Tražilica


1. Korinćanima 11. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Korinćanima 11,1Ugledajte se na mene, kao i ja na Krista!
1. Korinćanima 11,2A hvalim vas, braćo, što se u svemu mene spominjete i držite propise, kao što vam predadoh.
1. Korinćanima 11,3Ali hoću, da vi znate, da je svakome mužu glava Krist, a muž je glava ženi, a Bog je glava Kristu.
1. Korinćanima 11,4Svaki muž, koji se moli ili prorokuje s pokrivenom glavom, sramoti glavu svoju.
1. Korinćanima 11,5A svaka žena, koja se moli ili prorokuje gologlava, sramoti glavu svoju, jer je svejedno, kao da je ošišana.
1. Korinćanima 11,6Jer ako se ne pokriva žena, neka se šiša: ako li je ružno ženi šišati se ili glavu brijati, neka se pokriva!
1. Korinćanima 11,7Ali muž ne treba pokrivati glave, jer je slika i slava Božja, a žena je slava muževlja.
1. Korinćanima 11,8Jer nije muž od žene, nego žena od muža.
1. Korinćanima 11,9Jer muž nije stvoren zbog žene, nego žena zbog muža.
1. Korinćanima 11,10Zato žena treba da ima znak vlasti na glavi zbog anđela.
1. Korinćanima 11,11Ipak niti je žena bez muža, niti muž bez žene u Gospodinu.
1. Korinćanima 11,12Jer kako je žena od muža, tako je i muž po ženi; a sve je od Boga.
1. Korinćanima 11,13Sami među sobom sudite: je li lijepo, da se žena gologlava moli Bogu?
1. Korinćanima 11,14Ne uči li vas i sama priroda, da je mužu sramota, ako nosi dugu kosu?
1. Korinćanima 11,15A ženi je ures, ako nosi dugu kosu, jer joj je kosa dana mjesto pokrivala.
1. Korinćanima 11,16Ako li tko misli, da se može prepirati, neka zna, mi takva običaja nemamo, niti crkve Božje.
1. Korinćanima 11,17A kad ovo određujem, ne hvalim, što se ne sastajete na bolje, nego na gore.
1. Korinćanima 11,18Prvo naime, kad se sastajete na sastanak, čujem, da imaju razdori među vama; i nešto vjerujem od toga.
1. Korinćanima 11,19Jer treba da budu i krive nauke, da se pokažu, koji su prokušani među vama.
1. Korinćanima 11,20Kad se dakle sastajete zajedno, da se ne jede večera Gospodnja.
1. Korinćanima 11,21Jer svaki svoju večeru uzme najprije da jede; i jedan gladuje, a drugi se opija.
1. Korinćanima 11,22Zar nemate kuća da jedete i pijete? Ili prezirete crkvu Božju, i sramotite one, koji nemaju. Što ću vam reći? Da vas pohvalim? U tom vas ne hvalim.
1. Korinćanima 11,23Jer ja primih od Gospodina, što vam i predadoh, da Gospodin Isus onu noć, u koju je bio izdan, uze kruh,
1. Korinćanima 11,24I zahvalivši prelomi i reče: "Uzmite i jedite! Ovo je tijelo moje koje se predaje za vas; ovo činite na moju uspomenu!"
1. Korinćanima 11,25Tako i čašu po večeri, govoreći: "Ovo je čaša Novoga Zavjeta u mojoj krvi; ovo činite, kadgod pijete, na moju uspomenu!"
1. Korinćanima 11,26Jer kadgod jedete kruh ovaj i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete, dok ne dođe.
1. Korinćanima 11,27Tko dakle nedostojno jede kruh ovaj ili pije čašu Gospodnju, kriv je tijelu i krvi Gospodnjoj.
1. Korinćanima 11,28Zato neka čovjek ispituje sam sebe, i onda od kruha neka jede i od čaše neka pije!
1. Korinćanima 11,29Jer tko jede i pije nedostojno, sud sebi jede i pije, ne razlikujući tijela Gospodnjega.
1. Korinćanima 11,30Zato su među vama mnogi slabi i bolesni, i preminuše mnogi.
1. Korinćanima 11,31Jer kad bismo sami sebe sudili, ne bismo bili suđeni.
1. Korinćanima 11,32Ali kad nas sudi Gospodin, kazni nas, da se ne osudimo sa svijetom.
1. Korinćanima 11,33Zato, braćo moja, kad se sastajete da jedete, pričekajte jedan drugoga!
1. Korinćanima 11,34Ako li je tko gladan, neka jede kod kuće, da se na sud ne sastajete. A ostalo ću urediti, kad dođem.
1. Korinćanima 11,1 Nasljedovatelji moji budite, kao što sam i ja Kristov.
1. Korinćanima 11,2Hvalim vas što me se u svemu sjećate i držite se predaja kako vam predadoh.
1. Korinćanima 11,3Ali htio bih da znate: svakomu je mužu glava Krist, glava ženi muž, a glava Kristu Bog.
1. Korinćanima 11,4Svaki muž koji se moli ili prorokuje pokrivene glave sramoti glavu svoju.
1. Korinćanima 11,5Svaka pak žena koja se moli ili prorokuje gologlava sramoti glavu svoju. Ta to je isto kao da je obrijana.
1. Korinćanima 11,6Jer ako se žena ne pokriva, neka se šiša; ako li je pak ružno ženi šišati se ili brijati, neka se pokrije.
1. Korinćanima 11,7A muž ne mora pokrivati glave, ta slika je i slava Božja; a žena je slava muževa.
1. Korinćanima 11,8Jer nije muž od žene, nego žena od muža.
1. Korinćanima 11,9I nije stvoren muž radi žene, nego žena radi muža.
1. Korinćanima 11,10Zato žena treba da ima "vlast" na glavi poradi anđela.
1. Korinćanima 11,11Ipak, u Gospodinu - ni žena bez muža, ni muž bez žene!
1. Korinćanima 11,12Jer kao što je žena od muža, tako je i muž po ženi; a sve je od Boga.
1. Korinćanima 11,13Sami sudite dolikuje li da se žena gologlava Bogu moli?
1. Korinćanima 11,14Ne uči li nas i sama narav da je mužu sramota ako goji kosu?
1. Korinćanima 11,15A ženi je dika ako je goji jer kosa joj je dana mjesto prijevjesa.
1. Korinćanima 11,16Ako je kome do prepirke, takva običaja mi nemamo, a ni Crkve Božje.
1. Korinćanima 11,17Kad već dajem ta upozorenja, ne mogu pohvaliti što se ne sastajete na bolje, nego na gore.
1. Korinćanima 11,18Ponajprije čujem, djelomično i vjerujem: kad se okupite na Sastanak, da su među vama razdori.
1. Korinćanima 11,19Treba doista da i podjela bude među vama da se očituju prokušani među vama.
1. Korinćanima 11,20Kad se dakle tako zajedno sastajete, to nije blagovanje Gospodnje večere:
1. Korinćanima 11,21ta svatko se pri blagovanju prihvati svoje večere te jedan gladuje, a drugi se opija.
1. Korinćanima 11,22Zar nemate kuća da jedete i pijete? Ili Crkvu Božju prezirete i postiđujete one koji nemaju? Što da vam kažem? Da vas pohvalim? U tom vas ne hvalim.
1. Korinćanima 11,23Doista, ja od Gospodina primih što vama predadoh: Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze kruh,
1. Korinćanima 11,24zahvalivši razlomi i reče: "Ovo je tijelo moje - za vas. Ovo činite meni na spomen.
1. Korinćanima 11,25Tako i čašu po večeri govoreći: "Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete, meni na spomen.
1. Korinćanima 11,26Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe.
1. Korinćanima 11,27Stoga, tko god jede kruh ili pije čašu Gospodnju nedostojno, bit će krivac tijela i krvi Gospodnje.
1. Korinćanima 11,28Neka se dakle svatko ispita pa tada od kruha jede i iz čaše pije.
1. Korinćanima 11,29Jer tko jede i pije, sud sebi jede i pije ako ne razlikuje Tijela.
1. Korinćanima 11,30Zato su među vama mnogi nejaki i nemoćni, i spavaju mnogi.
1. Korinćanima 11,31Jer kad bismo sami sebe sudili, ne bismo bili suđeni.
1. Korinćanima 11,32A kad nas sudi Gospodin, odgaja nas da ne budemo sa svijetom osuđeni.
1. Korinćanima 11,33Zato, braćo moja, kad se sastajete na blagovanje, pričekajte jedni druge.
1. Korinćanima 11,34Je li tko gladan, kod kuće neka jede da se ne sastajete na osudu. Drugo ću urediti kada dođem.
1. Korinćanima 11,1Budite moji oponašatelji, kao što sam i ja sam oponašatelj Kristov.
1. Korinćanima 11,2Ja vam čestitam za vaša sjećanja na mene u svakoj zgodi, što čuvate običaje takve, kakve sam vam ja predao.
1. Korinćanima 11,3Ja ipak, hoću da vi znadete ovo: glava svakom čovjeku jest Krist; glava svakoj ženi je čovjek; glava Kristu je Bog.
1. Korinćanima 11,4Svaki čovjek koji moli ili *prorokuje pokrivene glave sramoti svoju glavu .
1. Korinćanima 11,5Ali, svaka žena koja mili ili prorokuje gole glave sramoti glavu svoju; jer to bi bilo točno kao da je obrijana.
1. Korinćanima 11,6Ako žena ne nosi koprenu, nek se dadne ošišati! Ali, ako je sramota za ženu biti ošišana ili obrijana, nek nosi koprenu!
1. Korinćanima 11,7Čovjek, on, ne mora zastirani glavu: on je slika i slava Božja; ali, žena je slava čovjekova.
1. Korinćanima 11,8Jer, nije čovjek taj koji je izveden iz žene već žena iz čovjeka.
1. Korinćanima 11,9I nije čovjek bio stvoren za ženu, već žena za čovjeka.
1. Korinćanima 11,10Evo zašto žena treba nositi na glavi oznaku svoje ovisnosti, zbog *anđela.
1. Korinćanima 11,11Ipak, žena je neodvojiva od čovjeka i čovjek od žene, pred Gospodinom.
1. Korinćanima 11,12Jer, ako žena bijaše izvedena iz čovjeka, čovjek je rođen od žene, a sve dolazi od Boga.
1. Korinćanima 11,13Sudite po sebi samima: da li je prilično da jedna žena moli, a da ne bude zastrta?
1. Korinćanima 11,14Priroda sama ne poučava li vas da je nečasno za čovjeka nositi duge kose?
1. Korinćanima 11,15dok je to slava za ženu, jer kose su joj bile dane kao veo.
1. Korinćanima 11,16A ako netko uživa sporiti se, mi nemamo taj običaj, a ni Crkve Božje.
1. Korinćanima 11,17Kad je ovo sređene, ja vam nemam što čestitati: vaši sastanci daleko od toga da vas unapređuju, nanose vam zlo.
1. Korinćanima 11,18Najprije, kad se sastajete na saboru, ima među vama podjela, kažu mi, i ja vjerujem da je to djelomice istina:
1. Korinćanima 11,19treba čak biti rascjepa među vama da bi se vidjelo one koji između vas koji odolijevaju toj kušnji.
1. Korinćanima 11,20Ali, kad se vi sastanete zajedno, nije to objed Gospodinov što vi uzimate.
1. Korinćanima 11,21Jer, svaki hiti uzeti svoj vlastiti objed, i to tako da je jedan gladan, dok je drugi pijan.
1. Korinćanima 11,22Nemate li vi kuća za jesti i piti? Ili pak, prezirete li Crkvu Božju i hoćete nanijeti sramotu onima koji nemaju ništa? Što vam reći? Treba li vas hvaliti? Ne, zbog toga ja vas ne hvalim.
1. Korinćanima 11,23Ja, evo što sam primio od Gospodina, i što vam imam predati: Gospodin Isus, u noć kad je bio predan, uze kruh,
1. Korinćanima 11,24i nakon što je izrazio zahvalnost, on ga razlomi i reče: ` Ovo je moje tijelo, koje je za vas, činite ovo u sjećanje na mene. `
1. Korinćanima 11,25On učini isto za kupu, nakon objeda, govoreći: ` Ova je kupa novi *savez u mojoj krvi; činite ovo, svaki put kad ćete piti ga, u sjećanje na mene.`
1. Korinćanima 11,26Jer, svaki put kad jedete ovaj kruh i pijete ovu kupu, bi oglašavate smrt Gospodinovu, sve dok on ne dođe.
1. Korinćanima 11,27Zato onaj koji bude nedostojno jeo kruh ili pio kupu Gospodinovu, čini sebe krivim prema tijelu i krvi Gospodinovoj.
1. Korinćanima 11,28Nek sebe samog svatko iskuša prije no što će jesti taj kruh i piti tu kupu;
1. Korinćanima 11,29jer, onaj koji jede i pije bez razlikovanja tijela Gospodinovog jede i pije svoju vlastitu presudu.
1. Korinćanima 11,30Evo zašto ima među vama toliko bolesnih i nemoćnih i umrlih.
1. Korinćanima 11,31Da mi sami sebe ispitujemo, ne bismo bili suđeni;
1. Korinćanima 11,32ali, Gospodin nam sudi da bi nas ispravio, da ne budemo osuđeni sa *svijetom.
1. Korinćanima 11,33Tako dakle, Braćo, kad se sastanete za jesti, čekajte jedni druge.
1. Korinćanima 11,34Ako se gladno, da se jede kod kuće, da se ne bi sastajali za osudu svoju. Za ostalo, ja ću urediti kad dođem.
1. Korincanima 11,1Ugledajte se na mene, kao i ja na Hrista.
1. Korincanima 11,2Hvalim vas pak, braćo, što sve moje pamtite i držite zapovijesti kao što vam predadoh.
1. Korincanima 11,3Ali hoću da znate da je svakome mužu glava Hristos; a muž je glava ženi; a Bog je glava Hristu.
1. Korincanima 11,4Svaki muž koji se s pokrivenom glavom moli Bogu ili prorokuje, sramoti glavu svoju.
1. Korincanima 11,5I svaka žena koje se gologlava moli Bogu ili prorokuje, sramoti glavu svoju; jer je sve jedno kao da je obrijana.
1. Korincanima 11,6Ako se dakle ne pokriva žena, neka se striže; ako li je ružno ženi strići se ili brijati se, neka se pokriva.
1. Korincanima 11,7Ali muž da ne pokriva glave, jer je obličje i slava Božija; a žena je slava muževlja.
1. Korincanima 11,8Jer nije muž od žene nego žena od muža.
1. Korincanima 11,9Jer muž nije sazdan žene radi nego žena muža radi.
1. Korincanima 11,10Zato žena treba da ima vlast na glavi, anđela radi.
1. Korincanima 11,11Ali niti je muž bez žene ni žena bez muža u Gospodu.
1. Korincanima 11,12Jer kako je žena od muža, tako je i muž od žene; a sve je od Boga.
1. Korincanima 11,13Sami među sobom sudite je li lijepo da se žena gologlava moli Bogu?
1. Korincanima 11,14Ili ne uči li vas i sama priroda da je mužu sramota ako gaji dugačku kosu;
1. Korincanima 11,15A ženi je slava ako gaji dugačku kosu? Jer joj je kosa dana mjesto pokrivala.
1. Korincanima 11,16Ako li je ko svadljiv, mi takovoga običaja nemamo, niti crkve Božije.
1. Korincanima 11,17Ali ovo zapovijedajući ne hvalim da se ne na bolje nego na gore sabirate.
1. Korincanima 11,18Prvo dakle kad se sabirate u crkvu, čujem da imaju raspre među vama, i nešto vjerujem od ovoga.
1. Korincanima 11,19Jer treba i jeresi da budu među vama, da se pokažu pošteni koji su među vama.
1. Korincanima 11,20A kad se skupite na jedno mjesto, ne jede se večera Gospodnja.
1. Korincanima 11,21Jer svaki svoju večeru uzme najprije i jede, i tako jedan gladuje a drugi se opija.
1. Korincanima 11,22Eda li dakle nemate kuća da jedete i pijete? Ili ne marite za crkvu Božiju, i sramotite one koji nemaju? Šta ću vam reći? Hoću li vas pohvaliti za to? Neću.
1. Korincanima 11,23Jer ja primih od Gospoda što vam i predadoh, da Gospod Isus onu noć u koju bivaše predan uze hljeb.
1. Korincanima 11,24I zahvalivši prelomi i reče: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje koje se za vas lomi; ovo činite meni za spomen.
1. Korincanima 11,25Tako i čašu, po večeri, govoreći: ovo je čaša novi zavjet u mojoj krvi; ovo činite, kad god pijete, meni za spomen.
1. Korincanima 11,26Jer kad god jedete ovaj hljeb i čašu ovu pijete, smrt Gospodnju obznanjujete, dokle ne dođe.
1. Korincanima 11,27Tako koji nedostojno jede ovaj hljeb ili pije čašu Gospodnju, kriv je tijelu i krvi Gospodnjoj.
1. Korincanima 11,28Ali čovjek da ispituje sebe, pa onda od hljeba da jede i od čaše da pije;
1. Korincanima 11,29Jer koji nedostojno jede i pije, sud sebi jede i pije, ne razlikujući tijela Gospodnjega.
1. Korincanima 11,30Zato su među vama mnogi slabi i bolesni, i dovoljno ih spavaju.
1. Korincanima 11,31Jer kad bismo sebe rasuđivali, ne bismo osuđeni bili.
1. Korincanima 11,32Ali kad smo suđeni, nakazuje nas Gospod, da se ne osudimo sa svijetom.
1. Korincanima 11,33Zato, braćo moja, kad se sastajete da jedete, iščekujte jedan drugoga.
1. Korincanima 11,34Ako li je ko gladan, neka jede kod kuće, da se na grijeh ne sastajete. A za ostalo urediću kad dođem.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje