Tražilica


Matej 5. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Matej 5,1A kad on vidje narod, pope se na goru, i sjede, i pristupiše mu učenici njegovi.
Matej 5,2I otvorivši usta svoja učaše ih govoreći:
Matej 5,3Blago siromašnima duhom, jer je njihovo carstvo nebesko;
Matej 5,4Blago onima koji plaču, jer će se utješiti;
Matej 5,5Blago krotkima, jer će naslijediti zemlju;
Matej 5,6Blago gladnima i žednima pravde, jer će se nasititi;
Matej 5,7Blago milostivima, jer će biti pomilovani;
Matej 5,8Blago onima koji su čistoga srca, jer će Boga vidjeti;
Matej 5,9Blago onima koji mir grade, jer će se sinovi Božiji nazvati;
Matej 5,10Blago prognanima pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko.
Matej 5,11Blago vama ako vas uzasramote i usprogone i reku na vas svakojake rđave riječi lažući, mene radi.
Matej 5,12Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima, jer su tako progonili proroke prije vas.
Matej 5,13Vi ste so zemlji; ako so obljutavi, čim će se osoliti? Ona već neće biti ni za što, osim da se prospe napolje i da je ljudi pogaze.
Matej 5,14Vi ste vidjelo svijetu; ne može se grad sakriti kad na gori stoji.
Matej 5,15Niti se užiže svijeća i meće pod sud nego na svijećnjak, te svijetli svima koji su u kući.
Matej 5,16Tako da se svijetli vaše vidjelo pred ljudima, da vide vaša dobra djela, i slave oca vašega koji je na nebesima.
Matej 5,17Ne mislite da sam ja došao da pokvarim zakon ili proroke: nijesam došao da pokvarim, nego da ispunim.
Matej 5,18Jer vam zaista kažem: dokle nebo i zemlja stoji, neće nestati ni najmanjega slovca ili jedne title iz zakona dok se sve ne izvrši.
Matej 5,19Ako ko pokvari jednu od ovijeh najmanjijeh zapovijesti i nauči tako ljude, najmanji nazvaće se u carstvu nebeskome; a ko izvrši i nauči, taj će se veliki nazvati u carstvu nebeskome.
Matej 5,20Jer vam kažem da ako ne bude veća pravda vaša nego književnika i fariseja, nećete ući u carstvo nebesko.
Matej 5,21Čuli ste kako je kazano starima: ne ubij; jer ko ubije, biće kriv sudu.
Matej 5,22A ja vam kažem da će svaki koji se gnjevi na brata svojega ni za što, biti kriv sudu; a ako li ko reče bratu svojemu: raka! biće kriv skupštini; a ko reče: budalo! biće kriv paklu ognjenom.
Matej 5,23Zato dakle ako prineseš dar svoj k oltaru, i ondje se opomeneš da brat tvoj ima nešto na te,
Matej 5,24Ostavi ondje dar svoj pred oltarom, i idi prije te se pomiri s bratom svojijem, pa onda dođi i prinesi dar svoj.
Matej 5,25Miri se sa suparnikom svojijem brzo, dok si na putu s njim, da te suparnik ne preda sudiji, a sudija da te ne preda sluzi i u tamnicu da te ne vrgnu.
Matej 5,26Zaista ti kažem: nećeš izaći odande dok ne daš do pošljednjega dinara.
Matej 5,27Čuli ste kako je kazano starima: ne čini preljube.
Matej 5,28A ja vam kažem da svaki koji pogleda na ženu sa željom, već je učinio preljubu u srcu svojemu.
Matej 5,29A ako te oko tvoje desno sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe: jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojijeh negoli sve tijelo tvoje da bude bačeno u pakao.
Matej 5,30I ako te desna ruka tvoja sablažnjava, otsijeci je i baci od sebe: jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojijeh negoli sve tijelo tvoje da bude bačeno u pakao.
Matej 5,31Tako je kazano: ako ko pusti ženu svoju, da joj da knjigu raspusnu.
Matej 5,32A ja vam kažem da svaki koji pusti ženu svoju, osim za preljubu, navodi je te čini preljubu; i koji puštenicu uzme preljubu čini.
Matej 5,33Još ste čuli kako je kazano starima: ne kuni se krivo, a ispuni što si se Gospodu zakleo.
Matej 5,34A ja vam kažem: ne kunite se nikako: ni nebom, jer je prijestol Božij;
Matej 5,35Ni zemljom, jer je podnožje nogama njegovijem; ni Jerusalimom, jer je grad velikoga cara.
Matej 5,36Ni glavom svojom ne kuni se, jer ne možeš dlake jedne bijele ili crne učiniti.
Matej 5,37Dakle neka bude vaša riječ: da, da; ne, ne; a što je više od ovoga, oda zla je.
Matej 5,38Čuli ste da je kazano: oko za oko, i zub za zub.
Matej 5,39A ja vam kažem da se ne branite oda zla, nego ako te ko udari po desnome tvom obrazu, obrni mu i drugi;
Matej 5,40I koji hoće da se sudi s tobom i košulju tvoju da uzme, podaj mu i haljinu.
Matej 5,41I ako te potjera ko jedan sahat, idi s njime dva.
Matej 5,42Koji ište u tebe, podaj mu; i koji hoće da mu uzajmiš, ne odreci mu.
Matej 5,43Čuli ste da je kazano: ljubi bližnjega svojega, i mrzi na neprijatelja svojega.
Matej 5,44A ja vam kažem: ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji na vas mrze i molite se Bogu za one koji vas gone;
Matej 5,45Da budete sinovi oca svojega koji je na nebesima; jer on zapovijeda svome suncu, te obasjava i zle i dobre, i daje dažd pravednima i nepravednima.
Matej 5,46Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakovu platu imate? Ne čine li to i carinici?
Matej 5,47I ako Boga nazivate samo svojoj braći, šta odviše činite? Ne čine li tako i neznabošci?
Matej 5,48Budite vi dakle savršeni, kao što je savršen otac vaš nebeski.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje