Tražilica


1. Ljetopisa 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ljetopisa 2,1Ovo su sinovi Izraelovi Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isakar, Zebulun,
1. Ljetopisa 2,2Dan, Josip, Benjamin, Naftali, Gad i Ašer,
1. Ljetopisa 2,3Sinovi Judini jesu Er, Onan i Šelah, Ova mu se trojica rodiše od kćeri Šuine, Kananejke. Ali Er, prvorođenac Judin, bio je nevaljao pred Gospodom, te ga ubi.
1. Ljetopisa 2,4Njegova snaha Tamara rodi mu Peresa i Zeraha. Svega pet bilo je sinova Judinih.
1. Ljetopisa 2,5Sinovi Peresovi jesu Hesron i Hamul.
1. Ljetopisa 2,6Sinovi Zerahovi jesu Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Dara, Svega pet.
1. Ljetopisa 2,7Sin Karmijev jest Akar, koji Izraela baci u nesreću, kad se ogriješi ukravši stvari proklete.
1. Ljetopisa 2,8Sin Etanov jest Azarija.
1. Ljetopisa 2,9Sinovi Hesronovi, što mu se rodiše, jesu Jerahmeel, Ram i Kelubaj.
1. Ljetopisa 2,10Ramu se rodi Aminadab, a Aminadabu se rodi Nahšon, kneza sinova Judinih.
1. Ljetopisa 2,11Nahšonu se rodi Salmon, a Salmonu se rodi Boaz.
1. Ljetopisa 2,12Boazu se rodi Obed, a Obedu se rodi Jesej.
1. Ljetopisa 2,13Jeseju se rodi prvorođenac svoj Eliaba, drugoga svojega sina Abinadaba, svojega trećega Šimeu,
1. Ljetopisa 2,14Svojega četvrtoga Netanela, svojega petoga Radaja,
1. Ljetopisa 2,15Svojega šestoga Osema i svojega sedmoga Davida
1. Ljetopisa 2,16Njihove sestre bile su Seruja i Abigaila. Sinovi Serujini jesu Abišaj, Joab i Asahel, trojica.
1. Ljetopisa 2,17Abigaila rodi Amasu, Otac Amasin bio je Išmaelac Jeter.
1. Ljetopisa 2,18Kaleb, sin Hesronov, rodi s Azubom, ženom svojom, i s Jeriotom sinove; ovo su sinovi njihovi: "Ješer, Šobab i Ardon.
1. Ljetopisa 2,19Kad umrije Azuba, Kaleb se oženi Efratu. Ova mu rodi Hura.
1. Ljetopisa 2,20Huriu se rodi Uri, a Uriu se rodi Bezaleel.
1. Ljetopisa 2,21Potom je imao Hesron odnose s kćerju Makira, oca Gileadova. On se oženi njom, kad mu je bilo šezdeset godina. Ona mu rodi Seguba.
1. Ljetopisa 2,22Segubu se rodi Jair. Ovaj je imao dvadeset i tri grada u zemlji Gileadu.
1. Ljetopisa 2,23Gešureji i Sirijci oduzeše im šatorska sela Jairova, Kenat i mjesta njegova, šezdeset gradova. To su sve sinovi Makira, oca Gileadova.
1. Ljetopisa 2,24Poslije smrti Hesronove u Kaleb Efrati, Hesronova žena bila je Abija. Ona mu rodi Ašura, oca Tekoina.
1. Ljetopisa 2,25Sinovi Jerahmeela, prvorođenca Hesronova, bili su: prvorođenac Ram, pa Buna, Oren, Osem i Ahija.
1. Ljetopisa 2,26Jerahmeel je imao još drugu ženu po imenu Atara. Ona je bila mati Onamova.
1. Ljetopisa 2,27Sinovi Rama, prvorođenca Jerahmeelova, bili su Maas, Jamin i Eker.
1. Ljetopisa 2,28Sinovi Onamovi bili su Šamaj i Jada, sinovi Šamajevi Nadab i Abišur.
1. Ljetopisa 2,29Žena Abišurova zvala se je Abihaila. Ona mu rodi Ahbana i Molida.
1. Ljetopisa 2,30Sinovi Nadabovi jesu Seled i Apaim. Seled umrije bez djece.
1. Ljetopisa 2,31Sin Apaimov bio je Iši, od Išea Šešan, od Šešana Ahlaj,
1. Ljetopisa 2,32Sinovi Jade, brata Šamajeva, jesu Jeter i Jonatan. I Jeter umrije bez djece.
1. Ljetopisa 2,33Sinovi Jonatanovi jesu Pelet i Ziza. To su potomci Jerahmeelovi.
1. Ljetopisa 2,34Šešan nije imao sinova, nego samo kćeri. A imao je Šešan roba egipatskoga po imenu Jarhu.
1. Ljetopisa 2,35I dade Šešan robu svojemu Jarhi kćer svoju za ženu. Ona mu rodi Ataja.
1. Ljetopisa 2,36Ataju se rodi Natan, i Natanu se rodi Zabad.
1. Ljetopisa 2,37Zabadu se rodi Eflal, Eflalu se rodi Obed.
1. Ljetopisa 2,38Obedu se rodi Jehua, i Jehui se rodi Azarija.
1. Ljetopisa 2,39Azariji se rodi Heles, Helesu se rodi Elas,
1. Ljetopisa 2,40Eleasa se rodi Sismaj, i Sismaju se rodi Šalum.
1. Ljetopisa 2,41Šalumu se rodi Jekamja, i Jekamji se rodi Elišam.
1. Ljetopisa 2,42Potomci Kaleba, brata Jerahmeelova, jesu njegov prvorođenac Meša, to jest otac Zifov, i sinovi Mareše, oca Hebronova.
1. Ljetopisa 2,43Sinovi Hebronovi jesu Korah, Tapuah, Rekem i Šema.
1. Ljetopisa 2,44Šamaj se rodi Raham, oca Jorkoamova, i Rekemu se rodi Šamaj.
1. Ljetopisa 2,45Sin Šamajev bio je Maon, i Maon bio je otac Bet-Surov.
1. Ljetopisa 2,46Kalebova inoča Efa rodi Harana; Mozu i Gazeza. Haranu se rodi Gazez.
1. Ljetopisa 2,47Sinovi Johdajevi jesu Regem, Jotam, Gešan, Pelet, Efa i Šaaf.
1. Ljetopisa 2,48Kalebova inoča Maaka rodi Šebera i Tirhanu.
1. Ljetopisa 2,49Ona rodi Šaafa, oca Madmanina, Ševu, oca Makbenina, i oca Gibee. Kalebova sestra bila je Aksa.
1. Ljetopisa 2,50Ovo su potomci Kalebovi: sinovi Hura, prvorođenca Efratina, Šobal, otac Kirjat-Jearima,
1. Ljetopisa 2,51Salma, otac Betlehema, i Haref, otac Bet-Gadera.
1. Ljetopisa 2,52Šobal, otac Kirjat-Jearima, imao je za sinove Haroeha i polovicu Manuhoteja,
1. Ljetopisa 2,53Porodice Kirjat-Jearima, Jitreje, Puteje, Šumateje i Mišrateje. Od ovih vuku lozu Zoratateji i Eštaolateji.
1. Ljetopisa 2,54Sinovi Salmini jesu Betlehem i Netofaćani, Atrot-Bet-Joab i polovina Manahaćana, Zorateji,
1. Ljetopisa 2,55Porodice književnika, što stanuju u Jabezu, Tiraćani, Šimeaćani i Sukaćani. To su Keneji, što su potekli od Hamata, oca doma Rekabova.
1. Ljetopisa 2,1 Evo Izraelovih sinova: Ruben, Šimun, Levi, Juda, Jisakar i Zebulun,
1. Ljetopisa 2,2Dan, Josip i Benjamin, Naftali, Gad i Ašer.
1. Ljetopisa 2,3Judini sinovi: Er, Onan i Šela. Ta mu je tri rodila Kanaanka, Šuina kći. Ali Er, Judin prvenac, bijaše nevaljao u Jahvinim očima i Jahve ga pogubi.
1. Ljetopisa 2,4Njegova nevjesta Tamara rodi mu Peresa i Zeraha. U svemu je bilo pet Judinih sinova.
1. Ljetopisa 2,5Peresovi su sinovi bili: Hesron i Hamul.
1. Ljetopisa 2,6Zerahovi su sinovi bili: Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Dara; u svemu pet.
1. Ljetopisa 2,7Karmijevi su sinovi bili: Akar, koji je nanio zlo Izraelu prekršivši kletvu.
1. Ljetopisa 2,8A sinovi Etanovi: Azarja.
1. Ljetopisa 2,9Hesronovi sinovi koji mu se rodiše bijahu: Jerahmeel, Ram i Kelubaj.
1. Ljetopisa 2,10Ram rodi Aminadaba, a Aminadab rodi Nahšona, kneza Judinih sinova.
1. Ljetopisa 2,11Nahšon rodi Salmu, Salma rodi Boaza.
1. Ljetopisa 2,12Boaz rodi Obeda, Obed rodi Jišaja.
1. Ljetopisa 2,13Jišaj rodi prvenca Eliaba, drugog Abinadaba, trećeg Šimu,
1. Ljetopisa 2,14četvrtog Netanela, petog Radaja,
1. Ljetopisa 2,15šestog Osema, sedmoga Davida.
1. Ljetopisa 2,16Sestre im: Sarviju i Abigajilu. Sarvijini su sinovi bili: Abišaj, Joab, Asahel, trojica.
1. Ljetopisa 2,17Abigajila je rodila Amasu, Amasin je otac bio Jišmaelac Jeter.
1. Ljetopisa 2,18Hesronov sin Kaleb imao je sa ženom Azubom i s Jeriotom sinove, a sinovi su mu bili: Ješer, Šobab i Ardon.
1. Ljetopisa 2,19Kad je umrla Azuba, uze Kaleb za ženu Efratu i ona mu rodi Hura.
1. Ljetopisa 2,20Hur rodi Urija, a Uri rodi Besalelu.
1. Ljetopisa 2,21Potom Hesron uze kćer Makira, oca Gileadova; uzeo ju je za ženu kad mu je bilo šezdeset godina i ona mu rodi Seguba.
1. Ljetopisa 2,22Segub rodi Jaira, koji je imao dvadeset i tri grada u gileadskoj zemlji.
1. Ljetopisa 2,23Ali su Gešurci i Aramejci osvojili od njih Jairova Sela, Kenat sa selima, šezdeset gradova. To su sve osvojili sinovi Makira, oca Gileadova.
1. Ljetopisa 2,24Kad je umro Hesron u Kaleb Efrati, Hesronova žena Abija rodi mu Ašhura, oca Tekoina.
1. Ljetopisa 2,25Sinovi Jerahmeela, Hesronova prvenca, bili su: prvenac Ram, pa Buna, Oren, Osem i Ahija.
1. Ljetopisa 2,26Jerahmeel je imao i drugu ženu, zvala se Atara, koja je bila Onamova majka.
1. Ljetopisa 2,27Sinovi Rama, Jerahmeelova prvenca, bili su Maas, Jamin i Eker.
1. Ljetopisa 2,28Onamovi su sinovi bili: Šamaj i Jada; Šamajevi sinovi: Nadab i Abišur.
1. Ljetopisa 2,29Abišurova se žena zvala Abihajla, koja mu rodi Ahbana i Molida.
1. Ljetopisa 2,30Nadabovi su sinovi bili: Seled i Afajim, ali je Seled umro bez djece.
1. Ljetopisa 2,31Sinovi su Afajimovi bili: Jiši; Jišijevi sinovi: Šešan; Šešanov sin Ahlaj.
1. Ljetopisa 2,32Sinovi Jade, brata Šamajeva, bili su: Jeter i Jonatan; ali je Jeter umro bez djece.
1. Ljetopisa 2,33Jonatanovi su sinovi bili: Pelet i Zaza. To su bili Jerahmeelovi sinovi.
1. Ljetopisa 2,34Šešan nije imao sinova, nego kćeri; ali je Šešan imao slugu Egipćanina po imenu Jarhu.
1. Ljetopisa 2,35Zato je Šešan dao kćer sluzi Jarhi za ženu i ona mu rodi Ataja.
1. Ljetopisa 2,36Ataj rodi Natana, Natan rodi Zabada.
1. Ljetopisa 2,37Zabad rodi Eflala, Eflal rodi Obeda;
1. Ljetopisa 2,38Obed rodi Jehua, Jehu rodi Azarju,
1. Ljetopisa 2,39Azarja rodi Helesa, Heles rodi Elasu;
1. Ljetopisa 2,40Elasa rodi Sismaja, Sismaj rodi Šaluma,
1. Ljetopisa 2,41Šalum rodi Jekamju, Jekamja rodi Elišamu.
1. Ljetopisa 2,42Sinovi Kaleba, Jerahmeelova brata, bili su: njegov prvenac Meša, otac Zifov; sinovi oca Mareše bili su: Hebron.
1. Ljetopisa 2,43Hebronovi sinovi Korah, Tapuah, Rekem i Šema.
1. Ljetopisa 2,44Šema rodi Rahama, oca Jorkoamova, a Rekem rodi Šamaja.
1. Ljetopisa 2,45Šamajev je sin bio Maon, a Maon je bio otac Bet-Sarov.
1. Ljetopisa 2,46Efa, Kalebova inoča, rodila je Harana, Mosu i Gazeza; Haran je rodio Gazeza.
1. Ljetopisa 2,47Johdajevi su sinovi bili: Regem, Jotam, Gešan, Felet, Efa i Šaaf.
1. Ljetopisa 2,48Maaka, Kalebova inoča, rodila je Šebera i Tirhanu.
1. Ljetopisa 2,49Rodila je Šaafa, oca Madmanina, Ševu, oca Makbenina, i oca Gibina; a Kalebova je kći bila Aksa.
1. Ljetopisa 2,50To su bili sinovi Kalebovi. A sinovi Hura, Efratina prvenca: Šobal, otac Kirjat Jearimov,
1. Ljetopisa 2,51Salma, otac Betlehemov, i Haref, otac Bet-Gaderov.
1. Ljetopisa 2,52A sinovi Šobala, oca Kirjat Jearimova: Reaja, polovica Manahaćana.
1. Ljetopisa 2,53Kirjatjearimske su porodice bile: Jitrani, Pućani, Šumaćani i Mišrani; od njih su potekli Soraćani i Eštaoljani.
1. Ljetopisa 2,54Salmini su sinovi: Betlehem, Netofaćani, Atrot, Bet Joab i polovina Manahaćana, Saraćani.
1. Ljetopisa 2,55Književničke obitelji koje su živjele u Jabesu bile su: Tiraćani, Simeaćani, Sukaćani. To su Kinejci koji su potekli od Hamata, oca Rekabova doma.
1. Kronika 2,1Evo sinova Izraelovih: Ruben Simeon, Levi i Juda, Isakar, i Zabulon,
1. Kronika 2,2Dan, Josip i Benjamin, Neftali, Gad i Ašer.
1. Kronika 2,3Sinovi Judini: Er, Onan i Šela. Sve trojica njemu rodiše se od kćeri Šue Kanaanke. Ali Er, prvorođenac Judin, bi kriv u očima GOSPODOVIM koji ga usmrti.
1. Kronika 2,4Tamar, njegova snaha, mu rodi Peresa i Zeraha, Sinovi Judini biše petorica sveukupno.
1. Kronika 2,5Sinovi Peresovi: Hesron i Hemul.
1. Kronika 2,6Sinovi Zerahovi: Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Dara, petorica ukupno.
1. Kronika 2,7Sinovi Karmijevi: Akar koji donese nesreću Izraelu učinivši se krivim od jedne nevjernosti glede zabrane .
1. Kronika 2,8Sin Etanov: Azarija.
1. Kronika 2,9Sinovi koji se rodiše Hesronu: Jerahmel, Ram i Kelubaj.
1. Kronika 2,10Ram porodi AmiNadava, AmiNadav porodi Našhona, poglavara sinova Judinih.
1. Kronika 2,11Našhon porodi Salmaa, Salma porodi Booza.
1. Kronika 2,12Booz porodi Obeda. Obed porodi Jesea.
1. Kronika 2,13Jese porodi Eliaba svog prvorođenog, AmiNadav drugi, Šimea, treći,
1. Kronika 2,14Netanel četvrti, Radaj peti,
1. Kronika 2,15Osem šesti, David sedmi.
1. Kronika 2,16Njihove sestre bijahu Seruja i Abigail. Sinovi Serujini bijahu na broju trojica: Abšaj, Joab i Azahel.
1. Kronika 2,17Abigail rodi Amaza, a otac Amazov bijaše Jeter Ismaelit.
1. Kronika 2,18Kaleb, sin Hesronov izrodi sinove s Azuvaom, svojom ženom, i Jeriotom; evo njegovih sinova: Ješer, Šobab i Ardon.
1. Kronika 2,19Azuva umrije, a Kaleb uze Efratu za ženu, a ona mu rodi Hura.
1. Kronika 2,20Hur porodi Urija. Uri porodi Besalela.
1. Kronika 2,21Potom, Hesron se sjedini s kćeri Makirovom, ocem Galaada, i oženi ju kad imaše 60 godina; ona mu rodi Seguba,
1. Kronika 2,22Segub porodi Jaira, a ovaj imade 23 grada, u zemlji Galaad.
1. Kronika 2,23Ali Gešur i Aram njima uzeše taborište Jair, Kenat i njihov okoliš: 60 gradova. Svi oni bijahu sinovi Makirovi, oca Galaada.
1. Kronika 2,24Poslije smrti Hesronove, Kaleb se sjedini s Efratom, ženom Hesronovom, svojeg oca, a ona mu rodi Ašehura, oca Tekoa.
1. Kronika 2,25Sinovi Jerahmela, prvorođenog Hesronovog, biše Ram, prvorođeni, Buna, Oren, Osem, Ahija.
1. Kronika 2,26Jerahmel imade jednu drugu ženu, imenom Atara. Ona bi majka Onamova.
1. Kronika 2,27Sinovi Ramovi, prvorođenog Jerahmeelovog, biše Maas, Jamin i Eker.
1. Kronika 2,28Sinovi Onamovi biše Šamaj i Jada, i sinovi Šamajevi: Nadav i Abišur.
1. Kronika 2,29Ime ženi Abišurovoj bijaše Abihail, i ona mu rodi Ahbana i Molida.
1. Kronika 2,30Sinovi Nadavovi: Seled i Apaim. Seled umruije i ne imade sinova.
1. Kronika 2,31Sinovi Apaimovi: Jišej. Sin Jišejev: Šešan. Sin Šešanov: Ahlaj.
1. Kronika 2,32Sinovi Jadaovi, brata Šamajeva: Jeter i Jonatan. Jeter umrije i ne imade sinova.
1. Kronika 2,33Sinovi Jonatanovi: Pelet i Zaza. To biše sinovi Jerahmelovi.
1. Kronika 2,34Šešan ne imade sinove već kćeri. Šešan imaše jednog egipatskog roba, imenom Jarha.
1. Kronika 2,35Šešan dade svoju kćer za ženu Jarhau svojem robu, a ona mu rodi Ataja.
1. Kronika 2,36Ataj rodi Natana, Natan rodi Zavada.
1. Kronika 2,37Zavad rodi Efala. Efal rodi Obeda.
1. Kronika 2,38Obed rodi Jehua. Jehu rodi Azarija.
1. Kronika 2,39Azarija rodi Helesa. Heles rodi Eleaza.
1. Kronika 2,40Eleaz rodi Sismaja. Sismaj rodi Šaluma.
1. Kronika 2,41Šalum rodi Jekmaja. Jekmaja rodi Elišama.
1. Kronika 2,42Sinovi Kalebovi, brata Jerahmelovog: Meša,njegov prvorođeni, koji bi otac Zifu, i sinovi Mareša, oca Hebronova.
1. Kronika 2,43Sinovi Hebronovi: Korah, Tapuah, Rekem i Šema.
1. Kronika 2,44Šema porodi Rahama, oca Jorkeamova, Rezkem rodi Šamaja.
1. Kronika 2,45Sinovi Šamajevi: Maon, a Maon bi ocem BetSuru.
1. Kronika 2,46Eifa, suložnica Kalebova, porodi Harana, Mosa i Gazeza. Haran porodi Gazeza.
1. Kronika 2,47Sinovi Jahdajevi: Regem, Jotam, Gešan, Pelet, Eifa i Šaaf.
1. Kronika 2,48SWuložnica Kalebova, Maaka, porodi Šebera i Tirana.
1. Kronika 2,49A ona rodi Šaafa, oca Madmanaova, i Šebaa, oca Makbenova i oca Giveavljeva. Kćer Kalebova bijaše Aksa.
1. Kronika 2,50To biše sinovi Kalebovi. Sinovi Hura, prvorođenog od Efratae: Šobal, otac KirijatJearima:
1. Kronika 2,51Salma, otac Betlehema; Haref, otac Bet-Gadera.
1. Kronika 2,52Šobal, otac KirijatJearima, imade sinove: Haroea, polovicu Manahtita
1. Kronika 2,53i obitelji iz KirijatJearima: Jitrite, Putite, Šumanite i Mišraite. Od njih su potekli Soreatiti i Eštauliti.
1. Kronika 2,54Sinovi Salmaevi: Betlehem, Netofatiti, AtrotBetJoab, polovica Manahtita, Soreiti,
1. Kronika 2,55i obitelji Sofrita, koji stanuju u Jaebesu, Tireatiti, Šimeatiti, Sukatiti. To su Keniti, koji potječu od Hamata, oca kuće Rekabljeve.
1. Dnevnika 2,1Ovo su sinovi Izrailjevi: Ruvim, Simeun, Levije i Juda, Isahar i Zavulon,
1. Dnevnika 2,2Dan, Josif i Venijamin, Neftalim, Gad i Asir.
1. Dnevnika 2,3Sinovi Judini: Ir i Avnan i Sila; ta mu tri rodi kći Suvina Hananejka; ali Ir prvenac Judin bješe nevaljao pred Gospodom, te ga ubi.
1. Dnevnika 2,4A Tamara snaha njegova rodi mu Faresa i Zaru. Svega pet bješe sinova Judinijeh.
1. Dnevnika 2,5Sinovi Faresovi: Esron i Amul.
1. Dnevnika 2,6A sinovi Zarini: Zimrije i Etan i Eman i Halkol i Dara; svega pet.
1. Dnevnika 2,7I sinovi Harmijini: Ahan, koji smuti Izrailja ogriješiv se o stvari proklete.
1. Dnevnika 2,8A sinovi Etanovi: Azarija.
1. Dnevnika 2,9A sinovi Esronovi, što mu se rodiše: Jerameilo i Aram i Halev.
1. Dnevnika 2,10A Aram rodi Aminadava, a Aminadav rodi Nasona, kneza sinova Judinijeh;
1. Dnevnika 2,11A Nason rodi Salmona; a Salmon rodi Voza;
1. Dnevnika 2,12A Voz rodi Ovida; a Ovid rodi Jeseja;
1. Dnevnika 2,13A Jesej rodi prvenca svojega Elijava, i Avinadava drugoga i Samu trećega,
1. Dnevnika 2,14Natanaila četvrtoga, Radaja petoga,
1. Dnevnika 2,15Osema šestoga, Davida sedmoga,
1. Dnevnika 2,16I sestre mu Seruju i Avigeju. A sinovi Serujini bjehu Avisaj i Joav i Asailo, trojica.
1. Dnevnika 2,17A Avigeja rodi Amasu; a otac Amasin bješe Jeter Ismailjac.
1. Dnevnika 2,18A Halev sin Esronov rodi s Azuvom ženom svojom i s Jeriotom sinove, i sinovi mu bjehu Jeser i Sovav i Ardon.
1. Dnevnika 2,19A kad umrije Azuva, Halev se oženi Efratom, koja mu rodi Ora;
1. Dnevnika 2,20A Or rodi Uriju, a Urija rodi Veseleila.
1. Dnevnika 2,21Potom otide Esron ka kćeri Mehira oca Galadova, i oženi se njom kad mu bijaše šezdeset godina, i ona mu rodi Seguva.
1. Dnevnika 2,22A Seguv rodi Jaira, koji imaše dvadeset i tri grada u zemlji Galadskoj.
1. Dnevnika 2,23Jer uze Gesurejima i Sircima sela Jairova i Kenat sa selima njegovijem, šezdeset gradova. To sve uzeše sinovi Mahira oca Galadova.
1. Dnevnika 2,24I kad umrije Esron u Halev-Efrati, žena Esronova Avija rodi mu Ashora oca Tekojanima.
1. Dnevnika 2,25A sinovi Jerameila prvenca Esronova bjehu: prvenac Aram, pa Vuna i Orem i Osem i Ahija.
1. Dnevnika 2,26Imaše i drugu ženu Jerameilo, po imenu Ataru, ona je mati Onamova.
1. Dnevnika 2,27A sinovi Arama prvenca Jerameilova bjehu: Mas i Jamin i Eker.
1. Dnevnika 2,28I sinovi Onamovi bjehu: Samaj i Jadaj; a sinovi Samajevi: Nadav i Avisur.
1. Dnevnika 2,29I ime ženi Avisurovoj bješe Avihaila, koja mu rodi Avana i Molida.
1. Dnevnika 2,30A sinovi Nadavovi: Seled i Apaim; ali Seled umrije bez djece.
1. Dnevnika 2,31A sinovi Apailovi: Jesej; a sinovi Jesejevi: Sisan, i kći Sisanova Alaja.
1. Dnevnika 2,32A sinovi Jadaja brata Samajeva: Jeter i Jonatan; ali Jeter umrije bez djece.
1. Dnevnika 2,33A sinovi Jonatanovi: Falet i Zaza. Ti bijahu sinovi Jerameilovi.
1. Dnevnika 2,34A Sisan ne imaše sinova nego kćeri; i imaše Sisan slugu Misirca po imenu Jaraju.
1. Dnevnika 2,35Zato Sisan dade kćer svoju Jaraji sluzi svojemu za ženu; a ona mu rodi Ataja.
1. Dnevnika 2,36A Ataj rodi Natana; a Natan rodi Zavada;
1. Dnevnika 2,37A Zavad rodi Eflala; a Eflal rodi Ovida;
1. Dnevnika 2,38A Ovid rodi Juja; a Juj rodi Azariju;
1. Dnevnika 2,39A Azarija rodi Helisa; a Helis rodi Eleasu;
1. Dnevnika 2,40A Eleasa rodi Sisamaja; a Sisamaj rodi Saluma;
1. Dnevnika 2,41A Salum rodi Jekamiju; a Jekamija rodi Elisama.
1. Dnevnika 2,42A sinovi Haleva brata Jerameilova bjehu: Misa prvenac njegov, otac Zifejima; pa sinovi Marise oca Hevronova.
1. Dnevnika 2,43A sinovi Hevronovi: Korej i Tafuja i Rekem i Sema.
1. Dnevnika 2,44A Sema rodi Rama oca Jorkoamova; a Rekem rodi Samaja.
1. Dnevnika 2,45A sin Samajev bješe Maon, a taj Maon bi otac Vet-Suru.
1. Dnevnika 2,46I Gefa inoča Halevova rodi Harana i Mosu i Gazesa.
1. Dnevnika 2,47A sinovi Jadajevi: Regem i Jotam i Gisan i Felet i Gefa i Sagaf.
1. Dnevnika 2,48Maha inoča Halevova rodi Severa i Tirhanu.
1. Dnevnika 2,49Rodi i Sagafa oca Madmancima i Sevu oca Mahvincima i Gavajanima; a kći Halevova bijaše Ahsa.
1. Dnevnika 2,50Ovo bijahu sinovi Haleva sina Ora prvenca Efratina; Soval otac Kirijat-Jarimu,
1. Dnevnika 2,51Salma otac Vitlejemu, Aref otac Vet-Gaderu.
1. Dnevnika 2,52A imaše sinove Soval otac Kirijat-Jarimu: Aroja i Asi-Amenuhota.
1. Dnevnika 2,53A porodice Kirijat-Jarimske bjehu: Jetrani i Fućani i Sumaćani i Misrajani. Od njih izidoše Saraćani i Estaoljani.
1. Dnevnika 2,54Sinovi Salmini: Vitlejemci i Netofaćani, Ataroćani od doma Joavova, i Zorani, polovina Manahaćana,
1. Dnevnika 2,55I porodice pisarske u Javisu, Tiraćani, Simeaćani, Suhaćani; to su Keneji, koji se narodiše od Emata, oca doma Rihavova.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje