Tražilica


1. Ljetopisa 22. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ljetopisa 22,1I tako odredi David: "Ovo ovdje ima da bude kuća Boga, Gospoda, i ovdje ima da stoji žrtvenik za žrtve paljenice Izraelu."
1. Ljetopisa 22,2Potom zapovjedi David, da se skupe stranci u zemlji Izraelovoj, i odredi kamenare za gradnju hrama Božjega, koji će tesati kamen.
1. Ljetopisa 22,3I pripravi David mnogo gvožđa za kline na krila vratima i za sastavke, tako isto mjedi toliko, da se nije moglo mjeriti.
1. Ljetopisa 22,4Isto tako cedrovih drva bez broja; jer su Sidonci i Tirci dovozili Davidu mnogo drva cedrovih.
1. Ljetopisa 22,5David je naime u sebi mislio: "Moj sin Salomon mlad je i nježan; a hram, koji treba podignuti Gospodu, mora biti vrlo velik za slavu i čast po svim zemljama. Zato ću mu već sada pripraviti što treba." I tako pripravi David još prije svoje smrti veliku množinu građe.
1. Ljetopisa 22,6Nato dozva svojega sina Salomona i naloži mu, da sagradi hram Gospodu, Bogu Izraelovu.
1. Ljetopisa 22,7David reče Salomonu: "Sine moj, ja sam bio naumio da sagradim hram imenu Gospoda, Boga svojega.
1. Ljetopisa 22,8Ali mi dođe riječ Gospodnja: Mnogo si krvi prolio i velike si ratove vodio. Ne smiješ ti sagraditi hrama imenu mojemu, jer si mnogo krvi prolio na zemlju preda mnom.
1. Ljetopisa 22,9Ali eto, sin ti se je rodio. On će biti čovjek mira, i ja ću mu pri baviti mir od svih neprijatelja njegovih unaokolo. Ta njegovo je ime Salomon. Mir i pokoj dat ću Izraelu u dane njegove.
1. Ljetopisa 22,10On će sagraditi hram imenu mojemu. On će mi biti sin, a ja ću mu biti otac. Njegov kraljevsko prijestolje utvrdit ću dovijeka nad Izraelom.
1. Ljetopisa 22,11I sada, sine moj, neka bude Gospod s tobom, da ti uspije sagraditi hram Gospoda, Boga tvojega, kao što ti je obećao!
1. Ljetopisa 22,12I neka ti Gospod, kad te postavi nad Izraelom, dadne razum i mudrost, da držiš zakon Gospoda, Boga svojega!
1. Ljetopisa 22,13Tada će ti to uspjeti, ako brižno uzdržiš zakone i odredbe, što ih je Gospod zapovjedio Izraelcima preko Mojsija. Budi srčan i jak! Ne boj se i ne plaši se!
1. Ljetopisa 22,14Evo, u svoj nevolji svojoj pripravio sam za hram Gospodnji sto tisuća talenata zlata i milijun talenata srebra, usto mjedi i gvožđa, što se ne može izmjeriti, toliko ga ima. I za drvo i kamen pobrinuo sam se, a ti ćeš pridodati još više.
1. Ljetopisa 22,15A imaš mnogo i poslenika, kamenara, zidara i drvodjelja, onda ljudi vještih svakome poslu
1. Ljetopisa 22,16U zlatu, srebru, mjedi i gvožđu, bez broja. Prihvati se posla! Gospod neka je s tobom!"
1. Ljetopisa 22,17Tada dade David svim knezovima Izraelovim naputak, da pomažu njegovu sinu Salomonu:
1. Ljetopisa 22,18"Nije li bio s vama Gospod, Bog vaš, i nije li vam dao mir odasvuda? On dade u ruke moje prijašnje stanovnike ove zemlje. Sad je zemlja pokorena Gospodu i narodu njegovu.
1. Ljetopisa 22,19Pa upravite sad srce i pamet na to, da vjerno služite Gospodu, Bogu svojemu! Pođite na posao i sagradite svetište Boga, Gospoda, da se mogne unijeti kovčeg Gospodnji i sveto posuđe Božje u hram, koji će se sagraditi imenu Gospodnjemu!"
1. Ljetopisa 22,1 Zato David reče: "Ovo je Dom Jahve i ovo je žrtvenik za paljenice Izraelu!
1. Ljetopisa 22,2David zapovjedi da se skupe stranci koji su bili u izraelskoj zemlji i odredi klesare da propisno klešu kamenje za gradnju Doma Božjeg.
1. Ljetopisa 22,3David je pripravio mnogo željeza za čavle na vratnim krilima i za kvačice; i bez mjere mnogo tuča.
1. Ljetopisa 22,4Mnogo cedrovine, jer su Sidonci i Tirci dovozili mnogo cedrovih drva Davidu.
1. Ljetopisa 22,5Jer David mišljaše: "Moj je sin Salomon mlad i nježan, a Dom koji treba graditi Jahvi mora biti veličanstven, na slavu i čast po svim zemljama. Hajde da mu sve pripravim." I David je pripravio mnogo toga prije svoje smrti.
1. Ljetopisa 22,6Potom dozva sina Salomona i zapovjedi mu da sagradi Dom Jahvi, Bogu Izraelovu.
1. Ljetopisa 22,7Još David reče Salomonu: "Sine! Bio sam nakanio u srcu da sagradim Dom imenu Jahve, svoga Boga.
1. Ljetopisa 22,8Ali mi je došla Jahvina riječ: `Mnogo si krvi prolio i velike si ratove vodio; nećeš ti graditi Doma mome imenu jer si mnogo krvi prolio na zemlju preda mnom.
1. Ljetopisa 22,9Gle, rodit će ti se sin; on će biti miroljubac i dat ću mu mir od svih njegovih neprijatelja odasvud unaokolo; ime će mu biti Salomon. Mir i pokoj dat ću Izraelu za njegova vremena.
1. Ljetopisa 22,10On će sagraditi Dom mome imenu, on će mi biti sin, a ja ću njemu biti otac i utvrdit ću njegovo kraljevsko prijestolje nad Izraelom zauvijek.`
1. Ljetopisa 22,11Sada, moj sine, neka bude Jahve s tobom da izvršiš i sagradiš Dom Jahve, svoga Boga, kao što je rekao za te.
1. Ljetopisa 22,12Samo neka ti Jahve poda razum i mudrost kad te postavi nad Izraelom zato da se držiš Zakona Jahve, svoga Boga!
1. Ljetopisa 22,13Bit ćeš sretan budeš li brižno vršio uredbe i zakone koje je Jahve preko Mojsija dao Izraelu. Budi junak i hrabar, ne boj se i ne plaši se!
1. Ljetopisa 22,14Ja sam, evo, svojim trudom pripravio za Dom Jahvin sto tisuća zlatnih talenata i milijun srebrnih talenata, a tuča i željeza bez mjere, jer ga je tako mnogo. Pripravio sam i drva i kamenja, a i ti dodaj nešto k tomu.
1. Ljetopisa 22,15Imaš mnogo valjanih radnika, klesara, zidara, tesara i svakovrsnih vještaka u svakom umijeću;
1. Ljetopisa 22,16zlatu, srebru, tuču i željezu nema mjere; idi, dakle, i gradi, i neka Jahve bude s tobom!
1. Ljetopisa 22,17Tada David zapovjedi svim izraelskim knezovima da pomažu njegovu sinu Salomonu:
1. Ljetopisa 22,18"Nije li s vama Jahve, Bog vaš, koji vam je dao mir odasvud unaokolo jer je predao u moje ruke stanovnike ove zemlje i zemlja je pokorena pred Jahvom i pred njegovim narodom.
1. Ljetopisa 22,19Sada, dakle, pregnite svojim srcem i svojom dušom da tražite Jahvu, svoga Boga; idite i gradite Svetište Bogu Jahvi, unesite Kovčeg saveza Jahvina i Božje sveto posuđe u Dom koji će se sagraditi Jahvinu imenu!
1. Kronika 22,1I David reče: “ Ovo je kuća GOSPODA Boga, i evo oltara za holokaust za Izrael!“ :
1. Kronika 22,2David zapovijedi da se sakupe stranci koji bijahu u zemlji Izraelovoj i on označi kamenolome za pripremati klesano kamenje, da bi sagradili Kuću Božju.
1. Kronika 22,3David također pripremi željeza u velikoj količini, za čavle na krilima vrata i za stege, bronce u tolikoj količini da se nije mogla izmjeriti,
1. Kronika 22,4i cedrovog drveta bez broja, jer Sidonijanci i Tirijanci : bijahu donijeli Davidu mnoštvo cedrovog drveta.
1. Kronika 22,5David je rekao: ” Moj je sin Solomon još mlad i nejak, a kuća zaizgraditi GOSPODU mora biti ugledna u svim zemljama sa svoje veličine i sjaja. Ja ću dakle obaviti pripreme za njega.“ Tako, prije svoje smrti, David obavi velike pripreme.
1. Kronika 22,6On pozva Solomona, sina svog, i zapovijedi mu da izgradi jednu Kuću za GOSPODA, Boga Izraelovog.
1. Kronika 22,7David reče Solomonu: ” Sine moj, ja imam na srcu, ja osobno, izgraditi jednu Kuću za *ime GOSPODOVO, mog Boga.
1. Kronika 22,8Ali riječ GOSPODOVA bi mi upućena ovim izrazima: Ti si prosuo mnogo krvi i vodio si velike ratove. Ti nećes đ graditi Kuću za moje ime, jer ti si prosuo mnogo krvi na zemlji preda mnom.
1. Kronika 22,9Evo,rođen ti je sin koji će biti, on, jedan čovjek spokoja i kojem ću ja dati odmor nasuprot svim njegovim neprijateljima uokolo njega, jer Solomon će biti ime njegovo, a ja ću dati mir i spokoj Izraelu tijom njegovih dana.
1. Kronika 22,10On je taj koji će izgraditi Kuću za moje ime. On će za mene biti sin a ja ću učvrstiti njegov kraljevski prijestol nad Izraelom zauvijek®
1. Kronika 22,11sada dakle nek GOSPOD bude stobom, sine moj, da ti izgradiš s uspjehom Kuc[u GOSPODA, svog Boga, kao što je on to rekao glede tebe!
1. Kronika 22,12Samo, nek ti Gospodin da razboritosti i umnosti kad te bude postavio nad Izraelom, za čuvati Zakon GOSPODA tvog Boga!“
1. Kronika 22,13Dakle, ti ćeš napredovati ako budeš pazio, za primijeniti ih, propise i naredbe koje je GOSPOD naložio Mojsiju glede Izraela. Budi jak i smion! Budi bez straha i bez bojazni.
1. Kronika 22,14Evo, usprkos mojem siromaštvu, ja sam pripremio, za Kuću GOSPODOVU, 100.000 talenata zlata i 1,000.000 talenata srebra. Za broncu i željezo, njih se ne može ni izmjeriti, toliko su u izobilju. Ja sam također pripremio drveta i kamenja, a ti ćeš još imati.
1. Kronika 22,15Ti imaš u izobilju radnika; kamenara, kamenoklesara i tesara, svih vrsta vještih ljudi u svim zanatima.
1. Kronika 22,16Za zlato, srebro, broncu i željezo, ne može ih se vrjednovati. Digni se, postupaj i nek Bog bude s tobom!“
1. Kronika 22,17David zapovjedi svim poglavarima Izraelovim da pomognu njegovog sina Solomona:
1. Kronika 22,18” GOSPOD vaš Bog nije li s vama? Nije li vam dao mir sa svih stranađ Naime, on je predao u moje ruke stanovnike zemlje koja je bila podvrgnuta GOSPODU i njegovom puku.
1. Kronika 22,19Sad, prionite svim srcem i svojim životom traženju GOSPODA svog Boga. Dignite se i sagradite *svetište GOSPODU svom Bogu za donijeti *kovčeg saveza GOSPODOVOG i posvećene predmete Božje u Kuću izgrađenu za ime GOSPODOVO.“
1. Dnevnika 22,1I reče David: ovo je kuća Gospoda Boga i ovo je oltar za žrtvu paljenicu Izrailju.
1. Dnevnika 22,2I zapovjedi David da se skupe inostranci koji bijahu u zemlji Izrailjevoj, i odredi kamenare da tešu kamen da se gradi dom Božji.
1. Dnevnika 22,3I gvožđa mnogo za kline na krila vratima i na sastavke pripravi David, i mjedi mnogo bez mjere,
1. Dnevnika 22,4I drva kedrovijeh bez broja; jer dovožahu Sidonci i Tirci mnogo drva kedrovijeh Davidu.
1. Dnevnika 22,5Jer David govoraše: Solomun je sin moj dijete mlado, a dom koji treba zidati Gospodu treba da bude vrlo velik za slavu i diku po svijem zemljama; zato ću mu pripraviti što treba. I pripravi David mnoštvo prije smrti svoje.
1. Dnevnika 22,6Potom dozva sina svojega Solomuna i zapovjedi mu da sazida dom Gospodu Bogu Izrailjevu.
1. Dnevnika 22,7I reče David Solomunu: sine! bio sam naumio da sazidam dom imenu Gospoda Boga svojega.
1. Dnevnika 22,8Ali mi dođe riječ Gospodnja govoreći: mnogo si krvi prolio i velike si ratove vodio; nećeš ti sazidati doma imenu mojemu, jer si mnogo krvi prolio na zemlju preda mnom.
1. Dnevnika 22,9Evo, rodiće ti se sin, on će biti miran čovjek i smiriću ga od svijeh neprijatelja njegovijeh unaokolo; zato će mu biti ime Solomun; i mir i pokoj daću Izrailju za njegova vremena.
1. Dnevnika 22,10On će sazidati dom imenu mojemu, i on će mi biti sin, a ja njemu otac, i utvrdiću prijesto carstva njegova nad Izrailjem dovijeka.
1. Dnevnika 22,11Zato, sine, Gospod će biti s tobom, i bićeš srećan, te ćeš sazidati dom Gospoda Boga svojega kao što je govorio za te.
1. Dnevnika 22,12Samo da ti da Gospod razum i mudrost kad te postavi nad Izrailjem da držiš zakon Gospoda Boga svojega.
1. Dnevnika 22,13Tada ćeš biti srećan, ako uzdržiš i ustvoriš uredbe i zakone koje je zapovjedio Gospod preko Mojsija Izrailju. Budi slobodan i hrabar, ne boj se i ne plaši se.
1. Dnevnika 22,14I evo, u nevolji svojoj pripravio sam za dom Gospodnji sto tisuća talanata zlata i tisuću tisuća talanata srebra; a mjedi i gvožđa bez mjere, jer ga ima mnogo, također i drva i kamenja pripravio sam; a ti dodaj još.
1. Dnevnika 22,15A imaš i poslenika mnogo, kamenara i zidara i drvodjelja, i svakojakih ljudi vještijeh svakom poslu.
1. Dnevnika 22,16Ima zlata, srebra, i mjedi i gvožđa bez mjere; nastani dakle i radi, i Gospod će biti s tobom.
1. Dnevnika 22,17Potom zapovjedi David svijem knezovima Izrailjevijem da pomažu Solomunu sinu njegovu:
1. Dnevnika 22,18Nije li s vama Gospod Bog vaš, koji vam je dao mir od svuda? jer je dao u ruke moje stanovnike ove zemlje, i zemlja je pokorena Gospodu i narodu njegovu.
1. Dnevnika 22,19Sada dakle upravite srce svoje i dušu svoju da tražite Gospoda Boga svojega; nastanite i zidajte svetinju Gospodu Bogu da unesete kovčeg zavjeta Gospodnjega i sveto posuđe Božije u dom koji će se sazidati imenu Gospodnjemu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje