Tražilica


1. Kraljevima 11. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Kraljevima 11,1Kralj Salomon ljubio je uz kćer faraonovu mnoge žene tuđinke: Moapke, Amonke, Edomke, Sidonke i Hitejke,
1. Kraljevima 11,2Dakle od naroda, za koje je bio Gospod zapovjedio sinovima Izraelovim: "Ne upuštajte se s njima, i oni ne smiju općiti s vama. Inače oni će posve sigurno zanijeti srca vaša za svojim bogovima." Za njih prionu Salomon ljubeći ih.
1. Kraljevima 11,3I imao je sedam stotina žena kraljica i tri stotine inoča. I žene njegove zavedoše ga.
1. Kraljevima 11,4Kad je bio ostario Salomon, žene njegove zanesoše mu srce za drugim bogovima. Srce njegovo nije više nepodijeljeno pripadalo Gospodu, Bogu njegovu, kao srce njegova oca Davida.
1. Kraljevima 11,5I Salomon je štovao aštartu, boginju Sidonaca, i Milkomu, grdobu Amonaca.
1. Kraljevima 11,6Salomon je činio, što se nije dopadalo Gospodu, i nije hodio za Gospodom do kraja kao njegov otac David.
1. Kraljevima 11,7Tada sagradi Salomon žrtvenu visinu za Kemoša, grdobu Moabaca, na gori, istočno od Jerusalema, i isto tako za Moleka, grdobu Amonaca.
1. Kraljevima 11,8Isto učini za sve svoje žene tuđinke, koje su prinosile bogovima svojim kad i žrtve zaklanice.
1. Kraljevima 11,9I Gospod se razgnjevi na Salomona, jer on odvrati srce svoje od Gospoda, Boga Izraelova, koji mu se bio javio dva puta
1. Kraljevima 11,10I bio mu je zapovjedio, da ne štuje drugih bogova. Ali on nije držao, što mu je bio Gospod zapovjedio.
1. Kraljevima 11,11Zato dade Gospod reći Salomonu: "Jer tako stoji s tobom, da nijesi držao saveza mojega i uredaba, što sam ti ih naložio, zato ću otrgnuti od tebe kraljevstvo i dati ga slugi tvojemu.
1. Kraljevima 11,12Ali neću to još učiniti za života tvojega radi tvojega oca Davida. Tek sinu tvojemu oduzet ću ga.
1. Kraljevima 11,13Ipak neću od njega otrgnuti svega kraljevstva. Jedno ću pleme dati sinu tvojemu radi Davida, sluge mojega, i radi Jerusalema, što sam ga izabrao."
1. Kraljevima 11,14I dade Gospod podići Salomonu protivnika u Edomu Hadada iz kraljevske porodice u Edomu.
1. Kraljevima 11,15Tada, kada je David tukao Edomca, i vojskovođa Joab otišao da pokopa pobijene, i sve muške za oružje sposobne u Edomu dao poubijati
1. Kraljevima 11,16- Jer je Joab proboravio tamo šest mjeseci sa svim Izraelom, dok nije istrijebio sve muške za oružje sposobne u Edomu - ,
1. Kraljevima 11,17Tada uteče Hadad s nekoliko Edomaca, koji su bili sluge ocu njegovu, i ode u Egipat. Hadad je bio tada još malen dječak.
1. Kraljevima 11,18Otidoše iz Midjana i dođoše u Paran. Iz Parana uzeše ljude sa sobom i dođoše u Egipat k faraonu, kralju egipatskomu. Ovaj mu dade kuću i odredi mu hranu. Dade mu i zemlje.
1. Kraljevima 11,19Hadad nađe veliku milost u faraona, tako da mu dade sestru svoje žene Tafnese za ženu.
1. Kraljevima 11,20Sestra Tafnesina rodi mu sina njegova Genubata. Tafnesa mu dade u palači faraonovoj prvi odgoj. Tako ostade Genubat u palači faraonovoj među djecom faraonovom.
1. Kraljevima 11,21A kad Hadad u Egiptu doču, da je David počinuo kod otaca svojih i da je mrtav vojskovođa Joab, zamoli Hadad faraona: "Pusti me da idem u svoju zemlju!"
1. Kraljevima 11,22Faraon ga upita: "A manjka li ti što kod mene, te hoćeš da ideš u svoju zemlju?" On odgovori: "Ništa! Ali me pusti da idem!"
1. Kraljevima 11,23Tada mu podiže Bog kao protivnika Rezona, sina Eliadova, koji je bio pobjegao iz okoline svojega gospodara Hadadezera, kralja sobskoga.
1. Kraljevima 11,24Ovaj skupi ljude oko sebe i posta vođa četi, tada kad David počini krvoproliće među njima. Oni otidoše tada u Damask, ostadoše tamo, i vladali su u Damasku.
1. Kraljevima 11,25On je bio protivnik Izraelov, dokle je god živio Salomon. Osim zla, što ga je spremio Hadad, mrzio je i on Izraela, dokle je god bio kralj nad Sirijom.
1. Kraljevima 11,26I Jeroboam, sin Nebatov, Efraimej iz Serede - njegova se mati zvala Serua i bila je udovica - činovnik Salomonov, pobuni se proti kralju.
1. Kraljevima 11,27Uzrok, zašto se podiže na kralja, bio je ovaj: Salomon sagradi Milo i poravna jamu u gradu Davida, oca svojega.
1. Kraljevima 11,28Ovaj Jeroboam bio je valjan čovjek, i kad vidje Salomon, da se je mladi čovjek pokazao vješt u poslu, postavi ga nadzornikom nad svim rabotnim radnjama kuće Josipove.
1. Kraljevima 11,29Tada se dogodi, da Jeroboam ode iz Jerusalema i na putu ga susrete prorok Ahija iz Šila. Ovaj je upravo imao nov plašt na sebi. Obojica su bili sami u polju.
1. Kraljevima 11,30Tada uze Ahija novi plašt, što ga je imao na sebi, razdera ga na dvanaest komada
1. Kraljevima 11,31I reče Jeroboamu. "Uzmi sebi deset komada, jer ovako veli Gospod, Bog Izraelov: Evo, istrgnut ću iz ruke Salomonove kraljevstvo i tebi ću dati deset plemena.
1. Kraljevima 11,32Samo će jedno pleme on zadržati radi mojega sluge Davida i radi Jerusalema, grada, koji izabrah između svih plemena Izraelovih.
1. Kraljevima 11,33Jer ostaviše mene i pokloniše se aštarti, boginji Sidonaca, Kemošu, bogu Moabaca, i Milkomu, bogu Amonaca, nijesu hodili putovima mojim, nijesu činili, što je meni po volji, i nijesu držali mojih uredaba i zapovijedi, kao što je to činio njegov otac David.
1. Kraljevima 11,34Ali neću mu oduzeti svega kraljevstva, nego ću ga ostaviti neka vlada, dokle je god živ, radi mojega sluge Davida, kojega izabrah, i koji je držao moje zapovijedi i zakon.
1. Kraljevima 11,35Ali ću njegovu sinu uzeti kraljevstvo i tebi ga dati, naime deset plemena.
1. Kraljevima 11,36Jedno jedino pleme sinu ću njegovu dati, da bude svjetiljka mojemu slugi Davidu vazda preda mnom u Jerusalemu, gradu, koji izabrah sebi, da u njemu stanuje ime moje.
1. Kraljevima 11,37A tebe ću uzeti: ti ćeš vladati nad svim, što ti duša želi, i bit ćeš kralj nad Izraelom.
1. Kraljevima 11,38Ako saslušaš u svemu, što ti zapovjedim, i uzideš mojim putovima i učiniš, što je meni po volji držeći moj zakon i zapovijedi, kao što je to činio moj sluga David, bit ću ja s tobom i sagradit ću ti kuću, tako tvrdo, kao što sam sagradio Davidu, i dat ću ti Izraela.
1. Kraljevima 11,39U tu svrhu ponižavat ću potomke Davidove, ali ne za sva vremena."
1. Kraljevima 11,40Jer je Salomon tražio da ubije Jeroboama, podiže se Jeroboam i pobježe u Egipat k Šišaku, kralju egipatskom. Ostade u Egiptu do smrti Salomonove.
1. Kraljevima 11,41Ostala Povijest Salomonova i sve, što je činio, i mudrost njegova, to je zapisano u knjizi povijesti Salomonove.
1. Kraljevima 11,42A vladao je Salomon u Jerusalemu nad svim Izraelom četrdeset godina.
1. Kraljevima 11,43Tada počinu Salomon kod otaca svojih. Pokopaše ga u gradu Davida, oca njegova. Na mjesto njega postade kralj njegov sin Roboam.
1. Kraljevima 11,1 Kralj je Salomon - uz kćer faraonovu - volio mnoge žene tuđinke: Moapke, Amonke, Edomke, Sidonke i Hetitkinje,
1. Kraljevima 11,2od svih naroda za koje je Jahve rekao Izraelcima: "Nećete odlaziti k njima i oni neće dolaziti k vama; oni će zacijelo okrenuti vaša srca svojim bogovima." Njima se priklonio Salomon svojom ljubavlju.
1. Kraljevima 11,3Imao je sedam stotina kneževskih žena i tri stotine inoča. Njegove su žene zavodile njegovo srce.
1. Kraljevima 11,4I kada je Salomon ostario, njegove su mu žene okrenule srce prema drugim bogovima, i srce njegovo nije više potpuno pripadalo Jahvi kao što je pripadalo srce njegova oca Davida.
1. Kraljevima 11,5Salomon je išao za Aštartom, boginjom Sidonaca, i Milkomom, sramotom Amonaca.
1. Kraljevima 11,6Činio je ono što ne bijaše pravo u očima Jahvinim i nije se sasvim pokoravao Jahvi kao što se pokoravao njegov otac David.
1. Kraljevima 11,7Tako sagradi Salomon uzvišicu Kemošu, sramoti Moaba, na gori istočno od Jeruzalema, i Milkomu, sramoti Amonaca.
1. Kraljevima 11,8To učini za sve svoje žene tuđinke, koje su prinosile kad i žrtve svojim bogovima.
1. Kraljevima 11,9Jahve se razgnjevi na Salomona jer je okrenuo srce svoje od Jahve, Boga Izraelova, koji mu se bio dvaput javio
1. Kraljevima 11,10i koji mu je baš tada zabranio štovati druge bogove, ali on nije održao te zapovijedi.
1. Kraljevima 11,11Tada Jahve reče Salomonu: "Kada je tako s tobom te ne držiš moga Saveza i naredaba koje sam ti dao, ja ću sigurno oduzeti od tebe kraljevstvo i dat ću ga jednom od tvojih slugu.
1. Kraljevima 11,12Ali neću to učiniti za tvoga života, zbog oca tvojega Davida; uzet ću ga iz ruke tvoga sina.
1. Kraljevima 11,13Ipak neću od njega uzeti svega kraljevstva: ostavit ću jedno pleme tvome sinu, zbog sluge mojega Davida, zbog Jeruzalema koji izabrah.
1. Kraljevima 11,14Tada diže Jahve protivnika Salomonu: Edomca Hadada, iz kraljevske kuće Edomaca.
1. Kraljevima 11,15Jer kada je David tukao Edomce i kad je Joab, vojskovođa, otišao da pokopa ubijene i dao pogubiti sve muškarce u Edomu -
1. Kraljevima 11,16Joab i sav Izrael ostadoše ondje šest mjeseci dok nisu istrijebili sve muškarce u Edomu -
1. Kraljevima 11,17Hadad je utekao u Egipat s Edomcima koji bijahu u službi njegova oca. Hadad je bio tada mladi dječak.
1. Kraljevima 11,18Otišli su iz Midjana i stigli u Paran. Poveli su sa sobom ljude iz Parana i otišli u Egipat pred faraona, kralja Egipta, koji mu dade kuću, odredi mu hranu i dodijeli zemlje.
1. Kraljevima 11,19Hadad je stekao veliku milost u faraona, koji mu dade sestru svoje žene, sestru velike kneginje Tafnese.
1. Kraljevima 11,20Sestra Tafnesina rodi mu sina Genubata, koga Tafnesa odgoji u kraljevskoj palači, i Genubat je ostao u palači među faraonovom djecom.
1. Kraljevima 11,21Kada je Hadad doznao u Egiptu da je David počinuo kod svojih otaca i da je vojskovođa Joab umro, reče faraonu: "Dopusti mi da odem u svoju zemlju!
1. Kraljevima 11,22Faraon mu reče: "Što ti nedostaje u mene te želiš poći u svoju zemlju?" A on mu odgovori: "Ništa, ali me pusti da odem!" [25b] To je bilo zlo što ga je učinio Hadad: mrzio je Izraela i vladao je Edomom.
1. Kraljevima 11,23Bog je protiv Salomona podigao protivnika mu Rezona, sina Elijadova, koji je pobjegao od svoga gospodara Hadadezera, kralja sopskoga;
1. Kraljevima 11,24Rezon je skupio ljude oko sebe i postao im četovođa kada ih David ubijaše. Rezon zauze Damask, ondje se nastani i zavlada Damaskom.
1. Kraljevima 11,25[25a] On je bio protivnik Izraelov za života Salomonova.
1. Kraljevima 11,26Jeroboam bijaše sin Efraćanina Nebata, iz Sareda, a majka mu bijaše udovica imenom Serva. On je bio u službi Salomonovoj i podigao je ruku protiv kralja.
1. Kraljevima 11,27Evo razloga njegove pobune. Salomon je gradio Milo da zatrpa kosinu u gradu Davida, oca svoga.
1. Kraljevima 11,28Taj Jeroboam bijaše valjan čovjek; Salomon opazi kako se mladi čovjek prihvaća posla i postavi ga nad svom rabotom kuće Josipove.
1. Kraljevima 11,29Tada se dogodi te Jeroboam ode iz Jeruzalema, i na putu ga susrete prorok Ahija iz Šila, ogrnut novim plaštem; bijahu sami njih dvojica u polju.
1. Kraljevima 11,30Ahija uze novi plašt koji je imao na sebi i razdrije ga na dvanaest komada.
1. Kraljevima 11,31I reče Jeroboamu: "Uzmi sebi deset komada, jer ovako govori Jahve, Bog Izraelov: `Evo ću istrgnuti kraljevstvo iz ruke Salomonove i dat ću tebi deset plemena.
1. Kraljevima 11,32On će imati jedno pleme, zbog sluge mojega Davida i Jeruzalema, grada koji sam izabrao između svih plemena Izraelovih.
1. Kraljevima 11,33To je zato što me ostavio i poklonio se Aštarti, boginji Sidonaca, Kemošu, bogu moapskom, i Milkomu, bogu Amonaca, i ne hodi više mojim putovima; ne čini što je pravo u mojim očima, niti izvršava moje zakone i naredbe kao što je činio njegov otac David.
1. Kraljevima 11,34Ali mu neću iz ruke uzeti sve kraljevstvo, jer sam ga postavio knezom za sveg njegova života, zbog sluge svoga Davida, koga sam izabrao i koji je držao moje zapovijedi i moje zakone.
1. Kraljevima 11,35Ali ću uzeti kraljevstvo iz ruke njegova sina i tebi ću ga dati, to jest deset plemena.
1. Kraljevima 11,36A njegovu ću sinu ostaviti jedno pleme da moj sluga David ima uvijek svjetiljku preda mnom u Jeruzalemu, gradu koji sam izabrao sebi da u njemu stoluje Ime moje.
1. Kraljevima 11,37Tebe ću uzeti da kraljuješ nad svim što budeš želio i da budeš kralj nad Izraelom.
1. Kraljevima 11,38Ako budeš poslušao sve što ti zapovjedim i stupao budeš putovima mojim te činio što je pravedno u očima mojim držeći moje zakone i zapovijedi moje, kako je to činio moj sluga David, tada ću ja biti s tobom i sagradit ću ti trajan dom, kao što sam sagradio Davidu, i dat ću ti Izraela.
1. Kraljevima 11,39Ponizit ću potomke Davidove; ali ne zauvijek.`
1. Kraljevima 11,40Salomon je zato tražio da ubije Jeroboama, ali on pobježe u Egipat k Šišaku i ostade u Egiptu do smrti Salomonove.
1. Kraljevima 11,41Ostala povijest Salomonova, sve što je učinio i njegova mudrost, zar nije zapisana u knjizi Povijesti Salomonove?
1. Kraljevima 11,42A kraljevaše Salomon u Jeruzalemu nad svim Izraelom četrdeset godina.
1. Kraljevima 11,43Onda počinu Salomon kod otaca svojih i bi sahranjen u Davidovu gradu, a njegov sin Roboam zakralji se namjesto njega.
1. Kraljevima 11,1Kralj Solomon volješe brojne strankinje: osim kćeri *Faraonove, Moabiotkinje, Amonitkinje, Edomitkinje, Sidonijanke, Hititkinje.
1. Kraljevima 11,2One bijahu podrijetlom iz naroda o kojima GOSPOD bijaše rekao sinovima Izraelovim: ” Ne neće te ulaziti kod njih i one neće ulaziti k vama, inače bi one okrenule vaša srca prema svojim bogovima. “ To bi točno tako da se Solomon približi tim narodima zbog svojih ljubavi.
1. Kraljevima 11,3On imade 700 žena kraljevskog reda i 300 suložnica . Njegove žene okrenuše srce njegovo.
1. Kraljevima 11,4U vrijeme Solomonove starosti, njegove žene okrenuše njegovo srce prema drugim bogovima; i njegovo srce ne bi više pošteno prema GOSPODU, njegovom Bogu, suprotno onome što bijaše bilo u srcu Davida, njegovog oca.
1. Kraljevima 11,5Solomon slijediše Astartu, božicu Sidonijanaca, i Milkoma, gnusobu Amonita.
1. Kraljevima 11,6Solomon učini što je zlo u očima GOSPODOVIM i on ne slijediše potpuno GOSPODA, kao David, otac njegov.
1. Kraljevima 11,7Tada Solomon sagradi na planini koja je sučelice Jeruzalemu jedno *visoko mjesto za Kemoša, gnusobu moabsku, i također za Moleka, gnusobu sinova Amonovih.
1. Kraljevima 11,8On ih načini za tako za bogove svih svojih žena strankinja: one nuđahu *tamjane i *žrtve svojim bogovima.
1. Kraljevima 11,9GOSPOD se razljuti protiv Solomona jer se njegovo srce bijaše okrenulo od njega, Boga Izraelovog koji mu se bijaše dva puta pokazao
1. Kraljevima 11,10i koji mu točno bijaše zapovjedio da ne slijedi drugih bogova, ali Solomon ne učini ono što mu GOSPOD bijaše zapovjedio.
1. Kraljevima 11,11GOSPOD reče Solomonu: ” Pošto se ti ponašaš tako i zato što nisi čuvao moj *savez ni zakone koje sam ti propisao, ja ću ti oteti kraljevstvo i dat ću ga jednom od tvojih slugu.
1. Kraljevima 11,12Međutim, to neće biti za tebe živog što ću napraviti, zbog tvog oca Davida; ja ću ga istrgnuti iz ruku tvojeg sina.
1. Kraljevima 11,13Ali, ja neću oteti svo kraljevstvo tvoje, bit će jedno pleme koje ću ja dati tvojem sinu zbog Davida, tvojeg oca i zbog Jeruzalema kojeg sam ja izabrao. “
1. Kraljevima 11,14GOSPOD pobudi jednog protivnika Solomonu: Hadada Edomita, iz kraljevskog roda Edomovog.
1. Kraljevima 11,15To se dogodilo kad David bijaše potukao Edom. To bijaše kad Joab, zapovjednik postrojbi, bijaše došao pokopati mrtve i kad je pobio sve muuško u Edomu.
1. Kraljevima 11,16Joab i sav Izrael, u stvari, bijahu ostali ondje šest mjeseci sve dok nisu istrijebili sve muške u Edomu.
1. Kraljevima 11,17Hadad bijaše pobjegao s Edomitima koji su bili dio posluge njegovog oca za ići u Egipat; Hadad bijaše tada jedan mladiće.
1. Kraljevima 11,18Oni bijahu otišli iz Madijana i bijahu stigli u Paran oni bijahu povukli sa sobom i ljude iz Parana i bijahu stigli u Egipat kod *Faraona, kralja Egipta. Ovaj dade jednu kuću Hadadu, osigura mu hranu i dade mu zemlju.
1. Kraljevima 11,19Hadad bijaše u velikoj milosti kod Faraona koji mu bijaše dao za ženu svoju svastiku, sestru Tefenesinu, Kraljice Majke.
1. Kraljevima 11,20Tefenesina sestra mu rodi sina Genuvata, a Tefenes ga bijaše odgojila unutar kuće Faraonove; Genuvat bijaše u kući Faraonovoj, u sred sinova Faraonovih.
1. Kraljevima 11,21Hadad, u Egiptu saznade da je David legao sa svojim očevima i da Joab, zapovjednik postrojbi, bijaše također mrtav. Hadad reče Faraonu: ” Pusti me otići u moju zemlju. “
1. Kraljevima 11,22Faraon mu reče: ” Ali, što tebi nedostaje kod mene da ti, najedanput, tražiš otići u svoju zemlju? “ ” Ništa, ali me ipak pusti otići. “
1. Kraljevima 11,23Bog podstaknu jednog drugog protivnika Solomonu: Rezona, sina Eliadabljevog. On bijaše pobjegao kod Hadadezera, kralja Soba svog gospodara.
1. Kraljevima 11,24On bijaše okupio ljude oko sebe i bijaše postao zapovjednik družine. Kako ih David ubijaše, oni bijahu otišli u Damask, ondje se smjestiše i vladahu u Damaskom.
1. Kraljevima 11,25Rezon bi jedan protivnik za Izrael za vrijeme cijelog Solomonovog života. Zlo koje učini Hadad: on mrzješe Izrael, i vladaše nad *Aramom .
1. Kraljevima 11,26Jeroboam, sin Nebatov, bijaše jedan Efraimit iz Cerede; ime njegove majke bijaše Serua, ona bijaše udovica; on bijaše sluga Solomonov i on podiže ruku protiv kralja .
1. Kraljevima 11,27Evo u kojoj prilici on podiže ruku protiv kralja: Solomon gradiše Milo on zatvori usjek kod *Grada Davidova, njegovog oca.
1. Kraljevima 11,28Taj čovjek, Jeroboam, bijaše srčan i moćan; Solomon bijaše zapazio mladog čovjeka dok ovaj radiše radiše; tada ga on odredi za nadgledati sve radove kuće Josipove .
1. Kraljevima 11,29U to vrijeme, kako Jeroboam bijaše izišao iz Jeruzalema, prorok Ahija iz Siloa susrete ga na putu; Ahija bijaše odjeven jednim novim ogrtačem i njih dvojica bijahu sami u polju.
1. Kraljevima 11,30Ahija uze novi ogrtač koji bijaše na njemu i rastrga ga u dvanaest komada.
1. Kraljevima 11,31Potom ga dade Jeroboamu: ” Uzmi deset komada, jer ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov,: Evo, ja ću oteti kraljevstvo iz ruke Slomonove, i dat ću ga deseterim plmenima.
1. Kraljevima 11,32A jedino pleme koje će imati, to će biti radi mog sluge Davida, i zbog grada Jeruzalema kojeg sam izabrao između svih plemena Izraelovih.
1. Kraljevima 11,33To je zato što su me oni napustili i pokonili se pred Astartom, božicom Sidonijanaca, pred Kemošem, bogom Moaba i pred Milkom, bogom sinova Amonovih, i jer nisu išli mojim putovima, ne čineći ono što je pravo u mojim očima, prema mojim zakonima i mojim navadama, kao David, otac njegov.
1. Kraljevima 11,34Iz ruke Solomonove, ja neću uzeti ništa od kraljevstva, jer ja sam ga postavio glavom za sve dane njegovog života, zbog sluge moga Davida kojeg sam ja izabrao, koji je čuvao moje zapovjedi i moje zakone.
1. Kraljevima 11,35Ja ću oduzeti kraljevstvo iz ruku njegovom sinu i dat ću ga: desetorim plemenima.
1. Kraljevima 11,36Njegovom sinu, dat ću jedno pleme da bi moj sluga David imao uvijek jednu svjetiljku preda mnom u Jeruzalemu, gradu kojeg sam ja izabrao za tu staviti moje *ime.
1. Kraljevima 11,37Tebe, ja ću te uzeti i ti ćeš vladati posvuda gdje budeš želio, i ti ćeš biti kralj nad Izraelom.
1. Kraljevima 11,38Ako ti slušaš sve što ću ti ja propisati, ako ti činiš ono što je pravo u očima mojim, čuvajući moje zakone i moje zapovjedi kao što je to činio moj sluga David, ja ću biti s tobom i ja ću ti stvoriti jednu dinastiju, postojanu kao ona što je koju sam napravio Davidu; ja ću ti dati Izrael.
1. Kraljevima 11,39Ja ću u tome poniziti rod Davidov, ali ne zauvijek.
1. Kraljevima 11,40Solomon tražiše Jeroboama da ga usmrti; Jeroboam se diže i pobježe u Egipat kod Šišaka, kralja Egipta gdje ostade sve do smrti Solomonove.
1. Kraljevima 11,41Ostatak djela Solomonovih, sve što je učinio, nije li to zapisano u knjizi *Povijesti Solomonove?
1. Kraljevima 11,42Trajanje vladavine Solomonove u Jeruzalemu, nad svim Izraelom bi 40 godina.
1. Kraljevima 11,43Potom Solomon leže s očevima svojim i bi pokopan u *Gradu Davidovu, oca svog. Njegov sin Roboam zavlada na njegovom mjestu.
1. Carevima 11,1Ali car Solomun ljubljaše mnoge žene tuđinke osim kćeri faraonove, Moavke, Amonke, Edomke, Sidonke i Hetejke,
1. Carevima 11,2Od ovijeh naroda za koje bješe rekao Gospod sinovima Izrailjevijem: ne idite k njima i oni da ne dolaze k vama, jer će zanijeti srce vaše za svojim bogovima. Za njih prionu Solomun ljubeći ih.
1. Carevima 11,3Te imaše žena carica sedam stotina, i tri stotina inoča; i žene njegove zanesoše srce njegovo.
1. Carevima 11,4I kad ostarje Solomun, žene zanesoše srce njegovo za tuđim bogovima; i srce njegovo ne bi cijelo prema Gospodu Bogu njegovu kao što je bilo srce Davida oca njegova.
1. Carevima 11,5I Solomun hođaše za Astarotom, boginjom Sidonskom, i za Melhomom, gadom Amonskim.
1. Carevima 11,6I činjaše Solomun što bješe zlo pred Gospodom, i ne hođaše sasvijem za Gospodom kao David otac njegov.
1. Carevima 11,7Tada sagradi Solomun visinu Hemosu, gadu Moavskom, na gori prema Jerusalimu, i Molohu gadu Amonskom.
1. Carevima 11,8Tako učini svijem ženama tuđinkama, te kađahu i prinošahu žrtve svojim bogovima.
1. Carevima 11,9A Gospod se razgnjevi na Solomuna što se odvrati srce njegovo od Gospoda Boga Izrailjeva, koji mu se bješe javio dva puta.
1. Carevima 11,10I bješe mu zapovjedio da ne ide za drugim bogovima, a on ne održa što mu Gospod zapovjedi.
1. Carevima 11,11I reče Gospod Solomunu: što se to nađe na tebi, i nijesi držao zavjeta mojega ni uredaba mojih, koje sam ti zapovjedio, zato ću otrgnuti od tebe carstvo i daću ga sluzi tvojemu.
1. Carevima 11,12Ali za tvojega vijeka neću to učiniti radi Davida oca tvojega; nego ću ga otrgnuti iz ruku sina tvojega,
1. Carevima 11,13Ali neću otrgnuti svega carstva; jedno ću pleme dati sinu tvojemu radi Davida sluge svojega i radi Jerusalima, koji izabrah.
1. Carevima 11,14I podiže Gospod protivnika Solomunu, Adada Idumejca, koji bijaše od carskoga roda u Idumeji.
1. Carevima 11,15Jer kad David bijaše u Idumeji i Joav vojvoda dođe da pokopa pobijene, pobi sve muškinje u Idumeji.
1. Carevima 11,16Jer Joav osta ondje šest mjeseca sa svijem Izrailjem dokle ne pobi sve muškinje u Idumeji.
1. Carevima 11,17Tada uteče Adad s nekoliko Idumejaca sluga oca svojega, i otide u Misir; a Adad bješe tada dijete.
1. Carevima 11,18I otišavši iz Madijama dođoše u Faran; i uzevši sa sobom ljudi iz Farana dođoše u Misir k Faraonu caru Misirskom, koji mu dade kuću i odredi mu hranu, i dade mu i zemlje.
1. Carevima 11,19I Adad nađe veliku milost u Faraona, te ga oženi sestrom žene svoje, sestrom carice Tahpenese.
1. Carevima 11,20I sestra Tahpenesina rodi mu sina Genuvata, kojega othrani Tahpenesa u dvoru Faraonovu, i bješe Genuvat u dvoru Faraonovu među sinovima Faraonovijem.
1. Carevima 11,21A kad Adad ču u Misiru da je David počinuo kod otaca svojih i da je umro Joav vojvoda, reče Adad Faraonu: pusti me da idem u svoju zemlju.
1. Carevima 11,22A Faraon mu reče: a šta ti je malo kod mene, te hoćeš da ideš u svoju zemlju? A on reče: ništa; ali me pusti.
1. Carevima 11,23Podiže mu Bog još jednoga protivnika, Rezona sina Elijadina, koji bješe pobjegao od gospodara svojega Adad-Ezera cara Sovskoga.
1. Carevima 11,24I skupiv k sebi ljude posta starješina od čete kad ih David ubijaše; potom otišavši u Damask ostaše ondje i obladaše Damaskom.
1. Carevima 11,25I bješe protivnik Izrailjev svega vijeka Solomunova, i to osim zla koje činjaše Adad; i mržaše na Izrailja carujući u Siriji.
1. Carevima 11,26I Jerovoam sin Navatov Efraćanin iz Saride, čija mati bješe po imenu Seruja žena udovica, sluga Solomunov, podiže se na cara.
1. Carevima 11,27A ovo bi uzrok zašto se podiže na cara: Solomun građaše Milon i zaziđivaše prolom grada Davida oca svojega;
1. Carevima 11,28A Jerovoam bješe krjepak i hrabar; zato vidjeći Solomun mladića da nastaje za poslom postavi ga nad svijem dancima doma Josifova.
1. Carevima 11,29Pa u to vrijeme kad Jerovoam otide iz Jerusalima, nađe ga na putu Ahija Silomljanin prorok imajući na sebi novu haljinu, i bijahu njih dvojica sami u polju.
1. Carevima 11,30I Ahija uze novu haljinu koja bješe na njemu, i razdrije je na dvanaest komada.
1. Carevima 11,31I reče Jerovoamu: uzmi deset komada; jer ovako veli Gospod Bog Izrailjev: evo istrgnuću carstvo iz ruke Solomunove, i daću tebi deset plemena.
1. Carevima 11,32Samo će jedno pleme ostati njemu radi sluge mojega Davida i radi grada Jerusalima, koji izabrah između svijeh plemena Izrailjevih.
1. Carevima 11,33Jer ostaviše mene i pokloniše se Astaroti boginji Sidonskoj i Hemosu bogu Moavskom i Melhomu bogu sinova Amonovijeh, i ne hodiše putevima mojim čineći što je pravo preda mnom, uredbe moje i zakone moje, kao David otac njegov.
1. Carevima 11,34Ali neću uzeti carstva iz ruku njegovijeh, nego ću ga ostaviti neka vlada dokle je god živ Davida radi sluge svojega, kojega izabrah, koji je držao zapovijesti moje i uredbe moje.
1. Carevima 11,35Nego ću uzeti carstvo iz ruku sina njegova, i daću tebi od njega deset plemena.
1. Carevima 11,36A sinu ću njegovu dati jedno pleme da bude vidjelo Davidu sluzi mojemu vazda preda mnom u gradu Jerusalimu, koji izabrah da u njemu namjestim ime svoje.
1. Carevima 11,37Tebe ću dakle uzeti da caruješ nad svijem što ti duša želi, i bićeš car nad Izrailjem.
1. Carevima 11,38I ako uzaslušaš sve što ti zapovjedim, i uzideš mojim putovima i uščiniš što je pravo preda mnom, držeći uredbe moje i zapovijesti moje, kao što je činio David sluga moj, biću s tobom i sazidaću ti tvrd dom, kao što sam sazidao Davidu, i daću ti Izrailja.
1. Carevima 11,39I mučiću sjeme Davidivo za to, ali ne svagda.
1. Carevima 11,40Zato tražaše Solomun da ubije Jerovoama; ali se Jerovoam podiže i pobježe u Misir k Sisaku caru Misirskom, i bi u Misiru dokle ne umrije Solomun.
1. Carevima 11,41A ostala djela Solomunova i što je god činio, i mudrost njegova, nije li to zapisano u knjizi djela Solomunovijeh?
1. Carevima 11,42A carova Solomun u Jerusalimu nad svijem Izrailjem četrdeset godina.
1. Carevima 11,43I počinu Solomun kod otaca svojih, i bi pogreben u gradu Davida oca svojega; a Rovoam sin njegov zacari se na njegovo mjesto.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje