Tražilica


1. Ivanova 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ivanova 4,1Ljubljeni, ne vjerujte svakome duhu, nego kušajte duhove, jesu li od Boga; jer mnogi lažni proroci iziđoše na svijet.
1. Ivanova 4,2Po ovome poznajte Duha Božjega: "Svaki duh, koji priznaje, da je Isus Krist u tijelu došao, od Boga je;
1. Ivanova 4,3I svaki duh, koji ne priznaje Isusa, nije od Boga; i ovaj je antikristov, za kojega ste čuli da dolazi, i sad je već u svijetu.
1. Ivanova 4,4Vi ste od Boga, dječice, i nadvladaste ih, jer je veći, koji je u vama, negoli koji je u svijetu.
1. Ivanova 4,5Oni su od svijeta, zato govore od svijeta, i svijet ih sluša.
1. Ivanova 4,6Mi smo od Boga. Tko poznaje Boga, sluša nas; tko nije od Boga, ne sluša nas. Po ovom poznajemo Duha istine i duha zablude.
1. Ivanova 4,7Ljubljeni, ljubimo jedan drugoga, jer je ljubav od Boga; i svaki, koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga.
1. Ivanova 4,8Koji ne ljubi, ne poznaje Boga, jer je Bog ljubav.
1. Ivanova 4,9Po tom se pokaza ljubav Božja prema nama, što Bog Sina svojega jedinorođenoga posla na svijet, da živimo po njemu.
1. Ivanova 4,10U tom je ljubav, ne da smo mi ljubili Boga, nego da je on ljubio nas i poslao Sina svojega kao pomirnu žrtvu za grijehe naše.
1. Ivanova 4,11Ljubljeni, ako nas je Bog tako ljubio, i mi moramo ljubiti jedan drugoga.
1. Ivanova 4,12Boga nije nikad nitko vidio. Ako ljubimo jedan drugoga, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova savršena u nama.
1. Ivanova 4,13Po tom poznajemo, da u njemu ostajemo, i on u nama, što nam je dao od Duha svojega.
1. Ivanova 4,14I mi vidjesmo, i svjedočimo, da je Otac poslao Sina za Spasitelja svijeta.
1. Ivanova 4,15Tkogod prizna, da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu.
1. Ivanova 4,16I mi upoznasmo i vjerovasmo ljubav, koju Bog ima prema nama. Bog je ljubav, i koji ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog ostaje u njemu.
1. Ivanova 4,17U tom se ljubav Božja u nas usavršuje, da imamo pouzdanje na dan suda, jer kao što je on, i mi smo u svijetu ovom.
1. Ivanova 4,18U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah ima muku, a tko se boji, nije savršen u ljubavi.
1. Ivanova 4,19Mi dakle ljubimo Boga, jer nas je on najprije ljubio.
1. Ivanova 4,20Ako tko kaže: "Ljubim Boga, a mrzi na brata svojega, lažac je; jer tko ne ljubi brata svojega, koga vidi, kako može ljubiti Boga, kojega ne vidi?
1. Ivanova 4,21I ovu zapovijed imamo od njega: "Tko ljubi Boga, neka ljubi i brata svojega!
1. Ivanova 4,1 Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet.
1. Ivanova 4,2Po ovom prepoznajete Duha Božjega: svaki duh koji ispovijeda da je Isus Krist došao u tijelu, od Boga je.
1. Ivanova 4,3A nijedan duh koji ne ispovijeda takva Isusa, nije od Boga: on je Antikristov, a za nj ste čuli da dolazi i sad je već na svijetu.
1. Ivanova 4,4Vi ste, dječice, od Boga i pobijedili ste ih jer je moćniji Onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu.
1. Ivanova 4,5Oni su od svijeta, zato iz svijeta govore i svijet ih sluša.
1. Ivanova 4,6Mi smo od Boga. Tko poznaje Boga, nas sluša, a tko nije od Boga, ne sluša nas. Po tom prepoznajemo Duha istine i duha zablude.
1. Ivanova 4,7Ljubljeni, ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga.
1. Ivanova 4,8Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav.
1. Ivanova 4,9U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu.
1. Ivanova 4,10U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego - on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše.
1. Ivanova 4,11Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge.
1. Ivanova 4,12Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena.
1. Ivanova 4,13Po ovom znamo da ostajemo u njemu i on u nama: od Duha nam je svoga dao.
1. Ivanova 4,14I mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta.
1. Ivanova 4,15Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu.
1. Ivanova 4,16I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu.
1. Ivanova 4,17U ovom je savršenstvo naše uzajamne ljubavi: imamo pouzdanje na Sudnji dan jer kakav je on, takvi smo i mi u ovom svijetu.
1. Ivanova 4,18Straha u ljubavi nema, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah je muka i tko se boji, nije savršen u ljubavi.
1. Ivanova 4,19Mi ljubimo jer on nas prije uzljubi.
1. Ivanova 4,20Rekne li tko: "Ljubim Boga", a mrzi brata svog, lažac je. Jer tko ne ljubi svoga brata kojega vidi, Boga kojega ne vidi ne može ljubiti.
1. Ivanova 4,21I ovu zapovijed imamo od njega: Tko ljubi Boga, da ljubi i brata svoga.
1. Ivanova 4,1Ljubljeni moji, ne pridajite vjeru svakom duhu, već iskušavajte duhove, za vidjeti da li su od Boga; jer mnogi *proroci laži raširili su se po svijetu.
1. Ivanova 4,2Po ovome prepoznajite Duh od Boga: svaki duh koji ispovijeda Isusa Krista došlog u tijelu od Boga je,
1. Ivanova 4,3a, svaki duh koji dijeli Isusa nije od Boga; to je duh od antikrista, o kojem ste čuli oglašavati kako dolazi, i od sada on je u svijetu.
1. Ivanova 4,4Vi, dječice moja, koja jeste od Boga, vi ste pobjednici tih proroka tamo, jer onaj koji je u sred vas već je nego onaj koji je u svijetu.
1. Ivanova 4,5Oni, od *svijeta su; također, oni govore jezicima svijeta, i svijet ih sluša.
1. Ivanova 4,6Mi smo od Boga. Onaj koji se otvara spoznaji Boga sluša nas. Onaj koji nije od Boga ne sluša nas. To je ono po čemu prepoznajemo Duh istine i duh grijeha.
1. Ivanova 4,7Ljubljeni moji, volimo jedni druge, jer, ljubav od Boga dolazi, i tko voli rođen je od Boga i dolazi do spoznavanja Boga.
1. Ivanova 4,8Tko ne voli nije otkrio Boga, budući da je Bog ljubav.
1. Ivanova 4,9Evo kako se očitovala ljubav Božja u sred nas: Bog je poslao svog Sina jedinca u *svijet, da mi živimo po njemu.
1. Ivanova 4,10Evo što je ljubav: nismo mi ti koji su voljeli Boga, on je taj koji je volio nas, i koji je poslao svog Sina kao žrtvu za okajanje za naše grijehove.
1. Ivanova 4,11Ljubljeni moji, ako nas je Bog tako volio, mi trebamo, također, voljeti jedni druge.
1. Ivanova 4,12Bog, nikad ga nitko nije osmotrio. Ako mi volimo jedni druge, Bog boravi u nama, i njegova ljubav, unama, ispunjana jest.
1. Ivanova 4,13Po ovome mi prepoznajemo da boravimo u njemu i on u nama: on nam je dao svoj Duh.
1. Ivanova 4,14A mi, svjedočimo, za ono što smo osmotrili, da je Otac poslao svog Sina kao Spasitelja svijeta.
1. Ivanova 4,15Tko ispovijeda da Isus jest Sin Božji, Bog boravi u njemu i on u Bogu.
1. Ivanova 4,16A mi, mi poznajemo, zato smo povjerovali, ljubav koju Bog očituje u sred nas. Bog je ljubav: tko boravi u ljubavi boravi u Bogu i Bog boravi u njemu.
1. Ivanova 4,17U ovome, ljubav, među nama, jest ispunjena, što mi imamo puno pouzdanje za *dan suđenja, zato što, takav kakav jest, on, Isusa, takvi smo mi, mi također, u ovom svijetu.
1. Ivanova 4,18Straha, nema u ljubavi; već savršena ljubav izbacuje napolje strah, jer, strah upliće jedno kažnjavanje; i onaj koji strahuje nije ispunjen u ljubavi.
1. Ivanova 4,19Mi, mi volimo, zato što on, prvi, nas je volio.
1. Ivanova 4,20Ako netko kaže: ` Ja volim Boga `, a mrzi svog brata, to je jedan lažac. Naime, onaj koji ne voli brata svog, kojeg vidi, ne može voljeti ni Boga kojeg ne vidi.
1. Ivanova 4,21I, evo zapovijedi koju mi imamo od njega: onaj koji voli Boga, nek također i brata svog voli.
1. Jovanova 4,1Ljubazni! ne vjerujte svakome duhu, nego kušajte duhove jesu li od Boga; jer mnogi lažni proroci iziđoše na svijet.
1. Jovanova 4,2Po ovome poznajte Duha Božijega, i duha lažnoga; svaki duh koji priznaje da je Isus Hristos u tijelu došao, od Boga je;
1. Jovanova 4,3A svaki duh koji ne priznaje da je Isus Hristos u tijelu došao, nije od Boga: i ovaj je antihristov, za kojega čuste da će doći, i sad je već na svijetu.
1. Jovanova 4,4Vi ste od Boga, dječice, i nadvladaste ih, jer je veći koji je u vama negoli koji je na svijetu.
1. Jovanova 4,5Oni su od svijeta, zato govore od svijeta, i svijet ih sluša.
1. Jovanova 4,6Mi smo od Boga; koji poznaje Boga sluša nas, a koji nije od Boga ne sluša nas. Po ovom poznajemo duha istine i duha prijevare.
1. Jovanova 4,7Ljubazni! da ljubimo jedan drugoga; jer je ljubav od Boga, i svaki koji ima ljubav od Boga je rođen, i poznaje Boga.
1. Jovanova 4,8A koji nema ljubavi ne pozna Boga; jer je Bog ljubav.
1. Jovanova 4,9Po tom se pokaza ljubav Božija k nama što Bog sina svojega jedinorodnoga posla na svijet da živimo kroza nj.
1. Jovanova 4,10U ovom je ljubav ne da mi pokazasmo ljubav k Bogu, nego da on pokaza ljubav k nama, i posla sina svojega da očisti grijehe naše.
1. Jovanova 4,11Ljubazni! kad je ovako Bog pokazao ljubav k nama, i mi smo dužni ljubiti jedan drugoga.
1. Jovanova 4,12Boga niko ne vidje nikad: ako imamo ljubav među sobom, Bog u nama stoji, i ljubav je njegova savršena u nama.
1. Jovanova 4,13Po tom doznajemo da u njemu stojimo, i on u nama, što nam je dao od Duha svojega.
1. Jovanova 4,14I mi vidjesmo i svjedočimo da otac posla sina da se spase svijet.
1. Jovanova 4,15Koji prizna da je Isus sin Božij, Bog u njemu stoji i on u Bogu.
1. Jovanova 4,16I mi poznasmo i vjerovasmo ljubav koju Bog ima k nama. Bog je ljubav, i koji stoji u ljubavi, u Bogu stoji i Bog u njemu stoji.
1. Jovanova 4,17Tijem se ljubav u nama savršuje da imamo slobodu na dan sudni; jer kao što je on i mi smo na svijetu ovom.
1. Jovanova 4,18U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah napolje; jer strah ima muku. A ko se boji nije savršen u ljubavi.
1. Jovanova 4,19Da imamo mi ljubav k njemu, jer on najprije pokaza ljubav k nama.
1. Jovanova 4,20Ako ko reče: ja ljubim Boga, a mrzi na brata svojega, laža je; jer koji ne ljubi brata svojega, koga vidi, kako može ljubiti Boga, koga ne vidi?
1. Jovanova 4,21I ovu zapovijest imamo od njega: koji ljubi Boga da ljubi i brata svojega.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje