Tražilica


Matej 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Matej 4,1Tada Isusa odvede Duh u pustinju, da ga kuša đavao.
Matej 4,2Postio je četrdeset dana i četrdeset noći. Tada ogladnje.
Matej 4,3Onda pristupi k njemu kušač i reče: "Ako si Sin Božji, zapovjedi, da ovo kamenje postane kruh!"
Matej 4,4On mu odgovori: "Stoji pisano: Čovjek ne živi samo o kruhu, nego o svakoj riječi, što dolazi iz usta Božjih."
Matej 4,5Tada ga uze đavao sobom u Sveti grad, postavi ga navrh hrama
Matej 4,6i reče mu: "Ako si Sin Božji, baci se dolje, jer stoji pisano: Anđelima svojim naložio je za tebe. Oni će te nositi na rukama svojim, da ne zapneš za kamen nogom svojom."
Matej 4,7Isus mu reče: "Stoji i pisano: "Ne kušaj Gospodina, Boga svojega!"
Matej 4,8Tada ga uze đavao sobom na goru vrlo visoku. Tamo mu pokaza sva kraljevstva svijeta s krasotom njihovom
Matej 4,9i reče mu: "Sve ovo dat ću tebi, ako padneš ničice i pokloniš mi se."
Matej 4,10Tada mu zapovjedi Isus: "Odstupi, sotono! Stoji pisano: "Gospodinu, Bogu svojemu, klanjaj se i njemu jedino služi!"
Matej 4,11Tada ga ostavi đavao, i gle, anđeli pristupiše, i služili su mu.
Matej 4,12Kad je čuo Isus, da je Ivan zatvoren, skloni se u Galileju.
Matej 4,13Ostavi Nazaret i nastani se u Kafarnaumu primorskom, u području Zebulunovu i Naftalijevu.
Matej 4,14Tako se je imala ispuniti riječ proroka Izaije:
Matej 4,15"Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, kraj prema moru, s one strane Jordana, pokrajina neznabožačka:
Matej 4,16Narod, koji sjedi u tami, vidi svjetlost veliku; nad onima koji stoje u zemlji smrtne sjene, sja svjetlost."
Matej 4,17Otada počne Isus propovijedati. Njegova je vijest bila: "Obratite se; jer je blizu kraljevstvo nebesko."
Matej 4,18Kad je išao pokraj mora Galilejskoga, vidje, kako dva brata, Simon, koji se zove Petar, i njegov brat Andrija, baciše mrežu svoju u more. Oni su bili ribari.
Matej 4,19On im reče: "Hajdete za mnom! Učinit ću vas lovcima ljudi."
Matej 4,20Smjesta ostaviše oni mreže svoje i pođoše za njim.
Matej 4,21Kad je odatle otišao dalje, vidje druga dva brata, Jakova, sin Zebedejeva, i njegova brata Ivana, kako su svojim ocem Zebedejem popravljali u lađici mreže svoje. I pozva ih.
Matej 4,22Smjesta ostaviše oni lađicu i oca svojega i pođoše za njim.
Matej 4,23Isus je prolazio po svoj Galileji. Učio je u sinagogama, navješćivao radosnu vijest o kraljevstvu i liječio svaku bolest i svaku nemoć u narodu.
Matej 4,24Glas o njemu raširio se po svoj Siriji. Donosili su mu sve, koji su trpjeli od različitih bolesti i muka, i opsjednute, mjesečnjake i uzete, i on ih je izliječio.
Matej 4,25Za njim je išlo veliko mnoštvo naroda iz Galileje i Dekapolisa i iz Jerusalema, Judeje i iz zemlje s onu stranu Jordana.
Matej 4,1 Duh tada odvede Isusa u pustinju da ga đavao iskuša.
Matej 4,2I propostivši četrdeset dana i četrdeset noći, napokon ogladnje.
Matej 4,3Tada mu pristupi napasnik i reče: "Ako si Sin Božji, reci da ovo kamenje postane kruhom.
Matej 4,4A on odgovori: "Pisano je: Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.
Matej 4,5Ðavao ga tada povede u Sveti grad, postavi ga na vrh Hrama
Matej 4,6i reče mu: "Ako si Sin Božji, baci se dolje! Ta pisano je: Anđelima će svojim zapovjediti za tebe i na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen.
Matej 4,7Isus mu kaza: "Pisano je također: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!
Matej 4,8Ðavao ga onda povede na goru vrlo visoku i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu
Matej 4,9pa mu reče: "Sve ću ti to dati ako mi se ničice pokloniš.
Matej 4,10Tada mu reče Isus: "Odlazi, Sotono! Ta pisano je: Gospodinu, Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!
Matej 4,11Tada ga pusti đavao. I gle, anđeli pristupili i služili mu.
Matej 4,12A čuvši da je Ivan predan, povuče se u Galileju.
Matej 4,13Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na području Zebulunovu i Naftalijevu
Matej 4,14da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji:
Matej 4,15Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, Put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska -
Matej 4,16narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.
Matej 4,17Otada je Isus počeo propovijedati: "Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!
Matej 4,18Prolazeći uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari.
Matej 4,19I kaže im: "Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!
Matej 4,20Oni brzo ostave mreže i pođu za njim.
Matej 4,21Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih.
Matej 4,22Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim.
Matej 4,23I obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući Evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu.
Matej 4,24I glas se o njemu pronese svom Sirijom. I donosili su mu sve koji bolovahu od najrazličitijih bolesti i patnja - opsjednute, mjesečare, uzete - i on ih ozdravljaše.
Matej 4,25Za njim je pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije.
Matej 4,1Tada Isus bi odveden po Duhu Svetom u pustinju, da bude iskušavan od *đavola.
Matej 4,2Nakon što je *postio 40 dana i 40 noć, on na kraju ogladnje.
Matej 4,3Iskušavatelj priđe i reče mu: `Ako si ti Sin Božji, zapovjedi da ovo kamenje postane kruhovima.`
Matej 4,4Ali, on uzvrati: `Pisano je: Neće čovjek živjeti samo od kruha, već od svake riječi izišle iz usta Božjih.`
Matej 4,5Tad ga đavao odvede u Sveti Grad, postavi ga na sljeme *Templa
Matej 4,6i reče mu: ` Ako si ti Sin Božji, baci se dolje, jer pisano je: On će za tebe izdati zapovijedi svojim anđelima i oni će te na svojim rukama nositi da izbjegneš udariti nogom o koji kamen. `
Matej 4,7Isus mu reče: `Pisano je također: `Ti nećeš stavljati na kušnju Gospodina svog Boga.`
Matej 4,8Đavo ga još odvede na jednu vrlo visoku planinu; on mu pokaza sva kraljevstva svijeta s njihovom slavom
Matej 4,9i on mu reče: `Sve ovo ja ću ti dati, ako se pokloniš i mene obožavaš.`
Matej 4,10Tad Isus njemu reče: `Nestani, *Sotono! Jer pisano je: Gospoda svog Boga ti ćeš obožavati i on je jedini kome ćeš služiti obred.`
Matej 4,11Tad ga đavao napusti, i evo anđeli priđoše, i oni mu služiše.( Mk 1.14-15; Lk 4.14-15)
Matej 4,12Budući doznao da Ivan bijaše izručen, Isus se povuče u Galileju.
Matej 4,13Po tome, napuštaj ući Nazaru, on dođe stanovati u Kafarnaumu, na morskoj obali,
Matej 4,14na području Zabulona i Neftalija, da bi se ispunilo ono što prorok Izaija bijaše rekao:
Matej 4,15Zemlja Zabulonova, zemlja Neftalijeva, cesta od mora, zemlja s one strane Jordana, Galileja neznabožačka!
Matej 4,16Puk koji se nalazio u tminama vidio je svjetlost veliku; za one koji se nalaziše u sjeni zemlje smrti jedna je svjetlost sinula.
Matej 4,17Od tog časa, Isus poče obznanjivati: `Obratite se: *vladavina nebesa se približila. `( Mk 1.16-20; Lk 5.1-11)
Matej 4,18Kako on hodiše uz Galilejsko more, ugleda on dva brata, Šimuna zvanog Petar i Andriju, njegovog brata, koji upravo bacaše mrežu u more: bijahu to ribari.
Matej 4,19On im reče: `Dođite u moju sljedbu i ja ću vas učiniti ribarima ljudi.`
Matej 4,20Ostavivši smjesta svoje mreže, oni ga slijediše.
Matej 4,21Odmičući još, on ugleda druga dva brata: Jakova, sina Zebedejeva, i Ivana, njegovog brata, u njihovoj barki, sa Zebedejem, njihovim ocem, kako upravo spremaju svoje mreže. On ih pozva.
Matej 4,22Napustivši smjesta svoju barku i svog oca, oni ga slijediše.(Mk 1.39; Lk 4.44; 6.17-18)
Matej 4,23Po tome, prošavši svom Galilejom, on poučavaše u njihovim *sinagogama, obznanjujući Dobru Vijest o Kraljevanju i liječiše svaku bolest i svaku nemoć u narodu.
Matej 4,24Njegov se ugled razglasi po svoj Siriji, i dovodiše mu sve one koji patiše, savladani svakovrsnim bolestima i patnjama: *bjesomučne, mjesečare, uzete; on ih ozdravljaše.
Matej 4,25A veliko ga mnoštvo slijediše, došlo iz Galileje i Dekapola, Jeruzalema i iz Judeje, i s one strane Jordana. (Mk 3.13; Lk 6.12-13,20)
Matej 4,1Tada Isusa odvede Duh u pustinju da ga đavo kuša.
Matej 4,2I postivši se dana četrdeset i noći četrdeset, napošljetku ogladnje.
Matej 4,3I pristupi k njemu kušač i reče: ako si sin Božij, reci da kamenje ovo hljebovi postanu.
Matej 4,4A on odgovori i reče: pisano je: ne živi čovjek o samom hljebu, no o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božijih.
Matej 4,5Tada odvede ga đavo u sveti grad i postavi ga navrh crkve;
Matej 4,6Pa mu reče: ako si sin Božij, skoči dolje, jer u pismu stoji da će anđelima svojijem zapovjediti za tebe, i uzeće te na ruke, da gdje ne zapneš za kamen nogom svojom.
Matej 4,7A Isus reče njemu: ali i to stoji napisano: nemoj kušati Gospoda Boga svojega.
Matej 4,8Opet ga uze đavo i odvede ga na goru vrlo visoku, i pokaza mu sva carstva ovoga svijeta i slavu njihovu;
Matej 4,9I reče mu: sve ovo daću tebi ako padneš i pokloniš mi se.
Matej 4,10Tada reče njemu Isus: idi od mene, sotono; jer stoji napisano: Gospodu Bogu svojemu poklanjaj se i njemu jedino služi.
Matej 4,11Tada ostavi ga đavo, i gle, anđeli pristupiše i služahu mu.
Matej 4,12A kad ču Isus da je Jovan predan, otide u Galileju.
Matej 4,13I ostavivši Nazaret dođe i namjesti se u Kapernaumu primorskome na međi Zavulonovoj i Neftalimovoj.
Matej 4,14Da se zbude što je rekao Isaija prorok govoreći:
Matej 4,15Zemlja Zavulonova i zemlja Neftalimova, na putu k moru s one strane Jordana, Galileja neznabožačka.
Matej 4,16Ljudi koji sjede u tami, vidješe vidjelo veliko, i onima što sjede na strani i u sjenu smrtnome, zasvijetli vidjelo.
Matej 4,17Otada poče Isus učiti i govoriti: pokajte se, jer se približi carstvo nebesko.
Matej 4,18I idući pokraj mora Galilejskog vidje dva brata, Simona, koji se zove Petar, i Andriju brata njegova, gdje meću mreže u more, jer bijahu ribari.
Matej 4,19I reče im: hajdete za mnom, i učiniću vas lovcima ljudskijem.
Matej 4,20A oni taj čas ostaviše mreže i za njim otidoše.
Matej 4,21I otišavši odatle vidje druga dva brata, Jakova Zavedejeva, i Jovana brata njegova, u lađi sa Zavedejem ocem njihovijem gdje krpe mreže svoje, i pozva ih.
Matej 4,22A oni taj čas ostaviše lađu i oca svojega i za njim otidoše.
Matej 4,23I prohođaše po svoj Galileji Isus učeći po zbornicama njihovijem, i propovijedajući jevanđelje o carstvu, i iscijeljujući svaku bolest i svaku nemoć po ljudima.
Matej 4,24I otide glas o njemu po svoj Siriji i privedoše mu sve bolesne od različnijeh bolesti i s različnijem mukama, i bijesne, i mjesečnjake, i uzete, i iscijeli ih.
Matej 4,25I za njim iđaše naroda mnogo iz Galileje, i iz Deset Gradova, i iz Jerusalima, i Judeje, i ispreko Jordana.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje