1. Korinćanima 5. poglavlje

Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Korinćanima 5,1Općenito se čuje o bludnosti među vama, i to o takvoj bludnosti kakve nema ni među neznabošcima, da naime neki ima ženu očevu.
1. Korinćanima 5,2I vi ste naduti, mjesto da žalite, da se ukloni između vas, koji je učinio to djelo.
1. Korinćanima 5,3Jer ja, ako i nenazočan tijelom, ali nazočan duhom, već sam odsudio, kao da bih bio nazočan, onoga, koji je tako učinio:
1. Korinćanima 5,4U ime Gospodina našega Isusa Krista, kad se skupite vi i moj duh sa silom Gospodina našega Isusa,
1. Korinćanima 5,5Da se takav preda sotoni na propast tijela, da se duh spasi u dan Gospodina našega Isusa Krista.
1. Korinćanima 5,6Nije dobra hvalidba vaša. Ne znate li, da malo kvasca ukiseli sve tijesto?
1. Korinćanima 5,7Očistite stari kvasac, da budete novo tijesto, kao što ste beskvasni; jer je žrtvovan naš Pasha, Krist.
1. Korinćanima 5,8Zato svetkujmo ne u starome kvascu, ni u kvascu zloće i pakosti, nego u beskvasnom kruhu čistoće i istine!
1. Korinćanima 5,9Pisao sam vam u poslanici, da se ne miješate s bludnicima;
1. Korinćanima 5,10A to ne rekoh za bludnike ovoga svijeta, ili lakomce, ili razbojnike, ili idolopoklonike; jer biste morali izaći iz ovoga svijeta.
1. Korinćanima 5,11A sad vam napisan, da se ne miješate, ako je jedan, koji se brat zove, bludnik, ili lakomac, ili idolopoklonik, ili psovač, ili pijanica, ili razbojnik; s takvima da i ne jedete!
1. Korinćanima 5,12Jer što je meni stalo da sudim one, koji su izvan Ne sudite li vi one, koji su unutra?
1. Korinćanima 5,13A one, koji su izvan, sudit će Bog. Uklonite zločinca između sebe!
1. Korinćanima 5,1 Općenito se čuje o bludnosti među vama, i to takvoj bludnosti kakve nema ni među poganima: da netko ima očevu ženu.
1. Korinćanima 5,2I vi mi se uznijeli, mjesto da žalujete pa da se iskorijeni iz vaše sredine onaj koji takvo djelo počini.
1. Korinćanima 5,3A ja, i nenazočan tijelom, ali nazočan duhom, već sam presudio kao nazočan onoga koji je takvo što počinio.
1. Korinćanima 5,4Pošto se u ime Gospodina našega Isusa Krista okupite vi i moj duh, snagom Gospodina našega Isusa,
1. Korinćanima 5,5neka se takav preda Sotoni na propast tijela da bi se spasio duh u Dan Gospodina Isusa.
1. Korinćanima 5,6Ne valja vam hvastanje! Zar ne znate da malo kvasca sve tijesto ukvasa?
1. Korinćanima 5,7Očistite stari kvasac da budete novo tijesto, kao što i jeste beskvasni jer već je žrtvovana Pasha naša, Krist.
1. Korinćanima 5,8Zato svetkujmo, ne sa starim kvascem ni s kvascem zloće i pakosti, nego s beskvasnim kruhovima čistoće i istine.
1. Korinćanima 5,9Napisah vam u poslanici da se ne miješate s bludnicima -
1. Korinćanima 5,10ne općenito s bludnicima ovoga svijeta, ili lakomcima, ili razbojnicima, ili idolopoklonicima jer biste inače morali iz svijeta izići.
1. Korinćanima 5,11Napisah vam zapravo da se ne miješate s nazovibratom koji bi bio bludnik, ili lakomac, ili idolopoklonik, ili pogrđivač, ili pijanica, ili razbojnik. S takvim ni za stol!
1. Korinćanima 5,12Što spada na me suditi one vani? Ne sudite li vi one koji su unutra?
1. Korinćanima 5,13A one vani sudit će Bog. Iskorijenite opakoga iz svoje sredine.

Sadržaj | Sljedeće poglavlje