Tražilica


2. Mojsijeva 21. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
2. Mojsijeva 21,1A ovo su zakoni koje ćeš im postaviti:
2. Mojsijeva 21,2Ako kupiš roba Jevrejina, šest godina neka ti služi, a sedme nek otide slobodan bez otkupa.
2. Mojsijeva 21,3Ako bude došao inokosan, neka i otide inokosan; ako li bude imao ženu, neka ide i žena s njim.
2. Mojsijeva 21,4Ako ga gospodar njegov oženi, i žena mu rodi sinove ili kćeri, žena s djecom svojom neka bude gospodaru njegovu, a on neka otide sam.
2. Mojsijeva 21,5Ako li rob reče tvrdo: ljubim gospodara svojega, ženu svoju i djecu svoju, neću da idem da budem slobodan,
2. Mojsijeva 21,6Onda neka ga dovede gospodar njegov pred sudije i postavi na vratima ili kod dovratka, i ondje neka mu gospodar probuši uho šilom, pa neka mu robuje dovijeka.
2. Mojsijeva 21,7Ako ko proda kćer svoju da bude robinja, da ne odlazi kao robovi što odlaze.
2. Mojsijeva 21,8Ako ne bude po volji gospodaru svojemu, i on je ne uzme za ženu, neka je pusti na otkupe; ali da nema vlasti prodati je u tuđ narod učinivši joj nevjeru.
2. Mojsijeva 21,9Ako li je zaruči sinu svojemu, da joj učini po pravu koje imaju kćeri.
2. Mojsijeva 21,10Ako li uzme drugu, da joj ne umali hrane ni odijela ni zajednice.
2. Mojsijeva 21,11Ako joj ovo troje ne učini, onda nek otide bez otkupa.
2. Mojsijeva 21,12Ko udari čovjeka, te umre da se pogubi.
2. Mojsijeva 21,13Ako li ne bude htio, nego mu ga Bog dade u ruke, odrediću ti mjesto kuda može uteći.
2. Mojsijeva 21,14Ako bi ko navalice ustao na bližnjega svojega da ga ubije iz prijevare, odvuci ga i od oltara mojega da se pogubi.
2. Mojsijeva 21,15Ko udari oca svojega ili mater svoju, da se pogubi.
2. Mojsijeva 21,16Ko ukrade čovjeka i proda ili se nađe u njegovijem rukama, da se pogubi.
2. Mojsijeva 21,17Ko opsuje oca svojega ili mater svoju, da se pogubi.
2. Mojsijeva 21,18Kad se svade ljudi, pa jedan udari drugoga kamenom ili pesnicom, ali onaj ne umre nego padne u postelju,
2. Mojsijeva 21,19Ako se pridigne i izađe o štapu, da ne bude kriv onaj koji je udario, samo dangubu da mu naknadi i svu vidarinu da plati.
2. Mojsijeva 21,20Ko udari roba svojega ili robinju štapom tako da mu umre pod rukom, da je kriv;
2. Mojsijeva 21,21Ali ako preživi dan ili dva, da nije kriv, jer je njegov novac.
2. Mojsijeva 21,22Kad se svade ljudi, pa koji od njih udari trudnu ženu tako da izađe iz nje dijete, ali se ne dogodi smrt, da plati globu koliko muž ženin reče, a da plati preko sudija;
2. Mojsijeva 21,23Ako li se dogodi smrt, tada ćeš uzeti život za život,
2. Mojsijeva 21,24Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nogu za nogu,
2. Mojsijeva 21,25Užeg za užeg, ranu za ranu, modricu za modricu.
2. Mojsijeva 21,26Ako ko udari po oku roba svojega ili robinju svoju, te mu pokvari oko, da ga otpusti slobodna za oko njegovo.
2. Mojsijeva 21,27I ako izbije zub robu svojemu ili robinji svojoj, da ga pusti slobodna za zub njegov.
2. Mojsijeva 21,28Ako vo ubode čovjeka ili ženu, te umre, da se vo zaspe kamenjem i da se ne jede meso od njega, a gospodar od vola da nije kriv.
2. Mojsijeva 21,29Ali ako je vo prije bio bodač i gospodar njegov znao za to pa ga nije čuvao, te ubije čovjeka ili ženu, vo da se zaspe kamenjem, i gospodar njegov da se pogubi.
2. Mojsijeva 21,30Ako mu se odredi da se otkupi, neka da otkup za život svoj, koliko mu se odredi.
2. Mojsijeva 21,31Ako ubode sina ili kćer, da mu bude po istom zakonu.
2. Mojsijeva 21,32Ako li roba ubode vo ili robinju, da da gospodaru njihovu trideset sikala srebra i vo da se zaspe kamenjem.
2. Mojsijeva 21,33Ako ko otkrije jamu ili iskopa jamu a ne pokrije, pa upadne vo ili magarac,
2. Mojsijeva 21,34Da naknadi gospodar od jame i plati novcem gospodaru njihovu, a što je uginulo da je njegovo.
2. Mojsijeva 21,35Ako vo jednoga ubode vola drugome, te pogine, onda da prodadu vola živoga i novce da podijele, tako i ubijenoga vola da podijele.
2. Mojsijeva 21,36Ako li se znalo da je vo prije bio bodač pa ga nije čuvao gospodar njegov, da da vola za vola, a ubijeni neka bude njemu.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje