Tražilica


1. Kraljevima 6. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Kraljevima 6,1Četiri stotine i osamdesete godine po izlasku sinova Izraelovih iz zemlje egipatske, četvrte godine vladanja Salomonova nad Izraelom, mjeseca Ziva - to je drugi mjesec - poče graditi hram Gospodu.
1. Kraljevima 6,2Hram, što ga je Salomon zidao Gospodu, bio je šezdeset lakata dug, dvadeset lakata širok i trideset lakata visok.
1. Kraljevima 6,3Trijem pred glavnim prostorom hrama bio je dvadeset lakata dug, prema širini hrama, a deset lakata širok pred hramom.
1. Kraljevima 6,4Prozori, što ih dade načiniti na hramu, imali su guste rešetke.
1. Kraljevima 6,5Nadalje dade načiniti uza zid hramu, unaokolo uza zidove hramu, oko glavnoga prostora i zadnjega prostora, hodnike, što ih unaokolo podiže u spratove.
1. Kraljevima 6,6Donji sprat bio je pet lakata širok, srednji je bio šest lakata širok, a treći je bio sedam lakata širok. Bio je naime dao načiniti zasjeke na kući izvana unaokolo, da ne mora zahvatiti u zidove hramske.
1. Kraljevima 6,7Uzelo se je kod gradnje hrama samo kamenje, što je bilo kod lomljenja posve ugotovljeno, tako da se nije ništa čulo od čekića i dlijeta ili drugoga gvozdena oruđa, dok se je podizao hram.
1. Kraljevima 6,8Ulaz u donji sprat bio je na desnoj strani hrama. Na zavojicu uzlazilo se gore na srednji sprat iz srednjega na treći.
1. Kraljevima 6,9Kad je tako bio dovršio gradnju hrama, pokri hram gredama i daskama cedrovim.
1. Kraljevima 6,10Hodnike načini oko cijeloga hrama pet lakata visoke i sveza ih s hramom gredama cedrovim.
1. Kraljevima 6,11Tada dođe riječ Gospodnja Salomonu ovako:
1. Kraljevima 6,12"Tako je s kućom, što je gradiš: Ako ideš po mojim propisima i držiš moje zakone i izvršavaš sve moje zapovijedi i po njima urediš svoj život, ispunit ću na tebi svoje obećanje, što sam ga dao tvojemu ocu Davidu:
1. Kraljevima 6,13Stanovat ću među sinovima Izraelovim i neću nikada ostaviti naroda svojega Izraela."
1. Kraljevima 6,14Tako dovrši Salomon gradnju hrama.
1. Kraljevima 6,15On obloži zidove hramu iznutra drvetom. Pod hramu pokri daskama cedrovim.
1. Kraljevima 6,16Isto tako obloži dvadeset lakata na zadnjoj strani hrama daskama cedrovim od poda do pokrova. Tako ga načini unutra za prostor zadnji, za Svetinju nad svetinjama.
1. Kraljevima 6,17Četrdeset lakata imao je hram, to jest veliki prostor pred Svetinjom nad svetinjama.
1. Kraljevima 6,18Unutra bio je hram obložen drvetom cedrovim, a na njemu izrezane jabuke i cvjetovi razvijeni. Sve je bilo od drveta cedrova, tako da se nije vidio kamen.
1. Kraljevima 6,19Unutra u hramu načini zadnji prostor, da tamo namjesti kovčeg zavjeta Gospodnjega.
1. Kraljevima 6,20Zadnji prostor bio je dvadeset lakata dug, dvadeset lakata širok i dvadeset lakata visok. On ga dade obložiti čistim zlatom. Isto tako njim obloži žrtvenik od drveta cedrova sprijeda.
1. Kraljevima 6,21Nadalje obloži Salomon hram unutra čistim zlatom i zateže zlatne lance pred zadnjim prostorom, koji isto tako pozlati.
1. Kraljevima 6,22Sav hram obloži zlatom, svu zgradu potpuno. I sav žrtvenik, koji je pripadao zadnjemu prostoru, obloži zlatom.
1. Kraljevima 6,23Nadalje dade u zadnjem prostoru načiniti dva kerubina od drveta maslinova, svaki deset lakata visok.
1. Kraljevima 6,24Pet lakata imala su krila jednoga kerubina i pet lakata krila drugoga kerubina, tako da je deset lakata bilo od kraja jednoga krila do kraja drugoga krila.
1. Kraljevima 6,25Deset lakata imao je i drugi kerubin. Obadva kerubina imala su jednako obličje.
1. Kraljevima 6,26Visina jednoga kerubina imala je deset lakata, isto tako imao je drugi kerubin.
1. Kraljevima 6,27Kerubine namjesti u unutrašnjosti hrama, i kerubini su držali krila svoja tako raširena, da je krilo jednoga ticalo jedan zid, a krilo drugoga kerubina dopiralo do drugoga zida. U sredini hrama udarala su krila njihova jedno u drugo.
1. Kraljevima 6,28I kerubine obloži zlatom.
1. Kraljevima 6,29Sve zidove hramu unaokolo iskiti rezanim kerubinima, palmama i razvijenim cvjetovima, u zadnjem prostoru i u prednjem prostoru.
1. Kraljevima 6,30I pod hramu dade pozlatiti, u zadnjem prostoru i u prednjem prostoru.
1. Kraljevima 6,31Za ulaz u zadnji prostor dade načiniti dvokrilna vrata od drveta maslinova. Pragovi s dovratnicima bili su na pet uglova.
1. Kraljevima 6,32Na obadvoja dvokrilna vrata od drveta maslinova dade izrezati kerubine, palme i razvijene cvjetove i zlatom ih obložiti. Kerubine i palme obloži pozlatom.
1. Kraljevima 6,33Isto tako dade i za ulaz u glavni prostor načiniti dovratnike od drveta maslinova na četiri ugla,
1. Kraljevima 6,34I dvoja dvokrilna vrata od drveta čempresova. Na dvije se strane otvaralo jedno krilo, i na dvije se strane otvaralo drugo krilo.
1. Kraljevima 6,35Dade izrezati na njima kerubine, palme i razvijene cvjetove i zlatom ih obložiti posve po mjeri.
1. Kraljevima 6,36Unutrašnje predvorje dade okružiti sa tri reda tesanoga kamena i jednoga reda cedrovih greda.
1. Kraljevima 6,37Četvrte godine mjeseca Ziva bio je postavljen temelj hramu Gospodnjemu.
1. Kraljevima 6,38I jedanaeste godine mjeseca Bula - to je osmi mjesec - bio je hram dovršen sa svim dijelovima svojim i sa svim, što mu pripada. Sedam ga je godina on gradio.
1. Kraljevima 6,1 Četiri stotine i osamdesete godine poslije izlaska Izraelaca iz zemlje egipatske, četvrte godine kraljevanja svoga nad Izraelom, mjeseca Ziva - to je drugi mjesec - počeo je Salomon graditi Dom Jahvin.
1. Kraljevima 6,2Hram što ga je kralj Salomon gradio Jahvi bio je dug šezdeset lakata, širok dvadeset, a visok dvadeset i pet lakata.
1. Kraljevima 6,3Trijem pred Hekalom Hrama bio je dvadeset lakata dug, prema širini Hrama, a deset lakata širok, prema dužini Hrama.
1. Kraljevima 6,4Na Hramu je napravio prozore zatvorene rešetkama.
1. Kraljevima 6,5Uza zid Hrama oko Hekala i Debira sagradio je prigradnju na katove, sve unaokolo.
1. Kraljevima 6,6Donji kat bio je pet lakata širok, srednji šest, a treći sedam lakata, jer je zasjeke rasporedio s vanjske strane naokolo Hrama da ih ne bi morao ugrađivati u hramske zidove.
1. Kraljevima 6,7Hram je građen od kamena koji je već u kamenolomu bio oklesan, tako da se za gradnje nije čuo ni čekić ni dlijeto, ni ikakvo željezno oruđe.
1. Kraljevima 6,8Ulaz u donji kat bio je s desne strane Hrama, a zavojnim se stubama uspinjalo na srednji kat i sa srednjega na treći.
1. Kraljevima 6,9Sagradio je tako Hram i dovršio ga; i pokrio ga cedrovim gredama i daskama.
1. Kraljevima 6,10I sagradi još prigradnju oko cijeloga Hrama; bila je pet lakata visoka, a vezana s Hramom cedrovim gredama.
1. Kraljevima 6,11I riječ Jahvina stiže Salomonu:
1. Kraljevima 6,12"To je Dom što ga gradiš ... Ako budeš hodio prema naredbama mojim, ako budeš vršio naredbe moje i držao se mojih zapovijedi, tada ću ispuniti tebi obećanje što sam ga dao tvome ocu Davidu:
1. Kraljevima 6,13prebivat ću među sinovima Izraelovim i neću ostaviti naroda svoga Izraela.
1. Kraljevima 6,14I tako Salomon sazida Hram i dovrši ga.

1. Kraljevima 6,15I obloži iznutra zidove Hrama cedrovim daskama - od poda do stropa obloži ih drvetom iznutra - a daskama čempresovim obloži pod Hrama.
1. Kraljevima 6,16I načini pregradu od dvadeset lakata, od cedrovih dasaka, s poda pod strop, i odijeli taj dio Hrama za Debir, za Svetinju nad svetinjama.
1. Kraljevima 6,17A Hekal - Svetište, dio Hrama ispred Debira - imaše četrdeset lakata.
1. Kraljevima 6,18A po cedrovini unutar Hrama bijahu urezani ukrasi - pleteri od pupoljaka i cvijeća; sve je bilo od cedrovine i nigdje se nije vidio kamen.
1. Kraljevima 6,19Debir je uredio unutra u Hramu da onamo smjesti Kovčeg saveza Jahvina.
1. Kraljevima 6,20Debir bijaše dvadeset lakata dug, dvadeset lakata širok i dvadeset lakata visok, a obložio ga je čistim zlatom. Napravio je i Žrtvenik od cedrovine,
1. Kraljevima 6,21pred Debirom, i obložio ga čistim zlatom.
1. Kraljevima 6,22I sav je Hram obložio zlatom, sav Hram i sav oltar koji je pred Debirom obložio je zlatom.
1. Kraljevima 6,23U Debiru načini dva kerubina od maslinova drveta. Bili su visoki deset lakata.
1. Kraljevima 6,24Jedno je krilo u kerubina bilo pet lakata i drugo je krilo u kerubina bilo pet lakata; deset je lakata bilo od jednoga kraja krila do drugoga.
1. Kraljevima 6,25I drugi je kerubin bio od deset lakata: jednaka mjera i jednak oblik obaju kerubina.
1. Kraljevima 6,26Visina jednog kerubina bila je deset lakata, tako i drugoga.
1. Kraljevima 6,27Smjestio je kerubine usred nutarnje prostorije; širili su svoja krila, tako da je krilo jednoga ticalo jedan zid, a krilo drugoga ticalo drugi zid; u sredini prostorije krila im se doticahu.
1. Kraljevima 6,28I kerubine je obložio zlatom.
1. Kraljevima 6,29Po svim zidovima Hrama unaokolo, iznutra i izvana, urezao je likove kerubina, palma i rastvorenih cvjetova,
1. Kraljevima 6,30zlatom je pokrio i pod Hramu iznutra i izvana.
1. Kraljevima 6,31A za ulaz u Debir načini dvokrilna vrata od maslinova drveta; dovraci s pragom bijahu na pet uglova.
1. Kraljevima 6,32Oba krila na vratima od maslinova drveta ukrasi likovima kerubina, palma i rastvorenih cvjetova, i sve ih obloži zlatom; listićima zlata oblijepi kerubine i palme.
1. Kraljevima 6,33Tako i za ulaz u Hekal načini vrata od maslinova drveta, sa četverokutnim dovracima.
1. Kraljevima 6,34Oba krila na vratima bijahu od čempresova drveta i oba se otvarahu na jednu i na drugu stranu.
1. Kraljevima 6,35Urezao je na njima kerubine, palme i rastvorene cvjetove i obložio zlatom sve što bijaše urezano.
1. Kraljevima 6,36Potom je sagradio unutrašnje predvorje od tri reda klesanog kamena i jednoga reda tesanih greda cedrovih.
1. Kraljevima 6,37Temelji su Hramu Jahvinu bili položeni četvrte godine, mjeseca Ziva;
1. Kraljevima 6,38a jedanaeste godine, mjeseca Bula - to je osmi mjesec - Hram je dovršen sa svim dijelovima i sa svim što mu pripada. Salomon ga sagradi za sedam godina.
1. Kraljevima 6,1četiri stotine osamdesete godine poslije izlaska sinova Izraelovih van iz zemlje Egipta, četvrte godine vladavine Solomonove nad Izraelom, mjeseca Ziva koji je drugi mjesec, on sagradi kuću GOSPODOVU.
1. Kraljevima 6,2Kuća koju kralj Solomon sagradi za GOSPODA imaše 60 lakata dužine, dvadeset širine, 30 visine.
1. Kraljevima 6,3Predvorje koje je predhodilo velikoj dvorani Kuće imaše dvadeset lakata dužine, mjerenih na širinu Kuće; deset lakata širine, mjerenih u produženju kuće.
1. Kraljevima 6,4On načini prozore u Kući s rešetkama u okviru .
1. Kraljevima 6,5On sagradi uza zidove Kuće, svud uokolo, uz zidove velike dvorane i one od svete sobe, jedan nogostup čime načini dodatne sobe.
1. Kraljevima 6,6Donji nogostup imaše pet lakata širine, onaj u sredini, šest, treći, sedam; jer se bijaše stjesnila Kuća, na vanjskoj obodnici, za izbjeći utor u zidove same Kuće .
1. Kraljevima 6,7Izgradnja kuće bi izvršena s kamenjem pripremljenim u kamenolomu, tako da se nije čulo ni čekića, ni dlijeta, niti ikakvog alata od željeza u kući za vrijeme izgradnje.
1. Kraljevima 6,8Ulaz donjeg dodatka bijaše prema desnoj strani Kuće. Kroz vrata moglo se pristupiti u dograđeni dio u sredini i, iz onog u sredini, u treći.
1. Kraljevima 6,9Pošto bi izgradio Kuću i kad bi sve završeno, Solomon načini jedan strop s ostavom čija oplata bijaše od cedrovine.
1. Kraljevima 6,10On izgradi nogostup uz svu Kuću; njegova visina bijaše pet lakata On se utoravao u Kuću s cedrovim trupcima.
1. Kraljevima 6,11Riječ GOSPODOVA bi upućena Solomonu:
1. Kraljevima 6,12” Ti gradiš ovu Kuću! Ali ako ti hodiš prema mojim zakonima, ako ti postupaš prema mojim običajima i ako ti čuvaš sve moje zapovijedi idući prema njima, tada ja ću ispuniti moju riječ glede tebe, onu koju sam izrekao Davidu, tvom ocu.
1. Kraljevima 6,13I ja ću ostati u sred sinova Izraelovih i neću napuštati svoj narod Izrael. “
1. Kraljevima 6,14Solomon izgradi Kuću i završi ju.
1. Kraljevima 6,15Potom izgradi unutarnje trijemove Kuće od cedrovih dasaka, od poda Kuće sve do greda plafona on obloži drvetom unutrašnjost on prekro tle kuće daskama čempresovim .
1. Kraljevima 6,16On potom sagradi cedrovim daskama počev od poda sve do greda prostor od dvadeset lakata koji su tvorili unutrašnjost Kuće. Unutra, on načini jednu svetu sobu, jedno presveto mjesto.
1. Kraljevima 6,17Kuća, što će reći velika dvorana koja prethodi svetoj sobi, imaše 40 lakata.
1. Kraljevima 6,18Cedrove oplate koje bijahu u unutrašnjosti kuće nosile su rezbarije u obliku kolokvinti i polurascvalih cvjetova . Sve bijaše od cedrovine, nije se vidjelo kamena.
1. Kraljevima 6,19U središnjem dijelu Kuće, u unutrašnjosti, on uredi jednu svetu sobu za tu staviti *kovčeg saveza GOSPODOVOG.
1. Kraljevima 6,20Pred svetom sobom dvadeset metara dugom, dvadeset metara širokom i dvadeset metara visokom i koju Solomon bijaše obložio čistim zlatom, nalaziše se *oltar kojeg je obložio cedrovinom.
1. Kraljevima 6,21Solomon obloži čistim zlatom unutrašnjost unutrašnjost kuće i dade provesti zlatne lance ispred svete sobe koju obloži zlatom.
1. Kraljevima 6,22Bijaše obložena zlatom cijela kuća. Kuća u svojoj unutrašnjosti; sav oltar namijenjen svetoj sobi, on bijaše obložen zlatom.
1. Kraljevima 6,23U svetoj sobi, on načini dva *kerubina od maslinovog drveta; njihova visina bijaše deset lakata.
1. Kraljevima 6,24Jedno krilo prvog kerubina: pet lakata, i drugokrilo: pet lakata; deset lakata s jednog na drugi kraj krila.
1. Kraljevima 6,25Deset lakata za drugog kerubina; isti razmjer i isti oblik za oba kerubina.
1. Kraljevima 6,26Visina prvog kerubina bijaše deset lakata; ista visina za drugog.
1. Kraljevima 6,27On postavi kerubine u sredini kuće, u unutrašnjosti. Kerubini imahu raširena krila: krilo prvog kerubina dodirivalo je zid, a krilo drugog kerubina dodirivalo je drugi zid; a njihova oba krila, ona koja bijahu prema sredini kuće, dodirivahu se, krilo uz krilo.
1. Kraljevima 6,28I on obloži zlatom kerubine.
1. Kraljevima 6,29Na cijeloj obodnici zidova Kuće, u unutrašnjosti i na spoljašnjosti, on izdjela kerubine, palme i polurascvalo cvijeće.
1. Kraljevima 6,30I obloži on zlatom pod Kuće, unutra i s vana.
1. Kraljevima 6,31U ulazu svete sobe, on načini krila vrata od maslinovog drveta; nadvratnik i krila vrata tvorili su jednu petinu svega .
1. Kraljevima 6,32Na oba krila vrata od maslinovog drveta on izrezbari kerubine, palme i polurascvale cvjetove, i obloži ih zlatom; on stavi zlata na kerubine i na palme.
1. Kraljevima 6,33On učini isto za ulaz u veliku dvoranu: pragovi od maslinovog drveta tvorili su četvrtinu od svega,
1. Kraljevima 6,34i dva krila od čempresovog drveta; dvija pokretne ploče za prvo krilo i dvije pokretne ploče za drugo.
1. Kraljevima 6,35On izdjela kerubine, palme, polurascvale cvjetove koje obloži ukrasnim zlatom prema uzorku.
1. Kraljevima 6,36Potom on sagradi unutarnji *trijem: tri reda klesanog kamena i jedan red i jedan red cedrovih greda
1. Kraljevima 6,37četvrte godine, u mjesecu Zibu, postaviše temelje Kući GOSPODOVOJ.
1. Kraljevima 6,38A jedanaeste godine, u mjesecu Bulu koji je osmi mjesec, Kuća bi gotova u svoj svojoj cjelini i u svim svojim pojedinostima. Solomon ju izgradi za sedam godina.
1. Carevima 6,1Četiri stotine i osamdesete godine po izlasku sinova Izrailjevijeh iz zemlje Misirske, četvrte godine carovanja Solomunova nad Izrailjem, mjeseca Zifa, a to je drugi mjesec, poče zidati dom Gospodu.
1. Carevima 6,2A dom što ga zida car Solomun Gospodu bijaše u dužinu od šezdeset lakata, a u širinu od dvadeset lakata, a u visinu od trideset lakata.
1. Carevima 6,3I bijaše trijem pred crkvom dvadeset lakata dug, prema širini doma, a deset lakata širok pred domom.
1. Carevima 6,4I načini prozore na domu iznutra široke a spolja uske.
1. Carevima 6,5I uza zid domu načini hodnike svuda unaokolo uza zid domu oko crkve i svetinje nad svetinjama, i načini klijeti svuda unaokolo.
1. Carevima 6,6Najdonji hodnik bješe pet lakata širok, a srednji šest lakata širok, a treći sedam lakata širok; jer načini zasjeke na domu spolja unaokolo, da se grede ne ulažu u zid od doma.
1. Carevima 6,7A kad zidahu dom, zidahu od kamena, koji dovožahu sasvijem prigotovljen, te se ni čekić ni sjekira niti kako oruđe gvozdeno ne ču u domu kad se zidaše.
1. Carevima 6,8Vrata od srednjega hodnika bijahu na desnoj strani doma, i izlažaše se na zavojnicu na srednji hodnik, i iz srednjega na treći.
1. Carevima 6,9Tako sazida dom, i dovrši ga, i pokri dom gredama i daskama kedrovijem.
1. Carevima 6,10I načini hodnike oko cijeloga doma od pet lakata u visinu svaki, i sastavljahu ih s domom grede kedrove.
1. Carevima 6,11Tada dođe riječ Gospodnja Solomunu govoreći:
1. Carevima 6,12To je dom što gradiš; ako uzideš po mojim uredbama, i ustvoriš moje zakone i uzdržiš sve moje zapovjesti hodeći po njima, potvrdiću ti riječ svoju, koju sam rekao Davidu ocu tvojemu.
1. Carevima 6,13I stanovaću među sinovima Izrailjevijem, i neću ostaviti naroda svojega Izrailja.
1. Carevima 6,14I tako sazida Solomun dom, i dovrši ga.
1. Carevima 6,15I obloži zidove domu iznutra daskama kedrovijem, od poda doma do vrh zidova obloži drvetom iznutra; i pod domu obloži daskama jelovijem.
1. Carevima 6,16I načini pregradu od dvadeset lakata od jedne strane doma do druge od dasaka kedrovijeh, od poda do vrh zidova; i to načini unutra za šator, za svetinju nad svetinjama.
1. Carevima 6,17A dom, crkva naprijed, bijaše od četrdeset lakata.
1. Carevima 6,18A po daskama kedrovijem unutra u domu bjehu izrezane jabuke i cvjetovi razvijeni, sve od kedra tako da se ne viđaše nigdje kamen.
1. Carevima 6,19I svetinju nad svetinjama uredi unutra u domu, da se ondje namjesti kovčeg zavjeta Gospodnjega.
1. Carevima 6,20A svetinja nad svetinjama unutra bješe dvadeset lakata duga, i dvadeset lakata široka, i dvadeset lakata visoka, i obloži je čistijem zlatom; tako obloži i oltar od kedra.
1. Carevima 6,21I tako obloži Solomun dom iznutra čistijem zlatom, i zateže zlatne lance pred svetinjom nad svetinjama, koju takođe obloži zlatom.
1. Carevima 6,22I sav dom obloži zlatom; tako i sav oltar pred svetinjom nad svetinjama obloži zlatom.
1. Carevima 6,23A u svetinji nad svetinjama načini dva heruvima od drveta maslinova; deset lakata bješe visok svaki.
1. Carevima 6,24A od pet lakata bješe jedno krilo u heruvima, i od pet lakata bješe drugo krilo u heruvima; deset lakata bješe od kraja jednoga krila do kraja drugoga krila.
1. Carevima 6,25Tako i drugi heruvim bijaše od deset lakata; jedne mjere i jedne naprave bjehu oba heruvima.
1. Carevima 6,26Deset lakata bješe visok jedan heruvim, tako i drugi.
1. Carevima 6,27I namjesti heruvime usred unutrašnjeg doma, i raširiše heruvimi krila svoja tako da krilo jednoga ticaše u jedan zid a krilo drugoga heruvima ticaše u drugi zid, a usred doma ticahu krila jedno u drugo.
1. Carevima 6,28I obloži heruvime zlatom.
1. Carevima 6,29A sve zidove domu unaokolo iskiti rezanijem heruvimima i palmama i razvijenijem cvjetovima iznutra i spolja.
1. Carevima 6,30I pod domu obloži zlatom iznutra i spolja.
1. Carevima 6,31I na ulasku u svetinju nad svetinjama načini dvokrilna vrata od drveta maslinova, kojima pragovi s dovratnicima bjehu na pet uglova.
1. Carevima 6,32I na tijem dvokrilnijem vratima od drveta maslinova izreza heruvime i palme i razvijene cvjetove, i obloži ih zlatom, i heruvime i palme obloži zlatom.
1. Carevima 6,33Tako i na ulasku u crkvu načini pragove od drveta maslinova na četiri igla;
1. Carevima 6,34I vrata dvokrilna od drveta jelova; na dvije se strane otvaraše jedno krilo, i na dvije strane otvaraše se drugo krilo.
1. Carevima 6,35I izreza na njima heruvime i palme i razvijene cvjetove, i obloži zlatom sve što bješe izrezano.
1. Carevima 6,36Potom načini trijem unutrašnji od tri reda tesanoga kamena i jednoga reda drveta kedrova strugana.
1. Carevima 6,37Četvrte godine mjeseca Zifa bi postavljen temelj domu Gospodnjemu;
1. Carevima 6,38A jedanaeste godine mjeseca Vula, koji je osmi mjesec, svrši se dom sa svijem stvarima svojim i sa svijem što mu pripada. Tako ga sazida za sedam godina.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje