Tražilica


1. Kraljevima 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Kraljevima 4,1Kralj Salomon bio je kralj nad svim Izraelom.
1. Kraljevima 4,2Ovo su bili vrhovni činovnici njegovi: svećenik je bio Azarija, sin Sadokov,
1. Kraljevima 4,3Državni pisari bili su Elihoref i Ahija, sinovi Šišini, pečatnik je bio Jošafat, sin Ahiludov.
1. Kraljevima 4,4Vrhovni vojskovođa bio je Benaja, sin Jehojadov. Svećenici bili su Sadok i Abiatar,
1. Kraljevima 4,5Nad pristavima bio je Postavljen Azarija, sin Natanov. Zabud, sin Natanov, bio je svećenik i prijatelj kraljev.
1. Kraljevima 4,6Upravitelj palače bio je Ahišar, i Adoniram, sin Abdin, vodio je nadzor nad poslenicima.
1. Kraljevima 4,7Salomon je imao dvanaest pristava nad svim Izraelom, Oni su opskrbljivali kralja i sav dvor. Po mjesec dana u godini imao je svaki da podmiri izdržavanje.
1. Kraljevima 4,8Ovo su imena njihova: Sin Hurov u gori Efraimovoj.
1. Kraljevima 4,9Ben-Deker u Makasu i Šaalbimu, Bet-Šemešu, Elonu i Bet-Hananu.
1. Kraljevima 4,10Ben-Hesed u Arubotu; njemu je određen Soho i sve područje Heferovo.
1. Kraljevima 4,11Ben-Abinadab u svemu humlju dorskom; on je imao Salomonovu kćer Tafatu za ženu.
1. Kraljevima 4,12Baana, sin Ahiludov, u Taanaku, Megidu i svemu Bet-Šeanu, što leži kod Saretana Pod Jezreelom, od Bet-Šeana do Abel-Mehole i do preko Jokneama.
1. Kraljevima 4,13Sin Ben-Geber u Ramotu u Gileadu: njemu su bila predana šatorska sela Jaira, sina Manasehova, u Gileadu; njemu je bio podređen kraj Argob, što leži u Bašanu, šezdeset velikih gradova sa zidovima i prijevornicama gvozdenim.
1. Kraljevima 4,14Ahinadab, sin Idov, u Mahanaimu.
1. Kraljevima 4,15Ahimaas u Naftaliju; i on je bio uzeo kćer Salomonovu, Basematu, za ženu.
1. Kraljevima 4,16Baana, sin Hušajev, u Ašeru i Alotu.
1. Kraljevima 4,17Jošafat, sin Paruahov, u Isakaru.
1. Kraljevima 4,18Šimej, sin Elin, u Benjaminu.
1. Kraljevima 4,19Geber, sin Urijin u Gileadu, u zemlji Sihona, kralja amorejskoga, i Oga, kralja bašanskoga. Bio je to jedan pristav, koji je bio postavljen nad zemljom.
1. Kraljevima 4,20Jude i Izraela bilo je mnogo kao pijeska na moru. Jelo se i pilo se i bilo se dobre volje.
1. Kraljevima 4,21Salomon je bio vladar nad svima kraljevstvima od rijeke do zemlje filistejske i do međe egipatske. Donosila su mu danak i bila su podložna Salomonu, dokle je živio.
1. Kraljevima 4,22Za hranu trebalo je Salomonu na dan do trideset kora bijeloga brašna i šezdeset kora običnoga brašna,
1. Kraljevima 4,23Deset volova ugojenih, dvadeset volova s paše i sto ovaca, osim jelena, srna, divokoza i ugojenih ptica.
1. Kraljevima 4,24Jer se je njegova moć protezala preko svega područja s onu stranu rijeke, od Tafse do Gaze, i preko svih kraljeva s onu stranu rijeke, i on je imao mir sa svima susjedima unaokolo.
1. Kraljevima 4,25To su živjeli Juda i Izrael u sigurnosti, svaki pod svojom lozom i pod svojom smokvom, od Dana do Beer-Šebe, dokle je živio Salomon.
1. Kraljevima 4,26Salomon je imao četrdeset tisuća konja za kola svoja i dvanaest tisuća konja za jahanje.
1. Kraljevima 4,27Spomenuti pristavi hranili su svaki po jedan mjesec kralja Salomona i sve, koji su imali pristup k stolu kralja Salomona. Oni ni jesu dali da išta pomanjka.
1. Kraljevima 4,28I ječam i slamu za konje i za tegleću marvu donosili su na mjesto, gdje bi se on upravo zadržao, svaki, kako bi ga zapalo.
1. Kraljevima 4,29Bog dade Salomonu vrlo veliku mudrost i uviđavnost, isto tako blago duha jednako pijesku na obali morskoj.
1. Kraljevima 4,30Mudrost Salomonova bila je veća od mudrosti svih sinova Istoka i od sve mudrosti Egipta.
1. Kraljevima 4,31Bio je mudriji od svih ljudi, od Etana, Ezrahijca, od Hemana, Kalkola i Darde, sinova Maholovih. Kod svih naroda unaokolo bio je glasovit.
1. Kraljevima 4,32On je sastavio tri tisuće priča, i pjesama njegovih bilo je tisuća i pet.
1. Kraljevima 4,33Pjevao je priče o drveću o cedru na Libanonu do hisopa, što raste na zidu. Sastavio je priče o stoci, o pticama, o životinjama, što gmižu, i o ribama.
1. Kraljevima 4,34Iz svih naroda dolazili su ljudi, da čuju mudrost Salomonovu, od svih kraljeva na zemlji došli su, kad čuše za mudrost njegovu.
1. Kraljevima 4,1 Kralj Salomon bio je kralj nad svim Izraelom,
1. Kraljevima 4,2a evo njegovih odličnika: Azarja, sin Sadokov, svećenik;
1. Kraljevima 4,3Elihoref i Ahija, sinovi Šišini, bilježnici; Jošafat, sin Ahiludov, savjetnik;
1. Kraljevima 4,4Benaja, sin Jojadin, vojskovođa; Sadok i Ebjatar, svećenici.
1. Kraljevima 4,5Azarja, sin Natanov, bio je nad namjesnicima; Zabud, sin Natanov, prijatelj kraljev;
1. Kraljevima 4,6Ahišar, upravitelj dvora; Eliab, sin Joabov, zapovjednik vojske; Adoram, sin Abdin, nadstojnik za tlaku.
1. Kraljevima 4,7Salomon je imao po svem Izraelu dvanaest namjesnika koji su opskrbljivali kralja i njegov dom; za svakoga je dolazio red da po jedan mjesec u godini podmiruje to uzdržavanje.
1. Kraljevima 4,8Evo njihovih imena: ...sin Hurov, u gori Efrajimovoj;
1. Kraljevima 4,9...sin Dekerov, u Makasu, Šaalbimu, Bet Šemešu, Elonu do Bet Hanana;
1. Kraljevima 4,10...sin Hesedov, u Arubotu; pod njim bijaše Soho i sav kraj heferski;
1. Kraljevima 4,11...sin Abinadabov, nad svim okružjem dorskim; žena mu je bila Tafata, kći Salomonova;
1. Kraljevima 4,12Baana, sin Ahiludov, u Tanaku i Megidu i u svem Bet Šeanu, koji je pokraj Saretana niže Jizreela, od Bet Šeana do Abel Mekole, i preko Jokmeama.
1. Kraljevima 4,13...sin Geberov, u Ramotu Gileadskom; njegova su bila Sela Jaira, sina Manašeova, koja su u Gileadu; imao je i područje Argob koje leži u Bašanu, šezdeset tvrdih gradova, opasanih zidovima i prijevornicama od tuča;
1. Kraljevima 4,14Ahinabad, sin Idov, u Mahanajimu;
1. Kraljevima 4,15Ahimaas u Naftaliju; i on se oženio jednom Salomonovom kćeri - Bosmatom.
1. Kraljevima 4,16Baana, sin Hušajev, u Ašeru i na visoravnima;
1. Kraljevima 4,17Jošafat, sin Paruahov, u Jisakaru;
1. Kraljevima 4,18Šimej, sin Elin, u Benjaminu;
1. Kraljevima 4,19Geber, sin Urijin, u zemlji Gileadu, zemlji Sihona, kralja amorejskoga, i Oga, kralja bašanskoga. Povrh toga bio je još jedan namjesnik u zemlji.
1. Kraljevima 4,20Juda i Izrael bili su mnogobrojni, bijaše ih kao pijeska na obali morskoj. Jeli su i pili i bili sretni.
1. Kraljevima 4,1Kralj Solomon bijaše kralj nad svim Izraelom.
1. Kraljevima 4,2Evo poglavara koji bijahu u njegovoj službi : svećenik Azarjahu, sin Sadokov;
1. Kraljevima 4,3tajnik Elihoref i Ahija, sin šišavljev; tekliće Jehošafat, sin Ahiludov;
1. Kraljevima 4,4zapovjednik vojske Benajahu, sin Jehojadabljev; svećenici Sadok i Abiatar;
1. Kraljevima 4,5poglavar upravitelja Azarjahu, sin Natanov; svećenik i prijatelj kraljev Zavud, sin Natanov;
1. Kraljevima 4,6upravitelj palače, Ahišar, i upravitelj radova Adoniram, sin Avdavljev.
1. Kraljevima 4,7Solomon imaše dvanaest upravitelja za sav Izrael, koji opskrbljivahu kralja i njegovu kuću; jedan mjesec godišnje, svaki od njih pribavljaše opskrbu.
1. Kraljevima 4,8Evo njihovih imena : sin Hurov, u planini Efraim;
1. Kraljevima 4,9sin Dekerov, u Makasu, šalvimu, Betšemešu i ElonBetHananu;
1. Kraljevima 4,10sin Hesedov, u Arubotu, on imaše Soko i svu zemlju Hefer;
1. Kraljevima 4,11sin Abinadabljev: svo bilo Dora; Tafat, kćer Solmonova, bi njegova žena;
1. Kraljevima 4,12Bana, sin Ahiludov: Tanak i Megido i sav Betšean koji je pokraj Sartana, u podnožju Izreeal, od Betšeana sve do AbelMehiola, sve preko Jokmoama;
1. Kraljevima 4,13sin Geverov, u RamotGaladu; on imaše taborišta Jaira, sinovi Manasejevi koji su u Galadu; on imaše region Argova koji je u Bašanu: 60 velikih gradova sa zidovima i zasunima od bronce;
1. Kraljevima 4,14Ahinadab, sin Idoa, u Mahanaima;
1. Kraljevima 4,15Ahimas u Neftaliju. On također uze za ženu jednu kćer Solomonovu, Basmat;
1. Kraljevima 4,16Bana, sin Hušajev, u Ašeru i u Bealotu;
1. Kraljevima 4,17Jehošafat, sin Paruahov, u Isakaru;
1. Kraljevima 4,18Šimej, sin Elavljev, u Benjaminu;
1. Kraljevima 4,19Gever, sin Urijev, u zemlji Galad, zemlji Sihon, kralj *Amorita i Og, kralj Bašana; i bijaše jedan upravitelj u zemlji .
1. Kraljevima 4,20Juda i Izrael bijahu brojni, toliko kao pijesak na obali morskoj. Imadoše jesti i piti i bijahu sretni.
1. Carevima 4,1A car Solomun carovaše nad svijem Izrailjem.
1. Carevima 4,2A ovo bijahu knezovi njegovi: Azarija, sin Sadokov, namjesnik;
1. Carevima 4,3Elioref i Ahija, sinovi Sisini, pisari; Josafat, sin Ahiludov, pametar;
1. Carevima 4,4Venaja, sin Jodajev, vojvoda; a Sadok i Avijatar sveštenici;
1. Carevima 4,5A Azarija sin Natanov, bješe nad pristavima; a Zavud, sin Natanov, prvi vijećnik, prijatelj carev;
1. Carevima 4,6A Ahisar upravitelj dvorski; a Adoniram sin Avdin nad carskim poslenicima.
1. Carevima 4,7I imaše Solomun dvanaest pristava po svemu Izrailju, koji hranjahu cara i sav dom njegov; po mjesec dana u godini svaki bijaše dužan hraniti.
1. Carevima 4,8A ovo su im imena: sin Urov u gori Jefremovoj;
1. Carevima 4,9Sin Dekerov u Makasu i u Salvimu i Vet-Semesu i Elonu Vet-ananskom;
1. Carevima 4,10Sin Esedov u Aruvotu; pod njim bijaše Sohot i sva zemlja Eferova;
1. Carevima 4,11Sin Avinadavov nad svijem krajem Dorskim; žena mu bješe Tafata kći Solomunova;
1. Carevima 4,12Vana sin Ahiludov nad Tenahom i Megidonom i svijem Vet-Sanom, koji je do Sartane pod Jezraelom, od Vet-Sana do Avel-Meola, do preko Jok-Meama;
1. Carevima 4,13Sin Geverov u Ramotu Galadskom; imaše sela Jaira sina Manasijina u Galadu i kraj Argovski u Vasanu, šezdeset velikih gradova sa zidovima i prijevornicama mjedenijem;
1. Carevima 4,14Ahinadav sin Idov u Mahanajimu;
1. Carevima 4,15Ahimas u Neftalimu; i on bješe oženjen kćerju Solomunovom Vasematom;
1. Carevima 4,16Vana sin Husajev u Asiru i u Alotu;
1. Carevima 4,17Josafat sin Farujin u Isaharu;
1. Carevima 4,18Simej sin Ilin u Venijaminu;
1. Carevima 4,19Gever sin Urijev u zemlji Galadskoj, u zemlji Siona cara Amorejskoga i Oga cara Vasanskoga; jedan bješe pristav u toj zemlji.
1. Carevima 4,20Jude i Izrailja bijaše mnogo kao pijeska pokraj mora; i jeđahu i pijahu i veseljahu se.
1. Carevima 4,21A Solomun vladaše svijem carstvima od rijeke do zemlje Filistejske i do međe Misirske, i donošahu dare i služahu Solomunu svega vijeka njegova.
1. Carevima 4,22A hrana Solomunova bijaše na dan trideset kora bijeloga brašna, i šezdeset kora drugoga brašna;
1. Carevima 4,23Dvadeset volova ugojenijeh i dvadeset s paše, i sto ovaca, osim jelena i srna i divokoza i ugojenijeh ptica.
1. Carevima 4,24Jer on vladaše svuda s ovu stranu rijeke od Tapse do Gaze, nad svijem carstvima s ovu stranu rijeke, i bješe miran sa sviju strana unaokolo.
1. Carevima 4,25I življahu Juda i Izrailj bez straha, svaki pod svojom lozom i pod svojom smokvom, od Dana do Virsaveje, svega vijeka Solomunova.
1. Carevima 4,26I imaše Solomun četrdeset tisuća konja za jaslima za kola svoja, i dvadeset tisuća konjika.
1. Carevima 4,27I pristavi hranjahu cara Solomuna i sve koji dolažahu za sto cara Solomuna, svaki svoga mjeseca, i ne dadijahu da se čega premakne.
1. Carevima 4,28A ječam i slamu za konje i za mazge donošahu na mjesto gdje bijahu, svaki kako mu bijaše određeno.
1. Carevima 4,29I Bog dade mudrost Solomunu i razum vrlo velik i srce prostrano kao pijesak na brijegu morskom.
1. Carevima 4,30Jer mudrost Solomunova bijaše veća od mudrosti svijeh istočnijeh naroda i od sve mudrosti Misirske.
1. Carevima 4,31Mudriji bijaše od svakoga čovjeka, i od Etana Ezraita i od Emana i od Halkola i od Darde, sinova Maolovijeh; i razglasi se ime njegovo po svijem narodima unaokolo.
1. Carevima 4,32I izgovori tri tisuće priča, i bijaše pjesama njegovijeh tisuća i pet.
1. Carevima 4,33Govorio je i o drveću, od kedra na Livanu do isopa koji niče iz zida; govorio je i o stoci i o pticama i o bubinama i o ribama.
1. Carevima 4,34I dolažahu od svijeh naroda da čuju mudrost Solomunovu, od svijeh carstava na zemlji, koji čuše za mudrost njegovu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje