Tražilica


1. Ivanova 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ivanova 5,1Svaki, koji vjeruje, da je Isus Krist, od Boga je rođen; i svaki, koji ljubi onoga, koji je rodio, ljubi i onoga, koji je rođen od njega.
1. Ivanova 5,2Po tom znamo, da ljubimo djecu Božju, ako Boga ljubimo i njegove zapovijedi držimo.
1. Ivanova 5,3Jer je ovo ljubav Božja, da zapovijedi njegove držimo, i zapovijedi njegove nijesu teške.
1. Ivanova 5,4Jer sve, što je rođeno od Boga, pobjeđuje svijet, i pobjeda koja pobjeđuje svijet, jest vjera naša.
1. Ivanova 5,5Jer tko da pobijedi svijet, ako ne onaj, koji vjeruje, da je Isus Sin Božji?
1. Ivanova 5,6Ovaj je, koji dođe vodom i krvlju i Duhom, Isus Krist, ne samo u vodi, nego u vodi i krvi; i Duh je, koji svjedoči, jer je Duh istina.
1. Ivanova 5,7Jer su trojica, što svjedoče u nebu: "Otac, Riječ i Duh Sveti; i ova su trojica jedno,
1. Ivanova 5,8I troje je, što svjedoči na zemlji: "Duh, i voda, i krv; i ovo je troje jedno.
1. Ivanova 5,9Ako primamo svjedočanstvo ljudi, svjedočanstvo je Božje veće, jer je ovo svjedočanstvo Boga: "On je svjedočio za Sina svojega.
1. Ivanova 5,10Tko vjeruje u Sina Božjega, ima svjedočanstvo Božje u sebi Tko ne vjeruje Bogu, učinio ga je lašcem; jer ne vjerova u svjedočanstvo, koje svjedoči Bog za Sina svojega.
1. Ivanova 5,11I ovo je svjedočanstva, da nam je Bog dao život vječni; i ovaj je život u Sinu njegovu.
1. Ivanova 5,12Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života.
1. Ivanova 5,13Ovo pišem vama, koji vjerujete u ime Sina Božjega, da znate, da imate život vječni.
1. Ivanova 5,14I ovo je pouzdanje, koje imamo prema njemu, da nas usliši, ako što molimo po volji njegovoj.
1. Ivanova 5,15I kad znamo, da nas usliši, štogod molimo, znamo, da primamo, što ga zamolismo.
1. Ivanova 5,16Ako tko vidi brata svojega, gdje čini grijeh, što ne donosi smrti, neka moli, i dat će mu život. To vrijedi za one, koji ne čine grijeha, što donosi smrt. Ima grijeh, što donosi smrt; za tajne govorim, da moli.
1. Ivanova 5,17Svaka je nepravda grijeh; i ima grijeh, što ne donosi smrti.
1. Ivanova 5,18Znamo, da ni jedan, koji je rođen od Boga, ne griješi; nego koji je rođen od Boga, čuva se, i zli ga se ne dotiče.
1. Ivanova 5,19Znamo, da smo od Boga, a sav svijet leži u zlu,
1. Ivanova 5,20Znamo, da je Sin Božji došao i dao nam razum, da upoznamo Istinitoga Boga. I mi smo u Istinitome, u Sinu njegovu Isusu Kristu. Ovaj je istiniti Bog i život vječni.
1. Ivanova 5,21Dječice, čuvajte se od idola! Amen.
1. Ivanova 5,1 Tko god vjeruje: "Isus je Krist", od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i rođenoga.
1. Ivanova 5,2Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo.
1. Ivanova 5,3Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške.
1. Ivanova 5,4Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša.
1. Ivanova 5,5Ta tko to pobjeđuje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin Božji?
1. Ivanova 5,6On, Isus Krist, dođe kroz vodu i krv. Ne samo u vodi nego - u vodi i krvi. I Duh je koji svjedoči jer Duh je istina.
1. Ivanova 5,7Jer troje je što svjedoči:
1. Ivanova 5,8Duh, voda i krv; i to je troje jedno.
1. Ivanova 5,9Ako primamo svjedočanstvo ljudi, svjedočanstvo je Božje veće. Jer ovo je svjedočanstvo Božje, kojim je svjedočio za Sina svoga:
1. Ivanova 5,10Tko vjeruje u Sina Božjega, ima to svjedočanstvo Božje u sebi. Tko ne vjeruje Bogu, učinio ga je lašcem jer nije vjerovao u svjedočanstvo kojim je svjedočio Bog za Sina svoga.
1. Ivanova 5,11I ovo je svjedočanstvo: Bog nam je dao život vječni; i taj je život u Sinu njegovu.
1. Ivanova 5,12Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života.
1. Ivanova 5,13To napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate život vječni.
1. Ivanova 5,14I ovo je pouzdanje koje imamo u njega: ako što ištemo po volji njegovoj, uslišava nas.
1. Ivanova 5,15I znamo li da nas uslišava u svemu što ištemo, znamo da već imamo što smo od njega iskali.
1. Ivanova 5,16Vidi li tko brata svojega gdje čini grijeh koji nije na smrt, neka ište i dat će mu život - onima koji čine grijeh što nije na smrt. Ima grijeh što je na smrt; za nj ne velim da moli.
1. Ivanova 5,17Svaka je nepravda grijeh. A postoji grijeh koji nije na smrt.
1. Ivanova 5,18Znamo: tko god je rođen od Boga, ne griješi; nego Rođeni od Boga čuva ga i Zli ga se ne dotiče.
1. Ivanova 5,19Znamo: od Boga smo, a sav je svijet pod Zlim.
1. Ivanova 5,20Znamo: Sin je Božji došao i dao nam razum da poznamo Istinitoga. I mi smo u Istinitom, u Sinu njegovu, Isusu Kristu. On je Bog istiniti i Život vječni.
1. Ivanova 5,21Dječice, klonite se idola!
1. Ivanova 5,1Tko vjeruje da Isus jest *Krist od Boga je rođen; i tko ljubi Boga koji rađa voli također onoga koje je od Boga rođen.
1. Ivanova 5,2Po ovome mi prepoznajemo da volimo djecu Božju, ako volimo Boga i vršimo zapovijedi njegove.
1. Ivanova 5,3Jer, evo što je ljubav Božja: da čuvamo zapovijedi njegove. a, zapovijedi njegove nisu teret,
1. Ivanova 5,4budući da sve što je rođeno od Boga pobjednikom je *svijeta. A, pobjeda koja je pobijedila svijet, to je naša vjera.
1. Ivanova 5,5Tko je pobjednik svijeta, ako ne onaj koji vjeruje da Isus jest sin Božji?
1. Ivanova 5,6On ja taj koji je došao kroz vodu i kroz krv, Isus Krist, ne samo s vodomi krvlju; a Duh je taj koji daje svjedočenje, jer, Duh je istina.
1. Ivanova 5,7Ono što čini svjedočenje troje je,
1. Ivanova 5,8Duh, voda i krv, i to troje sabiru se u jedinstvenom svjedočenju:
1. Ivanova 5,9ako primamo svjedočenje ljudi, svjedočenje Boga je veće; jer, ovakvo je svjedočenje Božje: on je dao svjedočenje u prilog svojem Sinu.
1. Ivanova 5,10Tko vjeruje u Sina Božjeg ima to svjedočenje u sebi samom. Tko ne vjeruje Bogu čini od njega lašca, budući da nema vjere u svjedočenje što ga je Bog učinio u prilog Sinu svom.
1. Ivanova 5,11I evo tog svjedočenja: Bog nam je dao vječni *život, i taj život u njegovom je Sinu.
1. Ivanova 5,12Tko ima Sina ima život; tko nema Sina Božjeg nema život.
1. Ivanova 5,13Ja sam vam sve ovo napisao da biste znali da imate vječni život, vi kojçi imate vjeru i *ime Sina Božjeg.
1. Ivanova 5,14A evo uvjerenja koje mi imamo pred njim: amo mi njemu ištemo nešto prema njegovoj volji, on nas sluša.
1. Ivanova 5,15I znaj ući da nas sluša što god mi njemu iskali, mi znamo da posjedujemo ono što smo mu zaiskali.
1. Ivanova 5,16Ako netko vidi svog brata počinjavati jedan grijeh, grijeh koji ne vodi u smrt, nek moli i Bog će njemu dati *život, ako uistinu počinjeni grijeh ne vodi u smrt. Postoji jedan grijeh koji vodi u smrt: to nije onaj o kojem ja kažem da se moli;
1. Ivanova 5,17svaka nepravda je grijeh; Ali, svaki grijeh ne vodi u smrt.
1. Ivanova 5,18Mi znamo da netko ne griješi više rođen od Boga, već Rođeni od Boga njega čuva, i Opaki ne može njemu ništa.
1. Ivanova 5,19Mi znamo da smo od Boga, a, cijeli svijet leži pod carstvom Opakoga.
1. Ivanova 5,20Mi znamo da Sin Božji došao je i nama dao pamet za spoznavati Istinitog. I mi smo u Istinitom u njegovom Sinu Isusu Kristu. On je Istiniti on je Bog i vječni život.
1. Ivanova 5,21Dječice moja, čuvajte se idola.
1. Jovanova 5,1Koji god vjeruje da je Isus Hristos, od Boga je rođen; i koji god ljubi onoga koji je rodio, ljubi i onoga koji je rođen od njega.
1. Jovanova 5,2Po tom znamo da ljubimo djecu Božiju kad Boga ljubimo i njegove zapovijesti držimo.
1. Jovanova 5,3Jer je ovo ljubav Božija da zapovijesti njegove držimo; i zapovijesti njegove nijesu teške.
1. Jovanova 5,4Jer svaki koji je rođen od Boga pobjeđuje svijet; i vjera je naša ova pobjeda koja pobijedi svijet.
1. Jovanova 5,5Ko je koji svijet pobjeđuje osim onoga koji vjeruje da je Isus sin Božij?
1. Jovanova 5,6Ovo je Isus Hristos što dođe vodom i krvlju i Duhom, ne samo vodom nego vodom i krvlju; i Duh je koji svjedoči, jer je Duh istina,
1. Jovanova 5,7Jer je troje što svjedoči na nebu: Otac, Riječ, i sveti Duh; i ovo je troje jedno.
1. Jovanova 5,8I troje je što svjedoči na zemlji: duh, i voda, i krv; i troje je zajedno.
1. Jovanova 5,9Kad primamo svjedočanstvo čovječije, svjedočanstvo je Božije veće; jer je ovo svjedočanstvo Božije što svjedoči za sina svojega.
1. Jovanova 5,10Koji vjeruje sina Božijega ima svjedočanstvo u sebi; koji ne vjeruje Bogu načinio ga je lažom, jer ne vjerova svjedočanstvu koje svjedoči Bog za sina svojega.
1. Jovanova 5,11I ovo je svjedočanstvo da nam je Bog dao život vječni; i ovaj život vječni u sinu je njegovom.
1. Jovanova 5,12Ko ima sina Božijega ima život; ko nema sina Božijega nema života.
1. Jovanova 5,13Ovo pisah vama koji vjerujete u ime sina Božijega, da znate da imate život vječni i da vjerujete u ime sina Božijega.
1. Jovanova 5,14I ovo je sloboda koju imamo k njemu da ako što molimo po volji njegovoj posluša nas.
1. Jovanova 5,15I kad znamo da nas sluša što god molimo, znamo da će nam dato što ištemo u njega.
1. Jovanova 5,16Ako ko vidi brata svojega gdje griješi grijeh ne k smrti, neka moli, i daće mu život, onima koji griješe ne k smrti. Ima grijeh k smrti: za taj ne govorim da moli.
1. Jovanova 5,17Svaka je nepravda grijeh; i ima grijeh ne k smrti.
1. Jovanova 5,18Znamo da nijedan koji je rođen od Boga, ne griješi, nego koji je rođen od Boga čuva se, i nečastivi ne dohvata se do njega.
1. Jovanova 5,19Znamo da smo od Boga i sva svijet leži u zlu.
1. Jovanova 5,20A znamo da sin Božij dođe, i dao nam je razum da poznamo Boga istinoga, i da budemo u istinome sinu njegovom Isusu Hristu. Ovo je istini Bog i život vječni.
1. Jovanova 5,21Dječice! čuvajte se od neznaboštva. Amin.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje