Tražilica


1. Kraljevima 16. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Kraljevima 16,1Tada dođe riječ Gospodnja Jehuu, sinu Hananijevu, proti Baaši ovako:
1. Kraljevima 16,2"Iz praha sam te digao i postavio knezom nad mojim narodom Izraelom. A ti si išao putem Jeroboamovim i naveo si moj narod Izraela na grijeh, tako da su me svojim grijehima dražili na gnjev.
1. Kraljevima 16,3Zato ću zatrti Baašu i kuću njegovu i s tvojom kućom postupati kao s kućom Jeroboama, sina Nebatova,
1. Kraljevima 16,4Tko od porodice Baašine umre u gradu, toga će psi prožderati, i tko od porodice njegove umre u polju, toga će izjesti ptice nebeske!"
1. Kraljevima 16,5Ostala povijest Baašina, njegova djela i pobjede, to stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Izraelovih.
1. Kraljevima 16,6Kad je Baaša bio počinuo kod otaca svojih, pokopaše ga u Tirsi. Mjesto njega postade kralj njegov sin Ela.
1. Kraljevima 16,7A proti Baaši i kući njegovoj nije bila riječ Gospodnja preko proroka Jehua, sina Hananijeva, izašla samo zbog svega zla, kojim se je bio ogriješio proti Gospodu i dražio ga na gnjev svim svojim djelima, tako da je imao dijeliti sudbinu kuće Jeroboamove, nego i što, jer je on nju bio istrijebio.
1. Kraljevima 16,8U dvadeset šestoj godini kraljevanja Asina nad Judom postade Ela, sin Baašin, kralj Izraelov. On je vladao u Tirsi dvije godine.
1. Kraljevima 16,9Proti njemu diže bunu Zimri, jedan od njegovih časnika, zapovjednik jedne polovine bojnih kola. Dok je on pio u Tirsi u kući Arse, koji je upravljao palačom u Tirsi,
1. Kraljevima 16,10Provali Zimri, ubi ga u dvadeset sedmoj godini kraljevanja Asina nad Judom i postade mjesto njega kralj.
1. Kraljevima 16,11Čim je on kralj bio i zasjeo na prijestolje, pobi svu kuću Baašinu. Ne ostavi ni jednoga, koji je bio muškoga roda, ni rođake ni prijatelje,
1. Kraljevima 16,12Tako zatre Zimri svu kuću Baašinu, kako je to bio Gospod unaprijed rekao preko proroka Jehua proti Baaši,
1. Kraljevima 16,13Zbog svih grijeha, što su ih bili počinili Baaša i njegov sin Ela i na koje su bili naveli Izraela, kad su dražili na gnjev Gospoda, Boga Izraelova, svojim idolopoklonstvom.
1. Kraljevima 16,14Ostala povijest Elina i sve, što je činio, stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Izraelovih,
1. Kraljevima 16,15U dvadeset sedmoj godini kraljevanja Asina nad Judom postade Zimri kralj i vladao je sedam dana u Tirsi. Vojska je upravo opsjedala Gibeton, što je pripadao Filistejima.
1. Kraljevima 16,16I kad saznade vojska u taboru, da je Zimri kod jedne pobune ubio kralja, podiže sav Izrael u onaj dan u taboru za kralja Izraelova Omrija, zapovjednika vojske.
1. Kraljevima 16,17Nato otide Omri i s njim sav Izrael od Gibetona, i opsjednuše Tirsu.
1. Kraljevima 16,18Kad vidje Zimri, da je grad već izgubljen, povuče se u tvrđu palače kraljevske i zapali nad sobom palaču kraljevsku. Tako on nađe smrt
1. Kraljevima 16,19Zbog svojih grijeha, što ih je bio počinio, kad je činio, što se nije dopadalo Gospodu, kad je išao putem Jeroboamovim i u njegovu grijehu, što ga bio počinio, i tako naveo Izraela na grijeh.
1. Kraljevima 16,20Ostala povijest Zimrijeva i buna, što je podiže, stoji zapisana u knjizi povijesti kraljeva Izraelovih.
1. Kraljevima 16,21Tada se razdijeli narod Izraelov u dvije stranke. Jedna polovina naroda držala je s Tibnijem, sinom Ginatovim, da ga učini kraljem, druga polovina pristajala je za Omrijem.
1. Kraljevima 16,22Ipak stranka Omrijeva bila je jača od stranke Tibnija, sina Ginatova, i kad je umro Tibni, postade Omri kralj.
1. Kraljevima 16,23U trideset prvoj godini kraljevanja Asina nad Judom postade Omri kralj Izraelov i vladao je dvanaest godina, Kad je bio šest godina vladao u Tirsi,
1. Kraljevima 16,24Kupi od Šemera goru samarijsku za dva talenta srebra, utvrdi goru i nazva grad, koji sagradi tamo, po imenu Šemera, posjednika gore, Samarija.
1. Kraljevima 16,25Omri je činio, što se nije dopadalo Gospodu, pa i gore je činio od svih svojih prethodnika.
1. Kraljevima 16,26On je išao posve tragom Jeroboama, sina Nebatova, i u grijehima, na koje je onaj bio naveo Izraela, tako da su svojim idolopoklonstvom na gnjev dražili Gospoda, Boga Izraelova.
1. Kraljevima 16,27Ostala povijest Omrijeva, njegova djela i njegove pobjede, što ih je izvojevao, sve to stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Izraelovih.
1. Kraljevima 16,28Kad je bio Omri počinuo kod otaca svojih, pokopaše ga u Samariji. Mjesto njega postade kralj njegov sin Ahab.
1. Kraljevima 16,29U trideset osmoj godini kraljevanja Asina nad Judom postade Ahab, sin Omrijev, kralj Izraelov, i vladao je Ahab, sin Omrijev, nad Izraelom dvadeset i dvije godine u Samariji,
1. Kraljevima 16,30I Ahab, sin Omrijev, činio je, što se nije dopadalo Gospodu, više od svih svojih prethodnika.
1. Kraljevima 16,31Pritom bilo je još najmanje, da je hodio u grijehima Jeroboama, sina Nebatova. On povrh toga uze za ženu Jezebelu, kćer Etbaala, kralja sidonskoga, ode u službu baalovu i klanjao mu se.
1. Kraljevima 16,32On podiže baalu žrtvenik u hramu baalovu, što ga je bio sagradio u Samariji.
1. Kraljevima 16,33Također dade Ahab podići lik aštartin. Uopće je počinio Ahab još više opačina i dražio je Gospoda, Boga Izraelova, više na gnjev od svih kraljeva Izraelovih, koji su bili vladali prije njega.
1. Kraljevima 16,34Za njegova vremena Hiel iz Betela sazida opet Jeriho. Na Abiramu, prvorođencu svojemu, osnova ga; na Segubu, mezimcu svojemu, stavi mu vrata, kao što je bio Gospod unaprijed rekao preko Jošue, sina Nunova.˚
1. Kraljevima 16,1 Tada bi upućena riječ Jahvina Jehuu, sinu Hananijevu, protiv Baše:
1. Kraljevima 16,2"Iz praha sam te podigao i postavio knezom nad mojim narodom Izraelom, ali si ti krenuo Jeroboamovim putem i navodiš narod moj Izrael na grijehe te me razjaruješ njihovim grijesima;
1. Kraljevima 16,3zato ću netragom pomesti Bašu i kuću njegovu: učinit ću s tvojom kućom kao i s kućom Jeroboama, sina Nebatova.
1. Kraljevima 16,4Tko iz obitelji Bašine umre u gradu, pojest će ga psi, a tko im umre u polju, pojest će ga ptice nebeske.
1. Kraljevima 16,5Ostala povijest Bašina, što je učinio, njegova djela, zar sve to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih?
1. Kraljevima 16,6Baša je počinuo sa svojim ocima i sahranjen je u Tirsi. Sin njegov Ela zakraljio se mjesto njega.
1. Kraljevima 16,7Ali riječ Jahvina po Jehuu proroku, sinu Hananijevu, nije bila upravljena protiv Baše i njegove kuće samo zbog toga što je činio zlo u očima Jahve i ljutio ga djelima svojih ruku te bio kao i kuća Jeroboamova nego i zbog toga što je i nju istrijebio.
1. Kraljevima 16,8Dvadeset i šeste godine kraljevanja Ase u Judeji postade Ela, sin Bašin, kraljem Izraela u Tirsi; vladao je svega dvije godine.
1. Kraljevima 16,9Njegov dvoranin Zimri, zapovjednik polovine bojnih kola, uroti se protiv njega. Kad je bio u Tirsi, opio se u kući Arse, upravitelja dvora u Tirsi.
1. Kraljevima 16,10Tada provali Zimri, udari na njega i ubi ga, dvadeset i sedme godine Asina kraljevanja Judejom, te zavlada mjesto njega.
1. Kraljevima 16,11Čim je zavladao i sjeo na prijestolje, poubija svu obitelj Bašinu; nije mu poštedio ni što uza zid mokri, ni njegovih rođaka ni prijatelja.
1. Kraljevima 16,12Tako Zimri iskorijeni svu kuću Bašinu po riječi koju je Jahve rekao protiv Baše preko sluge svoga proroka Jehua,
1. Kraljevima 16,13zbog sviju grijeha što su ih činili Baša i sin mu Ela i tako zavodili Izraela, srdeći Jahvu, Boga Izraelova, svojim krivim bogovima.
1. Kraljevima 16,14Ostala povijest Elina, sve što je učinio, zar to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih?
1. Kraljevima 16,15Dvadeset i sedme godine Asina kraljevanja Judejom postade Zimri kraljem u Tirsi i vladao je sedam dana. Narod je tada opsjedao Gibeton, koji je pripadao Filistejcima.
1. Kraljevima 16,16Kad je utaboreni narod čuo da se Zimri pobunio i ubio kralja, sav Izrael istoga dana u taboru proglasi kraljem nad Izraelom zapovjednika vojske Omrija.
1. Kraljevima 16,17Zatim Omri i sav Izrael s njime odoše od Gibetona i opsjedoše Tirsu.
1. Kraljevima 16,18Kad je Zimri vidio da će grad biti osvojen, uđe u utvrdu kraljevskoga dvora, zapali nad sobom kraljevski dvor i tako pogibe.
1. Kraljevima 16,19To je bilo zbog grijeha koje je počinio radeći što je zlo u očima Jahvinim i hodeći putem Jeroboama i njegovih grijeha kojima je zavodio Izraela.
1. Kraljevima 16,20Ostala povijest Zimrijeva i njegova urota koju je skovao, zar sve to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih?
1. Kraljevima 16,21Tada se Izraelov narod razdijelio: polovica se odlučila za Tibnija, sina Ginatova, da ga učini kraljem, a druga polovica za Omrija.
1. Kraljevima 16,22Ali pristaše Omrijeve nadjačaše pristaše Tibnija, sina Ginatova, pa kad Tibni umrije, postade Omri kraljem.
1. Kraljevima 16,23Trideset i prve godine Asina kraljevanja Judejom postade Omri kraljem Izraela za dvanaest godina. U Tirsi je kraljevao šest godina.
1. Kraljevima 16,24Tada kupi od Šemera za dva talenta srebra brdo Samariju; sagradi grad koji po imenu Šemera, vlasnika brijega, nazva Samarija.
1. Kraljevima 16,25Ali je Omri činio zlo u očima Jahvinim i bio je gori od svojih prethodnika.
1. Kraljevima 16,26U svemu je slijedio Jeroboama, sina Nebatova, i njegove grijehe kojima je zavodio Izraela i srdio Jahvu, Boga Izraelova, svojim lažnim bogovima.
1. Kraljevima 16,27Ostala povijest Omrijeva, sve što je učinio, njegovi pothvati koje je izveo, zar to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih?
1. Kraljevima 16,28Omri počinu sa svojim ocima i sahranjen je u Samariji. Njegov sin Ahab postade kraljem mjesto njega.
1. Kraljevima 16,29Ahab, sin Omrijev, postade izraelskim kraljem u trideset i osmoj godini Asina kraljevanja Judejom i vladao je dvadeset i dvije godine nad Izraelom u Samariji.
1. Kraljevima 16,30Ahab, sin Omrijev, činio je u očima Jahvinim više zla od svih svojih prethodnika.
1. Kraljevima 16,31I malo mu bijaše što je hodio u grijesima Jeroboama, sina Nebatova, nego se još oženi Izebelom, kćerju Etbaala, kralja sidonskog, i poče služiti Baalu i klanjati mu se;
1. Kraljevima 16,32Baalu podiže žrtvenik u Baalovu hramu što ga bijaše sagradio u Samariji.
1. Kraljevima 16,33Ahab je podigao i Ašeru i učinio druga zlodjela i razljutio Jahvu, Boga Izraelova, više od svih kraljeva izraelskih koji bijahu prije njega.
1. Kraljevima 16,34Za njegova je vremena Hiel iz Betela sagradio Jerihon; uz žrtvu svoga prvorođenca Abirama podigao je temelje, a uz žrtvu svoga mezimca Seguba postavio je gradska vrata, po riječi koju je Jahve rekao po svome sluzi Jošui, sinu Nunovu.
1. Kraljevima 16,1Riječ GOSPODOVA bi upućena Jehu sinu Hananijevu, glede Beša:
1. Kraljevima 16,2Zato što sam te ja podigao iz prašine i postavio glavom nad mojim narodom Izraelom, ali pošto si ti išao putem Jeroboamovim i dao zgriješiti mom narodu Izraelu tako da me vrijeđa svojim grijehovima,
1. Kraljevima 16,3ja ću izbrisati Beša i njegovu kuću i učinit ću tvoju kuću kao kuću Jeroboama, sina Nebatova.
1. Kraljevima 16,4Svakog člana kuće Bešine koji bude umro u gradu, psi će ga pojesti, i svakog člana njegove kuće koji će umrijeti u polju, ptice nebeske će ga pojesti.“
1. Kraljevima 16,5Ostatak djela Bešavljevih, ono što je učinio, njegovi poduhvati, nije li to zapisano u Knjizi *povijesti kraljeva Izraela?
1. Kraljevima 16,6Beša leže s očevima svojim a ukopaše ga u Tirsu. Njegov sin Ela zavlada na njegovu mjestu.
1. Kraljevima 16,7A jednako tako posredništvom proroka Jehua, sina Hananijeva, riječ GOSPODOVA, bi upućena Beši i njegovoj kući, s jedne strane zbog sveg zla koje bijaše počinio u očima GOSPODOVIM, vrijeđajući ga djelima svojih ruku tako da je postao sličan kući Jeroboamovoj, s druge strane jer bijaše potukao ovoga.
1. Kraljevima 16,8Dvadeset i šeste godine vladavine Aza, kralja Jude, Ela, sin Bešavljev, postade kralj nad Izraelom u Tirsu, za dvije godine.
1. Kraljevima 16,9Njegov sluga Zimri, zapovjednik polovice bojnih kola, uroti se protiv njega. Kralj se tad nalaziše u Tirsu gdje se opijaše u kući Arsa, upravitelja Palače.
1. Kraljevima 16,10Zimri uđe, udari Ela i ubi ga, dvadeset i sedme godine vladavine Aza, kralja Jude; i on zavlada na njegovom mjestu.
1. Kraljevima 16,11čim bi kraljem i čim sjede na prijestol, on pobi svu kuću Bešavljevu, ne ostavljajući mu ni muška ni jamca ni pristaše.
1. Kraljevima 16,12Zimri istrijebi svu kuću Bešavljevu, prema riječi što je GOSPOD bijaše rekao putem posredništva proroka Jehua protiv Beša i protiv grijeha Elavljevih,
1. Kraljevima 16,13njegovog sina, grijehova koje oni bijahu počinili i koje bijahu dali počiniti u Izraelu, tako da uvrijede GOSPODA, Boga Izraelovog, po svojim ništavnim idolima.
1. Kraljevima 16,14Ostatak djela Elavljevih, sve što je učinio, nije li to zapisano u knjizi *Povijesti kraljeva Izraelovih?
1. Kraljevima 16,15Dvadeset i sedme godine vladavine Aza, kralja Jude, Zimri postade kralj za sedam dana u Tirsu; narod tad bi u pohodu protiv Gibetona koji pripadaše Filistincima.
1. Kraljevima 16,16Puk koji bijaše u pohodu saznade za novost: ” Zimri se urotio i čak ubio kralja. “ Tada, istog dana, u taboru, sav Izrael postavi Omrija, zapovjednika vojske, kao kralja Izraela .
1. Kraljevima 16,17Omri i sav Izrael s njim pođoše iz Gibetona i opsjedoše Tirsu.
1. Kraljevima 16,18Kad Zimri vidje da grad bijaše zauzet, on uđe u kulu osmatračnicu kraljeve kuće; zapali nad sobom kraljevu kuću i umrije.
1. Kraljevima 16,19To bi učinio zbog grijeha koje bijaše počinio, čineći ono što je zlo u očima GOSPODOVIM, hodeći putovima Jeroboamovim, i oponašajući grijehove koje ovaj bijaše počinio i koje dade počiniti u Izraelu.
1. Kraljevima 16,20Ostatak djela Zimrijevih i urota koju je skovao, nije li to zapisano u knjizi *Povijeti kraljeva Izraelovih?
1. Kraljevima 16,21Tada se puk Izraelov podijeli na dvoje: jedna polovica puka slijediše Tibnija, sina Ginatova, da postane kralj; druga polovica slijediše Omrija.
1. Kraljevima 16,22Ljudi koji slijediše Omrija odnesoše prevagu nad onima koji slijediše Tibnija, sina Ginatova. Tibni umrije i Omri postade kralj.
1. Kraljevima 16,23Trideset i prve godine vladavine Azavljeve, kralja Jude, Omri postade kraljem nad Izraelom, za dvanaest godine. On vladaše šest godina u Tirsu,
1. Kraljevima 16,24potom on kupi šemer, za dva talenta srebra, planinu Samarije. On utvrdi planinu i nazva grad koji bijaše utvrdio Samarija prema imenu šemera, vlasnika planine.
1. Kraljevima 16,25Omri činiše štio je zlo u očima GOSPODOVIM, i činiše gore no njegovi predhodnici.
1. Kraljevima 16,26On u svemu slijediše put Jeroboama, sina Nevatova, i oponašaše grijehe koje ovaj bijaše počinio, tako da uvrijedi GOSPODA, Boga Izraelovog, svojim ispraznim idolima.
1. Kraljevima 16,27Ostatak djela Omrijevih, poduhvati, koje je ispunio, nije li to zapisano u knjizi *Povijesti kraljeva Izraelovih?
1. Kraljevima 16,28Omri leže sa svojim očevima i bi ukopan u Samariji. Njegov sin Akhab zavlada na njegovom mjestu.
1. Kraljevima 16,29Akhab, sin Omrijev, postade kralj nad Izraelom, trideset i osme godine vladavine kralja Aza, kralja Jude. Akhab, sin Omrijev vladaše 22 godine nad Izraelom u Samariji.
1. Kraljevima 16,30Akhab, sin Omrijev, činiše ono što je zlo u očima GOSPODOVIM, više no svi njegovi prethodnici.
1. Kraljevima 16,31I kao da za njega ne bijaše dosta oponašati grijehe Jeroboama, sina Nebatova, on uze za ženu Jezabel, kćer Etbalovu, kralja Sidonijanaca on otiđe služiti *Baala, i pokloni se pred njim;
1. Kraljevima 16,32On sagradi jedan *oltar za Baala u kući koju bijaše izgradio u Samariji.
1. Kraljevima 16,33Akhab načini sveti stub : on nastavi postupati na takav način da vrijeđa GOSPODA, Boga Izraelovog, više no svi kraljevi Izraelovi koji mu bijahu prethodili.
1. Kraljevima 16,34Za svog vremena, Hiel iz Betela utvrdi Jerihon: po cijenu Abirama, svog prvorođenog sina, on na njemu postavi temelje, a po cijenu Seguva, svog mlađeg sina, on na njemu postavi vrata, prema riječi koju GOSPOD bijaše rekao po posredništvu Jozuinom, sinu Nunovom.
1. Carevima 16,1I dođe riječ Gospodnja Juju sinu Ananijevu za Vasu govoreći:
1. Carevima 16,2Što te podigoh iz praha i postavih vođom narodu svojemu Izrailju, a ti ideš putem Jerovoamovijem i navodiš na grijeh narod moj Izrailja da me gnjevi grijesima svojim,
1. Carevima 16,3Evo, ja ću zatrti natražje Vasino i natražje doma njegova, i učiniću s domom tvojim kao s domom Jerovoama sina Navatova.
1. Carevima 16,4Ko Vasin pogine u gradu, izješće ga psi, a ko pogine u polju, izješće ga ptice nebeske.
1. Carevima 16,5A ostala djela Vasina i što je činio, i junaštvo njegovo, nije li to zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh?
1. Carevima 16,6I počinu Vasa kod otaca svojih, i bi pogreben u Tersi; a na njegovo mjesto zacari se Ila sin njegov.
1. Carevima 16,7I tako preko proroka Juja sina Ananijeva dođe riječ Gospodnja protiv Vase i doma njegova za sve zlo što učini pred Gospodom gnjeveći ga djelima svojih ruku, te bi kao dom Jerovoamov, i zato što ga pobi.
1. Carevima 16,8Dvadeset šeste godine carovanja Asina nad Judom zacari se Ila sin Vasin nad Izrailjem, i carova dvije godine u Tersi.
1. Carevima 16,9A sluga njegov Zimrije, starješina nad polovinom kola, diže bunu na Ilu, kad pijaše u Tersi i opi se u kući Arse, koji upravljaše domom njegovim u Tersi.
1. Carevima 16,10I dođe Zimrije i ubi ga i pogubi ga dvadeset osme godine carovanja Asina nad Judom, i zacari se na njegovo mjesto.
1. Carevima 16,11A čim se zacari i sjede na prijesto svoj, pobi sav dom Vasin, ne ostavi mu ni što uza zid mokri, i rodbinu njegovu i prijatelje njegove.
1. Carevima 16,12Tako Zimrije zatr sav dom Vasin po riječi Gospodnjoj koju reče za Vasu preko Juja proroka,
1. Carevima 16,13Za sve grijehe Vasine i za grijehe Ile sina njegova, kojima griješiše i kojima na grijeh navodiše Izrailja gnjeveći Gospoda Boga Izrailjeva taštinama svojim.
1. Carevima 16,14A ostala djela Ilina i sve što je činio, nije li to zapisano u dnevniku careva Izrailjevih?
1. Carevima 16,15Godine dvadeset sedme carovanja Asina nad Judom zacari se Zimrije, i carova sedam dana u Tersi; a narod tada stajaše u okolu kod Givetona, koji bješe Filistejski.
1. Carevima 16,16I narod što bješe u okolu kad ču da je Zimrije digao bunu i cara ubio, isti dan sav Izrailj u okolu postavi carem nad Izrailjem Amrija vojvodu.
1. Carevima 16,17I Amrije i sav Izrailj s njim otidoše od Givetona i opkoliše Tersu.
1. Carevima 16,18A Zimrije kad vidje gdje osvojiše grad, otide u dvor carski, i zapali nad sobom dvor carski, te pogibe,
1. Carevima 16,19Za grijehe svoje kojima je griješio čineći što je zlo pred Gospodom, hodeći putem Jeromoamovijem i u grijehu njegovu, kojim je griješio navodeći na grijeh Izrailja.
1. Carevima 16,20A ostala djela Zimrijeva i buna koju podiže, nije li to zapisano u dnevniku careva Izrailjevih?
1. Carevima 16,21Tada se razdijeli narod Izrailjev na dvoje: polovina naroda prista za Tivnijom sinom Ginatovijem da ga učini carem, a druga polovina prista za Amrijem.
1. Carevima 16,22Ali narod koji prista za Amrijem bi jači od naroda koji prista za Tivnijom sinom Ginatovijem. I umrije Tivnija, a carova Amrije.
1. Carevima 16,23Trideset prve godine carovanja Asina nad Judom poče carovati Amrije nad Izrailjem, i carova dvanaest godina; u Tersi carova šest godina.
1. Carevima 16,24I kupi goru Samarijsku od Semera za dva talanta srebra, i sagradi grad na gori, i nazva grad koji sagradi Samarija po imenu Semera gospodara od gore.
1. Carevima 16,25A Amrije činjaše što je zlo pred Gospodom, i gore činjaše od svijeh koji bijahu prije njega.
1. Carevima 16,26Jer hođaše svijem putovima Jerovoama sina Navatova i u grijehu njegovu, kojim je naveo na grijeh Izrailja gnjeveći Gospoda Boga Izrailjeva taštinama svojim.
1. Carevima 16,27A ostala djela Amrijeva i sve što je činio, i junaštva koja je činio, nije li to zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh?
1. Carevima 16,28I počinu Amrije kod otaca svojih, i bi pogreben u Samariji; a na njegovo se mjesto zacari Ahav sin njegov.
1. Carevima 16,29I Ahav sin Amrijev poče carovati nad Izrailjem trideset osme godine carovanja Asina nad Judom, i carova Ahav sin Amrijev nad Izrailjem u Samariji dvadeset i dvije godine.
1. Carevima 16,30I činjaše Ahav sin Amrijev što je zlo pred Gospodom, više od svijeh koji bijahu prije njega.
1. Carevima 16,31I malo mu bijaše što hođaše u grijesima Jerovoama sina Navatova, nego se još oženi Jezaveljom kćerju Etvala cara Sidonskoga, i otide, te služaše Valu i klanjaše mu se.
1. Carevima 16,32I načini oltar Valu u domu Valovu koji sazida u Samariji.
1. Carevima 16,33I načini Ahav gaj, i učini Ahav više od svijeh careva Izrailjevijeh koji bijaše prije njega, da bi razgnjevio Gospoda Boga Izrailjeva.
1. Carevima 16,34Za njegova vremena Hil Vetiljanin sazida Jerihon. Na Avironu prvencu svojemu osnova ga, a na Seguvu mjezincu svojemu metnu mu vrata po riječi Gospodnjoj, koju reče preko Isusa sina Navina.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje