod Davida u Hebronu i rekoše: "Evo, mi smo od tvojega mesa i od tvoje krvi.
1. Ljetopisa 11,2Već prije, kad je još Saul bio kralj, ti si bio onaj, koji je u boj odvodio i opet kući dovodio Izraela. Tebi je obećao Gospod, Bog tvoj: "Ti ćeš pasti narod moj Izraela, i ti ćeš biti knez nad pukom mojim Izraelom."
1. Ljetopisa 11,3Kad su se tako bile našle kod kralja u Hebronu sve starješine Izraelaca, sklopi David s njima u Hebronu pred Gospodom savez. Tada pomazaše Davida za kralja nad Izraelom po naputku Gospodnjem, što je bio izašao preko Samuela.
1. Ljetopisa 11,4Jednoga dana otide David sa svim Izraelom u Jerusalem, to jest Jebus. Tamo su bili Jebuseji, koji su živjeli u onoj zemlji.
1. Ljetopisa 11,5Stanovnici u Jebusu rekoše Davidu: "Nećeš ući ovamo." Ipak David osvoji tvrđavu Sion, to je kasniji grad Davidov.
1. Ljetopisa 11,6Tada reče David: "Tko prvi nadvlada Jebuseje, bit će vrhovni zapovjednik vojske." Joab, sin Serujin, uzađe prvi i posta vrhovni zapovjednik.
1. Ljetopisa 11,7David uze stan u tvrđavi. Zato je prozvaše gradom Davidovim.
1. Ljetopisa 11,8On sazida grad unaokolo od Mila do obzida. Joab popravi ostali grad.
1. Ljetopisa 11,9Sve je više rasla moć Davidova, jer je Gospod nad vojskama bio s njim.
1. Ljetopisa 11,10Ovo su najodličniji junaci Davidovi, koji su vjerno držali s njim za njegova kraljevanja nad Izraelom i pomogli mu, da bude kralj po obećanju Gospodnjem Izraelu.
1. Ljetopisa 11,11Ovo je popis junaka Davidovih: Jašobam, sin Hakmonijev, glavar trojici. On zavitla svoje koplje na tri stotine i pobi ih ujedanput.
1. Ljetopisa 11,12Za njim je dolazio između ta tri junaka Ahošanin Eleazar, sin Dodov.
1. Ljetopisa 11,13On je bio s Davidom u Pas Damimu, kad se tamo skupiše Filisteji na boj. Tamo je bio komad zemlje s ječmom. A kad su ljudi bježali od Filisteja,
1. Ljetopisa 11,14Stadoše oni usred polja, obraniše ga i pobiše Filisteje. Tako im dade Gospod veliku pobjedu.
1. Ljetopisa 11,15Jedanput siđoše ta tri najodličnija između tridesetorice k hridini, k Davidu, u pećinu Adulam, kad je četa Filisteja taborila u dolini Refaimovoj.
1. Ljetopisa 11,16David je bio upravo u tvrđavi. A u Betlehemu je onda bila straža filistejska.
1. Ljetopisa 11,17I kad je David zaželio: "Tko bi mi donio vode da pijem iz studenca na vratima Betlehema?"
1. Ljetopisa 11,18Tada ona tri junaka prodriješe kroz tabor Filisteja, zahvatiše vode iz studenca na vratima Betlehema i donesoše je Davidu. Ali on je ne htjede piti, nego je proli Gospodu u čast
1. Ljetopisa 11,19I reče: "Ne daj mi, Gospode, da tako što učinim! Zar da pijem krv tih ljudi, koji prodriješe tamo uz opasnost života? Jer je donesoše ne mareći za život svoj." Zato je ne htjede piti. To učiniše ta tri junaka.
1. Ljetopisa 11,20Abišaj, brat Joabov, bio je glavar tridesetorici. On zavitla svoje koplje na tri stotine i pobi ih. Bio je ugledan kod trojice.
1. Ljetopisa 11,21Jer se odlikova među tridesetoricom, posta im vođa, ali one trojice ne stiže.
1. Ljetopisa 11,22Benaja, sin Jehojadov, hrabar čovjek, velik na djelima, iz Kabseela. On pogubi oba Ariela iz Moaba. Također ubi dolje kod jednog studenca lava, kad je bio pao snijeg.
1. Ljetopisa 11,23On ubi i nekoga Egipćanina, gorostasa visoka pet lakata. Premda je Egipćanin imao u ruci koplje, debelo kao vratilo, on izađe na njega sa štapom, istrže Egipćaninu koplje iz ruke i ubi ga njegovim vlastitim kopljem.
1. Ljetopisa 11,24To učini Benaja, sin Jehojadov. Kod trojice junaka imao je visok ugled.
1. Ljetopisa 11,25Bio je slavniji od tridesetorice, ali one trojice ne stiže. David ga stavi na čelo tjelesnoj straži.
1. Ljetopisa 11,26Hrabri junaci bili su Joabov brat Asahel, Elhanan iz Betlehema, sin Dodov,
1. Ljetopisa 11,27Šamot iz Harora, Heles iz Pelona,
1. Ljetopisa 11,28Ira, sin Ikešov iz Tekoe, Abiezer iz Anatota,
1. Ljetopisa 11,29Sibekaj iz Hušata, Ilaj iz Ahoha,
1. Ljetopisa 11,30Maharaj iz Netofe, Heled iz Netofe, sin Baanin,
1. Ljetopisa 11,31Itaj, sin Ribajev, iz Gibee u plemenu Benjaminovu, Benaja iz Piratona,
1. Ljetopisa 11,32Huraj iz potoka Gaaša, Abiel iz Arbe,
1. Ljetopisa 11,33Azmavet iz Baharuma, Eliaba iz Šaalbona,
1. Ljetopisa 11,34Sinovi Hašemovi iz Gizona, Jonatan, sin Šagehov, iz Harara,
1. Ljetopisa 11,35Ahiam, sin Sakarov, iz Harara, Elifal, sin Urov,
1. Ljetopisa 11,36Hefer iz Mekera, Ahija iz Pelona,
1. Ljetopisa 11,37Hesro iz Karmela, Naaraj sin Ezbajev,
1. Ljetopisa 11,38Joel, brat Natanov, Mibhar, sin Hagrijev,
1. Ljetopisa 11,39Selek, Amonac, Nahraj iz Berota, koji je nosio oružje Joabu, sinu Serujinu,
1. Ljetopisa 11,40Ira, Itranin, Gareb, Itranin,
1. Ljetopisa 11,41Urija, Hitejin, Zabad, sin Ahlajev,
1. Ljetopisa 11,42Adina, sin Šizin, iz plemena Rubenova, poglavar Rubenovaca, i s njim trideset ljudi,
1. Ljetopisa 11,43. Hanan, sin Maakin, i Jošafat iz Mitne,
1. Ljetopisa 11,44Uzija iz Aštarota, Šama i Jeiel, sinovi Hotama iz Aroera,
1. Ljetopisa 11,45Jediael, sin Šimrijev, i njegov brat Joha, Tizejin,
1. Ljetopisa 11,46Eliel, Mahavejin, Jeribaj i Jošavja, sinovi Elnaamovi, i Itma, Moabac,
1. Ljetopisa 11,47Eliel, Obed i Jaasiel iz Mezobaja.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje