Tražilica


1. Ljetopisa 10. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ljetopisa 10,1Između Izraelaca i Filisteja bilo je došlo do boja. A ljudi Izraelovi pobjegoše ispred Filisteja, i padali su mrtvi na gori Gilboi.
1. Ljetopisa 10,2Filisteji se natisnuše za Saulom i sinovima njegovim. Pritom pogubiše Filisteji Jonatana, Abinadaba, Malki-Šuu, sinove Saulove.
1. Ljetopisa 10,3I za Saula posta boj veoma težak. Napokon ga stigoše strijelci, i on bi ranjen od strijelaca.
1. Ljetopisa 10,4Tada zapovjedi Saul momku, koji mu je nosio oružje: "Izvadi mač svoj i probodi me, da ne dođu ti pogani i narugaju mi se!" Ali ne htjede momak, koji mu je nosio oružje, jer se je strašio veoma. I tako Saul sam uze mač i baci se na njega.
1. Ljetopisa 10,5Kad momak, koji mu je nosio oružje, vidje, gdje umrije Saul, baci se i on na svoj mač i umrije.
1. Ljetopisa 10,6Tako pogibe Saul sa tri sina svoja. Sva kuća njegova pogibe tako zajedno.
1. Ljetopisa 10,7A kad ljudi Izraelovi, što su stanovali u ravnici, vidješe, gdje pobjegoše oni i gdje Saul i sinovi njegovi pogiboše, ostaviše gradove svoje i nagnuše u bijeg. I dođoše Filisteji i naseliše se u njima.
1. Ljetopisa 10,8Sutradan dođoše Filisteji, da opljačkaju pobijene. Kad nađoše Saula i tri sina njegova gdje leže na gori Gilboi,
1. Ljetopisa 10,9Oplijeniše ga i uzeše sa sobom glavu njegovu i oružje njegovo. Tada poslaše po zemlji filistejskoj unaokolo, da dojave idolima svojim i narodu vijest o pobjedi.
1. Ljetopisa 10,10Oružje njegovo staviše u hram boga svojega, a glavu mu objesiše na hramu Dagonovu.
1. Ljetopisa 10,11A kad čuše svi stanovnici Jabeša u Gileadu sve, što su bili Filisteji učinili od Saula,
1. Ljetopisa 10,12Podigoše se svi oboružani i uzeše tijelo Saulovo i tjelesa sinova njegovih. Donesoše ih u Jabeš, pokopaše kosti njihove pod terebintom u Jabešu, i postili su sedam dana.
1. Ljetopisa 10,13Tako pogibe Saul zbog prestupaka, što ih je bio počinio proti Gospodu, jer nije držao zapovijedi Gospodnje i jer je bio pitao duh mrtvaca, da dobije obavijest,
1. Ljetopisa 10,14Mjesto da upita Gospoda. Zato ga ubi Gospod i prenese kraljevstvo njegovo na Davida, sina Jesejeva.
1. Ljetopisa 10,1 Filistejci su zavojštili na Izraelce. Izraelci su pobjegli pred njima i padali pobijeni po gori Gilboi.
1. Ljetopisa 10,2Filistejci stisnuše Šaula i njegove sinove i pogubiše Šaulove sinove Jonatana, Abinadaba i Malki-Šuu.
1. Ljetopisa 10,3Boj je postao žešći oko Šaula. Iznenadiše ga strijelci s lukovima i on pade ranjen od strijelaca.
1. Ljetopisa 10,4Tada Šaul reče svome štitonoši: "Izvuci svoj mač i probodi me da ne dođu ti neobrezanci i ne narugaju mi se." Ali se njegov štitonoša prestravi i ne htjede toga učiniti. Zato Šaul uze mač i baci se na nj.
1. Ljetopisa 10,5Kad je štitonoša vidio da je Šaul umro, baci se i on na svoj mač i umrije s njim.
1. Ljetopisa 10,6Tako onog dana pogiboše zajedno Šaul, njegova tri sina i sav njegov dom.
1. Ljetopisa 10,7Kad su svi Izraelci koji su bili u dolini vidjeli da su sinovi Izraelovi pobjegli i da je poginuo Šaul sa sinovima, ostavili su svoje gradove i razbježali se. Filistejci dođoše i nastaniše se u njima.
1. Ljetopisa 10,8Kad su sutradan došli Filistejci da oplijene pobijene, našli su Šaula s njegovim sinovima gdje leže mrtvi na gori Gilboi.
1. Ljetopisa 10,9Svukavši ga, uzeše mu glavu i oružje te poslaše po filistejskoj zemlji unaokolo javljajući veselu vijest svojim idolima i narodu.
1. Ljetopisa 10,10Potom su oružje metnuli u hram svoga boga, a lubanju mu izložili u Dagonovu hramu.
1. Ljetopisa 10,11Kad su čuli svi Jabeš-Gileađani što su Filistejci učinili od Šaula,
1. Ljetopisa 10,12ustali su svi hrabri ljudi i uzeli Šaulovo mrtvo tijelo i tjelesa njegovih sinova i, donijevši ih u Jabeš, pokopali su njihove kosti pod tamarisom u Jabešu; i postiše sedam dana.
1. Ljetopisa 10,13Tako je poginuo Šaul za svoju nevjeru kojom se iznevjerio Jahvi: nije držao Jahvine zapovijedi i povrh toga je pitao za savjet bajačicu,
1. Ljetopisa 10,14a nije pitao Jahvu; zato ga je ubio i prenio kraljevstvo na Jišajeva sina Davida.
1. Kronika 10,1Filistince zavojevaše protiv Izraela; ljudi Izraelovi pobjegoše pred Filistincima i popadaše, smrtno udareni na planini Gilboa .
1. Kronika 10,2Filistinci pritijsniše Saula i njegove sinove. Filistinci oboriše Jonatana, AbiNadava i Malki-Šuaa, sinove Saulove.
1. Kronika 10,3Teret boja se prenese na Saula; strijelci ga otkriše i on zadrhta pri pogledu na strijelce.
1. Kronika 10,4Saul reče svojem štitonoši: ” Izvuci svoj mač i probodi me da ne bi neobrezani došli poigravati se sa mnom“; ali njegov štitonoša odbi, jer se veoma bojao. Tad Saul uze mač i baci se na njega.
1. Kronika 10,5Videći da Saul bijaše mrtva, njegiov se štitonoša također baci na mač, i umrije.
1. Kronika 10,6Saul umrije, kao i tgrojica njegovih sinova; sva kuća njegova umrije u isto vrijeme.
1. Kronika 10,7Videći poraz Izraelov i smrt Saulovu i njegovih sinova, Izraeliti napustiše svoja sela i pobjezgoše. Filistinci dođoše i nastaniše se tu.
1. Kronika 10,8Sutradan, Filistinci dođoše pljačkati svoje žrtve. Oni nađoše Saula i njegove sinove ležeći na brdu Gilboa.
1. Kronika 10,9Oni ih opljačkaše, odnesoše njihove glave i njihovo oružje i pustiše kolati novost po zemlji Filistinaca, oglašavajući ju svojim idolima i puku.
1. Kronika 10,10Oni staviše njegovo oružje u kuću svojeg boga, i prikovaše njegovu lubanju na kuću Dagonovu :.
1. Kronika 10,11Svi ovi od Javeša Galaadskog doznaše sve ovo što Filistinci bijahu uradili Saulu.
1. Kronika 10,12Svi srčani ratnici digoše se, uzeše tijelo Saulovo i tijela njegovih sinova, i odnesoše ih u Javeš; potom oni *postiše sedam dana.
1. Kronika 10,13Saul umrije zbog nevjernosti koju bijaše počinio prema GOSPODU jer ne bijaše pazio riječ GOSPODOVU, i također jer bijaše ispitivao duh jednog mrtvaca : da bi ga savjetovao,
1. Kronika 10,14umjesto da pita za savjet GOSPODA. Tako umrije on i prepusti kraljevstvo Davidu, sinu Jeseovu.
1. Dnevnika 10,1A Filisteji se pobiše s Izrailjem, i pobjegoše Izrailjci ispred Filisteja, i padahu mrtvi na gori Gelvuji.
1. Dnevnika 10,2I stigoše Filisteji Saula i sinove njegove, i pogubiše Filisteji Jonatana i Avinadava i Malhisuja, sinove Saulove.
1. Dnevnika 10,3I boj posta žešći oko Saula, i nađoše ga strijelci, i on se uplaši od strijelaca.
1. Dnevnika 10,4I reče Saul momku koji mu nošaše oružje: izvadi mač svoj, i probodi me da ne dođu ti neobrezani i narugaju mi se. Ali ne htje momak koji mu nošaše oružje, jer ga bješe vrlo strah. Tada Saul uze mač i baci se na nj.
1. Dnevnika 10,5A kad momak koji mu nošaše oružje vidje gdje umrije Saul, baci se i on na svoj mač, i umrije.
1. Dnevnika 10,6Tako pogibe Saul; i tri sina njegova i sva čeljad njegova pogiboše zajedno.
1. Dnevnika 10,7A kad svi Izrailjci koji bijahu u dolini vidješe gdje pobjegoše Izrailjci i gdje pogibe Saul i sinovi njegovi, ostaviše gradove svoje i pobjegoše te dođoše Filisteji i ostaše u njima.
1. Dnevnika 10,8A sjutradan dođoše Filisteji da svlače mrtve, i nađoše Saula i sinove njegove gdje leže na gori Gelvuji.
1. Dnevnika 10,9I svukavši ga uzeše glavu njegovu i oružje njegovo, i poslaše u zemlju Filistejsku na sve strane da se objavi kod lažnijeh bogova njihovijeh i po narodu.
1. Dnevnika 10,10I ostaviše oružje njegovo u kući bogova svojih, a glavu mu objesiše u kući Dagonovoj.
1. Dnevnika 10,11A kad čuše svi u Javisu Galadskom sve što učiniše Filisteji od Saula,
1. Dnevnika 10,12Podigoše se svi junaci i uzeše tijelo Saulovo i tjelesa sinova njegovijeh, i donesoše ih u Javis, i pogreboše kosti njihove pod hrastom u Javisu, i postiše sedam dana.
1. Dnevnika 10,13I tako pogibe Saul za bezakonje svoje, koje učini Gospodu što ne sluša riječi Gospodnje i što traži da pita duh vračarski,
1. Dnevnika 10,14A ne pita Gospoda; zato ga ubi, i prenese carstvo na Davida sina Jesejeva.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje