Tražilica


1. Ljetopisa 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ljetopisa 1,1Adam, Set, Enoš,
1. Ljetopisa 1,2Kainan, Mahalalel, Jared,
1. Ljetopisa 1,3Henok, Metuselah, Lamek,
1. Ljetopisa 1,4Noa, Šem, Ham i Jafet,
1. Ljetopisa 1,5Sinovi Jafetovi jesu Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek i Tiras.
1. Ljetopisa 1,6Sinovi Gomerovi jesu Aškenaz, Rifat i Togarma.
1. Ljetopisa 1,7Sinovi Javanovi jesu Eliša i Taršiš, Kitimi i Dodanimi,
1. Ljetopisa 1,8Sinovi Hamovi jesu Kuš, Mizraim, Put i Kanaan.
1. Ljetopisa 1,9Sinovi Kušovi jesu Saba, Havila, Sabta, Raama i Sabteka. Sinovi Raamini jesu Šeba i Dedan.
1. Ljetopisa 1,10Kušu se rodi Nimroda, Ovaj je bio prvi vladar na zemlji.
1. Ljetopisa 1,11Od Mizraima vuku lozu Ludimi, Anamimi, Lehabimi, Neftuhimi,
1. Ljetopisa 1,12Patrusimi, Kasluhimi, od kojih proizađoše Filisteji, i Kaftorimi.
1. Ljetopisa 1,13Od Kanaana vuku lozu Sidon, prvorođenac njegov, i Hiteji,
1. Ljetopisa 1,14Onda Jebuseji, Amoreji i Girgašeji,
1. Ljetopisa 1,15Hiveji, Arkeji i Sineji,
1. Ljetopisa 1,16Arvadeji, Semareji i Hamateji,
1. Ljetopisa 1,17Sinovi Šemovi jesu Elam, Ašur, Arfaksad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter i Mešek.
1. Ljetopisa 1,18Arfaksadu se rodi Šelah, a Šelahu se rodi Eber.
1. Ljetopisa 1,19Eberu se rodiše dva sina, jedan se zvao Peleg; jer se u njegovo vrijeme razdijeli čovječanstvo. Brat njegov zvao se Joktan.
1. Ljetopisa 1,20Od Joktana vuku lozu Almodad, Šelef, Hasarmavet i Jerah,
1. Ljetopisa 1,21Hadoram, Uzal, i Dikla,
1. Ljetopisa 1,22Ebal, Abimael i Šeba,
1. Ljetopisa 1,23Ofir, Havila i Jobab. Svi ovi sinovi su Joktanovi.
1. Ljetopisa 1,24Šem, Arfaksad, Sale,
1. Ljetopisa 1,25Eber, Peleg, Reu,
1. Ljetopisa 1,26Serug, Nahor, Tare,
1. Ljetopisa 1,27Abram, to jest Abraham.
1. Ljetopisa 1,28Sinovi Abrahamovi jesu Izak i Išmael.
1. Ljetopisa 1,29Ovo je rodovnik njihov: "Prvorođenac Išmaelov Nabajot, dalje Kedar, Adbeel, Mibsam,
1. Ljetopisa 1,30Mišma, Duma, Masa, Hadad, Tema,
1. Ljetopisa 1,31Jetur, Nafiš i Kedma. To su sinovi Išmaelovi.
1. Ljetopisa 1,32Sinovi Keture, inoče Abrahamove: "Ona rodi Zimrana, Jokšana, Medana, Midjana, Jišbaka i Šuaha. Sinovi Jokšanovi jesu Šeba i Dedan.
1. Ljetopisa 1,33Sinovi Midjanovi jesu Efa, Efer, Henok, Abida i Eldaa. Ti su svi potomci Keturini.
1. Ljetopisa 1,34Abrahamu se rodi Izak, Sinovi Izakovi jesu Ezav i Izrael.
1. Ljetopisa 1,35Sinovi Ezavovi jesu Elifaz, Reuel, Jeuš, Jalam i Korah.
1. Ljetopisa 1,36Sinovi Elifazovi jesu Teman, Omar, Sefi, Gatan, Kenaz, Timna i Amalek.
1. Ljetopisa 1,37Sinovi Reuelovi jesu Nahat, Zerah, Šamah i Mizah.
1. Ljetopisa 1,38Sinovi Seirovi jesu Lotan, Šobal, Sibeon, Ana, Dišon, Ezer i Dišan.
1. Ljetopisa 1,39Sinovi Lotanovi jesu Hori i Homam; Lotanova sestra bila je Timna.
1. Ljetopisa 1,40Sinovi Šobalovi jesu Alian, Manahat, Ebal, Šefi i Onam. Sinovi Sibeonovi jesu Aja i Ana.
1. Ljetopisa 1,41Sin Anin jest Dišon. Sinovi Dišonovi jesu Hamram, Ešban, Jitran i Keran.
1. Ljetopisa 1,42Sinovi Ezerovi jesu Bilhan, Zaavan i Jakan. Sinovi Dišanovi jesu Uz i Aran,
1. Ljetopisa 1,43Slijede kraljevi, koji su vladali u zemlji edomskoj, prije nego zavlada kralj Izraelaca: Bela, sin Beorov; njegov stolni grad zvao se je Dinhaba,
1. Ljetopisa 1,44Kad umrije Bela, postade kralj mjesto njega Jobab, sin Zerahov iz Bosre.
1. Ljetopisa 1,45Kad umrije Jobab, postade kralj mjesto njega Hušam iz zemlje Temanićana.
1. Ljetopisa 1,46Kad umrije Hušam, postade kraj mjesto njega Hadad, sin Bedadov, koji pobi Midjance na visoravni moapskoj; njegov stolni grad zvao se je Avit.
1. Ljetopisa 1,47Kad umrije Hadad, postade kralj mjesto njega Samla iz Masreke.
1. Ljetopisa 1,48Kad umrije Samla, postade kralj mjesto njega Saul iz Rehobota na Rijeci.
1. Ljetopisa 1,49Kad umrije Saul, postade kralj mjesto njega Baal-Hanan, sin Akborov.
1. Ljetopisa 1,50Kad umrije Baal-Hanan, postade kralj mjesto njega Hadad; njegov stolni grad zvao se je Pai; njegova žena Mehetabela; ona je bila kći Matrede, kćeri Mezahabove
1. Ljetopisa 1,51Kad umrije Hadad, bili su knezovi u Edomu: knez Tamna, knez Alva, knez Jetet,
1. Ljetopisa 1,52Knez Oholibama, knez Ela, knez Pinon,
1. Ljetopisa 1,53Knez Kenaz, knez Teman, knez Mibsar,
1. Ljetopisa 1,54Knez Magdiel i knez Hiram. To su knezovi Edoma.
1. Ljetopisa 1,1 Adam, Šet, Enoš,
1. Ljetopisa 1,2Kenan, Mahalalel, Jared,
1. Ljetopisa 1,3Henok, Metušalah, Lamek,
1. Ljetopisa 1,4Noa, Šem, Ham i Jafet.
1. Ljetopisa 1,5Sinovi Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek i Tiras.
1. Ljetopisa 1,6Gomerovi sinovi: Aškenaz, Rifat i Togarma.
1. Ljetopisa 1,7Javanovi sinovi: Eliša, Taršiš, Kitijci i Dodanci.
1. Ljetopisa 1,8Hamovi sinovi: Kuš, Misrajim, Put i Kanaan.
1. Ljetopisa 1,9Kuševi sinovi: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka; Ramini sinovi: Šeba i Dedan.
1. Ljetopisa 1,10Kušu se rodi Nimrod, koji bijaše prvi vlastodržac na zemlji.
1. Ljetopisa 1,11Od Misrajima potekli su Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Neftuhijci,
1. Ljetopisa 1,12Patrušani i Kasluhijci, od kojih su potekli Filistejci i Kaftorci.
1. Ljetopisa 1,13Kanaan rodi Sidona, svog prvenca, i Heta,
1. Ljetopisa 1,14i Jebusejce, Amorejce, Girgašane,
1. Ljetopisa 1,15Hivijce, Arkijce, Sinijce,
1. Ljetopisa 1,16Arvadijce, Semarijce i Hamatijce.
1. Ljetopisa 1,17Šemovi sinovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram. Aramovi sinovi: Us, Hul, Geter i Mešek.
1. Ljetopisa 1,18Arpakšadu se rodi Šelah, Šelahu se rodi Eber.
1. Ljetopisa 1,19Eberu se rodiše dva sina: jednom bješe ime Peleg, jer se za njegova doba razdijelila zemlja. Njegovu je bratu bilo ime Joktan.
1. Ljetopisa 1,20Od Joktana se rodiše Almodad, Šelef, Hasarmavet, Jerah,
1. Ljetopisa 1,21Hadoram, Uzal, Dikla,
1. Ljetopisa 1,22Obal, Abimael, Šeba,
1. Ljetopisa 1,23Ofir, Havila i Jobab. Svi su to sinovi Joktanovi.
1. Ljetopisa 1,24Šem, Arpakšad, Šalah,
1. Ljetopisa 1,25Eber, Peleg, Rau,
1. Ljetopisa 1,26Serug, Nahor, Tarah,
1. Ljetopisa 1,27Abram, to jest Abraham.
1. Ljetopisa 1,28Abrahamovi sinovi: Izak i Jišmael.
1. Ljetopisa 1,29Ovo je njihovo rodoslovlje: Jišmaelov prvenac Nebajot, zatim Kedar, Adbeel, Mibsam,
1. Ljetopisa 1,30Mišma, Duma, Masa, Hadad, Tema,
1. Ljetopisa 1,31Jetur, Nafiš i Kedma. To su Jišmaelovi sinovi.
1. Ljetopisa 1,32Sinovi Keture, Abrahamove inoče: ona rodi Zimrana, Jokšana, Medana, Midjana, Jišbaka i Šuaha. Sinovi Jokšanovi jesu: Šeba i Dedan.
1. Ljetopisa 1,33Midjanovi su sinovi bili: Efa, Efer, Henok, Abida i Eldaa. Svi su oni bili Keturini sinovi.
1. Ljetopisa 1,34Abrahamu se rodi Izak; Izakovi su sinovi bili: Ezav i Izrael.
1. Ljetopisa 1,35Ezavovi su sinovi bili: Elifaz, Reuel, Jeuš, Jalam i Korah.
1. Ljetopisa 1,36Elifazovi su sinovi bili: Teman, Omar, Sefi, Gatan, Kenaz, Timna i Amalek.
1. Ljetopisa 1,37Reuelovi su sinovi bili: Nahat, Zerah, Šama i Miza.
1. Ljetopisa 1,38Seirovi su sinovi bili: Lotan, Šobal, Sibeon, Ana, Dišon, Eser i Dišan.
1. Ljetopisa 1,39Lotanovi su sinovi bili: Hori i Homam; Lotanova je sestra bila Timna.
1. Ljetopisa 1,40Šobalovi su sinovi bili: Alvan, Manahat, Ebal, Šefi i Onam. Sibeonovi su sinovi bili: Aja i Ana.
1. Ljetopisa 1,41Anin je sin bio Dišon, a Dišonovi su sinovi bili: Hamram, Ešban, Jitran i Keran.
1. Ljetopisa 1,42Eserovi su sinovi bili: Bilhan, Zaavan i Jaakan. Dišonovi su sinovi bili Us i Aran.
1. Ljetopisa 1,43Evo kraljeva koji su kraljevali u zemlji edomskoj prije nego je zavladao kralj sinova Izraelovih: Bela, sin Beorov; gradu mu je bilo ime Dinhaba.
1. Ljetopisa 1,44Kad je umro Bela, na njegovo se mjesto zakraljio Jobab, sin Zareha iz Bosre.
1. Ljetopisa 1,45Kad je umro Jobab, zakraljio se na njegovo mjesto Hušam iz temanske zemlje.
1. Ljetopisa 1,46Kad je umro Hušam, zakraljio se na njegovo mjesto Bedadov sin Hadad, koji je potukao Midjance na Moapskom polju; gradu mu je bilo ime Avit.
1. Ljetopisa 1,47Kad je umro Hadad, zakraljio se na njegovo mjesto Samla iz Masreke.
1. Ljetopisa 1,48Kad je umro Samla, zakraljio se na njegovo mjesto Šaul iz Rehobota na Rijeci.
1. Ljetopisa 1,49Kad umrije Šaul, zavlada Baal Hanan, Akborov sin.
1. Ljetopisa 1,50Kad je umro Baal Hanan, zavladao je Hadad; gradu mu je bilo ime Pai. Žena mu se zvala Mehetabela. Bila je kći Matredova iz Me Zahaba.
1. Ljetopisa 1,51Kad je umro Hadad, nastali su knezovi u Edomu: knez Timna, knez Alva, knez Jetet,
1. Ljetopisa 1,52knez Oholibama, knez Ela, knez Pinon,
1. Ljetopisa 1,53knez Kenaz, knez Teman, knez Mibsar,
1. Ljetopisa 1,54knez Magdiel i knez Iram. To su bili knezovi edomski.
1. Kronika 1,1Adam, Set, Enoš,
1. Kronika 1,2Kenan, Mahalel, Jered,
1. Kronika 1,3Henoh, Metušelat, Lamek,
1. Kronika 1,4Noe, Sem, Šam i Jafet.
1. Kronika 1,5Sinovi Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešeh i Tiraz.
1. Kronika 1,6Gomerovi sinovi: Aškenaz, Difat i Togarma .
1. Kronika 1,7Javanovi sinovi: Eliša, Tarsis, Hitim i Rodanim.
1. Kronika 1,8Sinovi Šamovi: Kuš, Misraim, Put i Kanaan.
1. Kronika 1,9Sinovi Kušovi: Seva, Havila, Savta, Raema i Savteka. Sinovi Raemovi: Saba i Dedan.
1. Kronika 1,10Kuš rodi Nemroda. On bi prvi junak na zemlji.
1. Kronika 1,11Misraim porodi ljude iz Luda, Einaima i Naftuaha,
1. Kronika 1,12ljude iz Patrosa, one iz Kasluaha, otkud iziđoše Filistinci, i oni iz Kaftora.
1. Kronika 1,13Kanaan rodi Sidona svojeg prvijenca i Heta,
1. Kronika 1,14Jebuzita, *Amorita, Girgašita,
1. Kronika 1,15Hivita, Arkita, Sinita,
1. Kronika 1,16Arvadita, Semarita, Hamatita.
1. Kronika 1,17Sinovi Semovi: Elam, Asur, Arpahšad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter i Mešek.
1. Kronika 1,18Arpahšad rodi Šelaha, a Šelah rodi Hebera.
1. Kronika 1,19Heberu se rodiše dva sina. Prvi se zvao Peleg, jer u njegovo doba zemlja bi podijeljena a njegov se brat zvaše Joktan.
1. Kronika 1,20Joktan rodi Almodada, Šelefa, Hasarmaveta, Jeraha,
1. Kronika 1,21Hadorama, Uzala, Dikla,
1. Kronika 1,22Ebala, Abmaela, Saba
1. Kronika 1,23Ofira, Havila, Jobaba. To su svi sinovi Joktanovi.
1. Kronika 1,24Sem, Arpakšad, Šelah,
1. Kronika 1,25Eber, Peleg, Reu,
1. Kronika 1,26Serug, Nahor, Terah,
1. Kronika 1,27Abram, koji je Abraham.
1. Kronika 1,28Sinovi Abrahamovi: Izak i Ismael.
1. Kronika 1,29Evo njihovih obitelji: Nabajot prvorođenac Ismaelov, Kedar, Adbel i Mivsam,
1. Kronika 1,30Mišma i Duma, Masa, Hadad i Tema,
1. Kronika 1,31Jetur, Nafiš i Kedma. To su sinovi Ismaelovi.
1. Kronika 1,32Sinovi Keture, konkubine Abrahamove: ona rodi Zimrana, Jokšana, Medana, Madiana, Jišbaka i Šuaha. Sinovi Jokšanovi: Saba i Dedan.
1. Kronika 1,33Sinovi Madianovi: Eifa, Efer, Hanok, Abida, i Eldaa. To su sve sinovi od Keture.
1. Kronika 1,34Abraham porodi Izaka. Sinovi Izakovi: Ezav i Izrael.
1. Kronika 1,35Sinovi Ezavljevi: Elifaz, Reuel, Jeuš, Jaelam i Korah.
1. Kronika 1,36Sinovi Elifazovi: Teman, Omar, Sefi, Gaetam, Kenaz, Timna, i Amalek.
1. Kronika 1,37Sinovi Reuelovi: Nahat, Zerah, Šama i Miza.
1. Kronika 1,38Sinovi Seirovi: Lotan, Šoval, Siveon, Ana, Dišon, Eser i Dišan.
1. Kronika 1,39Sinovi Lotanovi: Hori i Homam. Sestra Lotanova: Timna.
1. Kronika 1,40Sinovi Šovalovi: Alijan, Manahat, Ebal, Šefi i Onam. Sinovi Siveonovi: Aja i Ana.
1. Kronika 1,41Sin Anaov Dišon. Sinovi Dišonovi: Hamran, Ešban, Jitran i Keran.
1. Kronika 1,42Sinovi Eserovi: Bilhan, Zavan, Jakan,. Sinovi Dišonovi: Us i Aran. :
1. Kronika 1,44Bela umrije, a Jobab, sin Zerahov iz Bosre, zavlada na njegovom mjestu.
1. Kronika 1,45Jobab umrije, a Hušam, iz zemlje Temanita, zavlada na njegovom mjestu.
1. Kronika 1,46Hušam umrije, a Hadad, sin Bedadov, zavlada na njegovom mjestu. On izgradi Median u polju Moab; ime njegovog grada bijaše Avit.
1. Kronika 1,47Hadad umrije, a Samla iz Masreka zavlada na njegovom mjestu.
1. Kronika 1,48Samla umrije, a Šaul iz Rehobota na Eufratu zavlada na njegovom mjestu.
1. Kronika 1,49Šaul umrije a Bal-Hanan, sin Akborov, zavlada na njegovom mjestu.
1. Kronika 1,50BalHanan umrije, a Hadad zavlada na njegovom mjestu; ime njegovog grada bijaše Paj. Ime njegove žene bijaše Mehetavel, kćer Matrede, kćeri MeZahava.
1. Kronika 1,51Hadad umrije. Poglavari Edomovi biše: poglavar Timna, poglavar Alja, poglavar Jetet,
1. Kronika 1,52poglavar Oholivama, poglavar Ela, poglavar Pinon,
1. Kronika 1,53poglavar Kenaz, poglavar Teman, poglavar Mivsar,
1. Kronika 1,54poglavar Magdiel, poglavar Iram. To su poglavari Edomovi.
1. Dnevnika 1,1Adam, Sit, Enos,
1. Dnevnika 1,2Kajinan, Maleleilo, Jared,
1. Dnevnika 1,3Enoh, Matusal, Lameh,
1. Dnevnika 1,4Noje, Sim, Ham i Jafet.
1. Dnevnika 1,5Sinovi Jafetovi: Gomer i Magog i Madaj i Javan i Tovel i Meseh i Tiras.
1. Dnevnika 1,6A sinovi Gomerovi: Ashenas i Rafat i Togarma.
1. Dnevnika 1,7A sinovi Javanovi: Elisa i Tarsis, Kitim i Dodanim,
1. Dnevnika 1,8A sinovi Hamovi: Hus i Misraim, Fut i Hanan.
1. Dnevnika 1,9A sinovi Husovi: Sava i Avila i Savata i Regma i Savataka. A sinovi Regmini: Sava i Dedan.
1. Dnevnika 1,10I Hus rodi Nevroda. On prvi bi silan na zemlji.
1. Dnevnika 1,11A Misraim rodi Ludeje i Anameje i Leaveje i Naftuheje,
1. Dnevnika 1,12I Patruseje i Hasluheje, od kojih izidoše Filisteji i Kaftoreji.
1. Dnevnika 1,13A Hanan rodi Sidona prvenca svojega, i Heta,
1. Dnevnika 1,14I Jevuseje i Amoreje i Gergeseje,
1. Dnevnika 1,15I Jeveje i Arukeje i Aseneje,
1. Dnevnika 1,16I Arvadeje i Samareje i Amateje.
1. Dnevnika 1,17Sinovi Simovi: Elam i Asur i Arfaksad i Lud i Aram i Uz i Ul i Geter i Meseh.
1. Dnevnika 1,18A Arfaksad rodi Salu, a Sala rodi Evera.
1. Dnevnika 1,19A Everu se rodiše dva sina; jednome beše ime Falek, jer se u njegovo vreme razdijeli zemlja; a ime bratu njegovu Jektan.
1. Dnevnika 1,20A Jektan rodi Almodada i Salefa i Asarmota i Jaraha,
1. Dnevnika 1,21I Adorama i Uzala i Diklu,
1. Dnevnika 1,22I Evala i Avimaila i Savu,
1. Dnevnika 1,23I Ofira i Evilu i Jovava: ti svi bjehu sinovi Jektanovi.
1. Dnevnika 1,24Sim, Arfaksad, Sala,
1. Dnevnika 1,25Ever, Falet, Ragav,
1. Dnevnika 1,26Seruh, Nahor, Tara,
1. Dnevnika 1,27Avram, to je Avraam.
1. Dnevnika 1,28Sinovi Avramovi: Isak i Ismailo.
1. Dnevnika 1,29Ovo je pleme njihovo: prvenac Ismailov Navajot, pa Kidar i Avdeilo i Mivsam.
1. Dnevnika 1,30Misma i Duma, Masa, Adad i Tema,
1. Dnevnika 1,31Jetur, Nafis i Kedma; to su sinovi Ismailovi.
1. Dnevnika 1,32A sinovi Heture inoče Avramove: ona rodi Zemrana i Joksana i Madana i Madijana i Jesvoka i Suja. A sinovi Joksanovi: Sava i Dedan.
1. Dnevnika 1,33A sinovi Madijanovi: Gefa i Efer i Enoh i Avida i Eldaga. Ti svi bjehu sinovi Heturini.
1. Dnevnika 1,34Tako Avram rodi Isaka; a sinovi Isakovi bjehu Isav i Izrailj.
1. Dnevnika 1,35Sinovi Isavovi: Elifas, Raguilo i Jeus i Jeglom i Korej.
1. Dnevnika 1,36Sinovi Elifasovi: Teman i Omar, Sofar i Gotom, Kenez i Tamna i Amalik.
1. Dnevnika 1,37Sinovi Raguilovi: Nahat, Zara i Soma i Moza.
1. Dnevnika 1,38A sinovi Sirovi: Lotan i Soval i Sevegon i Ana i Dison i Eser i Disan.
1. Dnevnika 1,39A sinovi Lotanovi: Horije i Eman; a sestra Lotanova Tamna.
1. Dnevnika 1,40Sinovi Sovalovi: Elan i Manahat i Eval, Sefija i Onam. A sinovi Sevegonovi: Aja i Ana.
1. Dnevnika 1,41Sinovi Anini: Dison, i sinovi Disonovi Amram i Asvan i Itran i Haran.
1. Dnevnika 1,42Sinovi Eserovi: Valan i Zavan i Jakan. Sinovi Disanovi: Uz i Aran.
1. Dnevnika 1,43A ovo su carevi koji carovaše u zemlji Edomskoj prije nego se zacari car nad sinovima Izrailjevijem: Valak sin Veorov, a gradu mu bješe ime Denava.
1. Dnevnika 1,44A kad umrije Valak, zacari se na njegovo mjesto Jovav sin Zarin od Vosore.
1. Dnevnika 1,45A kad umrije Jovav, zacari se na njegovo mjesto Asom od zemlje Temanovske.
1. Dnevnika 1,46A kad umrije Asom, zacari se na njegovo mjesto Adad sin Varadov, koji isiječe Madijance u polju Moavskom; a gradu mu bješe ime Getem.
1. Dnevnika 1,47A kad umrije Adad, zacari se na njegovo mjesto Samada iz Masekasa.
1. Dnevnika 1,48A kad umrije Samada, zacari se na njegovo mjesto Saul iz Rovota na riječi.
1. Dnevnika 1,49A kad umrije Saul, zacari se na njegovo mjesto Valenon sin Ahovorov.
1. Dnevnika 1,50A kad umrije Valenon, zacari se na njegovo mjesto Adad; a grad mu se zvaše Fogor, a ženi mu bješe ime Meteveila kći Matraide kćeri Mezovove.
1. Dnevnika 1,51A kad umrije Adad, nastaše knezovi u Edomskoj: knez Tamna, knez Alva, knez Jetet,
1. Dnevnika 1,52Knez Olivema, knez Ila, knez Finon,
1. Dnevnika 1,53Knez Kenez, knez Teman, knez Mivsar,
1. Dnevnika 1,54Knez Magedilo, knez Iram. To bjehu knezovi Edomski.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje