Tražilica


1. Korinćanima 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Korinćanima 2,1I ja, kad dođoh k vama, braćo, ne dođoh s visokim govorom ili mudrošću, da vam navješćujem svjedočanstvo Božje.
1. Korinćanima 2,2Jer nijesam mislio, da znam što među vama, osim Isusa Krista, i to raspetoga.
1. Korinćanima 2,3I ja sam bio među vama u slabosti i u strahu i u mnogom drhtanju.
1. Korinćanima 2,4I govor moj i propovijedanje moje nije bilo u uvjerljivim riječima ljudske mudrosti, nego u dokazivanju Duha i sile,
1. Korinćanima 2,5Da vjera vaša ne bude u mudrosti ljudskoj, nego u sili Božjoj.
1. Korinćanima 2,6Ali mudrost govorimo među savršenima, a ne mudrost ovoga svijeta, ni knezova ovoga svijeta, koji prolaze,
1. Korinćanima 2,7Nego govorimo mudrost Božju u tajnosti skrivenu, koju predodredi Bog prije vjekova za slavu našu.
1. Korinćanima 2,8Ove ni jedan od knezova ovoga svijeta nije upoznao, jer da su je upoznali, ne bi Gospodina slave raspeli.
1. Korinćanima 2,9Nego kao što je pisano: "Što oko nije vidjelo, ni uho nije čulo, ni u srce čovječje nije unišlo, to je pripravio Bog onima, koji ga ljube";
1. Korinćanima 2,10A nama je Bog objavio Duhom svojim; jer Duh sve ispituje, i dubine Božje.
1. Korinćanima 2,11Jer tko od ljudi zna, što je u čovjeku, osim duha čovječjega koji je u njemu? Tako i u Bogu što je, nitko ne zna, osim Duha Božjega.
1. Korinćanima 2,12A mi ne primismo duha ovoga svijeta, nego Duha, koji je iz Boga, da znamo, što nam le darovano od Boga.
1. Korinćanima 2,13To i govorimo, ne riječima, što uči čovječja mudrost, nego što uči Duh, duhovno duhovnim tumačeći.
1. Korinćanima 2,14Tjelesni čovjek ne prima što je od Duha Božjega; jer mu je ludost, i ne može da razumije, jer treba da se duhovno prosuđuje.
1. Korinćanima 2,15A onaj duhovni sve prosuđuje, i njega nitko ne prosuđuje.
1. Korinćanima 2,16"Jer tko je upoznao misao Gospodnju, da ga pouči?" A mi imamo misao Kristovu.
1. Korinćanima 2,1 I ja kada dođoh k vama, braćo, ne dođoh s uzvišenom besjedom ili mudrošću navješćivati vam svjedočanstvo Božje
1. Korinćanima 2,2jer ne htjedoh među vama znati što drugo osim Isusa Krista, i to raspetoga.
1. Korinćanima 2,3I ja priđoh k vama slab, u strahu i u veliku drhtanju.
1. Korinćanima 2,4I besjeda moja i propovijedanje moje ne bijaše u uvjerljivim riječima mudrosti, nego u pokazivanju Duha i snage
1. Korinćanima 2,5da se vjera vaša ne temelji na mudrosti ljudskoj nego na snazi Božjoj.
1. Korinćanima 2,6Mudrost doduše navješćujemo među zrelima, ali ne mudrost ovoga svijeta, ni knezova ovoga svijeta koji propadaju,
1. Korinćanima 2,7nego navješćujemo Mudrost Božju, u Otajstvu, sakrivenu; onu koju predodredi Bog prije vjekova za slavu našu,
1. Korinćanima 2,8a koje nijedan od knezova ovoga svijeta nije upoznao. Jer da su je upoznali, ne bi Gospodina slave razapeli.
1. Korinćanima 2,9Nego, kako je pisano: Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube.
1. Korinćanima 2,10A nama to Bog objavi po Duhu jer Duh sve proniče, i dubine Božje.
1. Korinćanima 2,11Jer tko od ljudi zna što je u čovjeku osim duha čovječjega u njemu? Tako i što je u Bogu, nitko ne zna osim Duha Božjega.
1. Korinćanima 2,12A mi, mi ne primismo duha svijeta, nego Duha koji je od Boga da znamo čime nas je obdario Bog.
1. Korinćanima 2,13To i navješćujemo, ne naučenim riječima čovječje mudrosti, nego naukom Duha izlažući duhovno duhovnima.
1. Korinćanima 2,14Naravan čovjek ne prima što je od Duha Božjega; njemu je to ludost i ne može spoznati jer po Duhu valja prosuđivati.
1. Korinćanima 2,15Duhovan pak prosuđuje sve, a njega nitko ne prosuđuje.
1. Korinćanima 2,16Jer tko spozna misao Gospodnju, tko da ga pouči? A mi imamo misao Kristovu.
1. Korinćanima 2,1Ja i sam, kad sam došao kod vas, Braćo, nije to bilo sa prestižem riječi ili mudrosti da sam došao navješćivati *tajnu Božju.
1. Korinćanima 2,2Jer, ja sam odlučio ništa ne znati među vama, osim Isusa Krista i Isusa Krista razapetog.
1. Korinćanima 2,3Tako ja bih pred vama slab, strašljiv i sav uzdrhtao;
1. Korinćanima 2,4moja riječ i moje propovijedanje ne imaše ništa od uvjerljivih besjeda mudrosti, već one bijahu iskazivanje učinjeno po sili Duha,
1. Korinćanima 2,5da vaša vjera ne bude utemeljena u mudrosti ljudskoj, već u sili Božjoj.
1. Korinćanima 2,6Ipak, to je zaista jedna mudrost koju mu mi poučavamo odraslim krščanima, mudrost koja nije od ovog svijeta ni prinčeva ovog svijeta, namijenjenih uništenju.
1. Korinćanima 2,7Mi poučavamo mudrost Božju, tajnovitu i trajno skrivenu, koju Bog, bijaše unaprijed namijenio našoj slavi.
1. Korinćanima 2,8Nitko od prinčeva ovog svijeta ni je ju upoznao jer, da ju bijahu upoznali, oni ne bi razapeli Gospodina slave.
1. Korinćanima 2,9Ali, kao što je pisano, to je što oko nije vidjelo, što uho nije čulo, i što se nije uspelo k srcu čovjekovom, sve ono što je Bog pripravio za one koji njega vole.
1. Korinćanima 2,10Naime, Bog je nama to *otkrio po Duhu. Jer, Duh istražuje sve, čak i dubine Božje
1. Korinćanima 2,11Tko dakle, među ljudima, poznaje ono što je u čovjeku, ako ne duh čovjekov koji je u njemu. Isto, ono što je u Bogu, nitko to ne poznaje, osim Duh Božji.
1. Korinćanima 2,12Za nas, mi nismo primili duh *svijeta, već Duh koji dolazi od Boga, da bismo upoznali dar milosti Božje.
1. Korinćanima 2,13I mi to ne govorimo jezikom koji poučava mudrost ljudsku, već onim koji poučava Duh, izražavajući ono što je duhovno riječima duhovnim .
1. Korinćanima 2,14Čovjek ostavljen sam svojoj naravi ne prihvaća ono što dolazi od Duha Božjeg. To je jedna ludost za njega, on ju ne može razumjeti, jer ono se sudi duhovnim.
1. Korinćanima 2,15Duhovni čovjek, naprotiv, sudi o svemu a sam nije suđen od nikog.
1. Korinćanima 2,16Jer, tko je poznao misao Gospodinovu za poučavati nju?
1. Korinćanima 2,17A mi, mi imamo misao Kristovu.
1. Korincanima 2,1I ja došavši k vama, braćo, ne dođoh s visokom riječi ili premudrosti da vam javljam svjedočanstvo Božije.
1. Korincanima 2,2Jer nijesam mislio da znam što među vama osim Isusa Hrista, i toga raspeta.
1. Korincanima 2,3I ja bijah među vama u slabosti, i u strahu i u velikom drktanju.
1. Korincanima 2,4I riječ moja, i poučenje moje ne bijaše u nadgovorljivijem riječima ljudske premudrosti, nego u dokazivanju Duha i sile.
1. Korincanima 2,5Da vjera vaša ne bude u mudrosti ljudskoj nego u sili Božijoj.
1. Korincanima 2,6Ali premudrost govorimo koja je u savršenima, a ne premudrost vijeka ovoga ni knezova vijeka ovoga koji prolaze.
1. Korincanima 2,7Nego govorimo premudrost Božiju u tajnosti sakrivenu, koju odredi Bog prije svijeta za slavu našu;
1. Korincanima 2,8Koje nijedan od knezova vijeka ovoga ne pozna; jer da su je poznali, ne bi Gospoda slave razapeli.
1. Korincanima 2,9Nego kao što je pisano: što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovjeku ne dođe, ono ugotovi Bog onima, koji ga ljube.
1. Korincanima 2,10A nama je Bog otkrio Duhom svojijem; jer Duh sve ispituje, i dubina Božije.
1. Korincanima 2,11Jer ko od ljudi zna šta je u čovjeku osim duha čovječijega koji živi u njemu? Tako i u Bogu što je niko ne zna osim Duha Božijega.
1. Korincanima 2,12A mi ne primismo duha ovoga svijeta, nego Duha koji je iz Boga, da znamo što nam je darovano od Boga;
1. Korincanima 2,13Koje i govorimo ne riječima što je naučila čovječija premudrost, nego što uči Duh sveti; i duhovne stvari duhovno radimo.
1. Korincanima 2,14A tjelesni čovjek ne razumije što je od Duha Božijega; jer mu se čini ludost i ne može da razumije, jer treba duhovno da se razgleda.
1. Korincanima 2,15Duhovni pak sve razgleda, a njega sama niko ne razgleda.
1. Korincanima 2,16Jer ko pozna um Gospodnji da ga pouči? A mi um Hristov imamo.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje