Tražilica


Amos 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Amos 2,1Ovako veli Gospod: "Za tri opačine Moaba, za četiri neću mu oprostiti: Jer je u kreč spalio kosti kralja iz Edoma.
Amos 2,2Bacit ću oganj na Moaba, da proždere tvrđave u Keritu. Moab će poginuti u vrevi bojnoj s vikom i s glasom trube.
Amos 2,3Istrijebit ću vladaoca iz sredine njegove i podavit ću s njim sve knezove njegove. Gospod je to rekao.
Amos 2,4Ovako veli Gospod: "Za tri opačine Jude, za četiri neću mu oprostiti: Jer su zabacili zakon Gospodnji, nijesu držali uredaba njegovih, dali su se varati od idola lažnih, kojima su već služili oci njihovi,
Amos 2,5Bacit ću oganj na Judu, da proždere tvrđave Jerusalema."
Amos 2,6Ovako veli Gospod: "Za tri opačine Izraela, za četiri neću mu oprostiti: Jer prodaju pravednika za novce, ubogoga za dvoje opanke.
Amos 2,7Jer gaze glavu siromasima u prahu zemaljskom, jer potiskuju s puta siromaha, sin i otac trče sluškinji, da skvrne sveto ime moje.
Amos 2,8Jer na haljinama zaplijenjenim leže, kod svakoga žrtvenika, vino oglobljenih piju u kući idola svojih -:
Amos 2,9A ipak sam bio ja, koji je istrijebio ispred vas Amoreje, kojima je visina kao cedara, kojima je jakost kao hrastova. Odozgo sam otrgao plodove, odozdo korijene.
Amos 2,10Ja sam bio, koji vas je izveo iz Egipta, vodio vas u pustinji četrdeset godina, da osvojite zemlju Amoreja.
Amos 2,11Između sinova vaših podizao sam proroke, između mladića vaših nazireje. Nije li tako, djeco Izraelova?" govori Gospod.
Amos 2,12"A vi ste davali nazirejima da piju vino i zapovijedali ste prorocima: 'Ne prorokujte!'
Amos 2,13Evo, zato ću vas svaliti, kao što vršuća kola svaljuju nagrnjene snopove.
Amos 2,14Tada nema bijega brzomu, jakima se ne utvrđuje snaga, ratnik se ne spasava.
Amos 2,15. Strijelac se neće održati, brzoteča ne može uteći, konjanik se ne može spasiti.
Amos 2,16I najhrabriji među junacima gol bježi u onaj dan, govori Gospod.
Amos 2,1 Ovako govori Jahve: "Za tri zločina Moaba, za četiri zločina, odluka je neopoziva: jer kosti edomskoga kralja spališe u vapno,
Amos 2,2pustit ću oganj na Moab da dvorce kerijotske sažeže, a Moab će umrijet u metežu, s bojnom grajom i sa zvukom trube;
Amos 2,3oborit ću suca u njemu i poklati sve knezove s njime," veli Jahve Gospod.
Amos 2,4Ovako govori Jahve: "Za tri zločina Judina, za četiri zločina, odluka je neopoziva: jer odbaciše Zakon Jahvin i njegovih se odredaba ne držahu; zavedoše ih lažni bozi za kojima iđahu očevi njihovi,
Amos 2,5pustit ću oganj na Judu, da sažeže dvorce jeruzalemske.
Amos 2,6Ovako govori Jahve: "Za tri zločina Izraela, za četiri zločina, odluka je neopoziva: jer prodavahu pravednika za srebro i nevoljnika za sandale;
Amos 2,7jer gaze po glavi siromahu i sirotinju na zlo vode; sin i otac k istoj djevojci idu da oskvrnu moje sveto ime;
Amos 2,8i na haljinama u zalog uzetima leže kraj svakoga žrtvenika; i piju vino oglobljenih u Domu Boga svojega.
Amos 2,9Ja pred njima istrijebih Amorejce visoke k`o cedar, jake poput hrašća, ja uništih i plod na njima i korijen pod njima.
Amos 2,10Ja vas izvedoh iz zemlje egipatske i četrdeset vas godina vodih po pustinji da zaposjednete zemlju amorejsku.
Amos 2,11Ja podigoh proroke izmeđ` vaših sinova i nazirejce među vašim mladićima. Nije li tako, sinovi Izraelovi? - riječ je Jahvina.
Amos 2,12Al` vi nagnaste nazirejce da vino piju, a prorocima zapovjediste: `Ne prorokujte!`
Amos 2,13Gle, ja vas prignječujem o tlo pod vama, k`o što vršalice gnječe klasje;
Amos 2,14neće biti bijega brzu, jaka neće učvrstiti snaga, junak se neće spasiti,
Amos 2,15strijelac se neće održati, hitri trkač pobjeć` neće, nit` će jahač umaći,
Amos 2,16najsrčaniji će ratnici bježat` nagi onog dana" - riječ je Jahvina.
Amos 2,1Ovako govori GOSPOD: Zbog tri i zbog četiri pobune Moabove, ja neću opozvati svoju odluku jer su kao kreš spalili kosti kralja Edoma,
Amos 2,2ja ću staviti vatru u Moab i on će pojesti palače Keriota; Moab će umrijeti u tresku, u kriku ratnom, u svom dvorištu;
Amos 2,3iz njegova krila, ja ću istrijebiti : sudca: i sve časnike, ja ću ih pobiti s njim reče GOSPOD.
Amos 2,4Ovako govori GOSPOD: Zbog tri i zbog četiri pobune Judine ja neću opozvati svoju odluku: jer su odbacili poučavanje GOSPODOVO, i nisu čuvali propisa njegovih; jer su ih njihove laži zavele, one koje su slijedili njihovi očevi,
Amos 2,5ja ću staviti vatru u Judu, i ona će progutati palače Jeruzalema. :
Amos 2,6Ovako govori GOSPOD: Zbog tri i zbog četiri pobune Izraelove ja neću opozvati svoju odluku: jer su prodali pravdiu za srebro i sirotog za par sandala;
Amos 2,7jer su pohlepni vidjeti prašinu na glavi ubogih i jer su odvratili izvore poniznima; poslije čega i otac i sin odlaze k istoj djevojci, oskvrnjujući tako moje sveto *Ime;
Amos 2,8zbog odjeće u pologu koju su iznuđivali blizu svakog *oltara i vina otetog kojeg su popili u kući svoga boga.
Amos 2,9Dok ja, bijah uništavao pred njima *Amorite, čija velilčanstvenost je ravna velilčanstvenosti cedra, i moć, onoj u hrasta; ja im bijah istrgnuo plodove iznad i korijenje ispod;
Amos 2,10dok ja, bijah vas uspinjao iz Egipta, i vodio vas po pustinji 40 godina za uzeti u posjed zemlju Amorita;
Amos 2,11dok ja bijah podizao, između vaših sinova, *proroke i, između najboljih od vas, nazirene; da ili ne, je li istina to, sinovi Izraelovi? proročanstvo GOSPODOVO.
Amos 2,12Ali, vi navodite nazirene piti vino idajete prorocima ovu zapovijed: Ne prorokujte!
Amos 2,13Evo me dakle za zgaziti vas na mjestu, kao što gaze kola puna slame:
Amos 2,14zaklon će nestati pred šilim, smioni neće prikupiti svoju snagu, ni junak neće izmaknuti,
Amos 2,15strijelac neće ostati uspravan, pješak šili tome neće izmaknuti,
Amos 2,16najsršaniji od tih junaka pobjeći će, savim gol, u taj *dan proročanstvo GOSPODOVO.
Amos 2,1Ovako veli Gospod: za tri zla i za četiri što učini Moav, neću mu oprostiti, jer sažeže kosti cara Edomskoga u kreč.
Amos 2,2Nego ću pustiti oganj na Moava, te će proždrijeti dvorove u Kariotu, i Moav će poginuti s vrevom, s vikom i s glasom trubnijem.
Amos 2,3I istrijebiću sudiju iz njega i sve knezove njegove pobiću s njim, veli Gospod.
Amos 2,4Ovako veli Gospod: za tri zla i za četiri što učini Juda, neću mu oprostiti, jer prezreše zakon Gospodnji i uredaba njegovijeh ne držaše, i prevariše se lažima svojim, za kojima hodiše oci njihovi.
Amos 2,5Nego ću pustiti oganj u Judu, te će proždrijeti dvore Jerusalimske.
Amos 2,6Ovako veli Gospod: za tri zla i za četiri što učini Izrailj, neću mu oprostiti, jer prodavaše pravednika za novce i ubogoga za jedne opanke.
Amos 2,7Čeznu za prahom zemaljskim na glavi siromasima, i prevraćaju put smjernima; i sin i otac odlaze k jednoj djevojci da skvrne sveto ime moje.
Amos 2,8I na haljinama u zalogu uzetijem leže kod svakoga oltara, i vino oglobljenijeh piju u kući bogova svojih.
Amos 2,9A ja istrijebih ispred njih Amoreje, koji bijahu visoki kao kedri i jaki kao hrastovi, i potrh rod njihov ozgo i žile njihove ozdo.
Amos 2,10I ja vas izvedoh iz zemlje Misirske, i vodih vas po pustinji četrdeset godina da biste naslijedili zemlju Amorejsku.
Amos 2,11I podizah između sinova vaših proroke i između mladića vaših nazireje. Nije li tako? sinovi Izrailjevi, govori Gospod.
Amos 2,12A vi pojiste nazireje vinom, i prorocima zabranjivaste govoreći: ne prorokujte.
Amos 2,13Evo, ja ću vas pritisnuti na mjestu vašem kao što se pritiskuju kola puna snoplja.
Amos 2,14I neće biti bijega brzomu, i jaki neće utvrditi krjeposti svoje, i hrabri neće spasti duše svoje.
Amos 2,15I strijelac neće se održati, i laki na nogu neće se izbaviti, niti će konjik spasti duše svoje.
Amos 2,16Nego će najhrabriji među junacima go pobjeći u onaj dan, govori Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje