Tražilica


Zaharija 7. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Zaharija 7,1U četvrtoj godini kralja Darija dođe riječ Gospodnja Zahariji, četvrtoga dana devetog mjeseca, u mjesecu Kisleva.
Zaharija 7,2Tada je naime Betel bio poslao Šarezera i Regem-Meleka sa svojim ljudima, da umilostive Gospoda
Zaharija 7,3I da svećenicima, koji su pripadali hramu Gospoda nad vojskama, i prorocima uprave ovo pitanje: "Moramo li u petom mjesecu držati dan žalosti s postom, kako smo to činili već toliko godina?
Zaharija 7,4Tada mi dođe riječ Gospoda nad vojskama:
Zaharija 7,5"Objavi svemu narodu zemaljskom i svećenicima: 'Kad ste postili i tugovali u petom i u sedmom mjesecu već sedamdeset godina, je li ste možda postili za me?
Zaharija 7,6I kad jedete i pijete, nijeste li tada vi, koji jedete i pijete?"
Zaharija 7,7Nijesu li to riječi, što ih je Gospod dao propovijedati preko prijašnjih proroka, kad je još Jerusalem bio naseljen i u miru bio zajedno sa svim gradovima naokolo, i kad su još bile naseljene južna zemlja i nizina?
Zaharija 7,8I riječ Gospodnja dođe Zahariji:
Zaharija 7,9"Ovako govori Gospod nad vojskama: Vršite sud pravedno i iskazujte jedan drugome ljubav i milosrđe!
Zaharija 7,10Ne pritiskujte udovica i sirota, stranaca i siromaha i ne ne mislite ništa zlo jedan drugome u srcu svom!"
Zaharija 7,11Ali nijesu htjeli slušati, bili su tvrdovrati i zatisnuli su uši svoje, da ne čuju.
Zaharija 7,12Učinili su srce svoje tvrdo kao kremen, da na čuju naputaka i pouka, koje im je bio naložio Gospod nad vojskama duhom svojim preko proroka prijašnjih. I tako dođe silan sud gnjeva od Gospoda nad vojskama.
Zaharija 7,13Kao što oni nijesu Slušali, kad ih je on zvao, "isto tako", govori Gospod nad vojskama, "zvat, će oni a da ih ja ne uzaslušam.
Zaharija 7,14I tako sam ih razasuo među sve narode, kojih prije nijesu poznavali. Iza njihova odlaska zemlja je bila opustošena, tako da više nitko nije hodio u njoj. Tako su krasnu zemlji pretvorili u pustoš.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje