Tražilica


Nehemija 8. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Nehemija 8,1Tada se skupi sav narod jednodušno na slobodnom trgu pred vratima vodenim, Oni zatražiše od književnika Ezre, da donese knjigu zakona Mojsijeva, što ga je bio dao Gospod sinovima Izraelovim.
Nehemija 8,2Svećenik Ezra donese zakon pred skupštinu, pred ljude i žene i sve, koji su ga mogli razumjeti, prvoga dana sedmoga mjeseca.
Nehemija 8,3Od jutra do podne čitao je on iz njega na trgu pred vratima vodenim ljudima i ženama i svima koji su mogli razumjeti. Sav je narod slušao čitanje knjige zakonske.
Nehemija 8,4Književnik Ezra stajao je pritom na podu od drveta, što su ga bili napravili za ovu svrhu. Uz njega s desne strane stajali su Matitija, Šema, Anaja, Urija, Hilkija i Maaseja: " lijeve mu strane Pedaja, Mišael, Malkija, Hašum, Hašbadana, Zaharija i Mešulam.
Nehemija 8,5Ezra otvori knjigu pred očima svega naroda; jer je bio više svega naroda. Kad ju je bio otvorio, ustade sav narod.
Nehemija 8,6I Ezra reče molitvu hvale u čast Gospodu, Bogu velikomu. Sav narod odgovori: "Amen, amen!" I podigoše ruke svoje, prignuše se tada i pokloniše se Gospodu licem do zemlje.
Nehemija 8,7Leviti Ješua, Bani, Šerebja, Jamin, Akub, Šabetaj, Hodija, Maaseja, Kelita, Azarija, Jozabad, Hanan i Pelaja objašnjavali su narodu zakon, a narod je stajao na svojemu mjestu.
Nehemija 8,8Čitali su iz knjige zakona Božjega dio po dio i razlagali smisao, tako da su razumjeli što se čitalo.
Nehemija 8,9Potom Nehemija - to jest namjesnik - i Ezra, svećenik i književnik, i Leviti, koji su poučavali narod, rekoše svemu narodu: "Ovaj je dan svet Gospodu, Bogu vašemu. Ne tugujte i ne plačite!" Sav je narod naime bio u plač udario, kad je saslušao sadržaj zakona.
Nehemija 8,10Tada im on reče: "Idite, uzmite sebi dobro jelo i dobro piće i pošljite jedan dio i onima, koji ne mogu sebi ništa zgotoviti, jer je ovaj dan svet Gospodu našemu. Ne tugujte, jer je radost u Gospodu jakost vaša!"
Nehemija 8,11Tako su Leviti umirivali sav narod, a govorili su: "Budite mirni, ovaj je dan svet! Ne tugujte!"
Nehemija 8,12I otide sav narod da jede i pije, da razašlje dijelove i da proslavi veliki dan radosti, jer su uvažili ono, što im se je bilo reknulo.
Nehemija 8,13Drugi dan skupiše se obiteljski glavari svega naroda i svećenici i Leviti kod Ezre, književnika, da uče što u zakonu stoji.
Nehemija 8,14I nađoše u zakonu napisano, da je Gospod bio preko Mojsija zapovjedio, da sinovi Izraelovi imaju boraviti u sjenicama na blagdan a sedmom mjesecu.
Nehemija 8,15Po svim gradovima svojim i u Jerusalemu moradoše proglasiti i objaviti: "Idite van u gore, donesite granja od plemenitih i divljih maslina, od mirta i palmova i drugih lisnatih drveta, da od toga načinite sjenice, kako je napisano!"
Nehemija 8,16I narod izađe van, donese i načini sebi sjenice na krovovima, u dvorištima, u trijemovima hrama Božjega, na slobodnom trgu kod vrata vodenih i na trgu kod vrata Efraimovih.
Nehemija 8,17Sva zajednica svih, što se vratiše iz ropstva, načini sebi sjenice i boravila je u sjenicama. Od dana Jošue, sina Nunova, do ovoga dana nijesu bili više to činili sinovi Izraelovi, Zato je vladala veoma velika radost.
Nehemija 8,18Svaki dan čitalo se iz knjige zakona Božjega, od prvoga dana do posljednjega. Svetkovali su blagdan sedam dana. Osmi dan održaše po propisu svečanu skupštinu.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje