Tražilica


Ezra 8. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ezra 8,1Ovo su obiteljski glavari sa svoj im rođacima, što su zapisali u rodopise, naime s onima, što su sa vlade kralja Artakserksa bill pošli iz Babilona u Jerusalem:
Ezra 8,2Od potomaka Finehasovih: Geršom; od potomaka Itamarovih: Daniel; od potomaka Davidovih: Hatuš,
Ezra 8,3Sin Šekanijin; od potomaka Paroševih: Zaharija i s njim na broj muških osoba sto i pedeset;
Ezra 8,4Od potomaka Pahat Moabovih: Elioenaj, sin Zerahjin, i s njim muških osoba dvjesta;
Ezra 8,5Od potomaka Šekanijinih: sin Jahaziel i s njim muških osoba trista;
Ezra 8,6Od potomaka Adinovih: Abed, sin Jonatanov, i s njim muških osoba pedeset;
Ezra 8,7Od potomaka Elamovih: Izaija, sin Atalijin, i s njim muških osoba sedamdeset;
Ezra 8,8Od potomaka; Šefatijinih: Zebadija, sin Mihaelov, i s njim muških osoba osamdeset;
Ezra 8,9Od potomaka Joabovih: Obadija sin Jehielov, i s njim muških osoba dvjesta i osamnaest;
Ezra 8,10Od potomaka Banijevih: Šelomit, sin Josifjin, i s njim muških osoba sto i šezdeset;
Ezra 8,11Od potomaka Bebajevih: Zaharija, sin Bebajev, i s njim muških osoba dvadeset i osam;
Ezra 8,12Od potomaka Azgadovih: Johanan, sin Hakatanov, i s njim muških osoba sto i deset;
Ezra 8,13Od potomaka Adonikamovih: koji kasnije dođoše, po imenu Elifelet, Jeiel i Šemaja, i s njima muških osoba šezdeset;
Ezra 8,14Od potomaka Bigvajevih: Utaj i Zabud i s njima muških osoba sedamdeset.
Ezra 8,15Ja ih skupih na rijeci, što teče prema Ahavi, i ostasmo ondje u taboru tri dana. Kad pregledah narod i svećenike, ne nađoh nijednoga Levita među njima.
Ezra 8,16Zato poslah obiteljske glavare Eliezera, Ariela, Šemaju, Elnatana, Jariba, Elnatana, Natana, Zahariju i Mešulama, i učitelje Jojariba i Elnatana.
Ezra 8,17Ove upravih k Idu, predstojniku u mjestu Kasifji, i stavih im u usta riječi, što će ih reći Idu i braći njegovoj, Netinejima, u mjestu Kasifji, da nam dovedu služe za hram Roga našega.
Ezra 8,18Tada nam dovedoše, jer je dobrostiva ruka Boga našega bila nad nama, čovjeka razumna od potomaka Mahlija, sina Levija, sina Izraelova, naime Šerebju sa sinovima njegovim i braćom njegovom, osamnaest ljudi;
Ezra 8,19I Hašabju i s njim Izaiju od potomaka Merarijevih s braćom njegovom i sinovima njihovim, dvadeset ljudi,
Ezra 8,20I od Netineja, koje su bili darovali David i knezovi da služe Levitima, dvjesta i dvadeset Netineja. Svi su ovi imenovani poimence.
Ezra 8,21Onda dadoh ondje na rijeci Ahavi oglasiti post, da se ponizno pred Bogom svojim i da izmolimo u njega sretan put sebi, djeci svojoj i svemu blagu svojemu.
Ezra 8,22Stidio sam se naime iskati od kralja i momčadi i konjanika, da nas brane od neprijatelja putem. Mi smo bili dapače izjavili kralju: "Ruka je Boga našega nad svima, koji ga zamole, na dobro njihovo; a jaki gnjev njegov pogodi sve, koji ga ostave."
Ezra 8,23Mi smo dakle postili i molili se Bogu svojemu za to, i on nas usliša.
Ezra 8,24Nato izabrah između najuglednijih svećenika dvanaestoricu, naime Šerebju, Hašabju i s njima desetoricu drugova njihovih.
Ezra 8,25Ovima izmjerih srebro i zlato; posuđe, posvetni dar za kuću Boga našega, što darovaše kralj, njegovi savjetnici i dostojanstvenici i svi sinovi Izraelovi, koji se nađoše tamo.
Ezra 8,26Izmjerih im u ruke: šest stotina i pedeset talenata srebra, posuđa srebrnoga sto talenata, što talenata zlata,
Ezra 8,27Nadalje dvadeset čaša zlatnih od tisuću drahmi i dvije posude od sjajne mjedi fine, skupocjene kao zlato.
Ezra 8,28Pritom im rekoh: "Vi ste sveti Gospodu, i posuđe je sveto, i srebro i zlato posvetni je dar Gospodu, Bogu otaca vaših.
Ezra 8,29Čuvajte to dakle brižno, dokle ne izmjerite pred glavarima svećeničkim i Levitima i poglavarima obiteljskim sinova Izraelovih u Jerusalemu, u sobama hrama Gospodnjega!"
Ezra 8,30Tada primiše svećenici i Leviti izmjereno srebro i zlato zajedno s posuđem, da odnesu u Jerusalem u kuću Boga našega.
Ezra 8,31Dvanaestoga dana prvoga mjeseca krenusmo od rijeke Ahave, da idemo u Jerusalem. Ruka Boga našega bila je nad nama. On nas očuva od neprijatelja i razbojnika.
Ezra 8,32Tako dođosmo u Jerusalem i ostadosmo tamo tri dana.
Ezra 8,33A četvrti dan izmjeri se srebro, zlato i posuđe u kući Boga našega u ruke svećeniku Meremotu, sinu Urijinu Uz njega je bio Eleazar, sin Finehasov, i osim ovih bili su nazočni Leviti Jozabad, sin Ješuin, i Noadja, sin Binujev.
Ezra 8,34Na broj i na mjeru bilo je sve izmjereno, i onda je bila zapisana ukupna mjera.
Ezra 8,35Oni, što se vratiše iz ropstva, mnoštvo prognanika, žrtvovaše Bogu Izraelovu dvanaest junaca za svega Izraela, devedeset i šest ovnova, sedamdeset i sedam janjaca, i na žrtvu za grijeh dvanaest jaraca, to sve kao žrtvu paljenicu Gospodu.
Ezra 8,36Tada predadoše oni zapovijedi kraljeve satrapima i namjesnicima s onu stranu rijeke; i ovi potpomogoše narod i hram Božji.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje