Tražilica


Ezra 6. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ezra 6,1Tada kralj Darije zapovjedi, da se potraži u pismohraniku, u kojem se tamo u Babilonu pohranjivalo blago.
Ezra 6,2Nađe se i u dvoru kraljevskom u Ekbatani, koja leži u pokrajini Mediji, jedan svitak pismeni, u kojemu je bila zapisana ova povelja:
Ezra 6,3"Prve godine kralja Kira izdade kralj Kir ovu zapovijed u stvari hrama Božjega u Jerusalemu: Ima se opet podignuti hram kao mjesto, gdje se kolju žrtve zaklanice i prinose žrtve paljenice. Visina mu ima biti šezdeset lakata; šezdeset lakata neka mu bude i širina!
Ezra 6,4Tri reda neka budu od kamenja velikoga i jedan red od drveta novoga. Troškove ima da snosi kraljevski dvor.
Ezra 6,5I posuđe zlatno i srebrno hrama Božjega, što ga je Nebukadnezar uzeo iz hrama U Jerusalemu i donio u Babilon, ima se vratiti natrag i odnijeti u hram jerusalemski svako na svoje prijašnje mjesto. Imaš ga postaviti u hramu Božjemu"
Ezra 6,6"Zato uklonite se odatle, Tatnaju, namjesniče s onu stranu rijeke, i Šetar-Boznaju s drugovima svojim, Afarsatašanima s onu stranu rijeke!
Ezra 6,7Pustite neka se radi na tom hramu Božjem! Namjesnik judejski i starješine judejske neka opet sazidaju onaj hram Božji na prijašnjem mjestu njegovu!
Ezra 6,8Još zapovijedam što ćete činiti onim starješinama judejskim, da bi se sazidao taj hram Božji: Iz kraljevskih poreznih dohodaka od pokrajine s onu stranu rijeke imaju se onim ljudima bez oklijevanja točno isplaćivati troškovi.
Ezra 6,9Što inače treba, junaca, ovnova i janjaca za žrtve paljenice Bogu nebeskomu, pšenice, soli, vina i ulja, neka im se, kako reknu svećenici u Jerusalemu, daje svaki dan bez prikraćivanja,
Ezra 6,10Da prinose Bogu nebeskomu ugodne žrtve i da se mole za život kralja i obitelji njegove!
Ezra 6,11Još zapovijedam: Tko prestupi ovu odredbu, iz kuće njegove neka se istrgne greda i zabode se, i on na njoj neka se objesi! A kuća njegova za kaznu neka se pretvori u bunište!
Ezra 6,12Bog, koji je ondje nastanio ime svoje, neka sruši svakoga kralja i svaki narod, koji bi se usudio prestupiti ovu zapovijed i razoriti onaj hram Božji u Jerusalemu! Ja, Darije, izdadoh ovu zapovijed. Ona se ima točno izvršiti."
Ezra 6,13Tada Tatnaj, namjesnik s onu stranu rijeke, i Šetar-Boznaj i drugovi njihovi učiniše točno onako, kako im je bio zapovjedio kralj Darije.
Ezra 6,14Starješine judejske mogoše dalje zidati, i napredovali su sretno po proročanstvu proroka Hagaja i Zaharije, sina Idova. Tako napokon privedoše gradnju kraju, kao što su bili zapovjedili Bog Izraelov i perzijski kraljevi Kir, Darije i Artakserks,
Ezra 6,15Dovršiše hram do trećega dana mjeseca Adara u šestoj godini vladanja kralja Darija.
Ezra 6,16I sinovi Izraelovi, svećenici, Leviti i ostali, što se vratiše iz ropstva, proslaviše veoma radosno posvetu hrama Božjega.
Ezra 6,17Žrtvovaše za posvetu hrama Božjega što junaca, dvjesta ovnova, četiri stotine janjaca i kao žrtvu za grijeh za svega Izraela dvanaest jaraca prema broju plemena Izraelovih.
Ezra 6,18Tada postaviše svećenike po redovima njihovim i Levite po odjelima njihovim, da služe Bogu u Jerusalemu, kako je to propisano u knjizi Mojsijevoj.
Ezra 6,19Potom proslaviše oni, što se vratiše iz ropstva, blagdan Pashe četrnaestoga dana prvoga mjeseca.
Ezra 6,20Jer su se bili svi očistili svećenici i Leviti. Svi su bili čisti, i tako zaklaše Pasha za sve, što se vratiše iz ropstva, i za braću svoju, svećenike, i za sebe same.
Ezra 6,21A jeli su Pasha i sinovi Izraelovi, što se vratiše iz ropstva, i svi, što su se bili odvojili od nečistoće pogana u zemlji, pa se pridružili njima, da tako traže Gospoda, Boga Izraelova.
Ezra 6,22Tada svetkovaše veoma radosno sedam dana blagdan nekvasnih kruhova, jer ih je bio obradovao Gospod, kad im obrati naklonost kralja asirskoga, tako da ih je podupirao u poslu oko hrama Boga Izraelova.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje