Tražilica


Matej 24. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Matej 24,1I izišavši Isus iđaše od crkve, i pristupiše k njemu učenici njegovi da mu pokažu građevinu crkvenu.
Matej 24,2A Isus reče im: ne vidite li sve ovo? Zaista vam kažem: neće ostati ovdje ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti.
Matej 24,3A kad sjeđaše na gori Maslinskoj pristupiše k njemu učenici nasamo govoreći: kaži nam kad će to biti? i kakav je znak tvojega dolaska i pošljetka vijeka?
Matej 24,4I odgovarajući Isus reče im: čuvajte se da vas ko ne prevari.
Matej 24,5Jer će mnogi doći u ime moje govoreći: ja sam Hristos. I mnoge će prevariti.
Matej 24,6Čućete ratove i glasove o ratovima. Gledajte da se ne uplašite; jer treba da to sve bude. ali nije još tada pošljedak.
Matej 24,7Jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo; i biće gladi i pomori, i zemlja će se tresti po svijetu.
Matej 24,8A to je sve početak stradanja.
Matej 24,9Tada će vas predati na muke, i pobiće vas, i svi će narodi omrznuti na vas imena mojega radi.
Matej 24,10I tada će se mnogi sablazniti, i drug druga izdaće, i omrznuće drug na druga.
Matej 24,11I izići će mnogi lažni proroci i prevariće mnoge.
Matej 24,12I što će se bezakonje umnožiti, ohladnjeće ljubav mnogijeh.
Matej 24,13Ali koji pretrpi do kraja blago njemu.
Matej 24,14I propovjediće se ovo jevanđelje o carstvu po svemu svijetu za svjedočanstvo svijem narodima. I tada će doći pošljedak.
Matej 24,15Kad dakle ugledate mrzost opušćenja, o kojoj govori prorok Danilo, gdje stoji na mjestu svetome (koji čita da razumije):
Matej 24,16Tada koji budu u Judeji neka bježe u gore;
Matej 24,17I koji bude na krovu da ne silazi uzeti što mu je u kući;
Matej 24,18I koji bude u polju da se ne vrati natrag da uzme haljine svoje.
Matej 24,19A teško trudnima i dojilicama u te dane.
Matej 24,20Nego se molite Bogu da ne bude bježan vaša u zimu ni u subotu;
Matej 24,21Jer će biti nevolja velika kakova nije bila od postanja svijeta dosad niti će biti;
Matej 24,22I da se oni dani ne skrate, niko ne bi ostao; ali izbranijeh radi skratiće se dani oni.
Matej 24,23Tada ako vam ko reče: evo ovdje je Hristos ili ondje, ne vjerujte.
Matej 24,24Jer će izići lažni hristosi i lažni proroci, i pokazaće znake velike i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izbrane.
Matej 24,25Eto vam kazah naprijed.
Matej 24,26Ako vam dakle reku: evo ga u pustinji, ne izlazite; evo ga u sobama, ne vjerujte.
Matej 24,27Jer kako što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, taki će biti dolazak sina čovječijega.
Matej 24,28Jer gdje je strvina onamo će se i orlovi kupiti.
Matej 24,29I odmah će po nevolji dana tijeh sunce pomrčati, i mjesec svoju svjetlost izgubiti, i zvijezde s neba spasti, i sile nebeske pokrenuti se.
Matej 24,30I tada će se pokazati znak sina čovječijega na nebu; i tada će proplakati sva plemena na zemlji; i ugledaće sina čovječijega gdje ide na oblacima nebeskima sa silom i slavom velikom.
Matej 24,31I poslaće anđele svoje s velikijem glasom trubnijem; i sabraće izbrane njegove od četiri vjetra, od kraja do kraja nebesa.
Matej 24,32Od smokve naučite se priči: kad se već njezine grane pomlade i ulistaju, znate da je blizu ljeto.
Matej 24,33Tako i vi kad vidite sve ovo, znajte da je blizu kod vrata.
Matej 24,34Zaista vam kažem: ovaj naraštaj neće proći dok se ovo sve ne zbude.
Matej 24,35Nebo i zemlja proći će, ali riječi moje neće proći.
Matej 24,36A o danu tome i času niko ne zna, ni anđeli nebeski, do otac moj sam.
Matej 24,37Jer kako što je bilo u vrijeme Nojevo tako će biti i dolazak sina čovječijega.
Matej 24,38Jer kako što pred potopom jeđahu i pijahu, ženjahu se i udavahu do onoga dana kad Noje uđe u kovčeg,
Matej 24,39I ne osjetiše dok ne dođe potop i odnese sve; tako će biti i dolazak sina čovječijega.
Matej 24,40Tada će biti dva na njivi; jedan će se uzeti, a drugi će se ostaviti.
Matej 24,41Dvije će mljeti na žrvnjevima; jedna će se uzeti, a druga će se ostaviti.
Matej 24,42Stražite dakle, jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš.
Matej 24,43Ali ovo znajte: kad bi znao domaćin u koje će vrijeme doći lupež, čuvao bi i ne bi dao potkopati kuće svoje.
Matej 24,44Zato i vi budite gotovi; jer u koji čas ne mislite doći će sin čovječij.
Matej 24,45Ko je dakle taj vjerni i mudri sluga kojega je postavio gospodar njegov nad svojima domašnjima da im daje hranu na obrok?
Matej 24,46Blago tome sluzi kojega došavši gospodar njegov nađe da izvršuje tako.
Matej 24,47Zaista vam kažem: postaviće ga nad svijem imanjem svojim.
Matej 24,48Ako li taj rđavi sluga reče u srcu svome: neće moj gospodar još zadugo doći;
Matej 24,49I počne biti svoje drugare, i jesti i piti s pijanicama;
Matej 24,50Doći će gospodar toga sluge u dan u koji se ne nada, i u čas kad ne misli.
Matej 24,51I rasjeći će ga napola, i daće im platu kao licemjerima; ondje će biti plač i škrgut zuba.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje