Tražilica


1. Ljetopisa 23. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ljetopisa 23,1Kad je David bio star i sit života, postavi svojega sina Salomona kraljem nad Izraelom.
1. Ljetopisa 23,2Usto skupi sve knezove Izraelove i svećenike i Levite.
1. Ljetopisa 23,3Kad su bili izbrojeni Leviti od trideset godina i više, bilo ih je na broj s glave na glavu trideset i osam tisuća ljudi.
1. Ljetopisa 23,4David odredi: "Od ovih imaju dvadeset i četiri tisuće služiti u hramu Gospodnjem. Šest tisuća bit će upravitelji i suci,
1. Ljetopisa 23,5Četiri tisuće vratari, i četiri tisuće hvalit će Gospoda uz glazbala, što ih dadoh načiniti za slavu."
1. Ljetopisa 23,6Tada ih razdijeli David u redove po sinovima Levijevim Geršonu, Kohatu i Merariju.
1. Ljetopisa 23,7Sinovima Geršonovim pripadali su Ladan i Šimej.
1. Ljetopisa 23,8Sinovi Ladanovi bili su knez Jehiel i Zetam i Joel, skupa tri.
1. Ljetopisa 23,9Sinovi Šimejevi bili su Šelomit, Haziel i Haran, skupa tri. To su bili obiteljski poglavari Ladanovaca.
1. Ljetopisa 23,10Daljni sinovi Šimejevi bili su Jahat, Zina, Jeuš i Berija, To su bili sinovi Šimejevi, skupa četiri.
1. Ljetopisa 23,11Jahat je bio poglavar, Zina drugi. Jeuš i Berija nijesu imali mnogo djece. Zato su tvorili samo jednu obitelj i jedan ured.
1. Ljetopisa 23,12Sinovi Kohatovi bili su Amram, Izhar, Hebron i Uziel, skupa četiri.
1. Ljetopisa 23,13Sinovi Amramovi bili su Aron i Mojsije. Aron bi odvojen i sa svojim sinovima zauvijek posvećen za Svetinju nad svetinjama, da vječno pred Gospodom prinose kad, da mu služe i da u ime njegovo blagoslivljaju.
1. Ljetopisa 23,14A Mojsije bio je čovjek Božji, Sinovi njegovi bili su ubrojeni u pleme Levijevo.
1. Ljetopisa 23,15Sinovi Mojsijevi bili su Geršom i Eliezer.
1. Ljetopisa 23,16Sin Geršonov bio je Šebuel, poglavar.
1. Ljetopisa 23,17Sin Eliezerov bio je Rehabja, poglavar. Drugih sinova nije imao Eliezer. Ali se sinovi Rehabjini umnožiše veoma.
1. Ljetopisa 23,18Sin Izharov bio je Šelomit, poglavar.
1. Ljetopisa 23,19Sinovi Hebronovi bili su Jerija, poglavar, Amarija drugi, Jahaziel treći, Jekamam četvrti.
1. Ljetopisa 23,20Sinovi Uzielovi bili su Mika, poglavar, Ješija drugi.
1. Ljetopisa 23,21Sinovi Merarijevi bili su Mahli i Muši. Sinovi Mahlijevi bili su Eleazar i Kiš.
1. Ljetopisa 23,22Eleazar umrije, a ne ostavi iza sebe sirova; imao je samo kćeri.
1. Ljetopisa 23,23Sinovi Mušijevi bili su Mahli, Eder i Jerimot, skupa tri.
1. Ljetopisa 23,24To su bili, po svojim obiteljima poredani, Leviti, obiteljski poglavari, koji su bili izbrojeni po broju imena s glave na glavu, koji su bili zaposleni kod službe u hramu Gospodnjem, od dvadeset godina i više.
1. Ljetopisa 23,25Jer David pomisli: "Gospod, Bog Izraelov, dade mir narodu svojemu. Sad će stanovati za sva vremena u Jerusalemu."
1. Ljetopisa 23,26Pa tako i Leviti nijesu više trebali nositi sveti šator i sve za njegovu službu potrebno posuđe.
1. Ljetopisa 23,27Jer po posljednjim zapovijedima Davidovim bili su Leviti izbrojeni od dvadeset godina i više.
1. Ljetopisa 23,28Njihova uredovna dužnost bila je sad u tom, da pomažu potomcima Aronovim kod službe u hramu Gospodnjem kao nadzornici nad predvorjima i ćelijama, i da drže u čistoći sve stvari svete i da rade oko službe u hramu Božjem.
1. Ljetopisa 23,29Osim toga imali su brigu oko kruhova postavljenih i oko brašna za prinose i oko nekvasnih kolača, oko tavica i oko svega, što se peče, i oko svakoga utega i mjere.
1. Ljetopisa 23,30I morali su svako jutro pristupiti da obave molitve hvale i zahvale u čast Gospodu, i tako uveče.
1. Ljetopisa 23,31I morali su služiti, kad se god prinose žrtve paljenice Gospodu, u subote, mjesece mlađake i blagdane, u broju po redu svojemu svagda pred Gospodom.
1. Ljetopisa 23,32Tako su imali službu obavljati u šatoru zavjeta i službu u svetinji i službu da pomognu potomcima Aronovim, suplemenicima svojim, kod njihova posla u hramu Gospodnjem.
1. Ljetopisa 23,1 Ostarjevši i nauživši se dana, postavi David svoga sina Salomona kraljem nad Izraelom.
1. Ljetopisa 23,2Potom skupi sve izraelske knezove, svećenike i levite.
1. Ljetopisa 23,3On izbroji levite od trideset godina naviše, i bilo ih je po muškim glavama trideset i osam tisuća.
1. Ljetopisa 23,4Između njih bilo je dvadeset i četiri tisuće onih koji su upravljali poslom oko Jahvina Doma, a šest tisuća nadzornika i sudaca,
1. Ljetopisa 23,5četiri tisuće vratara i četiri tisuće onih koji su hvalili Jahvu uz glazbala što ih je napravio za hvalu.
1. Ljetopisa 23,6David ih razdijeli na redove po Levijevim sinovima: Geršonu, Kehatu i Merariju.
1. Ljetopisa 23,7Od Geršonova su koljena bili: Ladan i Šimej.
1. Ljetopisa 23,8Ladanovi sinovi: poglavari Jehiel, Zetam i Joel, njih trojica.
1. Ljetopisa 23,9Šimejevi sinovi: Šelomit, Haziel i Haram, njih trojica; to su poglavari Ladanovih obitelji.
1. Ljetopisa 23,10Šimejevi sinovi: Jahat, Zina, Jeuš i Berija. Ta su četvorica Šimejevi sinovi.
1. Ljetopisa 23,11Jahat je bio poglavar, a drugi Ziza; a Jeuš i Berija nisu imali mnogo djece, zato su se brojili u jednu obitelj, u jedan razred.
1. Ljetopisa 23,12Kehatovi sinovi: Amram, Jishar, Hebron i Uziel, četvorica.
1. Ljetopisa 23,13Amramovi sinovi: Aron i Mojsije. Aron je bio određen da posvećuje Svetinju nad svetinjama; on i njegovi sinovi dovijeka da kade pred Jahvom, da mu služe i da blagoslivljaju u njegovo ime dovijeka.
1. Ljetopisa 23,14Mojsije je bio Božji čovjek. Njegovi se sinovi broje u Levijevo pleme.
1. Ljetopisa 23,15Mojsijevi su sinovi Geršom i Eliezer.
1. Ljetopisa 23,16Geršomovi sinovi: poglavar Šebuel.
1. Ljetopisa 23,17Eliezerovi su sinovi bili: poglavar Rehabja. Eliezer nije imao drugih sinova, nego su se Rehabjini sinovi vrlo namnožili.
1. Ljetopisa 23,18Jisharovi sinovi: poglavar Šelomit.
1. Ljetopisa 23,19Hebronovi sinovi: poglavar Jerija, drugi Amarja, treći Jahaziel, četvrti Jekamam.
1. Ljetopisa 23,20Uzielovi sinovi: poglavar Mika, drugi Ješija.
1. Ljetopisa 23,21Merarijevi sinovi: Mahli i Muši. Mahlijevi sinovi: Eleazar i Kiš.
1. Ljetopisa 23,22Eleazar je umro nemajući sinova, nego samo kćeri, koje su sebi uzeli za žene njihovi rođaci, Kiševi sinovi.
1. Ljetopisa 23,23Mušijevi sinovi: Mahli, Eder i Jerimot, trojica.
1. Ljetopisa 23,24To su bili Levijevi sinovi po obiteljima, poglavari porodica, koji su bili popisani poimence; oni su radili posao za službu Jahvina Doma u dobi od dvadeset godina naviše.
1. Ljetopisa 23,25David je rekao: "Jahve, Izraelov Bog, dao je mir svojem narodu i živjet će u Jeruzalemu zauvijek.
1. Ljetopisa 23,26Zato ni leviti neće više nositi Prebivališta ni svakovrsnog pribora za njegovu službu.
1. Ljetopisa 23,27Po posljednjim Davidovim riječima, bili su izbrojeni Levijevi sinovi od dvadeset godina naviše.
1. Ljetopisa 23,28Bili su određeni da budu kraj Aronovih sinova u službi u Jahvinu Domu, u predvorjima i u dvoranama, da čiste sve svete stvari, da rade u službi oko Jahvina Doma,
1. Ljetopisa 23,29oko prinesenih hljebova, oko sitnog brašna za prinos, oko beskvasnih kolača pripravljenih na tavi i u ulju zamiješenih i oko mjera za sadržaj i dužinu;
1. Ljetopisa 23,30da pristupaju svakoga jutra, da slave i hvale Jahvu; tako i večerom.
1. Ljetopisa 23,31A kad se god prinose paljenice Jahvi, subotom, za mlađaka i na blagdane, da dolaze prema svom broju, po svom redu, svagdje pred Jahvu.
1. Ljetopisa 23,32I da vrše što treba vršiti u Šatoru sastanka, službu u Svetištu i službu za svoju braću, Aronove sinove, u službi oko Jahvina Doma.
1. Kronika 23,1David bijaše star i nasićen danima, kad postavi svog sina Solomona kao kralja nad Izraelom.
1. Kronika 23,2Potom on sakupi sve poglavare Izraela, svećenike i *levite.
1. Kronika 23,3Leviti od 30 godina i više biše tada prebrojani.Njihov broj, računajući po glavi, bi 38.000 ljudi,
1. Kronika 23,4to jest među njima: 24.000 za voditi radove Kiuće GOSPODOVE, 6.000 kao pisari i sudci,
1. Kronika 23,54000 kao vratari i 4.000 za hvaliti GOSPODA glazbalima ”što ja načinih za hvaliti ga“ (reče David).
1. Kronika 23,6David njih podijeli u razrede, prema sinovima Levijevim: Geršon, Kehat i Merari.
1. Kronika 23,7Za Geršonite: Laedan i Šimei.
1. Kronika 23,8Sinovi Laedanovi: Jehiel, poglavar, Zetam i Joel: trojica.
1. Kronika 23,9Sinovi Šimejevi: Šelimot, Haziel i Haran: trojica. To su poglavari obitelji Laedan.
1. Kronika 23,10Sinovi Šimejevi: Jahat, Ziza, Jeuš i Beria: to su četiri sina Šimejeva.
1. Kronika 23,11A Jahat bijaše prvi, Ziza drugi, ali Jeuš i Berija ne imadoše puno sinova i činiše jednu obitelj za jedinstvenu obvezu.
1. Kronika 23,12Sinovi Kehatovi: Amran, Jicehar, Hebroj i Uziel: četiri.
1. Kronika 23,13Sinovi Amranovi: Aaron i Mojsije. Aaron bi stavljen na stranu za posvetiti se službi u *presvetom mjestu, on i njegovi sinovi zauvijek, za nuditi miris pred GOSPODOM, za služiti i za davati blagoslov u njegovo ime zauvijek.
1. Kronika 23,14Mojsije bi čovjek Božji; njegovi sinovi biše ubrojani u pleme Levi.
1. Kronika 23,15Sinovi Mojsijevi:
1. Kronika 23,16sinovi Geršomovi: Šebuel, poglavar.
1. Kronika 23,17Sinovi Eliezerovi: Rehabija, glavar; Eliezer ne imade drugih sinova a sinovi Rehabijavljevi biše veoma brojni.
1. Kronika 23,18Sin Jiceharov: Selimot glavar.
1. Kronika 23,19Sinovi Hebronovi: Jerijahu prvi, Amarija drugi, Jahaziel treći, i Jekameam četvrti.
1. Kronika 23,20Sinovi Uzielovi Mika prvi i Jišija drugi.
1. Kronika 23,21Sinovi Merarijevi: Mahli i Muši. Sinovi Mahlijevi: Eleazar i Kiš.
1. Kronika 23,22Eleazar umrije i ne imade sinova, već kćeri, a sinovi Kišovi, njihova braća :, uzeše ih za žene.
1. Kronika 23,23Sinovi Mušijevi: Mahli, Eder i Jeremet: trojica.
1. Kronika 23,24To biše sinovi Levijevi prema svojim obiteljima, glave obiteljske prema svojim zaduženjima, po poimenicđ nom nabrajanju, po glavama; oni izvršavaše svoj rad u službi Kuće GOSPODOVE, počev od doba od dvadeset godina i iznad toga.
1. Kronika 23,25David, naime, bijaše rekao: ” GOSPOD, Bog Izraelov, je dao spokoj svom narodu i on boravi u Jeruzalemu zauvijek.
1. Kronika 23,26Tako, Leviti neće više nositi *Boravište i sve predmete namijenjene njegovoj službi.“
1. Kronika 23,27Ali, prema posljednjih Davidovim riječima, takvo bi prebrajanje sinova Levijevih, počev od dvadeset godine i iznad.
1. Kronika 23,28Oni se moraše držati zapovijedi sinova Aaronovih za službu u Kući GOSPODOVOJ, glede*trijemova, odaja, *očišćenja svake posvećene stvari, i rada u službi Kuće Božje;
1. Kronika 23,29oni se moraju baviti kruhom ponude, brašnom za milodare, beskvasnim pogačama, pečenim kolačima, miješanim kolačima i svime što se tiče sprava zapremine i mjere;
1. Kronika 23,30oni se imaju pripremiti, svako jutro, za slaviti i hvaliti GOSPODA, i isto navečer,
1. Kronika 23,31za sve holokauste ponuđene GOSPODU, za *šabate, mlade mjesece i blagdane, prema broju koji je njima bio propisan zauvijek, pred GOSPODOM.
1. Kronika 23,32Oni će imati također obvezu da se bave *šatorom susretanja, onim što je posvećeno i sinovi Aaronovi, njihova braća, za sluzđ bu Kuće GOSPODOVE.
1. Dnevnika 23,1I tako David star i sit života postavi Solomuna sina svojega carem nad Izrailjem.
1. Dnevnika 23,2I sabra sve knezove Izrailjeve i sveštenike i Levite.
1. Dnevnika 23,3I biše izbrojani Leviti od trideset godina i više, i bješe ih na broj s glave na glavu trideset i osam tisuća ljudi.
1. Dnevnika 23,4Između njih bijaše dvadeset četiri tisuće određenijeh na posao u domu Gospodnjem, a šest tisuća upravitelja i sudija;
1. Dnevnika 23,5A četiri tisuće vratara i četiri tisuće koji hvaljahu Gospoda uz oruđa koja načini za hvalu.
1. Dnevnika 23,6I razdijeli ih David u redove po sinovima Levijevim, Girsonu, Katu i Merariju.
1. Dnevnika 23,7Od Girsona bijahu: Ladan i Simej;
1. Dnevnika 23,8Sinovi Ladanovi: poglavar Jehilo i Zetam i Joilo, trojica;
1. Dnevnika 23,9(Sinovi Simejevi: Selomit i Azilo i Haran, trojica.) To su poglavari otačkih porodica Ladanovijeh.
1. Dnevnika 23,10A sinovi Simejevi: Jat, Zina i Jeus i Verija, ta su četvorica sinovi Simejevi.
1. Dnevnika 23,11A Jat bijaše poglavar, a Ziza drugi; a Jeus i Verija nemahu mnogo djece, zato se brojahu u jedan dom otački.
1. Dnevnika 23,12Sinovi Katovi: Amram, Isar, Hevron i Ozilo, četvorica.
1. Dnevnika 23,13Sinovi Amramovi: Aron i Mojsije. Ali Aron bi odvojen da osvećuje svetinju nad svetinjama, on i sinovi njegovi dovijeka, da kade pred Gospodom, da mu služe i da blagosiljaju u ime njegovo dovijeka.
1. Dnevnika 23,14A sinovi Mojsija čovjeka Božijega broje se u pleme Levijevo.
1. Dnevnika 23,15Sinovi Mojsijevi: Girsam i Eliezer.
1. Dnevnika 23,16Sinovi Girsamovi: Sevuilo poglavar.
1. Dnevnika 23,17A sinovi Eliezerovi. Reavija poglavar. A nemaše Eliezer više sinova, nego se sinovi Reavijini umnožiše veoma.
1. Dnevnika 23,18Sinovi Isarovi: Selomit poglavar.
1. Dnevnika 23,19Sinovi Hevronovi: Jerija prvi, Amarija drugi, Jazilo treći, i Jekameam četvrti.
1. Dnevnika 23,20Sinovi Ozilovi: Miha prvi i Jesija drugi.
1. Dnevnika 23,21Sinovi Merarijevi: Malije i Musije. Sinovi Malijevi: Eleazar i Kis.
1. Dnevnika 23,22A Eleazar umrije i ne imaše sinova nego samo kćeri, i njima se oženiše sinovi Kisovi, braća njihova.
1. Dnevnika 23,23Sinovi Musijevi: Malije i Eder i Jeremot, trojica.
1. Dnevnika 23,24To su sinovi Levijevi po otačkim domovima svojim, poglavari domova otačkih, koji biše izbrojeni po broju imena s glave na glavu, koji rađahu posao za službu u domu Gospodnjem, od dvadeset godina i više.
1. Dnevnika 23,25Jer David reče: mir dade Gospod Bog Izrailjev narodu svojemu, i nastavaće u Jerusalimu dovijeka.
1. Dnevnika 23,26I Leviti neće više nositi šatora i posuđa njegova za službu njegovu.
1. Dnevnika 23,27Jer po pošljednjoj naredbi Davidovoj biše izbrojeni sinovi Levijevi od dvadeset godina i više;
1. Dnevnika 23,28Jer određeni bijahu da pomažu sinovima Aronovijem u službi u domu Gospodnjem u trijemovima i u klijetima, i da čiste sve svete stvari i da rade oko službe u domu Gospodnjem,
1. Dnevnika 23,29I oko hljebova postavljenijeh, i oko bijeloga brašna za dar i oko kolača prijesnijeh i oko tavica, i oko svega što se prži, i oko svake mjere,
1. Dnevnika 23,30I da stoje jutrom i hvale i slave Gospoda, i tako večerom,
1. Dnevnika 23,31I kad se god prinose žrtve paljenice Gospodu, u subote, i na mladine i praznike, u broju po redu svom svagda pred Gospodom,
1. Dnevnika 23,32I da rade što treba raditi u šatoru od sastanka i u svetinji, i za sinove Aronove, braću svoju, u službi u domu Gospodnjem.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje