Tražilica


1. Ljetopisa 15. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ljetopisa 15,1Potom dade sebi David posagraditi kuće u gradu Davidovu. I spremi mjesto za kovčeg Božji i razape mu šator.
1. Ljetopisa 15,2Tada zapovjedi David, da nitko ne smije nositi kovčeg Božji osim Levita, jer je njih izabrao Gospod da nose kovčeg Božji i da mu služe uvijek.
1. Ljetopisa 15,3I dozva David sve sinove Izraelove u Jerusalem, da prenesu kovčeg Gospodnji na mjesto, koje mu je bio spremio.
1. Ljetopisa 15,4I tako skupi David potomke Aronove i Levite:
1. Ljetopisa 15,5Od sinova Kohatovih poglavara Joela i njegovih sto i dvadeset suplemenika;
1. Ljetopisa 15,6Od sinova Merarijevih poglavara Asaju i njegovih dvjesta i dvadeset suplemenika:
1. Ljetopisa 15,7Od sinova Geršonovih poglavara Joela i njegovih sto i trideset suplemenika;
1. Ljetopisa 15,8Od potomaka Elisafanovih poglavara Šemaju i njegovih dvjesta suplemenika;
1. Ljetopisa 15,9Od potomaka Hebronovih poglavara Eliela i njegovih osamdeset suplemenika;
1. Ljetopisa 15,10Od potomaka Uzielovih poglavara Aminadaba i njegovih sto i dvanaest suplemenika.
1. Ljetopisa 15,11Tada dozva David svećenike Sadoka i Abiatara i Levite Uriela, Asaju, Joela, Šemaju, Eliela i Aminadaba
1. Ljetopisa 15,12I zapovjedi im: "Vi ste obiteljski poglavari Levita. Posvetite sebe i svoje suplemenike! Vi imate donijeti kovčeg Gospoda, Boga Izraelova, na mjesto, koje sam mu spremio.
1. Ljetopisa 15,13Jer prijašnji put nijeste bili nazočni, zato nas je udario Gospod, Bog naš, jer nijesmo imali dužno štovanje prema njemu."
1. Ljetopisa 15,14Tada se posvetiše svećenici i Leviti, da donesu kovčeg Gospoda, Boga Izraelova
1. Ljetopisa 15,15Onda digoše Leviti kovčeg Božji, kao što je bio naredio Mojsije po zapovijedi Gospodnjoj, motkama na ramena svoja.
1. Ljetopisa 15,16Potom zapovjedi David poglavarima levitskim, da postave svoje suplemenike, pjevače, s njihovim glazbalima, harfama, citrama i cimbalima, da uskliknu radosnim glasom visokim.
1. Ljetopisa 15,17I postaviše Leviti sina Joelova, Hemana, i od njegovih suplemenika Asafa, sina Berekijina, i od njihovih suplemenika, sinova Merarijevih, Etana, sina Kušajina,
1. Ljetopisa 15,18S njima drugove njihove, drugoga reda Zahariju, sina, Jaaziela, Šemiramota, Jehiela, Unija, Eliaba, Benaju, Maaseju, Matitju, Elifeleha, Mikneju, Obed-Edoma i Jehiela, vratare.
1. Ljetopisa 15,19Pjevači Heman, Asaf i Etan imali su udarati glasno u cimbale mjedene,
1. Ljetopisa 15,20Zaharija, Aziel, Šemiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maaseja i Benaja u harfe visoko,
1. Ljetopisa 15,21Matitja, Elifeleha, Mikneja, Obed-Edoma, Jehiela i Azazju u citare duboko, da vode pjevanje.
1. Ljetopisa 15,22Kenanija bio je poglavar Levita kod prenošenja. On je vodio prenošenje, jer se je u to razumio.
1. Ljetopisa 15,23Berekija i Elkana išli su kao vratari pred kovčegom.
1. Ljetopisa 15,24Svećenici Šebanija, Jošafat, Netanel, Amasaj, Zaharija, Benaja i Eliezer trubili su u trube pred kovčegom Božjim. Tada su dolazili Obed-Edom i Jehija kao vratari kod kovčega.
1. Ljetopisa 15,25I tako je pošao David sa starješinama Izraelovim i tisućnicima, da s velikim veseljem prenesu kovčeg zavjeta Gospodnjega iz kuće Obed-Edomove.
1. Ljetopisa 15,26I Bog je bio milostiv Levitima, nosiocima kovčega zavjeta Gospodnjega. Zato oni žrtvovaše sedam volova i sedam ovnova.
1. Ljetopisa 15,27David je pritom bio ogrnut plaštem od finoga lana, tako i svi Leviti, koji su nosili kovčeg, i pjevači i Kenanija, poglavar prijenosa i pjevač. David je imao još na sebi oplećak lanen.
1. Ljetopisa 15,28Tako je sav Izrael nosio kovčeg zavjeta Gospodnjega kličući i trubeći u trube i u rogove i udarajući u cimbale, harfe i citare.
1. Ljetopisa 15,29Tako uđe kovčeg zavjeta Gospodnjega u grad Davidov. Mikala, kći Saulova, gledala je s prozora van. Kad vidje kralja Davida gdje skače i igra, prezre ga u srcu svojem.
1. Ljetopisa 15,1 Onda je David sazidao dvore u Davidovu gradu, pripravio mjesto za Kovčeg Božji i razapeo mu Šator.
1. Ljetopisa 15,2Potom je rekao David: "Ne smije nositi Kovčeg Božji nitko osim levita, jer je njih izabrao Jahve da nose Kovčeg Jahvin i da mu služe dovijeka.
1. Ljetopisa 15,3David je sakupio sav Izrael u Jeruzalem da prenesu Kovčeg Jahvin gore na njegovo mjesto koje mu bijaše pripravio.
1. Ljetopisa 15,4Skupio je David i Aronove sinove i levite.
1. Ljetopisa 15,5Od Kehatovih sinova: kneza Uriela i sto dvadeset njegove braće;
1. Ljetopisa 15,6od Merarijevih sinova: kneza Asaju i dvjesta dvadeset njegove braće;
1. Ljetopisa 15,7od Geršomovih sinova: kneza Joela i sto trideset njegove braće.
1. Ljetopisa 15,8Od Elisafanovih sinova: kneza Šemaju i dvjesta njegove braće.
1. Ljetopisa 15,9Od Hebronovih sinova: kneza Eliela i osamdeset njegove braće;
1. Ljetopisa 15,10od Uzielovih sinova: kneza Aminadaba i sto dvanaest njegove braće.
1. Ljetopisa 15,11Tada David pozva svećenike Sadoka i Ebjatara i levite Uriela, Asaju, Joela, Šemaju, Eliela i Aminadaba,
1. Ljetopisa 15,12pa im reče: "Vi ste glavari levitskih porodica; posvetite sebe i svoju braću da prenesete gore Kovčeg Jahve, Izraelova Boga, na mjesto koje sam mu pripravio.
1. Ljetopisa 15,13Jer nas je pobio Jahve, Bog naš, zato što prvi put vi niste bili nazočni i što ga nismo tražili onako kako je trebalo.
1. Ljetopisa 15,14Posvetiše se tada svećenici i leviti da prenesu gore Kovčeg Jahve, Izraelova Boga.
1. Ljetopisa 15,15Levitski su sinovi ponijeli Božji Kovčeg, na svojim ramenima, o motkama, kako je zapovjedio Mojsije po Jahvinoj riječi.
1. Ljetopisa 15,16Tada David reče levitskim knezovima da između svoje braće postave pjevače s glazbalima, s harfama, citrama i cimbalima da se čuje i da gromko odjekuje radosno pjevanje.
1. Ljetopisa 15,17Leviti su postavili Joelova sina Hemana, a od njegove braće Berekjina sina Asafa, i od njihove braće, Merarijevih sinova, Kušajina sina Etana.
1. Ljetopisa 15,18S njima njihovu braću drugoga reda: Zahariju, sina Jaazielova, Šemiramota, Jehiela, Unija, Eliaba, Benaju, Maaseju, Matitju, Eliflehua, Mikneju, Obed Edoma i Jeiela, vratare.
1. Ljetopisa 15,19A pjevači, Heman, Asaf i Etan gromko su udarali u mjedene cimbale.
1. Ljetopisa 15,20A Zaharija, Uziel, Šemiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maaseja i Benaja u harfe s visokim zvucima;
1. Ljetopisa 15,21a Matitja, Eliflehu, Mikneja, Obed Edom, Jeiel i Azazja u citre, u osminskoj pratnji.
1. Ljetopisa 15,22Kenanja, knez onih levita koji su nosili Kovčeg, upravljao je prenošenjem jer je bio vješt u tome.
1. Ljetopisa 15,23Berekja i Elkana bili su vratari kod Kovčega.
1. Ljetopisa 15,24Šebanija, Jošafat, Netanel, Amasaj, Zaharija, Benaja i Eliezer, svećenici, trubili su u trube pred Božjim Kovčegom; Obed Edom i Jehija bili su vratari kod Kovčega.
1. Ljetopisa 15,25Tako je David s izraelskim starješinama i tisućnicima radosno išao prenoseći gore Kovčeg saveza Jahvina iz Obed-Edomove kuće.
1. Ljetopisa 15,26Kad je Bog pomogao levitima koji su nosili Kovčeg saveza Jahvina, žrtvovali su sedam junaca i sedam ovnova.
1. Ljetopisa 15,27David bijaše ogrnut plaštem od tanka platna, a tako i svi leviti što su nosili Kovčeg, kao i pjevači i Kenanija koji je upravljao pjevačima. David je imao na sebi lanen oplećak.
1. Ljetopisa 15,28Tako je sav Izrael prenosio gore Kovčeg saveza Jahvina, radosno kličući uz jeku rogova, truba i cimbala, igrajući uza zvuke harfe i citre.
1. Ljetopisa 15,29Kad je Kovčeg saveza Jahvina ulazio u Davidov grad, Šaulova kći Mikala, gledajući s prozora, vidje kralja Davida kako skače i igra i prezre ga ona u svom srcu.
1. Kronika 15,1David sebi načini kuće u *Gradu Davidovi; on odredi jedno mjesto za *kovčeg Božji i podiže za njega jedan šator.
1. Kronika 15,2Tad on reče: ” Za nositi kovčeg Božji, bit će samo *leviti, jer GOSPOD ih je izabrao za nositi kovčeg GOSPODOV i za služiti ga zauvijek .“
1. Kronika 15,3David dade sakupiti sav Izrael u Jeruzalemu za uspeti kovčeg GOSPODOV k mjestu koje bijaše određeno za njega.
1. Kronika 15,4Oni sastavi također sinove Aaronove i levite:
1. Kronika 15,5Za sinove Kahatove: poglavar Uriel i njegova braća, 120;
1. Kronika 15,6za sinove Merarijeve: poglavar Azaja i njegova braća, 220;
1. Kronika 15,7za sinove Geršomove: poglavar Joel i njegova braća, 130;
1. Kronika 15,8za sinove Elisafanove: poglavar Šemaja i njegova braća: 200;
1. Kronika 15,9za sinove Hebronove: poglavar Eliel i njegova braća, 80;
1. Kronika 15,10za sinove Uzielove: poglavar AmiNadav i njegova braća: 112.
1. Kronika 15,11David pozva svećenike Sadoka i Abiatara, i levite: Uriela, Azajaa, Joela, Šemajaa, Eliela i AmiNadava.
1. Kronika 15,12On im reče: ” Vi ste poglavari levitskih obitelji. *Posvetite se, vi i vaša braća, i uspnite kovčeg GOSPODOV, Boga Izraelovog, k mjestu koje sam ja odredio za njega.
1. Kronika 15,13Naime, pošto vi niste prvi put bili ondje, GOSPOD Bog naš udario nas je, jer ga mi nismo tražili prema pravilima . “
1. Kronika 15,14Svećenici i leviti se tada posvetiše za uspeti kovčeg GOSPODOV, Boga Izraelovog.
1. Kronika 15,15Levitski sinovi, kako to bijaše naredio Mojsije prema riječi GOSPODOVOJ, nosiše kovčeg Božji na svojim plećima s prečkama.
1. Kronika 15,16A David reče levitskim poglavarima da postave u službu svoju braću, pjevače, s glazbalima; lutnjama, lirama i cimbalima, da odjekuju snažno u znak radovanja.
1. Kronika 15,17Leviti postaviše u službu njihovu Hemlana, sina Joelovog, i među njegovom braćom, Asafa, sina Berekijahuova; između sinova Merarijevih, njihove braće, Etana, sin Kušajahuova;
1. Kronika 15,18i s njima, kao druge, njihovu braću: Zekarijahua, Bena, Jaziela, Šemiramota, Jehiela, Unija, Eliaba, Benajahua, Mazejahua, Matitijahua, Eliflehua i Miknejahua, ObedEdoma i Jeiela, nosače.
1. Kronika 15,19Između pjevača: Heman, Asaf i Etan imaše mjedena cimbala da odjekuju;
1. Kronika 15,20Zekarija, Aziel, Šemiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Mazejahu i Benajahu imaše lutnje za sopranski glas;
1. Kronika 15,21Matitijahu, Eliflehu, Miknejahu, ObedEdom, Jeiel i Azazijahu imaše lire oktavske, za uspjeravati pjesmu.
1. Kronika 15,22A Kenanijahu, poglavar levitski za prijevoz, uredi prijevoz, jer bijaše sposoban za to.
1. Kronika 15,23Berekija i Elkana bijahu nosači kovčega.
1. Kronika 15,24Svećenici Šebanijahu, Jošafat, Netanel, Amasaj, Zekarijahu, Benajahui Eliezer sviraše u trube ispred kovčega Božjeg. Obed-Edom i Jehija bijahu nosači kovčega.
1. Kronika 15,25Tada, u radosti, David, *starješine Izraelove i poglavari tisuća pođoše za uspeti *kovčeg saveza GOSPODOVOG od kuće ObedEdomove.
1. Kronika 15,26I da Bog dadne svoju pomoć *levitima koji nosiše kovčeg saveza GOSPODOVOG, ponudiše se u žrtve sedam bikova i sedam ovnova.
1. Kronika 15,27David bijaše ogrnut jednim ogrtačem od morske svile, kao i svi leviti koji su nosili kovčeg, pjevači i Kenanija, zapovjednik prijevoza, David imaše također, na sebi, jedan laneni efod .
1. Kronika 15,28Sav Izrael uznese kovčeg saveza GOSPODOVOG u klicanjima i jeci rogova, trubalja, i cimbala, i odjekivanju su lutnja i lira.
1. Kronika 15,29Kad kovčeg saveza GOSPODOVOG stiže u *Grad Davidov, Mikal, kćer Saulova, nagnu se kroz prozor. Ona vidje kralja Davida koji poskakivaše i plesaše i ona ga prezrije u srcu svom.
1. Dnevnika 15,1I načini sebi David kuće u gradu Davidovu, i spremi mjesto za kovčeg Božji, i razape mu šator.
1. Dnevnika 15,2Tada reče David: ne valja da nosi kovčeg Božji niko osim Levita, jer je njih izabrao Gospod da nose kovčeg Božji i da mu služe dovijeka.
1. Dnevnika 15,3I skupi David sve sinove Izrailjeve u Jerusalim da prenesu kovčeg Gospodnji na mjesto njegovo, koje mu bješe spremio.
1. Dnevnika 15,4Skupi David i sinove Aronove i Levite,
1. Dnevnika 15,5Od sinova Katovijeh: Urila poglavara i braće njegove sto i dvadeset;
1. Dnevnika 15,6Od sinova Merarijevih: Asaju poglavara i braće njegove dvjesta i dvadeset;
1. Dnevnika 15,7Od sinova Girsonovijeh: Joila poglavara i braće njegove sto i trideset;
1. Dnevnika 15,8Od sinova Elisafanovih: Semaju poglavara i braće njegove dvjesta;
1. Dnevnika 15,9Od sinova Hevronovijeh: Elila poglavara i braće njegove osamdeset;
1. Dnevnika 15,10Od sinova Ozilovijeh: Aminadava poglavara i braće njegove sto i dvanaest.
1. Dnevnika 15,11Tada dozva David Sadoka i Avijatara sveštenike, i Levite i Urila i Asaju i Joila i Samaju i Elila i Aminadava,
1. Dnevnika 15,12I reče im: vi ste poglavari porodica otačkih među Levitima; osveštajte sebe i braću svoju da donesete kovčeg Gospoda Boga Izrailjeva na mjesto koje sam mu spremio.
1. Dnevnika 15,13Jer što pređe ne učiniste toga, Gospod Bog naš prodrije nas, jer ga ne tražismo kako treba.
1. Dnevnika 15,14I osveštaše se sveštenici i Leviti da prenesu kovčeg Gospoda Boga Izrailjeva.
1. Dnevnika 15,15I nosiše sinovi Levitski kovčeg Božiji kao što je zapovjedio Mojsije po riječi Gospodnjoj na ramenima svojim i polugama.
1. Dnevnika 15,16I reče David poglavarima Levitskim da postave između braće svoje pjevače sa spravama muzickim, sa psaltirima i guslama i kimvalima, da pjevaju u glas veselo.
1. Dnevnika 15,17I postaviše Leviti Emana sina Joilova, i od braće njegove Asafa sina Varahijina, i od sinova Merarijevih, braće njihove, Etana sina Kisajina;
1. Dnevnika 15,18I s njima braću njihovu drugoga reda: Zahariju i Vena i Jazila i Semiramota i Jehila i Unija i Elijava i Venaju i Masiju i Matatiju i Elifela i Mikneju i Ovid-Edoma i Jeila, vratare.
1. Dnevnika 15,19I pjevači Eman i Asaf i Etan udarahu u kimvale mjedene;
1. Dnevnika 15,20A Zaharija i Ozilo i Semiramot i Jehilo i Unije i Elijav i Masija i Venaja u psaltire visoko,
1. Dnevnika 15,21A Matatija i Elifel i Mikneja, i Ovid-Edom, i Jeilo i Azazija u gusle nisko.
1. Dnevnika 15,22A Henanija poglavar među Levitima koji nošahu kovčeg uređivaše kako će se nositi, jer bješe vješt.
1. Dnevnika 15,23A Varahija i Elkana bjehu vratari kod kovčega.
1. Dnevnika 15,24A Sevanija i Josafat i Natanailo i Amasaj i Zaharija i Venaja i Elijezer, sveštenici, trubljahu u trube pred kovčegom Božjim; a Ovid-Edom i Jehija bjehu vratari kod kovčega.
1. Dnevnika 15,25I tako David i starješine Izrailjeve i tisućnici iđahu prateći kovčeg zavjeta Gospodnjega iz kuće Ovid-Edomove s veseljem.
1. Dnevnika 15,26I kad Bog pomože Levitima koji nošahu kovčeg zavjeta Gospodnjega prinesoše sedam volova i sedam ovnova.
1. Dnevnika 15,27I David bijaše ogrnut plaštem od tankoga platna, tako i svi Leviti koji nošahu kovčeg i pjevači, Henanija koji upravljaše nosiocima među pjevačima. I David imaše na sebi oplećak lanen.
1. Dnevnika 15,28I tako sav narod Izrailjev praćaše kovčeg zavjeta Gospodnjega klikujući i trubeći u trube i u rogove i udarajući u kimvale i u psaltire i u gusle.
1. Dnevnika 15,29A kad kovčeg zavjeta Gospodnjega ulažaše u grad Davidov, Mihala kći Saulova gledajući s prozora vide cara Davida gdje skače i igra, i podrugnu mu se u srcu svom.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje