Tražilica


1. Ljetopisa 20. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ljetopisa 20,1Iduće godine u vrijeme, kad kraljevi obično idu u rat, povede Joab vojsku u boj i opustoši zemlju sinova Amonovih. Tada ode i opkoli Rabu, a David ostade u Jerusalemu. Kad je Joab bio osvojio i razorio Rabu,
1. Ljetopisa 20,2Uze David kralju njihovu s glave krunu. Imala je prema procjeni svojoj vrijednost od jednog talenta na zlatu i na dragom kamenju, što je bilo u njoj, i pristajala je glavi Davidovoj. On odnese iz grada plijen vrlo bogat.
1. Ljetopisa 20,3Narod, što je stanovao u njemu, dade odvesti, staviti ga na pile, na gvozdene brane i sjekire. Tako isto učini David sa svim ostalim gradovima sinova Amonovih. Tada se vrati David sa svom vojskom u Jerusalem.
1. Ljetopisa 20,4Potom dođe u Gezeru opet do boja s Filistejima. Pritom Hušanin Sibekaj ubi Sipaja, koji je pripadao rodu divova. Tako su bili oni pokoreni,
1. Ljetopisa 20,5Kad onda opet dođe do boja s Filistejima, ubi Elhanan, sin Jairov, Lahmija, brata Golijata iz Giteja, kojemu je koplje bilo kao vratilo.
1. Ljetopisa 20,6Opet onda dođe do boja kod Gata. Tu je bio jedan čovjek gorostas, koji je imao šest prsta na rukama i šest prsta na nogama, svega dvadeset i četiri. I on je pripadao rodu divova.
1. Ljetopisa 20,7Kad je on pogrdio Izraele, ubi ga Jonatan, sin Šimea, brata Davidova.
1. Ljetopisa 20,8To su bili potomci divova u Gatu i padoše od ruke Davidove i njegovih ratnika.
1. Ljetopisa 20,1 Slijedeće godine, u doba kad kraljevi izlaze u rat, izvede Joab vojsku i poče pustošiti zemlju amonsku. Došavši, opsjeo je Rabu; David bijaše ostao u Jeruzalemu. Joab je osvojio Rabu i razorio je.
1. Ljetopisa 20,2Tada je David uzeo njihovu kralju s glave krunu i vidio da je teška jedan zlatni talenat, a na njoj je bilo drago kamenje. Stavili su je na glavu Davidu, koji je iz grada odnio vrlo velik plijen.
1. Ljetopisa 20,3Narod koji bijaše u gradu izvede van i stavi ga da radi pilama, gvozdenim pijucima i sjekirama. Tako je David učinio svim gradovima Amonovih sinova. Potom se vratio sa svim narodom u Jeruzalem.
1. Ljetopisa 20,4Poslije toga opet izbi rat s Filistejcima u Gezeru; tada je Hušanin Sibkaj pogubio Sipaja, koji je bio od Refaimovih potomaka; i bili su pokoreni.
1. Ljetopisa 20,5Uz to je nastao i rat s Filistejcima, u kojem je Jairov sin Elhanan pogubio Lahmija, brata Golijata Gitejca, koji je imao kopljaču kao tkalačko vratilo.
1. Ljetopisa 20,6Potom opet izbi rat u Gatu, gdje je bio neki čovjek visoka rasta: imaše taj na svakoj ruci i nozi po šest prstiju, dakle dvadeset i četiri; i on bijaše Rafin potomak.
1. Ljetopisa 20,7Kad je počeo ružiti Izraela, ubi ga Jonatan, sin Davidova brata Šimeja.
1. Ljetopisa 20,8To su bili Rafini potomci u Gatu koji su izginuli od Davidove ruke i od ruke njegovih slugu.
1. Kronika 20,1U času povratka godine, u vrijeme kad kraljevi se stavljaju u pohod, Joab povede vojsku i opustoši zemlju sinova Amonovih. Potom on dođe staviti opsadu pred Rabu, dok David boraviše u Jeruzalemu. Joab potuče Rabu i uništi ju.
1. Kronika 20,2A David skide krunu koja bijaše na glavi Milkomovoj i nađe u njoj težinu od jednog talenta zlata; ona nosiše jedan dragulj. Ona bi stavljena na Davidovu glavu, i odnese on iz grada jednu veliku količinu plijena.
1. Kronika 20,3On jednako izgna pučanstvo koje bijaše u gradu i osudi ga da rukuje pilom, željeznim klinovima i željeznim sjekirama. Tako David učini sa svim gradovima sinova Amonovih; potom David i sav narod vratiše se u Jeruzalem.
1. Kronika 20,4Poslije toga bio je jedan boj u Gezru protiv Filistinaca. To je tada kad Zibekaj iz Huša potuče Zipajan jednog od djece Refaita, i oni mu biše pokoreni.
1. Kronika 20,5Bijaše još jedan boj protiv Filistinaca, i Elhanan, sin Jairov, iz Betlehema, ubi brata Golijatova iz Gata, koji imaše koplje od drveta jednako gredi s tkalačkog stana.
1. Kronika 20,6Bijaše još jedna bitka u Gatu. Bijaše jedan div koji je imao po šest prstiju, ukupno 24. On također bijaše jedan potomak Harafaov.
1. Kronika 20,7On baci izazov Izraelu, a Jehonatan, sin Šimeavljev, brat Davidov, ga ubi. Ti ljudi bijahu potomci Harafavljevi, iz Gatu; oni padoše pod udarcima Davida i njegovih slugu. :
1. Dnevnika 20,1A kad prođe godina, u vrijeme kad carevi idu na vojsku, Joav izvede vojsku, pa potiraše zemlju sinova Amonovijeh, i došavši opkoli Ravu; a David bješe ostao u Jerusalimu. I Joav osvoji Ravu i raskopa je.
1. Dnevnika 20,2I David uze caru njihovu s glave krunu, i nađe da poteže talanat zlata, i drago kamenje bješe u njoj; i metnuše je na glavu Davidu, i odnese iz grada plijen vrlo velik.
1. Dnevnika 20,3A narod što bijaše u njemu izvede i isiječe ih pilama i gvozdenijem branama i sjekirama. I tako učini David svijem gradovima sinova Amonovijeh. Potom se vrati David sa svijem narodom u Jerusalim.
1. Dnevnika 20,4A poslije toga nasta rat u Gezeru u Filistejima; tada Sivehaj Husaćanin ubi Sifaja koji bijaše roda divovskoga, i biše pokoreni.
1. Dnevnika 20,5Nasta opet rat s Filistejima, u kom Elhanan sin Jairov ubi Lamiju brata Golijata Getejina, kojemu kopljača bijaše kao vratilo.
1. Dnevnika 20,6I opet nasta rat u Gatu, gdje bijaše jedan čovjek vrlo visok, koji imaše po šest prsta, skupa dvadeset i četiri; i on bijaše roda divovskoga.
1. Dnevnika 20,7I ružaše Izrailja, te ga ubi Jonatan sin Samaje brata Davidova.
1. Dnevnika 20,8Ti bijahu sinovi istoga diva iz Gata, i pogiboše od ruke Davidove i od ruke sluga njegovijeh.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje