Tražilica


1. Ljetopisa 14. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ljetopisa 14,1Hiram, kralj Tira, posla k Davidu poslanike s drvima cedrovim, s kamenarima i drvodjeljama, da mu grade palaču.
1. Ljetopisa 14,2David spoznade, da ga je Gospod potvrdio kao kralja nad Izraelom, jer kraljevstvo njegovo bilo se je podiglo do visokog ugleda radi njegova naroda Izraela.
1. Ljetopisa 14,3David uze sebi u Jerusalemu još daljne žene, i Davidu se rodi još više sinova i kćeri.
1. Ljetopisa 14,4Ovo su imena sinova, što mu se rodiše u Jerusalemu: Šamua, Šobab, Natan, Salomon,
1. Ljetopisa 14,5Ibhar, Elišua, Elpelet,
1. Ljetopisa 14,6Nogah, Nefeg, Jafija,
1. Ljetopisa 14,7Elišama, Beelijada i Elifelet.
1. Ljetopisa 14,8Kad čuše Filisteji, da je David bio pomazan za kralja nad svim Izraelom, izađoše svi Filisteji, da uhvate Davida. Čim David doču to izađe pred njih.
1. Ljetopisa 14,9Filisteji dođoše i raširiše se u ravnici Refaimskoj,
1. Ljetopisa 14,10David upita Boga: "Hoću li izaći proti Filistejima? Hoćeš li ih dati u moje ruke?" Gospod mu odgovori: "Izađi! Dat ću ih u tvoje ruke!"
1. Ljetopisa 14,11Kad oni otidoše u Baal-Perasim, pobi ih ondje David. David povika: "Bog neprijatelje moje prodrije mojom rukom, kao što prodire voda." Zato se prozva ono mjesto Baal-Perasim.
1. Ljetopisa 14,12Idole, što ih ondje ostaviše, dade David spaliti.
1. Ljetopisa 14,13Kad još jednom dođoše Filisteji i raširiše se po ravnici,
1. Ljetopisa 14,14Upita opet David Boga, i Bog mu odgovori: "Ne idi za njima, nego ih zaobiđi, pa udari na njih od dudovih stabala!
1. Ljetopisa 14,15Čim čuješ da zašušti po vrhovima dudovih stabala, tada izađi i napadni, jer tada ide pred tobom Bog, da pobije vojsku filistejsku!"
1. Ljetopisa 14,16David učini tako, kako mu je bio zapovjedio Bog. Oni pobiše vojsku filistejsku od Gibeona do Gezera.
1. Ljetopisa 14,17I raširi se slava Davidova po svim zemljama, i Gospod zadade strah od njega svim narodima.
1. Ljetopisa 14,1 Tirski kralj Hiram posla k Davidu izaslanstvo i cedrovih drva, zidara i tesara da mu grade dvor.
1. Ljetopisa 14,2Tada David spozna da ga je Jahve potvrdio za kralja nad Izraelom i da je uzvisio njegovo kraljevstvo radi svojega izraelskog naroda.
1. Ljetopisa 14,3David je uzeo još žena u Jeruzalemu i imao još sinova i kćeri.
1. Ljetopisa 14,4Evo imena djece koja mu se rodiše u Jeruzalemu: Šamua, Šobab, Natan, Salomon,
1. Ljetopisa 14,5Jibhar, Elišua, Elpalet,
1. Ljetopisa 14,6Nogah, Nefeg, Jafija,
1. Ljetopisa 14,7Elišama, Beeljada i Elifelet.
1. Ljetopisa 14,8Kad su Filistejci čuli da su Davida pomazali za kralja nad svim Izraelom, iziđoše svi da se dočepaju Davida. David, čuvši to, iziđe pred njih.
1. Ljetopisa 14,9Filistejci dođoše i raširiše se po Refaimskoj dolini.
1. Ljetopisa 14,10Tada David upita Boga: "Mogu li napasti Filistejce? Hoćeš li ih predati meni u ruke?" Jahve mu odgovori: "Napadni, jer ću ih predati tebi u ruke!
1. Ljetopisa 14,11Tada krenuše u Baal Perasim i David ih ondje pobi. David reče: "Bog je prodro među moje neprijatelje mojom rukom, kao što voda prodire." Stoga se ono mjesto prozvalo Baal Perasim.
1. Ljetopisa 14,12Ostavili su ondje svoje bogove; a David zapovjedi da ih spale.
1. Ljetopisa 14,13Opet se Filistejci raširiše po onoj dolini.
1. Ljetopisa 14,14David opet upita Boga, a Bog mu odgovori: "Ne idi za njima nego ih opkoli i navali na njih s protivne strane Bekaima.
1. Ljetopisa 14,15Pa kad začuješ topot koraka po bekaimskim vrhovima, onda izađi u boj, jer će tada ići Bog pred tobom da pobije filistejsku vojsku.
1. Ljetopisa 14,16David učini kako mu je zapovjedio Bog; i pobili su filistejsku vojsku od Gibeona do Gezera.
1. Ljetopisa 14,17Davidovo se ime pročulo po svim zemljama, a Jahve uli strah od njega svim narodima.
1. Kronika 14,1Hiram, kralj Tira, posla glasonoše Davidu, s cedrovim drvetom, kamenoklesar i tesare za izgraditi jednu kuću.
1. Kronika 14,2Tad David znade da ga GOSPOD bijaše postavio kraljem nad Izraelom i da njegovo kraljevanje bijaše ponosno proslavljeno zbog Izraela njegovog naroda.
1. Kronika 14,3David uze još nekoliko žena u Jeruzalemu i porodi još sinova i kćeri.
1. Kronika 14,4Evo imena onih koji mu se rodiše u u Jeruzalemu: Šamua, Šobab, Natan i Solomon,
1. Kronika 14,5Jibhar, Elišua i Elpalet,
1. Kronika 14,6Nogah, Nefeg i Jafija,
1. Kronika 14,7Elišama, Belijada i Elifelet.
1. Kronika 14,8Filistinci doznadoše da David bijaše *pomazan kao kralj nad svim Izraelom. Svi Filistinci krenuše u potragu za Davidom. David to saznade i iziđe pred njih.
1. Kronika 14,9Filistigoše i osvojiše dolinu Refaita .
1. Kronika 14,10David upita Boga: ” Trebam li se ja uspeti protiv Filistinaca i hoćeš li ih ti predati u ruke mojeđ“ GOSPOD mu odgovori : ” Pođi i i ja ću ih izručiti tebi u ruke.“
1. Kronika 14,11Tad se oni uspeše u BaalPerasim, i ondje ih David potuče. David reče: ” Bog je putem moje ruke načinio jednu brešu kod mojih protivnika, kao brešu otvorenu za vode.“ Zato je tom mjestu dano ime BaalPerasim.
1. Kronika 14,12Oni ondje napustiše njihove bogove, a David reče: Nek budu spaljeni vatrom!“
1. Kronika 14,13Ponovo Filistinci navališe na dolinu.
1. Kronika 14,14David opet ispitiviaše Boga, a Bog njemu reče: ” Ne uspinji se za proganjati ih: napravi jedan zaobilazak daleko od njih i doći ćeš k njim, nasuprot koprivištima.
1. Kronika 14,15Kad budeš začuo buku koraka povrh koprivića, tad ćeš izići u boj, jer Bog će već biti izišao pred tobom, za udariti tabor Filistinaca. “
1. Kronika 14,16David postupi kako Bog bijaše njemu zapovjedio, i oni tukoše tabor Filistinaca, od Gabaona sve do Gezera .
1. Kronika 14,17Ugled se Davidov proširi po svim zemljama, a GOSPOD ga učini strašnim za sve narode. :
1. Dnevnika 14,1A Hiram car Tirski posla poslanike k Davidu i drva kedrovijeh i zidara i drvodjelja da mu sagrade kuću.
1. Dnevnika 14,2I razumje David da ga je Gospod utvrdio za cara nad Izrailjem i da se carstvo njegovo podiže visoko radi naroda njegova Izrailja.
1. Dnevnika 14,3I David uze jošte žena u Jerusalimu i izrodi još sinova i kćeri.
1. Dnevnika 14,4I ovo su imena onijeh koji mu se rodiše u Jerusalimu: Samuja i Sovav, Natan i Solomun,
1. Dnevnika 14,5I Jevar i Elisuja i Elfalet,
1. Dnevnika 14,6I Noga i Nefeg i Jafija,
1. Dnevnika 14,7I Elisama i Velijada i Elifalet.
1. Dnevnika 14,8A Filisteji čuvši da je David pomazan za cara nad svijem Izrailjem, izidoše svi Filisteji da traže Davida; a David čuvši to izide pred njih.
1. Dnevnika 14,9I Filisteji došavši raširiše se po dolini Rafajskoj.
1. Dnevnika 14,10Tada David upita Gospoda govoreći: hoću li izaći na Filisteje? I hoćeš li ih dati u moje ruke? A Gospod mu reče: izađi, i daću ih u tvoje ruke.
1. Dnevnika 14,11Tada otidoše u Val-Ferasim, i pobi ih ondje David, i reče David: prodrije Bog neprijatelje moje mojom rukom, kao što voda prodire. Otuda se prozva mjesto Val-Ferasim.
1. Dnevnika 14,12I ostaviše ondje bogove svoje; a David zapovjedi, te ih spališe ognjem.
1. Dnevnika 14,13A Filisteji opet po drugi put raširiše se po onom dolu.
1. Dnevnika 14,14I David opet upita Boga, a Bog mu reče: ne idi za njima, nego se vrati od njih, pa udari na njih prema dudovima.
1. Dnevnika 14,15I kad čuješ da zašušti po vrhovima od dudova, tada izidi u boj; jer će poći Bog pred tobom da pobije vojsku Filistejsku.
1. Dnevnika 14,16I učini David kako mu zapovjedi Bog i pobi vojsku Filistejsku od Gavaona do Gezera.
1. Dnevnika 14,17I razglasi se ime Davidovo po svijem zemljama; i Gospod zadade strah od njega svijem narodima.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje