Tražilica


Marko 10. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Marko 10,1I ustavši odande dođe u okoline Judejske preko Jordana, i steče se opet narod k njemu; i kao što običaj imaše, opet ih učaše.
Marko 10,2I pristupivši fariseji upitaše ga kušajući: može li čovjek pustiti ženu?
Marko 10,3A on odgovarajući reče im: šta vam zapovijeda Mojsije?
Marko 10,4A oni rekoše: Mojsije dopusti da joj se da raspusna knjiga i da se pusti.
Marko 10,5I odgovarajući Isus reče im: po tvrđi vašega srca napisa vam on zapovijest ovu.
Marko 10,6A u početku stvorenja muža i ženu stvorio ih je Bog.
Marko 10,7Zato ostavi čovjek oca svojega i mater i prilijepi se k ženi svojoj,
Marko 10,8I budu dvoje jedno tijelo. Tako nijesu više dvoje nego jedno tijelo.
Marko 10,9A što je Bog sastavio čovjek da ne rastavlja.
Marko 10,10I u kući opet zapitaše ga za to učenici njegovi.
Marko 10,11I reče im: koji pusti ženu i oženi se drugom, čini preljubu na njoj.
Marko 10,12I ako žena ostavi muža svojega i pođe za drugoga, čini preljubu.
Marko 10,13I donošahu k njemu djecu da ih se dotakne; a učenici branjahu onima što ih donošahu.
Marko 10,14A Isus vidjevši rasrdi se i reče im: pustite djecu neka dolaze k meni, i ne branite im; jer je takovijeh carstvo Božije.
Marko 10,15Zaista vam kažem: koji ne primi carstva Božijega kao dijete, neće ući u njega.
Marko 10,16I zagrlivši ih metnu na njih ruke te ih blagoslovi.
Marko 10,17I kad iziđe na put, pritrča neko, i kleknuvši na koljena pred njim pitaše ga: učitelju blagi! šta mi treba činiti da dobijem život vječni?
Marko 10,18A Isus reče mu: što me zoveš blagijem? niko nije blag osim jednoga Boga.
Marko 10,19Zapovijesti znaš: ne čini preljube; ne ubij; ne ukradi; ne svjedoči lažno; ne čini nepravde nikome; poštuj oca svojega i mater.
Marko 10,20A on odgovarajući reče mu: učitelju! sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje.
Marko 10,21A Isus pogledavši na nj, omilje mu, i reče mu: još ti jedno nedostaje: idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima; i imaćeš blago na nebu; i dođi te hajde za mnom uzevši krst.
Marko 10,22A on posta zlovoljan od ove riječi, i otide žalostan; jer bijaše vrlo bogat.
Marko 10,23I pogledavši Isus reče učenicima svojima: kako je teško bogatima ući u carstvo nebesko!
Marko 10,24A učenici se uplašiše od riječi njegovijeh. A Isus opet odgovarajući reče im: djeco! kako je teško onima koji se uzdaju u svoje bogatstvo ući u carstvo Božije!
Marko 10,25Lakše je kamili proći kroz iglene uši nego li bogatome ući u carstvo Božije.
Marko 10,26A oni se vrlo divljahu govoreći u sebi: ko se dakle može spasti?
Marko 10,27A Isus pogledavši na njih reče: ljudima je nemoguće, ali nije Bogu: jer je sve moguće Bogu.
Marko 10,28A Petar mu poče govoriti: eto mi smo ostavili sve, i za tobom idemo.
Marko 10,29A Isus odgovarajući reče: zaista vam kažem: nema nikoga koji je ostavio kuću, ili braću, ili sestre, ili oca, ili mater, ili ženu, li djecu, ili zemlju, mene radi i jevanđelja radi,
Marko 10,30A da neće primiti sad u ovo vrijeme sto puta onoliko kuća, i braće, i sestara, i otaca, i matera, i djece, i zemlje, u progonjenju, a na onome svijetu život vječni.
Marko 10,31Ali će mnogi prvi biti pošljednji, i pošljednji prvi.
Marko 10,32A kad iđahu putem u Jerusalim, Isus iđaše pred njima, a oni se čuđahu, i za njim iđahu sa strahom. I uzevši opet dvanaestoricu poče im kazivati šta će biti od njega:
Marko 10,33Evo idemo u Jerusalim, i sin čovječij predaće se glavarima svešteničkijem i književnicima i osudiće ga na smrt, i predaće ga neznabošcima;
Marko 10,34I narugaće mu se, i biće ga, i popljuvaće ga, i ubiće ga, i treći dan ustaće.
Marko 10,35I pred njega dođoše Jakov i Jovan, sinovi Zevedejevi, govoreći: učitelju! hoćemo da nam učiniš za što ćemo te moliti.
Marko 10,36A on reče: što hoćete da vam učinim?
Marko 10,37A oni mu rekoše: daj nam da sjedemo jedan s desne strane tebi a drugi s lijeve, u slavi tvojoj.
Marko 10,38A Isus im reče: ne znate šta ištete: možete li piti čašu koju ja pijem, i krstiti se krštenjem kojijem se ja krstim?
Marko 10,39A oni mu rekoše: možemo. A Isus reče im: čašu dakle koju ja pijem ispićete; i krštenjem kojijem se ja krstim krstićete se;
Marko 10,40Ali da sjedete s desne strane meni i s lijeve, ne mogu ja dati nego kojima je ugotovljeno.
Marko 10,41I čuvši to desetorica počeše se srditi na Jakova i na Jovana.
Marko 10,42A Isus dozvavši ih reče im: znate da knezovi narodni vladaju narodom i poglavari njegovi upravljaju njim.
Marko 10,43Ali među vama da ne bude tako; nego koji hoće da bude veći među vama, da vam služi.
Marko 10,44I koji hoće prvi među vama da bude, da bude svima sluga.
Marko 10,45Jer sin čovječij nije došao da mu služe nego da služi, i da da dušu svoju u otkup za mnoge.
Marko 10,46I dođoše u Jerihon. I kad izlažaše iz Jerihona, on i učenici njegovi i narod mnogi, sin Timejev Vartimej slijepi sjeđaše kraj puta i prošaše.
Marko 10,47I čuvši da je to Isus Nazarećanin stade vikati i govoriti: sine Davidov Isuse! pomiluj me!
Marko 10,48I prijećahu mu mnogi da ućuti, a on još većma vikaše: sine Davidov! pomiluj me!
Marko 10,49I stavši Isus reče da ga zovnu. I zovnuše slijepca govoreći mu: ne boj se; ustani, zove te.
Marko 10,50A on zbacivši sa sebe haljine svoje ustade, i dođe k Isusu.
Marko 10,51I odgovarajući reče mu Isus: šta hoćeš da ti učinim? A slijepi reče mu: Ravuni! da progledam.
Marko 10,52A Isus reče mu: idi, vjera tvoja pomože ti. I odmah progleda, i otide putem za Isusom.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje