Tražilica


1. Ljetopisa 13. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ljetopisa 13,1Tada se posvjetova David s tisućnicima i sa stotnicima i sa svim knezovima.
1. Ljetopisa 13,2Nato reče David svemu pučkom zboru Izraelovu: "Ako je vama pravo i ako je volja Gospoda, Boga našega, onda ćemo poslati k braći svojoj ostaloj po svim krajevima Izraelovim i k svećenicima i Levitima u gradovima, gdje su pašnjaci njihovi, da se nađu kod nas,
1. Ljetopisa 13,3Pa da donesemo k sebi kovčeg Boga svojega, jer za vladanja Saulova nijesmo se brinuli za njega."
1. Ljetopisa 13,4Sav skup izjavi se sporazumnim, da se to učini; jer se taj prijedlog dopade svemu narodu,
1. Ljetopisa 13,5I tako David skupi sav narod Izraelov od Šihora na putu u Egipat do ceste u Hamat, da donesu kovčeg Božji iz Kirjat-Jearima
1. Ljetopisa 13,6Potom otide David sa svim Izraelom u Baalu, to jest Kirjat-Jearim, što pripada Judi, da odatle prenesu kovčeg Božji, koji nosi ime: "Gospod, koji vlada nad kerubinima".
1. Ljetopisa 13,7Metnuše kovčeg Božji na nova kola i povezoše ga iz kuće Abinadabove. Uza i Ahio vodili su kola.
1. Ljetopisa 13,8David i svi Izraelci igrali su puni revnosti pred Bogom, i pjevale se pjesme uz pratnju citara, harfa, bubnjeva, zvončića i cimbala.
1. Ljetopisa 13,9Kad dođoše do gumna Kidonova, pruži Uza ruku svoju, da pridrži čvrsto kovčeg, jer volovi potegoše na stranu
1. Ljetopisa 13,10Tada se raspali gnjev Gospodnji na Uzu, i udari ga ondje, jer se je bio rukom mašio za kovčeg. On umrije ondje pred Bogom.
1. Ljetopisa 13,11David se vrlo ožalosti, što Gospod ubi Uzu. Zato se prozva ono mjesto Perez Uza do današnjega dana.
1. Ljetopisa 13,12Jer se David u onaj dan uplaši od Boga i pomisli: "Kako mogu donijeti k sebi kovčeg Božji,
1. Ljetopisa 13,13Ne dade David odvesti kovčeg k sebi u grad Davidov, nego ga skloni u kuću Obed-Edoma iz Gitejina.
1. Ljetopisa 13,14I tako osta kovčeg Božji tri mjeseca u kući Obed-Edoma kod obitelji njegove. Gospod blagoslovi kuću Obed-Edoma i sve imanje njegovo.
1. Ljetopisa 13,1 David je vijećao s tisućnicima, stotnicima i sa svim vođama.
1. Ljetopisa 13,2I reče on svemu zboru Izraelovu: "Ako vam je pravo te ako je naš Bog Jahve odlučio tako, poslat ćemo glasnike k svojoj ostaloj braći u svim izraelskim zemljama, a tako i svećenicima s njima i levitima po gradovima pašnjaka njihovih, da se ujedine s nama.
1. Ljetopisa 13,3Prenijet ćemo k sebi Kovčeg svoga Boga, jer ga nismo doista tražili za Šaulovih dana.
1. Ljetopisa 13,4Sav zbor odluči da se tako učini, jer je to bilo pravo u očima svega naroda.
1. Ljetopisa 13,5Tako je David sabrao sav narod Izraelov od Egipatskoga Šihora pa do Ulaza u Hamat da donesu Kovčeg Božji iz Kirjat Jearima.
1. Ljetopisa 13,6Pošao je David sa svim Izraelom u Baalu, u Kirjat Jearim, koji je u Judi, da odande ponesu Kovčeg Božji nazvan imenom Jahve, koji stoluje nad kerubinima.
1. Ljetopisa 13,7Povezli su Kovčeg Božji na novim kolima iz Abinadabove kuće; a Uza i Ahjo upravljali su kolima.
1. Ljetopisa 13,8David i sav Izrael igrali su pred Bogom iz sve snage pjevajući uza zvuke citara, harfa, bubnjeva, cimbala i truba.
1. Ljetopisa 13,9Kad su došli do Kidonova gumna, posegnu Uza rukom da pridrži Kovčeg jer ga volovi umalo ne prevrnuše.
1. Ljetopisa 13,10Ali se Jahve razgnjevio na Uzu i udario ga zato što je pružio ruku prema Kovčegu. Umro je ondje pred Bogom.
1. Ljetopisa 13,11Davidu bijaše žao što je Jahve onako udario Uzu i on prozva ono mjesto Peres Uza, kako se zove i dan-danas.
1. Ljetopisa 13,12Toga se dana David uplaši Boga i reče: "Kako ću donijeti k sebi Kovčeg Božji?
1. Ljetopisa 13,13Nije dao svratiti Kovčega k sebi u Davidov grad nego ga skloni u kuću Obed-Edoma Gitejca.
1. Ljetopisa 13,14I ostade Kovčeg Božji kod Obed-Edomove obitelji, u njegovoj kući, tri mjeseca. Jahve stoga blagoslovi Obed-Edomovu kuću i sve što je imao.
1. Kronika 13,1David održa savjetovanje s poglavarima tisuća i stotina, i sa svim odličnicima.
1. Kronika 13,2On reče svem saboru Izraelovom: ” Ako vi to nalazite dobrim i ako to dolazi od GOSPODA našeg Boga, uputimo jednu poruku našoj braći ostaloj u svim područjima Izraelovim, kao i svećenicima i *levitima u njihovim gradovima prebivališta, da se pridruže nama.
1. Kronika 13,3Potom mi ćemo dovesti k nama *kovčeg našeg Boga, jer mi nismo se bavili njime u vrijeme Saulovo.“
1. Kronika 13,4Sav sabor dade pristanak za postupiti tako, jer stvar se činila pravednom u očima sveg naroda.
1. Kronika 13,5David sakupi sav Izrael, od potoka egipatskog sve do ulaza u Hamat, za dovesti kovčeg Božji u KirijatJearim .
1. Kronika 13,6Sa svim Izraelom uspe se on u Baala, u KirijatJearim koji je u Judi, za dovesti kovčeg Božji, GOSPODOV koji sjedi na *kereubinima, ondje gdje je zazvano njegovo *ime.
1. Kronika 13,7Natovari se kovčeg Božji na jedna nova kola, od kuće AmiNadavove. Uza i Ahio voziše kola.
1. Kronika 13,8David i sav Izrael plesaše svom svojom snagom pred Bogom praćeni pjesmama, kitarama, harfama, bubnjevima, cimbalima i trubljama.
1. Kronika 13,9Oni stigoše na gumno Kidon .Uza ispruži ruku za zadržati kovčeg, jer ga goveda zamalo prevrnuše.
1. Kronika 13,10Gnjev Božji zapali se proiv Uzaa i udari ga jer bijaše ispružio ruku na kovčeg. On umrije ondje pred Bogom.
1. Kronika 13,11David bi potresen što GOSPOD bi otvorio jednu brešu udarajući Uza, naziva se to mjesto ”Uzova Breša“ sve do ovog dana.
1. Kronika 13,12David se uplaši Boga, u onaj dan, i reče: ” Kako ću ja dovesti k sebi kovčeg Božji?“
1. Kronika 13,13Tad David ne prenese kovčeg kod sebe, u *Grad Davidov, već ga dade odvesti u kuću ObedEdoma, Gitita .
1. Kronika 13,14Kovčeg Božji ostade tri mjeseca kod ObedEdoma, i sve što bijaše njegovo.
1. Dnevnika 13,1I David učini vijeće s tisućnicima i sa stotinicima i sa svijem vojvodama,
1. Dnevnika 13,2I reče David svemu zboru Izrailjevu: ako vam je po volji, i ako je od Gospoda Boga našega, da pošaljemo na sve strane k braći svojoj ostaloj po svijem krajevima Izrailjevijem, i k sveštenicima i Levitima po gradovima i podgrađima njihovijem da se skupe k nama,
1. Dnevnika 13,3Pa da donesemo k sebi kovčeg Boga svojega, jer ga ne tražismo za vremena Saulova.
1. Dnevnika 13,4A sav zbor reče da se tako učini, jer to bi po volji svemu narodu.
1. Dnevnika 13,5I tako David sabra sav narod Izrailjev od Sihora Misirskoga dori do Emata, da donesu kovčeg Božiji iz Kirijat-Jarima.
1. Dnevnika 13,6I otide David sa svijem Izrailjem u Valu, u Kirijat-Jarim Judin, da prenesu odande kovčeg Boga Gospoda, koji sjedi na heruvimima, čije se ime prizivlje.
1. Dnevnika 13,7I povezoše kovčeg Božiji na novijem kolima iz kuće Avinadavove; a Uza i Ahijo upravljahu kolima.
1. Dnevnika 13,8A David i sav narod Izrailjev igrahu pred Bogom iz sve snage pjevajući i udarajući u gusle i u psaltire i u bubnje i u kimvale i trubeći u trube.
1. Dnevnika 13,9A kad dođoše do gumna Hidonova, Uza se maši rukom da prihvati kovčeg, jer volovi potegoše na stranu.
1. Dnevnika 13,10I Gospod se razgnjevi na Uzu, i udari ga što se maši rukom za kovčeg, te umrije ondje pred Bogom.
1. Dnevnika 13,11I ožalosti se David što Gospod ubi Uzu: zato se prozva ono mjesto Fares-Uza do danas.
1. Dnevnika 13,12I uplaši se David od Boga u onaj dan, i reče: kako ću donijeti k sebi kovčeg Božji?
1. Dnevnika 13,13I ne prenese David kovčega k sebi u grad Davidov, nego ga skloni u kuću Ovid-Edoma Getejina.
1. Dnevnika 13,14I osta kovčeg Božji kod porodice Ovid-Edomove u kući njegovoj tri mjeseca. I Gospod blagoslovi dom Ovid-Edomov i sve što imaše.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje