Tražilica


Marko 12. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Marko 12,1I poče im govoriti u pričama: posadi čovjek vinograd, i ogradi plotom, i iskopa pivnicu, i načini kulu, i dade ga vinogradarima, pa otide.
Marko 12,2I kad dođe vrijeme, posla k vinogradarima slugu da primi od vinogradara od roda vinogradskoga.
Marko 12,3A oni uhvativši slugu izbiše ga, i poslaše prazna.
Marko 12,4I opet posla k njima drugoga slugu; i onoga biše kamenjem i razbiše mu glavu, i poslaše ga sramotna.
Marko 12,5I opet posla drugoga; i onoga ubiše; i mnoge druge, jedne izbiše a jedne pobiše.
Marko 12,6Još dakle imaše jedinoga svojega milog sina, posla i njega najposlije k njima govoreći: postidjeće se sina mojega.
Marko 12,7A vinogradari rekoše u sebi: ovo je našljednik, hodite da ga ubijemo, i nama će ostati očevina njegova.
Marko 12,8I uhvatiše ga, i ubiše, i izbaciše ga napolje iz vinograda.
Marko 12,9Šta će dakle učiniti gospodar od vinograda? Doći će i pogubiće vinogradare, i daće vinograd drugima.
Marko 12,10Zar nijeste čitali u pismu ovo: kamen koji odbaciše zidari, onaj posta glava od ugla;
Marko 12,11To bi od Gospoda i divno je u našijem očima?
Marko 12,12I gledahu da ga uhvate, ali se pobojaše naroda; jer razumješe da za njih govori priču; i ostavivši ga otidoše.
Marko 12,13I poslaše k njemu neke od fariseja i Irodovaca da bi ga uhvatili u riječi.
Marko 12,14A oni došavši rekoše mu: učitelju! znamo da si istinit, i da ne mariš ni za koga; jer ne gledaš ko je ko, nego zaista putu Božijemu učiš; treba li ćesaru davati harač ili ne? Hoćemo li dati ili da ne damo?
Marko 12,15A on znajući njihovo licemjerje reče im: što me kušate? Donesite mi novac da vidim.
Marko 12,16A oni donesoše. I reče im: čij je obraz ovaj i natpis? A oni mu rekoše: ćesarev.
Marko 12,17I odgovarajući Isus reče im: podajte ćesarevo ćesaru, i Božije Bogu. I čudiše mu se.
Marko 12,18I dođoše k njemu sadukeji koji kažu da nema vaskrsenija, i zapitaše ga govoreći:
Marko 12,19Učitelju! Mojsije nam napisa: ako kome brat umre i ostavi ženu a djece ne ostavi, da brat njegov uzme ženu njegovu i da podigne sjeme bratu svojemu.
Marko 12,20Sedam braće bješe: i prvi uze ženu, i umrije bez poroda.
Marko 12,21I drugi uze je, i umrije, i ni on ne ostavi poroda; tako i treći.
Marko 12,22I uzeše je sedmorica, i ne ostaviše poroda. A poslije sviju umrije i žena.
Marko 12,23O vaskrseniju dakle kad ustanu koga će od njih biti žena? jer je za sedmoricom bila.
Marko 12,24I odgovarajući Isus reče im: zato li se vi varate što ne znate pisma ni sile Božije?
Marko 12,25Jer kad iz mrtvijeh ustanu, niti će se ženiti ni udavati, nego su kao anđeli na nebesima.
Marko 12,26A za mrtve da ustaju nijeste li čitali u knjigama Mojsijevijem kako mu reče Bog kod kupine govoreći: ja sam Bog Avraamov, i Bog Isakov, i Bog Jakovljev?
Marko 12,27Nije Bog Bog mrtvijeh, nego Bog živijeh. Vi se dakle vrlo varate.
Marko 12,28I pristupi jedan od književnika koji ih slušaše kako se prepiru, i vidje da im dobro odgovara, i zapita ga: koja je prva zapovijest od sviju?
Marko 12,29A Isus odgovori mu: prva je zapovijest od sviju: čuj Izrailju, Gospod je Bog naš Gospod jedini;
Marko 12,30I ljubi Gospoda Boga svojega svijem srcem svojijem i svom dušom svojom i svijem umom svojijem i svom snagom svojom. Ovo je prva zapovijest.
Marko 12,31I druga je kao i ova: ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Druge zapovijesti veće od ovijeh nema.
Marko 12,32I reče mu književnik: dobro, učitelju! pravo si kazao da je jedan Bog, i nema drugoga osim njega;
Marko 12,33I ljubiti ga svijem srcem i svijem razumom i svom dušom i svom snagom, i ljubiti bližnjega kao samoga sebe, veće je od sviju žrtava i priloga.
Marko 12,34A Isus vidjevši kako pametno odgovori reče mu: nijesi daleko od carstva Božijega. I niko više ne smijaše da ga zapita.
Marko 12,35I odgovori Isus i reče učeći u crkvi: kako govore književnici da je Hristos sin Davidov?
Marko 12,36Jer sam David kaza Duhom svetijem: reče Gospod Gospodu mojemu: sjedi meni s desne strane, dok položim neprijatelje tvoje podnožje nogama tvojima.
Marko 12,37Sam dakle David naziva ga Gospodom, i otkuda mu je sin? I mnogi narod slušaše ga s radošću.
Marko 12,38I govoraše im u nauci svojoj: čuvajte se književnika koji idu u dugačkijem haljinama, i traže da im se klanja po ulicama,
Marko 12,39I prvijeh mjesta po zbornicama, i začelja na gozbama.
Marko 12,40Ovi što jedu kuće udovičke, i lažno se mole Bogu dugo, biće još većma osuđeni.
Marko 12,41I sjedavši Isus prema Božijoj hazni gledaše kako narod meće novce u Božiju haznu. I mnogi bogati metahu mnogo.
Marko 12,42I došavši jedna siromašna udovica metnu dvije lepte, koje čine jedan kodrant.
Marko 12,43I dozvavši učenike svoje reče im: zaista vam kažem: ova siromašna udovica metnu više od sviju koji meću u Božiju haznu.
Marko 12,44Jer svi metnuše od suviška svojega; a ona od sirotinje svoje metnu sve što imaše, svu hranu svoju.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje