Tražilica


Jeremija 25. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Jeremija 25,1Ovo je riječ, što dođe Jeremiji za sav narod Judin u četvrtoj godini Jojakima, sina Josijina, kralja Judina - bila je to prva godina vladanja kralja babilonskog Nebukadnezara. -
Jeremija 25,2Prorok Jeremija objavio ju je svemu narodu Judinu i svim stanovnicima jerusalemskim, govoreći:
Jeremija 25,3Od trinaeste godine Josije, sina Amonova, kralja Judina, do današnjega dana, dakle već dvadeset i tri godine, dolazila mi je riječ Gospodnja, i govorio sam vam neumorno, ali vi nijeste slušali.
Jeremija 25,4I Gospod vam je neumorno slao sve sluge svoje, proroke. Ali vi nijeste slušali, nijeste prignuli uha svojega, da ih čujete, kad su govorili:
Jeremija 25,5"Vratite se svaki sa svojega zla puta i od svojih nevaljalih djela, pa ćete ostati i stanovati u zemlji, koju je Gospod dao vama i ocima vašim, za vječna vremena!
Jeremija 25,6Ne trčite za drugim bogovima, da im služite i da im se klanjate! Ne dražite me na srdžbu lošim djelima ruku svojih, da vas ne udarim nesrećom!
Jeremija 25,7Ali me vi nijeste poslušali," govori Gospod, "i dražili ste me na srdžbu lošim djelom ruku svojih, na propast svoju."
Jeremija 25,8Zato ovako veli Gospod lad vojskama: "Jer nijeste poslušali moje riječi,
Jeremija 25,9Evo, ja ću poslati po sve narode sjeverne," govori Gospod, "i po Nebukadnezara, kralja babilonskoga, slugu svojega. Pustit ću ih da navale na tu zemlju i na stanovnike njezine i na sve te narode okolne, Zatrt ću ih i učinit ću ih užasom, podsmijehom i pustošu vječnom.
Jeremija 25,10Učinit ću, da prestane među njima glas radosti i glas veselja, poklik zaručnikov i poklik zaručnice, lupa mlina i svjetlost svjetionice.
Jeremija 25,11sva će ta zemlja postati pustinja i pustoš; i ti će narodi služiti kralju babilonskom sedamdeset godina.
Jeremija 25,12A kad isteče sedamdeset godina, tada ću na kralju babilonskom i onom narodu," govori Gospod, "i na zemlji Kaldejaca kazniti krivnju njihovu i učinit ću je pustinjom zauvijek.
Jeremija 25,13Pustit ću, da se na toj zemlji ispune sve riječi moje, što sam ih rekao o njoj, sve, što stoji napisano u ovoj knjizi, što je prorokovao Jeremija za sve narode.
Jeremija 25,14Jer će i oni služiti moćnim narodima i silnim kraljevima. Po činima njihovim i po djelima ruku njihovih platit ću njima."
Jeremija 25,15Jer ovako mi veli Gospod, Bog Izraelov: "Uzmi iz moje ruke ovu čašu gnjevnoga vina i daj da se napiju iz nje svi narodi, kojima te pošljem.
Jeremija 25,16Neka piju, teturaju i smušeni postanu pred mačem, što ću ga poslati među njih!"
Jeremija 25,17Uzeo sam čašu iz ruke Gospodnje i dao sam, da piju iz nje svi narodi, kojima me je poslao Gospod.
Jeremija 25,18Jerusalem i gradovi Judini, njihovi kraljevi i knezovi, da budu pustinja, užas, podsmijeh i prokletstvo, kao što je danas.
Jeremija 25,19Faraon, kralj egipatski, činovnici njegovi, knezovi njegovi i sav narod njegov.
Jeremija 25,20Sva mješavina naroda, svi kraljevi zemlje Uza, svi kraljevi zemlje filistejske: "od Aškelona, Gaze, Ekrona i ostatak od Ašdoda;
Jeremija 25,21Edom, Moab i Amonci;
Jeremija 25,22Svi kraljevi Tira, svi kraljevi Sidona i svi kraljevi primorja preko mora:
Jeremija 25,23Dedan, Tema, Buz i svi s ošišanim tjemenom;
Jeremija 25,24Svi kraljevi Arapske i svi kraljevi mješavine naroda, što stanuju U pustinji;
Jeremija 25,25Svi kraljevi od Zimrija, svi kraljevi od Elama, svi kraljevi od Medije;
Jeremija 25,26Svi kraljevi sjeverni, blizu i daleko, kako jedan tako drugi sva kraljevstva svijeta, koliko ih ima na zemlji. A kralj od Šešaka mora piti iza njih.
Jeremija 25,27"Reci im: "Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: 'Pijte, opijte se, bljujte i padajte, da ne ustanete, pred mačem, što ga šaljem među vas!'
Jeremija 25,28Ako li bi se nećkali uzeti čašu iz ruke tvoje, da piju, tada ion reci: Ovako veli Gospod nad vojskama: Vi morate ipak piti!
Jeremija 25,29Zaista, kad počnem s kaznenim sudom kod grada, koji se zove mojim imenom, zar ćete vi izaći slobodni? Nećete ostati bez kazne; jer ću podići mač na sve stanovnike zemlje," govori Gospod nad vojskama.
Jeremija 25,30"Objavi im sve ove riječi i kaži im: "Viče s visine Gospod, iz svetoga stana svojega pušta da za grmi glas njegov! Gromovnim glasom viče preko pašnjaka, kao kod gaženja grožđa podiže vrisku na sve stanovnike zemlje.
Jeremija 25,31Do na kraj svijeta prodire glas, jer Gospod podiže tužbu proti narodima. Ide na sud sa svakim tijelom. Bezbožnike predaje maču," govori Gospod.
Jeremija 25,32Ovako veli Gospod nad vojskama: "Evo, nevolja korača od naroda do naroda. Silan se vihor diže s krajeva zemlje."
Jeremija 25,33Pobijeni od Gospoda leže u onaj dan od jednoga kraja zemlje do drugoga. Neće biti oplakani, neće se pokupiti, neće groba naći. Služe kao gnoj na njivi.
Jeremija 25,34Jaučite, pastiri, i tugujte! Valjajte se po prahu, glavari stada! Dani su tu, da vas pokolju. Padate kao izabrani jarci.
Jeremija 25,35Utočišta ne nalaze pastiri, ni spasenja glavari stada.
Jeremija 25,36Čuj! Iako viču pastiri! Kako jauču glavari stada, jer Gospod potire pašu njihovu.
Jeremija 25,37Nestaju mirni travnjaci od žestine gnjeva Gospodnjega.
Jeremija 25,38Lav ostavlja skrivalište svoje; jer je zemlja njihova postala i pustinja od krvnoga mača, od jarosti gnjeva njegova.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje